UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

EU-Taksonomia Vuonna 2020 Euroopan unionin kestävän rahoituksen

lisäyksiä vuokrattuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Katso Käyttöomaisuusinvestoinnit- ja Metsävarojen lisäykset -rivinimikkeet Konsernin rahavirtalaskelmassa sekä liite 5.2. Vuokrasopimukset UPM:n 2021 konsernitilinpäätöksessä. Taksonomiakelpoiset pääomamenot sisältävät metsittämistä varten ostetut ja vuokratut maa-alueet, ostetun kasvavan metsän, kasvuajalta aktivoidut metsänuudistuskustannukset, osan investoinnista uuteen biokemikaalijalostamoon, aktivoidut kulut investoinneista vesivoimalaitoksiin, aktivoidut kulut investoinneista biojalostamoon sekä muut aktivoidut, taksonomiakelpoiset kehitysmenot, jotka liittyvät fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden tavoitteluun. UPM:n vuosikertomuksen osiossa Muu taloudellinen tieto esitetty tunnusluku Investoinnit eroaa taksonomian mukaisista pääomamenoista, sillä se ei sisällä lisäyksiä metsävaroihin eikä vuokrattuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Toimintamenot (OpEx) UPM on komission delegoidun asetuksen mukaisesti sisällyttänyt IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin mukaisesti kirjatut tutkimus- ja kehitysmenot, IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaisesti kirjatut kulut lyhytaikaisista vuokrasopimuksista sekä IAS 16 Aineelliset hyödykkeet -standardin mukaisesti kirjatut käyttöomaisuuden huoltomenot (eli korjaus- ja kunnossapitomenot). Käyttöomaisuuden huoltomenoihin sisältyy huoltohenkilöstön suoria palkkoja, huoltomateriaaleja sekä ulkoistettuja huoltopalvelumenoja. Lisäksi UPM omistaa huomattavan määrän metsävaroja ja pitää metsänuudistuskustannuksia sekä tukipalveluja sellaisina varojen huoltomenoina, jotka EU:n komission delegoidussa asetuksessa on määritelty. Toimintamenot sisältyvät konsernin tuloslaskelman riville Liiketoiminnan kulut. Lisätietoja liitteessä 2.3. Liiketoiminnan kulut ja muut tuotot. Taksonomiakelpoiset tutkimus ja -kehitysmenot liittyvät teknologioihin ja tuotteisiin, joiden tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Näihin menoihin sisältyy pääasiassa uuteen biokemikaalijalostamoon sekä seuraavan sukupolven biojalostamoon liittyviä T&K-kuluja. Taksonomiakelpoiset koneiden ja kaluston huoltomenot sisältävät sanomalehtipaperien, vesivoiman ja biopolttoaineiden tuotantolaitosten sekä lämmön ja sähkön tuotantolaitosten kunnossapitomenoja. Taksonomiakelpoiset metsävarojen huoltomenot liittyvät metsätalouden infrastruktuurin kunnossapitoon, metsäpalojen torjumiseen, metsänsuojeluun sekä ympäristötoimenpiteisiin. Metsänuudistuskustannukset kuten istutus, vesakoiden kasvatus sekä taimitarhojen operointi sisältyvät pääomamenoihin.

