UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Muut kuin yhtiön taloutta koskevat tiedot Globaalit megatrendit luovat monenlaisia pitkän aikavälin mahdollisuuksia ja haasteita UPM:lle kohti vuotta 2030 ja siitä eteenpäin. Ne myös ohjaavat kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen ja vastuullisten liiketoimintatapojen kysyntää. Vastuullisuustoimintansa ohjaamiseksi UPM on laatinut vastuullisuuden painopistealueet, joita tarkastellaan vuosittain olennaisuusarvioinnin (sivu 66) pohjalta, sekä asettanut tavoitteet ja mittarit taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueille. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen tulee jatkuvasti tärkeämmäksi ja on merkittävä yhtiön koko arvoketjun, maankäytön, hankinnan, tuotannon ja tuotteiden kannalta. Kaikille näille alueille on määritelty omat ilmastotavoitteensa. Vuonna 2021 UPM vahvisti sitoutumistaan sosiaaliseen vastuuseen uudistamalla sosiaalisen vastuun tavoitteet. Päivitys näkyy myös olennaisissa ei-taloudellisen tiedon tunnusluvuissa. UPM:n Biofore-strategia ohjaa yhtiön vastuullisuustavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä ja edistää YK:n kestävän kehityksen 2030-tavoitteiden (SDG) toteutumista. Kestävän kehityksen linkittäminen rahoitukseen kertoo vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen merkityksestä yhtiön pitkän aikavälin arvonluonnissa. Vuonna 2020 UPM sitoi valmiusluottonsa (revolving credit facility, RCF) hinnoittelumekanismin luonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin sekä laski liikkeeseen ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainansa. Vuonna 2021 UPM julkaisi ensimmäisen Green Bond -raportin koskien joukkovelkakirjalainoja ja laski liikkeeseen toisen vihreän joukkovelkakirjalainan. Lähtökohtana kansainväliset kehykset ja sitoumukset UPM kunnioittaa kansainvälisiä ihmisoikeuksia sekä työntekijöiden oikeuksia koskevia sopimuksia mukaan lukien mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus, ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Yhtiö on ollut vuodesta 2003 allekirjoittajajäsen YK:n Global Compact -aloitteessa, jonka kymmenen periaatetta pohjautuvat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption vastustamista koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. Vuodesta 2016 UPM on ollut YK:n nimeämä Global Compact LEAD -yhtiö tunnustuksena sitoutumisesta YK:n Global Compact -aloitteeseen. Vuonna 2021 tunnustus myönnettiin maailmanlaajuisesti vain 37 yritykselle, ja UPM on ainoa tunnustuksen saanut suomalainen yhtiö ja metsäteollisuuden toimija. Ilmastonmuutoksen osalta UPM sitoutui Science Based Targets - hankkeeseen vuonna 2017 ja sai tiukennetuille CO 2 -tavoitteilleen hyväksynnän vuonna 2020. Vahvistaakseen ilmastonäkökulmaansa edelleen UPM sitoutui YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Vuonna 2021 UPM liittyi The Climate Pledge -sitoumukseen tavoitteena saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet vuoteen 2040 mennessä. UPM noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja noudattaa kaikkia koodin suosituksia. UPM:n Toimintaohje (UPM Code of Conduct) ja muut yhtiön politiikat UPM:n päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat UPM:n arvot ja UPM:n Toimintaohje (UPM Code of Conduct). Lakien noudattaminen ja vastuulliset käytännöt ovat kaikkien UPM:n liiketoimintojen perusta, mikä luo pitkän aikavälin arvoa sekä UPM:lle että sen sidosryhmille. UPM:n Toimintaohje korostaa yhtiön sitoutumista eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan tuomalla julki yhtiön toimintaa ohjaavat periaatteet.

