UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Muu toiminta

Riskit Riskienhallinta

saattavat johtaa sotilaallisiin toimiin, talouspakotteisiin taikka vienti- tai tuontirajoituksiin, jotka rajoittaisivat tai estäisivät UPM:n toimimista tietyssä maassa tai tietyllä alueella. UPM:n toimintaan voivat vaikuttaa myös tietyt paikallista teollisuutta suojaavat protektionistiset viranomaistoimenpiteet ja kaupankäynnin rajoitukset ja muut kansainväliseen kauppaan liittyvät muutokset. Tuonti- ja vientirajoitukset ja muu kansallisen edun suojaaminen voivat vaikuttaa välttämättömien raaka-aineiden saatavuuteen tai kustannuksiin ja muuttaa kansainvälisiä kauppasopimuksia. Uudet SARS-CoV-2 viruksen variantit, COVID ‑ 19 pandemiaan liittyvät rajoitustoimet, rokotusohjelmien vaikuttavuus ja talouden laskusuhdanne tai maailmanlaajuiset valtasuhteiden muutokset tuovat jatkossakin epävarmuutta maailmankauppaan, geopolitiikkaan ja talouskasvuun. UPM:ään vaikuttaa erityisesti taloudelliset ja poliittiset olosuhteet maissa, joissa yhtiöllä on merkittävää tuotantoa ja käynnissä olevia investointihankkeita, kuten Suomessa, Uruguayssa ja Saksassa. UPM:llä on merkittävää tuotantoa myös monissa kehittyvissä talouksissa, kuten Kiinassa ja Venäjällä, joissa poliittisen sekä talous- ja lainsäädäntöjärjestelmän avoimuuden puutteet ja ennakoimattomuus voivat lisätä investointien ja toiminnan epävarmuutta ja riskejä. Suhdanneherkät ja erittäin kilpaillut markkinat Hintataso kaikilla markkinoilla, joilla UPM toimii, määräytyy kysynnän ja tarjonnan yhteisvaikutuksen perusteella. Epätasapaino näiden välillä voi aiheuttaa UPM:n tuotteiden hintojen voimakasta vaihtelua. Kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon vaikuttaa esimerkiksi loppukäyttötuotteiden kysynnän nousu tai lasku, asiakasmieltymysten muuttuminen, uuden tuotantokapasiteetin tulo markkinoille tai vanhan kapasiteetin sulkeminen. Kaikki tekijät voivat vaikuttaa UPM:n tuotteiden toimitusmääriin ja hintatasoon. Myös kilpailijoiden toiminta voi vaikuttaa markkinahintojen kehitykseen. Kilpailijat saattavat ajoittain kohdistaa UPM:ään hintapainetta yhtiön tärkeimmillä liiketoiminta-alueilla ja maantieteellisillä markkina-alueilla. Kilpailuympäristö voi aiheuttaa poikkeuksellisen suuria heilahteluja myyntihintojen katteissa. Suurin osa UPM:n liikevaihdosta muodostuu graafisen ja erikoispaperin, sellun ja tarramateriaalien myynnistä. UPM kilpailee pääasiassa useiden suurten monikansallisten paperi- ja metsäteollisuusyhtiöiden kanssa sekä lukuisten paikallisten ja UPM:n tuotteiden kysyntään voi vaikuttaa korvaavien tai vaihtoehtoisten tuotteiden tulo markkinoille. Graafisen paperin kysynnän ennustetaan laskevan edelleen kypsillä markkinoilla. Tämä kehitys lisää todennäköisesti UPM:n graafisen paperin toimituksiin ja myyntihintoihin kohdistuvaa painetta sekä heikentää kierrätyskuidun saatavuutta. COVID ‑ 19-pandemia voi nopeuttaa kuluttajien tiedon kuluttamisen ja tiedonhankinnan tottumusten muutosta. Kysynnän muutokset voivat aiheuttaa myös ylikapasiteettia joissakin UPM:n tuotteissa, mikä vaikuttaa näiden tuotteiden myyntihintoihin ja toimituksiin. Eri tuotealueilla kuluttajakysynnän muutokset voivat vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti UPM:n tuotteiden kulutukseen. UPM odottaa esimerkiksi uusiutuvien ja kierrätettävien ratkaisujen tarpeen kasvavan entisestään, mikä luo UPM:lle uusia mahdollisuuksia ja lisää useimpien UPM:n tuotteiden kysyntää. Samalla digitalisaatio ja verkkokauppa ovat muuttaneet kuluttajakäyttäytymistä ja laskeneet graafisen paperin kysyntää monissa loppukäyttökohteissa. erikoistuneiden kilpailijoiden kanssa. Kuluttajakäyttäytymisen muutokset

