UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Muiden kuin yhtiön taloutta koskevien asioiden hallinta UPM:n vastuullisuusajattelu ulottuu riskien ennakoinnista, pienentämisestä ja hallinnasta kilpailuedun luomiseen ja pitkäaikaiseen arvonluontiin. UPM pyrkii jatkuvasti vähentämään riskejä ja parantamaan toimintaansa muun muassa sertifioitujen johtamisjärjestelmien avulla. Kaikilla tuotantolaitoksilla on ollut ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä vuodesta 2018 lähtien. Lähes kaikilla UPM:n tuotantolaitoksilla ja puunhankinnassa on integroidut ISO 14001-, ISO 9001- ja ISO 45001 -standardien mukaisesti sertifioidut ympäristö-, laatu-, työterveys ja -turvallisuusjärjestelmät. Kaikki UPM:n sellu- ja paperitehtaat Euroopan unionissa sekä UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja UPM Changshun paperitehdas Kiinassa noudattavat myös EU:n EMAS-asetusta (Eco-Management and Audit Scheme). Monilla tuotantolaitoksilla on lisäksi ISO 50001 -standardin tai suomalaisen ETJ+-järjestelmän mukaisesti sertifioitu energiatehokkuusjärjestelmä sekä tarvittaessa ISO 22000 -standardin mukaisesti sertifioitu elintarviketurvallisuusjärjestelmä. Mikäli sidosryhmillä on huolenaiheita tai epäily Toimintaohjeen vastaisesta toiminnasta, UPM kannustaa ottamaan yhteyttä yhtiöön tai käyttämään Raportoi väärinkäytöksestä -kanavaa (Report Misconduct). Kanava on sekä työntekijöiden että ulkoisten sidosryhmien käytettävissä yhtiön internet-sivuilla. Riippumattoman ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämä kanava on saatavilla yli 40 kielellä kellon ympäri. Vuonna 2021 Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta tai suoraan sisäiselle tarkastukselle raportoitiin 66 (23) tapausta. Yhdeksään tapaukseen liittyi väitettyä syrjintää tai häirintää. 18 tapaukseen liittyi rikkomuksia, ja ne johtivat sanktioihin, kuten varoituksiin tai työsuhteiden lopettamisiin. Raportointiohjeisto UPM soveltaa konsernitasolla Global Reporting Initiativen GRI standardien raportointiohjeistoa yritysten yritysvastuun mittaamisessa ja raportoinnissa. UPM:n vastuullisuusraportointi on laadittu GRI standardien Core-vaihtoehdon mukaisesti. UPM noudattaa myös Task UPM:n Toimintaohje korostaa yhtiön nollatoleranssikäytäntöä kaikkien korruption ja lahjonnan muotojen suhteen. UPM:n korruptionvastaisissa säännöissä kerrotaan tarkemmin kielletyistä toimintatavoista ja eettisestä toiminnasta. UPM arvioi korruptionvastaisia riskejään säännöllisesti. Vuosittaiseen riskien arviointiprosessiin sisältyy jokaisen liiketoiminta-alueen johdon kanssa käytävät keskustelut. Kaikkia konsernin yksiköitä myös arvioidaan maariskin ja toiminnan kompleksisuuden pohjalta. UPM toimii maailmanlaajuisesti, ja yhtiöllä on merkittävää tuotantoa monissa kehittyvien markkinoiden maissa. Yhtiön toiminta edellyttää monia erilaisia toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä lupia. Joissakin yhtiön toimintamaissa esiintyy Transparency Internationalin arvion mukaan korruptiota tai laajaa korruptiota. Kyseisissä maissa korruption riski on tavallista suurempi esimerkiksi toimittaessa viranomaisten kanssa ja käytettäessä välittäjiä viranomaisten hyväksyntää edellyttävissä lupaprosesseissa. Toimittajille ja kolmansille osapuolille tehtävät due diligence - selvitykset ovat olennainen osa UPM:n korruptionvastaista ohjelmaa. UPM edellyttää due diligence -selvitysten tekemistä ennen sopimusten solmimista tai uusimista tietyt ehdot täyttävien kolmansien osapuolten kanssa. UPM edellyttää, että tällaisten kolmansien osapuolten kanssa tehtäviin sopimuksiin sisällytetään lahjonnanvastaiset sopimusehdot, jotka velvoittavat kolmatta osapuolta noudattamaan lahjonnanvastaisia lakeja ja antavat UPM:lle oikeuden tarkastaa, että kolmas osapuoli Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) ilmastoraportointialoitteen suosituksia (ks sivu 139). UPM on sitoutunut korruptionvastaiseen toimintaan