Strategiset kumppanit UPM tekee yhteistyötä useiden kumppanien kanssa. Esimerkiksi biopolttoaineiden, bioenergian ja biokemikaalien kehityksessä liikekumppanien merkitys kasvaa, kun kehitetään uusia tuotteita ja liiketoimintaa tai pyritään parempaan tehokkuuteen. Kumppanuudet voivat kuitenkin aiheuttaa kannattavuusriskejä esimerkiksi kumppaniyhtiössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Riskiksi voi muodostua myös, jos strategiset kumppanit eivät noudata UPM:n Toimintaohjetta ja lahjonnan vastaisia sääntöjä, kilpailulainsäädäntöä, henkilöstökäytäntöjä, ihmisoikeuksia, vastuullisen hankinnan periaatteita tai ympäristövaatimuksia. Kumppanuusjärjestelyt voivat olla myös liian joustamattomia, jolloin ne estävät muutosten tekemisen ajoissa esimerkiksi markkinaolosuhteiden tai yleisen taloustilanteen muuttuessa. UPM:n kumppaneilla voi olla myös erilaisia tavoitteita liiketoimintakumppanuuteen liittyen. UPM:llä ei ole yksin määräysvaltaa näiden toimijoiden strategisesta suunnasta ja liiketoiminnasta ja sen kumppaneilla voi olla oikeus tehdä tärkeitä liiketoiminnallisia päätöksiä, joita UPM ei hyväksy. Joissain tapauksissa strategiset kumppanit voivat Molekulaariset biotuotteet ovat yksi UPM:n kolmesta strategisesta kasvualueesta. Liiketoiminnan hankkeet ovat teknologiavaltaisia ja vaativat kasvavia investointeja teknologioihin. Investointeja kohdennetaan joko sisäiseen kehittämiseen, kolmansien osapuolten lisensseihin tai teknologiakumppanuuksiin. Oman IPR-salkkunsa lisäksi UPM hyödyntää lisenssin nojalla tiettyjä kolmansien osapuolten kehittämiä teknologioita. UPM:n käyttämiin tai harkinnassa oleviin teknologioihin liittyvien oikeuksien arviointi on yhä haastavampaa. Kolmannen osapuolen teknologian käyttämisestä voi syntyä UPM:lle riskejä, kuten kasvavia lisenssikustannuksia, neuvotteluvallan menettämistä sekä lisenssisopimusten pätevyyteen ja mahdollisiin loukkauskanteisiin liittyviä riskejä, jotka voisivat estää tiettyjen teknologioiden käytön tai tuotteiden toimitukset tai jotka voisivat johtaa kalliisiin ja aikaa vieviin oikeudenkäynteihin. Teknologiakumppanuuksiin liittyvien IPR-vaatimusten ja -riitojen riskien on arvioitu kasvavan. Osaamisen kehittäminen kasvualoilla UPM:n menestys riippuu pitkälti yhtiön kyvystä kerryttää tulevaisuuden kasvun vaatimaa uutta osaamista. UPM kehittää jatkuvasti työntekijäkokemusta, johtamiskulttuuriaan ja arvioi työhönotto- ja palkkauskäytäntöjään ja urakehitysmahdollisuuksia sekä pyrkii toimenpiteillään palkkaamaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoisia ihmisiä tavoitteena varmistaa osaava ja monimuotoinen henkilöstö myös tulevaisuudessa. Rahoitusriskit Rahoitusriskit on kuvattu 2021 konsernitilinpäätöksessä. haluta päättää kumppanuutensa UPM:n kanssa. Kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet

UPM vastaa jatkuvasti monista hankkeista yhtiön useissa eri toimintamaissa. Kaikkiin hankkeisiin sisältyy teknisiä ja toiminnallisia riskejä, ja ne vaativat jatkuvaa suunnittelua, ohjausta ja valvontaa, laaduntarkkailua, materiaalihankintaa, aikatauluttamista sekä resurssien- ja kustannustenhallintaa. Useiden hankkeiden tehokas hallinta edellyttää riittäviä resursseja ja tehokkaita prosesseja. Jatkuvat ruuhkat satamissa, logistiikan pullonkaulat ja kasvavat kustannukset, jotka voivat seurata ulkoisista tapahtumista tai markkinasuhdanteista UPM:n vaikutuspiirin ulkopuolella, voivat vaikuttaa hankkeiden toteutukseen tai kannattavuuteen. COVID ‑ 19-pandemia ja ylimääräiset terveys- ja työturvallisuustoimet ovat lisänneet suuriin investointihankkeisiin uuden haasteen. UPM:n selluliiketoiminnan merkittävä kasvuhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusrajoituksia noudattaen, mutta ponnisteluista huolimatta näiden hankkeiden tarkat aikataulut voivat muuttua rajoitustoimien tai toimitusketjun työntekijöiden tartuntojen seurauksena. Tietojärjestelmien käyttökatkot tai tietoturvaloukkaukset UPM:n tuotanto ja liiketoiminta ovat riippuvaisia liiketoimintaprosesseja tukevista tietojärjestelmistä ja verkkopalveluista. Suunnittelemattomat palvelukatkot kriittisissä tietojärjestelmissä, kriittisten taloudellisten tai henkilötietojen kadottaminen UPM:stä tai sen toimittajista riippumattomista syistä voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa UPM:n liiketoiminnoille ja vaikuttaa liiketoiminnan jatkuvuuteen. Palvelukatkot voivat johtua esimerkiksi sähkökatkoista, ohjelmisto- tai tiedonsiirtovirheistä tai merkittävistä onnettomuuksista, kuten tulipaloista tai luonnonkatastrofeista, sekä UPM:n oman henkilöstön tai toimittajien käyttäjävirheistä. UPM:n tai sen toimittajien tietojärjestelmiin voi kohdistua erilaisia tietoturvariskejä. Vihamielinen kyberhyökkäys voisi johtaa luottamuksellisten tietojen vuotamiseen, tietosuojasäännösrikkomuksiin, immateriaalioikeusvarkauksiin, tuotantokatkoksiin ja UPM:n maineen vahingoittumiseen. Nämä riskit voivat myös lisääntyä COVID ‑ 19 pandemian seurauksena. Riita-asiat ja vaatimustenmukaisuus UPM toimii maailmanlaajuisesti lukuisilla eri oikeustoimialueilla ja monimutkaisissa sääntely-ympäristöissä. UPM voi joutua oikeustoimen tai vastaavan menettelyn kohteeksi ja yhtiöön voidaan kohdistaa erilaisia vaatimuksia ja toimia eri syistä. Maailmanlaajuisesti valvonta ja alueellinen toimivalta kilpailuvalvonnassa ja lahjonnan vastaisessa toiminnassa ovat lisääntyneet. Saksassa uusiutuvista energialähteistä annetun lain (EEG) tulkintaan liittyvillä viimeaikaisilla oikeudenkäynneillä koskien väitettyä EEG-pohjaisten lisämaksujen maksamatta jättämistä voi olla haitallinen vaikutus UPM:lle, vaikkakaan UPM ei ole kyseisissä oikeudenkäynneissä osapuolena. UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct) luo perustan vastuulliselle käyttäytymiselle ja kattaa monipuolisesti periaatteet vaatimustenmukaisuudesta ja tietojen julkistamisesta, lahjonnan vastaisesta toiminnasta, kilpailulainsäädännöstä, henkilöstöön liittyvistä toimintatapoista, ihmisoikeuksista, vastuullisesta hankinnasta ja toiminnan ympäristövaikutuksista. UPM:n ympäristösuorituskyky ja sosiaalinen vastuu vaikuttavat keskeisellä tavalla toiminnan hyväksyttävyyteen ja yhtiön liiketoimintojen pitkän aikavälin menestykseen. UPM:llä on merkittävää tuotantoa ja hankintaa useissa kehittyvissä maissa, joista osassa esiintyy Transparency Internationalin arvion mukaan laajamittaista lahjontaa. Kyseisissä maissa lahjonnan riski on tavallista suurempi esimerkiksi viranomaisten kanssa toimittaessa ja viranomaisten hyväksyntää edellyttävissä lupaprosesseissa, joissa käytetään välittäjiä. Jos UPM:n työntekijät rikkovat sovellettavia lakeja ja säädöksiä tai yrityksen toimintatapoja, seurauksena voi olla oikeustoimia, sanktioita ja sakkoja