Vertailukelpoinen EBIT milj. euroa

UPM:ssä riskienhallinnalla tarkoitetaan systemaattisia ja ennakoivia toimia, joilla analysoidaan ja hallitaan liiketoimintoihin liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia. Siihen sisältyvät myös riskit, jotka voidaan välttää huolellisella suunnittelulla ja tulevaisuuden projektien ja liiketoimintaympäristöjen arvioinnilla. Riskienhallinta on erottamaton osa UPM:n johtamisjärjestelmää samalla tavoin kuin riskinotto on osa normaalia liiketoimintaa. Toteuttaessaan strategioitaan UPM ja sen liiketoiminta-alueet, funktiot ja tuotantoyksiköt ovat alttiina lukuisille riskeille ja mahdollisuuksille. Jokainen liiketoiminta-alue, funktio ja tuotantoyksikkö vastaa omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, mittaamisesta ja hallinnasta, ja raportoi riskeistä, riskienhallintatoimenpiteistä ja toimenpiteiden tuloksista omalle johtoryhmälleen ja riskienhallintatoiminnolle. Talous- ja rahoitusjohtajan johtama riskienhallintatyöryhmä on vastuussa riskitoleranssien ja riskiprofiilin suosittamisesta toimitusjohtajalle ja strategiaryhmälle. Strategiaryhmä vastaa riskienhallinnan prioriteettien ja liiketoiminnan ja riskienhallinnan strategioiden ja politiikkojen yhteensovittamisesta. Hallitus seuraa ja arvioi tarkastusvaliokunnan avustamana yhtiön riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja valvoo yhtiön strategiaan ja toimintoihin liittyvien riskien arviointia ja hallintaa. Tarkastusvaliokunta valvoo, että riskienhallintatoimenpiteet ovat riskienhallintapolitiikan mukaiset ja että riskiarviointeja käytetään sisäisen tarkastuksen ja vaatimustenmukaisuustoimintojen kohdentamiseen. UPM pyrkii siirtämään riskejä omalta vastuultaan vakuutusjärjestelyillä sellaisten riskien osalta, joiden suuruus ylittää UPM:n riskinsietokyvyn. UPM pyrkii varmistamaan UPM:n Toimintaohjeen (UPM Code of Conduct) ja muiden yhtiön politiikkojen noudattamisen. UPM tehostaa noudattamista ja vähentää riskejä säännöllisillä riskiarvioinneilla, koulutuksella ja valvonnalla. UPM on kehittänyt ja ottanut käyttöön kattavan sisäisen valvonnan järjestelmän, joka käsittää liiketoiminnan ja taloudellisen raportoinnin prosessit. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta, luotettavaa ja säännöstenmukaista ja että yhtiön taloudellinen raportointi on täsmällistä ja luotettavaa ja vastaa yhtiön operatiivista tulosta. Taloudellista raportointia koskevaa sisäistä valvontaa on kuvattu yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla. Alla on lueteltu merkittävimmät riskit, jotka saattavat heijastua olennaisesti UPM:n liiketoimintaan, taloudelliseen tulokseen sekä ei taloudelliseen suorituskykyyn. Riskit on luokiteltu strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. Oikeudenkäynnit, jotka liittyvät yhtiön toimintaan, voivat myös sisältää riskejä. Strategiset riskit Taloudellisen ja poliittisen toimintaympäristön epävarmuudet Merkittävimmät UPM:n tuloksen epävarmuudet liittyvät sen tuotteiden myyntihintoihin ja toimitusmääriin sekä päätuotantopanosten kustannuksiin ja valuuttakursseihin. Useimmat epävarmuustekijät liittyvät globaaleihin, alueellisiin ja paikallisiin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin. Poliittiset kehityssuunnat luovat epävarmuutta maailmantalouteen. Epävarmuus vaikuttaa myös UPM:n asiakkaisiin ja UPM:n tuotteiden kysyntään. Esimerkkejä kehityssuunnista ovat Yhdysvaltain, EU:n ja Kiinan välisten kauppasuhteiden jännitteet, EU:n ja Ison-Britannian suhteen luonne EU-eron jälkeen sekä lisääntyneet geopoliittiset jännitteet, jotka

