UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

AVAINLUVUT 2021

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

EUROOPPA 63 %

AASIA 19 %

POHJOIS-AMERIKKA 12 %

LIIKEVAIHTO 2021 mrd. euroa 9,8 +14 %

HOUKUTTELEVA OSINKO Osinko (ehdotus), milj. euroa

TOIMIALAN JOHTAVA TASE

693 +0 %

647 Nettovelka/EBITDA 0,35 Nettovelka, milj. euroa

MUU MAAILMA 6 %

TULOS

KOHDENNETUT INVESTOINNIT

RAHAVIRTA

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1 471 1 483 1 250 Investoinnit, milj. euroa

TAVOITTEENA JATKUVA PARANTAMINEN

+55 %

+64 %

+24 %

houkuttelevaa tuottoa kohdennetuilla ja vaikuttavilla investoinneilla

HENKILÖSTÖ, JOKA ON SUORITTA NUT TOIMINTAOHJEKOULUTUKSEN

68 ** HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT (SCOPE 1 JA 2), MILJ. T

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 11,7 % +4,2 %-yks. TULOS

käyttämättömät luottolimiitit, mrd. euroa 2,5 RAHAVARAT

Liiketoiminta-alueesta saavutti tuottotavoitteensa 5/6 LIIKETOIMINTA-ALUEET

98 % *

5,0

-1 %-yks.

9 pistettä alle globaalin vertailukeskiarvon

-8 %

Toimintaohje luo edellytykset vastuulliselle liiketoiminnalle ja jatkuvalle parantamiselle.

Sitoutunut ja huippusuorituksiin yltävä henkilöstö työskentelee lyhyen ja pitkän aika välin menestyksen saavuttamiseksi.

Ilmastoratkaisujen kehittäminen ja toimia kohti hiilineutraaliutta.

HANKINNAT TOIMINTAOHJEESEEN SITOUTUNEILTA TOIMITTAJILTA

SERTIFIOIDUN PUUN OSUUS

TYÖTURVALLISUUS, TRIF-LUKU

Sijoitettu pääoma 31.12.2021, 13 759 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liikevoitto 2021 1 471 miljoonaa euroa

Liikevaihto 2021 9 814 miljoonaa euroa

86 % 84 % 7,2

76 milj. euroa 72 milj. euroa -79 milj. euroa

270 milj. euroa

20 %

15 % 5 %

4 % 3 %

21 %

7 % 4 %

223 milj. euroa

14 %

+2 %-yks.

+1 %-yks.

+16 %

UPM Biorefining 817 milj euroa

UPM Communi cation Papers 33 %

UPM Biorefining 37 %

2 %

135 milj. euroa

Läpinäkyvät toimittajavaatimukset ovat vastuullisen hankinnan perusta koko toimitusketjussa.

Metsäsertifiointi on erinomainen työkalu varmistaa kestävä metsänhoito. Alkuperäseurantajärjestelmillä varmistetaan puun alkuperän täydellinen jäljitettävyys.

Henkilöstön ja kaikkien UPM:lle työtä tekevien turvallisen työympäristön mittari.

8 %

27 %

Liikevaihtoa ei ole konsolidoitu

*Aktiivisessa työsuhteessa oleva henkilöstö **Tulos ei ole vertailukelpoinen edellisvuoteen laskentatavan muutoksesta johtuen

Muu toiminta

UPM Plywood

UPM Communication Papers UPM Biorefining

UPM Specialty Papers UPM Raflatac

UPM Energy

14

15

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online