Sosiaaliset ja henkilöstöasiat UPM:n painopistealueet sosiaalisen vastuun ja henkilöstön osalta ovat jatkuva oppiminen ja kehittyminen, vastuullinen johtaminen, oikeudenmukainen palkitseminen, monimuotoinen ja osallistava sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö. UPM on sitoutunut henkilöstön aktiiviseen osallistamiseen ja kuulemiseen kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Metsöteollisuus ry:n irrottauduttua työehtojen kollektiivisesta sopimisesta työehdoista sovitaan metsäyhtiöiden ja ammattiliittojen välillä (ks. sivu 65). Vastuullisella johtamisella UPM pyrkii sitouttamaan ja osallistamaan henkilöstöä kaikilla organisaation tasoilla. UPM tukee henkilöstönsä ammatillista kasvua, odottaa heiltä kehittymistä sekä auttaa heitä hankkimaan uusia taitoja ja kehittämään niitä edelleen. UPM kunnioittaa työntekijöidensä yksityisyyttä ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja työ- ja urakehitystä. Vuonna 2021 UPM toteutti yhdenvertaisuustarkastelun ja poisti selittämättömät palkkaerot sukupuolten välillä. Kaikkia UPM:n työntekijöitä kohdellaan yksilöinä sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, kansallisuuteen tai muihin asioihin katsomatta. UPM edistää henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. Turvallisuus on olennainen osa UPM:n toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Kaikkia UPM:n työntekijöitä, vierailijoita ja urakoitsijoita koskevat UPM:n tiloissa samat turvallisuusvaatimukset. UPM:n henkilöstöstrategian painopistealueita olivat johtaminen ja turvallisen, monimuotoisen ja osallistavan työympäristön kehittäminen. UPM rakentaa tulevaisuutta kehittämällä resilienssiä, tulevaisuuden työskentelytapoja sekä digitaalisia valmiuksia. Vuonna 2021 UPM jatkoi paremman suorituksen mahdollistavan lähestymistavan jalkauttamista vahvistamalla palautekulttuuria. Joustavasti asetetut tavoitteet ja esihenkilöiden kanssa säännöllisesti käytävät keskustelut ovat olennainen osa tätä. Kehitysohjelmat kasvun ja suorituskyvyn tukemiseksi jatkuivat myös virtuaalisesti. Monimuotoisen ja osallistavan kulttuurin edelleen kehittämiseksi UPM jatkoi monimuotoisuutta ja osallistamista koskevaa vuoropuhelua laajasti organisaation sisällä vuonna 2021. Työntekijöiden ja urakoitsijoiden ennakoiva turvallisuus on säilynyt tärkeänä painopistealueena vuonna 2021. Tärkeimpänä on ollut työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi globaalin pandemian aikana. Tuotevastuu Valtaosa UPM:n tuotteista valmistetaan uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista. UPM:n tuotteet auttavat ilmastonmuutoksen hillinnässä korvaamalla fossiilisia tuotteita uusituvilla biopohjaisilla vaihtoehdoilla. UPM:n tuotevastuu kattaa kaikkien tuotteiden koko elinkaaren tuotteen kehittämisestä loppukäyttöön sekä käytön jälkeiseen hyödyntämiseen. Vuonna 2021 uutta kestävän tuotekehityksen konseptia kehitettiin ja pilotoitiin joissakin UPM:n liiketoiminnoissa. Konseptissa sovelletaan elinkaariajattelua ja elinkaariarviointitietoja, jotka molemmat on integroitu kestävän tuotesuunnittelun käytäntöihin. Konseptissa otetaan huomioon koko raaka-aineketju, tuotannon ja jakelun tehokkuus, kestävä käyttö ja kierrätettävyys. UPM:n tuoteselosteiden avulla asiakkaat pääsevät helposti tuotteiden ympäristövastuuta ja turvallisuutta tai puun alkuperää koskeviin tietoihin. Tietojenvaihtoa toimitusketjussa parannettiin yhdessä useiden paperi- ja kemianteollisuuden yritysten kanssa. Tämä helpottaa käytettyjen kemikaalien ennakkoarviointia ja varmistaa lainsäädännön ja ympäristömerkkien vaatimustenmukaisuuden. Useimmille UPM:n tuotteille on myönnetty yleisesti tunnettuja ympäristömerkkejä, kuten EU-ympäristömerkki ja muita kansallisia ympäristömerkkejä graafiselle paperille tai ISCC- ja RSB-sertifiointi biopolttoaineille, biokomposiiteille ja tarroille. Vuonna 2021 UPM