Muuhun toimintaan kuuluvat UPM Metsä, UPM Biochemicals, UPM Biocomposites sekä UPM Biomedicals -liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. UPM Metsä vastaa kilpailukykyisen puun hankinnasta UPM:n liiketoiminnoille sekä hallinnoi UPM:n omia ja yksityismetsiä Pohjois-Euroopassa. Lisäksi UPM Metsä tarjoaa puukauppa- ja metsäpalveluita metsänomistajille ja metsäsijoittajille.

-20 0 20 40 60 80

20

21

Vuosi 2021 verrattuna vuoteen 2020 Vertailukelpoinen liikevoitto nousi. Metsävarojen käyvän arvon muutos hakkuilla vähennettynä oli 120 (-17) miljoonaa euroa. Metsävarojen käyvän arvon lisäys oli 171 (63) miljoonaa euroa. UPM:n metsistä hakatun puun kustannukset olivat 51 (81) miljoonaa euroa. Vuonna 2021 käyvän arvon nousuun vaikuttivat arvostuksessa käytetyt nousseet metsän kasvuarviot ja korkeammat kantohinta-arviot.

2021 2020

Liikevaihto, milj. euroa

280

225

Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa

-19

34

Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut, milj. euroa Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista, milj. euroa

120

-17

1

Poistot ja arvonalentumiset, milj. euroa

-25 75

-30 -15

Liikevoitto, milj. euroa

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa, milj. euroa 1) Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa

-1

-3

76

-12

Sijoitettu pääoma (keskiarvo), milj. euroa

1 992

1 901

Vertailukelpoinen ROCE, %

3,8

-0,6

1) Vuoden 2021 ja 2020 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät rakennejärjestelyihin.

Hallitus ja konsernin johtajisto 30.3.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhdeksän aiemman kymmenen sijaan ja hallitukseen valittiin uudelleen Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Emma FitzGerald, Piia-Noora Kauppi, Marjan Oudeman, Martin à Porta, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jari Gustafsson. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Björn Wahlroos valittiin uudelleen UPM-Kymmene Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Berndt Brunow varapuheenjohtajaksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen valiokuntien puheenjohtajat ja muut jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kim Wahl, ja muiksi valiokunnan jäseniksi Jari Gustafsson ja Marjan Oudeman. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja muiksi valiokunnan jäseniksi Emma FitzGerald ja Martin à Porta. Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Björn Wahlroos ja muiksi valiokunnan jäseniksi Berndt Brunow ja Piia-Noora Kauppi. 27.4.2021 Emma FitzGerald nimitettiin UPM:n tarkastusvaliokunnan neljänneksi jäseneksi.

Hallituksen ja konsernin johtajiston osakeomistus Hallituksen jäsenet omistivat vuoden lopussa 685 197 (716 348) kappaletta UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita. Näiden osakkeiden osuus on koko osakekannasta 0,13 (0,13) % ja äänimäärästä 0,13 (0,13) %. Toimitusjohtaja Jussi Pesonen omisti vuoden lopussa 529 549 osaketta. Vuoden lopussa muut konsernin johtajiston jäsenet omistivat yhteensä 688 048 osaketta. Tiedot hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkkioista ja omistamista osakkeista sekä konsernin johtajiston jäsenten palkkioista löytyvät UPM:n 2021 konsernitilinpäätöksen » liitetiedosta 3.2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt. Riita-asiat Tietoja löytyy UPM:n 2021 konsernitilinpäätöksen » liitetiedosta 9.2 Riita-asiat.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 130

130

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

131

131

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online