sekä mainevahinkoja. Lokakuussa 2021 Euroopan komission kilpailuviranomainen aloitti ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen UPM:n tiloissa. Komissio on ilmaissut huolensa siitä, että tarkastuksen kohteena olevat sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat saattaneet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä, jotka koskevat kartellien ja kilpailun rajoittamista koskevien käytäntöjen estämistä. Komission mukaan ennalta ilmoittamattomat tarkastukset ovat alustava vaihe epäiltäessä kilpailun rajoittamista koskevien käytäntöjen tarkastuksissa. Tarkastus ei tarkoita, että tarkastuksen kohteena olevat yritykset olisivat syyllistyneet kilpailua rajoittavaan käytäntöön. UPM tukee komissiota sen tutkinnassa. Työmarkkinahäiriöt UPM on alttiina työmarkkinakiistoille, jotka voisivat häiritä yhtiön liiketoimintaa (tai sen sidosryhmien liiketoimintaa). Suomen työmarkkinoiden epävarmuus voi lisääntyä, kun Metsäteollisuus ry ilmoitti irtautuvansa työehtosopimusjärjestelmästä syksyllä 2020. Vuoden 2022 alusta Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro aloittivat lakot UPM:n tehtailla Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella. Nämä lakot tai mikä tahansa työmarkkinahäiriö UPM:n liiketoiminnoissa tai liiketoimintoihin liittyvillä toimialoilla voi vaikuttaa haitallisesti UPM:n liiketoimintaan. Esimerkiksi kuljetussektorin tai muun UPM:lle tärkeän sidosryhmän työmarkkinahäiriö voi haitata UPM:n toimintaa. Lisäksi julkinen tyytymättömyys UPM:n työvoimapäätöksiin voi ääritapauksissa johtaa odottamattomiin boikotteihin tai häiriöihin yhtiön tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Luonnonkatastrofi, tulipalo tai muu onnettomuus tuotantolaitoksessa UPM:llä on globaalisti suuri määrä tuotantolaitoksia, joihin voi kohdistua ympäristöön, tulipaloihin, luonnonmullistuksiin, yritysturvallisuuteen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Jos UPM:n tuotantolaitoksessa tapahtuisi suuronnettomuus tai laitos jouduttaisiin sulkemaan tai tuotantoa rajoittamaan tällaisen odottamattoman tapauksen, kuten toimintahäiriöstä tai inhimillisestä virheestä seuranneen vuodon takia, seurauksena voisi olla UPM:n toiminnan merkittävä häiriintyminen. Tuotantolaitoksen ja ympäristön vahinkojen korjaamisesta ja puhdistamisesta voisi aiheutua merkittävät kustannukset. Korkean työturvallisuustason pettäminen voisi johtaa myös fyysisiin vammoihin, sairastumisiin (kuten COVID ‑ 19-koronavirus tartuntaan) tai UPM:n korvausvastuuseen työntekijöiden, urakoitsijoiden tai kolmansien osapuolten kärsimyksistä tai vahingoista. Näitä riskejä hallitaan ennalta määritellyillä toimintatavoilla, terveys- ja työturvallisuus varotoimilla ja vahinkojen ennalta ehkäisemisellä. UPM:n vakuutus ohjelma kattaa vakuutettavia vahinkoriskejä vakuutusehtojen mukaisesti. Metsät ja puuviljelmät UPM:n metsiin ja puuviljelmiin voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvat yleisemmiksi käyvät äärimmäiset sääolosuhteet, kuten rankkasateet, myrskyt, tulvat ja kuivuudet. Ilmastonmuutoksella odotetaan olevan merkittävä fyysinen vaikutus UPM:n metsiin Suomessa, jossa lämpötilojen odotetaan nousevan enemmän ja nopeammin kuin muissa maissa, joissa UPM omistaa metsää. Vaikka metsänkasvu erityisesti Suomessa todennäköisesti kiihtyy pidentyvän kasvukauden myötä, äärimmäiset sääolosuhteet voimistuvat ja aiheuttavat uusia riskejä. Lisääntyvän kuivuuden ja metsäpalojen arvioidaan aiheuttavan suurimmat riskit UPM:n liiketoiminnalle. Myös hyönteisten ja puutautien aiheuttamat vahingot yleistyvät, millä voi olla haitallinen vaikutus UPM:n metsävarojen arvoon. Toteutuessaan nämä riskit voivat vahingoittaa UPM:n metsiä ja puuviljelmiä ja johtaa tuotantokatkoksiin ja lisäkustannuksiin.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETO

RISKITYYPPI

Luottoriski

4.6 Käyttöpääoma 5.1 Pääoman hallinta

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriski

Korkoriski

6.1 Rahoitusriskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta

Valuuttariski

Sähkön hintariski Vastapuoliriski

6.2 Johdannaiset ja suojauslaskenta

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 134

134

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

135

135

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online