Toimintaohjetta täydentävät hallituksen hyväksymät yksityiskohtaisemmat politiikat sekä johtajiston, liiketoiminta-alueiden ja globaalien funktioiden hyväksymät säännöt tai lausunnot, jotka koskevat esimerkiksi rahoitusta, veroja, tietojen julkistamista, sisäpiiriasioita, lahjonnan kieltoa, kilpailulainsäädännön noudattamista, luottamuksellisuutta, henkilöstöä, vastuullisuutta, metsänhoitoa, tietoturvaa ja tietosuojaa sekä työturvallisuutta. UPM edellyttää, että sen toimittajat sekä kolmannet osapuolet ja yhteisyrityskumppanit noudattavat yhtiön Toimintaohjeessa määriteltyjä periaatteita sekä täyttävät sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevat vaatimukset. Nämä vaatimukset on määritelty vuonna 2020 päivitetyssä UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille. UPM:n Toimintaohje päivitettiin viimeksi vuonna 2019, ja seuraavan kerran vuonna 2022. Päivitystä alettiin valmistella vuonna 2021. Konsernin johdon ja funktioiden tehtävät muiden kuin taloudellisten asioiden johtamisessa Hallitus tarkastusvaliokunnan avustamana on vastuussa soveltuvien lakien ja säännösten sekä UPM:n Toimintaohjeen ja muiden yhtiön politiikkojen noudattamisen valvonnasta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiölle nimettömänä tai muulla tavoin toimitettujen valitusten ja ilmoitusten käsittelyä. Osana valiokunnan vaatimustenmukaisuusasioiden käsittelyä se käy neljännesvuosittain läpi yhtiön vaatimustenmukaisuusjohtajan raportin sekä sisäisen tarkastuksen johtajan raportin Raportoi väärinkäytöksestä -kanavan kautta lähetetyistä ilmoituksista. Pääasiallisten velvoitteidensa ja vastuunsa mukaisesti hallitus käsitteli ja hyväksyi strategiset suunnitelmat strategiaistunnossaan toukokuussa 2021. Tärkeimpinä painopistealueina UPM:n Biofore-strategiassa pysyvät tulokset, kasvu, innovaatiot, vastuullisuus ja portfolion kehittäminen. Tätä strategiaa vahvistaa yhtiön toiminnan tarkoitus: We create a future beyond fossils (lue lisää s. 22–23). Olennainen osa hallituksen vuosittaista strategiatyötä on tarkistaa ja arvioida strategisia ja liiketoiminnallisia riskejä ja mahdollisuuksia (ks. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021). Nämä riskit ja mahdollisuudet ja niiden vaikutukset liiketoimintaan ja strategiaan on kuvattu sivuilla 34–35. Hallitus päätti yhtiön tulosperusteisen osakepalkkiojärjestelmän (PSP) pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän vastuullisuuteen (ESG) liittyvistä tavoitteista tammikuusta 2022 alkaen. Hallitus päätti asettaa kolme erillistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvää tavoitetta, joiden painoarvo on 20 % kaikista tavoitteista. UPM:n vastuullisuustyötä johtaa toimitusjohtajan johtama konsernin johtajisto, joka asettaa suuntaviivat ja ohjaa kehitystyötä. Käytännön vastuullisuustyötä tehdään yhtiön liiketoiminnoissa ja funktioissa sekä konsernin vastuullisuustiimissä, joka koordinoi liiketoimintojen ja funktioiden hankkeita. UPM:n lakifunktio ja sen vaatimustenmukaisuusryhmä hallinnoivat vaatimustenmukaisuutta koskevia compliance-ohjelmia ja järjestävät niihin liittyvää koulutusta riskiarvioinnin pohjalta määritetyille kohderyhmille. UPM:n hankintaorganisaatiot arvioivat toimittajia selkeästi määriteltyjen valinta- ja seurantaprosessien avulla. Toimitusten luotettavuus pitkällä aikavälillä, tuotteiden ja palveluiden laatu, toimittajien rahoitusaseman vakaus, sosiaalinen ja ympäristövastuu sekä tuoteturvallisuus ovat keskeisiä toimittajien valinta- ja arviointiperusteita. Toteuttaessaan strategioitaan UPM ja sen liiketoiminta-alueet, funktiot ja tuotantoyksiköt ovat alttiina lukuisille taloudellisille ja muille riskeille ja mahdollisuuksille. Jokainen liiketoiminta-alue, funktio ja tuotantoyksikkö vastaa omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, mittaamisesta ja hallinnasta ja raportoi riskeistä, riskienhallintatoimenpiteistä ja toimenpiteiden tuloksista johtoryhmälleen ja riskienhallintafunktiolle.