Laskentaperiaate UPM:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja IFRIC tulkintojen mukaisesti. UPM on laskenut suorituskykymittarit (”KPI”) käyttäen konsernitilinpäätöksellä esitettyjä taloudellisia tietoja. Investointien ja käyttökustannusten suorituskykymittareiden määritelmät perustuvat konsernin tulkintaan komission delegoidun asetuksen määritelmistä. Liikevaihto UPM on laskenut komission delegoidun asetuksen mukaisesti määritetyn liikevaihdon noudattaen samoja laskentaperiaatteita, joita sovelletaan liikevaihtoon IFRS:ssä, eli se sisältää kaikki tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvät tuotteiden ja palvelujen myynnistä saadut tuotot. Kokonaisliikevaihto vastaa konsernitilinpäätöksellä esitettyä liikevaihtoa. Lisätietoja laskentaperiaatteista on konsernitilinpäätöksen liitteessä 2.2. Liikevaihto. Taksonomiakelpoinen liikevaihto sisältää vain sellaisen liikevaihdon, joka tulee taksonomian piirissä olevista toiminnoista. Valtaosa UPM:n tuotteista ja palveluista kertyneestä liikevaihdosta ei ole EU:n taksonomian piirissä. Taksonomiakelpoista liikevaihtoa laskiessa tiettyjä osia tuotantopanoksista, kuten kestävän raaka-aineen tai energian käyttöä, ei ole sisällytetty taksonomiakelpoiseen liikevaihtoon, mikäli pääasiallinen toiminta ei ole taksonomian piirissä. UPM:n taksonomiakelpoinen liikevaihto sisältää puun ja puupohjaisen biomassan (tukit, kuitupuuhake, hakkuutähteet jne.) myynnin kolmansille osapuolille, metsänhoitopalvelujen myynnin metsänomistajille, vesivoimalla tuotetun energian myynnin, puupohjaisen uusiutuvan dieselpolttoaineen ja uusiutuvan naftan myynnin liikennekäyttöön ja petrokemikaaleihin, kaukolämmityksen jakelun, biomassasta tuotetun lämmön ja energian myynnin, uusiutuvista raaka-aineista valmistetun kaasu- ja nestemäisten polttoaineiden käytön lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa, biokomposiittien myynnin sekä pääosin kierrätetystä materiaalista valmistetun sanomalehtipaperin myynnin. Pääomamenot (CapEx) UPM on komission delegoidun asetuksen mukaisesti sisällyttänyt pääomamenoihin lisäykset aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ennen poistoja, arvonalentumisia tai käyvän arvon muutoksia tilikauden aikana. Nämä erät on käsitelty IAS 16 Aineelliset hyödykkeet, IAS 38 Aineettomat hyödykkeet, IAS 41 Maatalous sekä IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardien mukaisesti. Pääomamenot vastaavat Konsernin rahavirtalaskelmassa esitettyjä käyttöomaisuuden sekä metsäomaisuuden hankinnasta maksettuja rahavaroja, oikaistuna raportointikauden lopussa jaksotetuilla mutta ei maksetuilla erillä, sekä

tilastollinen toimialaluokitus) käytettiin viitemateriaalina toimintojen tunnistamisessa. Vuonna 2022 UPM jatkaa arviointia perusteellisella tarkastelulla taksonomian mukaisista toiminnoista sääntelyssä määriteltyjen kestävyyskriteerien perusteella. Tunnistetut taksonomiakelpoiset toiminnat keskittyvät ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteeseen. Tunnistetut toiminnat ovat kestävän metsänhoidon toiminnot, vesivoimalla tuotettu energia, biopolttoaine- sekä biokomposiittiliiketoiminnat, pääosin kierrätetystä materiaalista valmistetun paperintuotanto, osa uusiutuvan energian tuotannosta, lämmön myynti lähialueille, osa meneillään olevasta investoinnista uuteen biokemikaalijalostamoon Saksassa, joitain vesiliikennetoimintoja sekä tutkimus- ja kehitystoimintoja, jotka liittyvät fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden tavoitteluun. Lisäksi vesi- ja jätevesiliitännäiset toiminnot on huomioitu arvioinnissa, mutta koska ne eivät ole UPM:n tuotteita tai palveluja eivätkä tästä johtuen kerrytä UPM:n liikevaihtoa, niitä ei ole sisällytetty taksonomiakelpoisiin toimintoihin. UPM:n pääasialliset liiketoiminnat eivät ole EU-taksonomian piirissä. Tunnistetut taksonomiakelpoiset toiminnat vastaavat seuraavia luokkia EU-taksonomiassa:

luokittelujärjestelmä eli taksonomia (EU:n asetus 2020/852) julkaistiin. Vuonna 2021 Euroopan komissio hyväksyi taksonomia-asetuksen delegoidun tiedonantovelvoitesäädöksen, joka velvoittaa suuret rahoitusalan yritykset sekä muut kuin rahoitusalan yritykset esittämään tietoja varojensa ja taloudellisten toimintansa ympäristösuoriutumisesta sijoittajille. Vuodesta 2022 eteenpäin julkistettavilla vuosikertomuksilla suurten yritysten tulee esittää taksonomiakelpoinen osuus taloudellisista toiminnoistaan. Taksonomiakelpoinen toiminta on toiminta, joka kuuluu taksonomiasääntelyn delegoitujen asetusten piiriin. Vuonna 2023 suurten yritysten tulee raportoida sellaiset toiminnot, jotka ovat taksonomian mukaisia eli ne noudattavat ympäristötavoitteita ja niiden teknisiä arviointikriteerejä. Alkuvaiheessa pääpaino on EU:n ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen mukaisesti sellaisissa toiminnoissa, jotka myötävaikuttavat ympäristön kannalta kestäviin ilmastotavoitteisiin, eli ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. UPM on sääntelyn perusteella tehnyt arvioinnin tunnistaakseen ne toiminnot jotka ovat taksonomiakelpoisia eli jotka on sisällytetty EU taksonomian piiriin. Arviointia johtivat UPM:n talous- ja vastuullisuustiimit, ja se toteutettiin yhteistyössä useiden UPM:n funktioiden ja liiketoimintojen kanssa. EU:n NACE-luokitusta (EU:n

Relevantti liike vaihdolle

Relevantti pääoma menoille

Relevantti toiminta menoille

Toiminnan numero EU-taksonomian toiminta

UPM toiminta

Metsitys

Kestävät metsänhoidon toiminnot Kestävät metsänhoidon toiminnot Osa käynnissä olevasta investoinnista biokemikaalijalostamoon Saksassa

n/a

X X X X X X

X X X X X X

1.1 1.3

Metsänhoito

X

3.14

Orgaanisten peruskemikaalien valmistus

X X X X

4.5

Sähköntuotanto vesivoimalla

Sähköntuotanto vesivoimalla

Liikenteessä käytettävän biokaasun ja biopolttoaineen sekä bionesteiden valmistus Kaukolämmön tai -jäähdytyksen jakelu Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto uusiutuvilla ei-fossiilisilla kaasumaisilla ja nestemäisillä polttoaineilla Lämmön tai jäähdytyksen ja sähkön yhteistuotanto bioenergialla

4.13

Biopolttoaineliiketoiminta

4.15

Lämmön myynti lähialueen yhteisöille

4.19

Osa uusiutuvan energian tuotannosta

X

X

X

4.20

Osa uusiutuvan energian tuotannosta

X

X

X

5.9

Materiaalin talteenotto tavanomaisesta jätteestä Paperintuotanto enimmäkseen kierrätetyistä raaka-aineista sekä biokomposiittiliiketoiminta

X

X

X

Meri- ja rannikkovesiliikenteen rahtialukset sekä satama- ja aputoimintoihin tarkoitetut alukset

6.10

Jotkin vesiliikennetoiminnot

X

X

X

Tutkimus- ja kehitystoiminnot, jotka tähtäävät fossiilisista raaka-aineista riippumattoman tulevaisuuden tavoitteluun

9.1

Markkinalähtöinen tutkimus, kehitys ja innovointi

n/a

X

X

Muiden kuin rahoitusalan yritysten, jotka ovat Muun kuin taloudellisen tiedon raportointi -direktiivin piirissä, tulee esittää keskeisiä suorituskykymittareita ("KPI"). Nämä mittarit ovat liikevaihto, pääomamenot (CapEx) ja toimintamenot (OpEx) liittyen sellaisiin taloudellisiin toimintoihin, jotka ovat taksonomiakelpoisia kuten komission delegoidussa asetuksessa on määritelty, sekä myös tietoja ei taksonomiakelpoisista taloudellisista toiminnoista.

Taksonomiakelpoisuuteen liittyvät taloudelliset tiedot on esitetty alla taksonomiasääntelyn 8:n artiklan mukaisesti. Konserni on varmistanut, että jokainen toiminta on huomioitu ainoastaan kerran keskeisiä tuloskykymittareita laskettaessa.

Absoluuttinen liikevaihto, milj. euroa

Osuus liikevaihdosta, %

Osuus pääoma menoista, milj. euroa

Absoluuttiset toimintamenot, milj. euroa

Osuus pääoma menoista, %

Osuus toiminta menoista, %

2021

Taksonomiakelpoiset toiminnat Ei-taksonomiakelpoiset toiminnat

1 017 8 798 9 814

10 % 90 %

237

14 % 86 %

80

15 % 85 %

1 429 1 666

444 524

Yhteensä

100 %

100 %

100 %

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 140

140

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

141

141

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online