noudattaa kyseisiä sopimusehtoja. Lisäksi UPM:llä on vastaavat due diligence -menettelyt yhteisyrityksiä ja yrityskauppoja varten. UPM:llä on korruption vastustamiseen liittyvä verkkokoulutusalusta. UPM:n korruptionvastainen koulutus koskee kaikkia yhtiön toimihenkilöitä. Vuonna 2021yhtiö järjesti räätälöityjä korruptionvastaisia koulutustyöpajoja valikoiduille kohderyhmille yhtiössä sekä teki riskipohjaisia vaatimustenmukaisuusarviointeja tietyissä maissa ja toiminnoissa. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen UPM on sitoutunut kunnioittamaan ja edistämään ihmisoikeuksia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden mukaisesti. Yhtiö on arvioinut kaikkien omien toimintojensa mahdolliset ihmisoikeuskysymykset ja niiden vaikutukset. Mahdollisten ihmisoikeusvaikutusten vakavuus ja todennäköisyys huomioiden vakavimmat yhtiön vaikutuspiiriin kuuluvat ihmisoikeuskysymykset ovat ympäristön saastuminen, työterveys ja -turvallisuus, työolosuhteet, lasten suojelu ja pakkotyö. Vuonna 2021 UPM nimettiin yhdeksi johtavista yrityksistä valtioneuvoston kanslian SIHTI (Suomalaisyritysten ihmisoikeussuoriutumisen tila) -hankkeessa. Hankkeen yhteydessä julkaistiin raportti UPM:n ihmisoikeustyöstä. UPM arvioi ihmisoikeusriskejään neljännesvuosittain osana yhtiön vaatimustenmukaisuusprosessia. Tärkeimpien ihmisoikeuskysymysten systemaattista arvioimista liiketoiminta-aluetasolla sekä huolellisuusvelvoiteprosessin jalkauttamista yksikkötason johtamisjärjestelmiin jatkettiin. Vastuullinen hankinta UPM edellyttää, että sen toimittajat, kolmannet osapuolet ja yhteisyrityskumppanit noudattavat yhtiön Toimintaohjeessa (UPM Code of Conduct) määriteltyjä periaatteita ja sitoutuvat noudattamaan lahjonnanvastaisia, sosiaalista ja ympäristövastuuta, tuoteturvallisuutta, ihmisoikeuksia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia käytäntöjä. Läpinäkyvät toimittajavaatimukset ovat vastuullisen hankinnan perusta. Toimittajille asetetut vaatimukset on määritelty UPM:n Toimintaohjeessa toimittajille ja kolmansille osapuolille (UPM Supplier and Third Party Code). Erilaisia lisävaatimuksia sovelletaan puun, kemikaalien, sellun, pakkausmateriaalien, turvallisuuden ja logistiikan osalta. Kaikkien UPM:n tuotantolaitoksissa työskentelevien urakoitsijoiden on perehdyttävä UPM:n turvallisuusvaatimuksiin ja suoritettava verkkopohjainen työturvallisuusperehdytys. UPM tunnistaa hankintaketjuihinsa liittyvän korkean riskin, joka liittyy mahdollisesti negatiivisiin ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Näitä riskejä määrittelevät alkuperämaa, hankittava materiaali tai palvelu sekä hankintaketjun monimutkaisuus. Riskien tunnistamisen perusteella valittujen toimittajien toimintaa arvioidaan tarkemmin EcoVadisin kautta ja muilla arvioinneilla, toimittaja auditoinneilla ja yhteisillä kehityssuunnitelmilla. Vuonna 2021 UPM keskittyi kehittämään hankintahenkilöstönsä auditointiosaamista ja jatkoi sähköisen alustan käyttöönottoa. UPM Metsä edisti toimitusketjun auditointiohjelmaansa. UPM jatkoi yhteistyötä kemianteollisuuden Together for Sustainability (TfS) -aloitteessa, joka edistää ja parantaa jäsentensä hankintaketjujen käytäntöjä ja osallistumista YK:n Global Compact - yhteistyöhankkeeseen, jonka teemana on ihmisarvoinen työ globaaleissa hankintaketjuissa. Vuonna 2021 UPM teki noin 340 (290) EcoVadis-arviointia ja 124 (117) toimittaja-auditointia. Lisäksi tehtiin noin 300 (350) työoloihin keskittyvää urakoitsija-arviointia.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 136

136

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

137

137

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online