UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Arvoa datasta ja digitaalisista ratkaisuista Tavoitteemme on merkittävästi nopeuttaa ja parantaa dataan perustuvaa päätöksentekoa. Datan hyödyntämiseen perustuvassa kehitystyössä korostuvat korkealaatuiset, vaatimustenmukaiset, tietoturvalliset ja nykyaikaiset digitaaliset alustat ja palvelut. Käytämme ketteriä menetelmiä uusien liiketoimintalähtöisten data- ja digiratkaisujen määrittelyssä ja toteuttamisessa yhdessä kumppaneidemme kanssa. Lopputuloksena tavoittelemme datatuotteita ja digitaalisia palveluja, joilla on todennettua arvoa liiketoiminnoille. Viimeistelimme digi- ja datastrategiamme vuonna 2021 luomamme selkeän liiketoimintojen yhteistyöhön perustuvan prosessin pohjalta. Tavoitteemme on kasvattaa digitaalisten ja datavetoisten ratkaisujen luomaa vaikuttavuutta sekä konserni- että liiketoimintotasolla. Konsernin useille liiketoiminnoille yhteisiä kehityshankkeita ovat mm. digitaalinen asiakaskokemus ja hinnoittelu, digitaalinen toimitusketju ja älykkäät toiminnot ja ratkaisut. Strategian ja kehityshakkeiden toteuttaminen alkaa vuonna 2022. Laaja yhteistyöverkosto Tiiviiseen yhteistyöverkostoomme kuuluu asiakkaita, yliopistoja, tutkimuslaitoksia, toimittajia ja kasvuyrityksiä. Yhteistyö nopeuttaa uusien tuotteiden kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Kumppanuudessa EU:n ja biomassoja jalostavan sektorin tutkimus- ja innovaatioyhteenliittymän (European Joint Undertaking on Bio-Based Industries, BBI) kanssa keskitytään biopohjaisten tuotteiden ja niiden kilpailukyvyn kehittämiseen Euroopassa. Olemme osakkaana suomalaisessa CLIC Innovation -yhtiössä, jonka tavoitteena ovat läpimurtoinnovaatiot biokiertotaloudessa ja cleantech-hankkeissa. Teemme yhteistyötä Euroopan kemianteollisuuden neuvoston (European Chemical Industry Council, CEFIC) ja Renewable Carbon Initiative -aloitteen kanssa pyrkimyksenä edistää ilmaston kannalta kestävämpien kemikaalien tuotantoa. UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac tekevät aktiivista yhteistyötä Euroopan paperi- ja selluteollisuuden keskusjärjestö CEPI:n käynnistämässä 4evergreen hankkeessa. Tavoitteena on lisätä kuitupohjaisten pakkausten kierrätystä 90 %:iin vuoteen 2030 mennessä (sivu 88). Haluamme osallistua proaktiivisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Vuonna 2021 liityimme EU:n puhtaan vedyn allianssiin (Clean Hydrogen Alliance) sekä teollisuuden puhtaan vedyn pyöreän pöydän työryhmään (Roundtable on Clean Hydrogen). Olemme myös jäsenenä Suomeen hiljattain perustetussa vetyklusterissa pyrkimyksenä vauhdittaa investointeja vetytalouteen. Kestävä tuotesuunnittelu Haluamme tuotteidemme luovan arvoa sidosryhmillemme koko tuotteiden elinkaaren ajan. Tarjoamme toimivia ratkaisuja asiakkaidemme vastuullisuuteen liittyviin haasteisiin ja varmistamme, että uusien tuotteidemme ja palveluidemme arvolupaus edistää todistettavasti vastuullisuutta ja tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG). Vuonna 2021 uudistimme kestävän tuotesuunnittelun konseptiamme, joka perustuu muotoiluajatteluun ja jonka pohjalta ohjaamme tuotekehityshankkeitamme. Mallissamme elinkaariajattelu ja elinkaariarviointien tiedot yhdistyvät kestävän tuotesuunnittelun käytännöiksi. Jaamme tuotekehityksen elinkaaren kuuteen vaiheeseen. Konseptin ensimmäisessä vaiheessa määritellään tuotteen käyttötarkoitus ja arvioidaan kierrätettävyyteen ja teknologioihin liittyviä näkökohtia. Prosessin aikana tarkastellaan koko raaka-aineketjua, tuotannon ja jakelun tehokkuutta, kestävää käyttöä ja kierrätettävyyttä. Vuonna 2021 pilotoimme uutta konseptia valituissa liiketoiminnoissa ja testaus jatkuu vuonna 2022. Uusi konsepti otetaan asteittain käyttöön kaikissa liiketoiminnoissamme.

Vahvistus markkinakysynnästä ja asiakkaiden kiinnostuksesta UPM Biochemicals -liiketoiminnass a Rakennamme Saksan Leunaan täysin uudenlaista biojalostamoa ja kehitämme samaan aikaan vankkaa liiketoimintamallia. Asiakkaiden sitoutuneisuus ennakoi kaupallisesti lupaavaa tulevaisuutta. 550 miljoonan euron investointi avaa meille aivan uusia markkinoita ja merkittäviä kasvunäkymiä. Täysin puupohjaisia biokemikaaleja tuottavan biojalostamon päätuotteita ovat bio-monoetyleeniglykoli (BioMEG), bio-monopropyleeniglykoli (BioMPG) ja uusiutuvat funktionaaliset täyteaineet. Biojalostamon vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 220 000 tonnia. Yksityiskohtaiset suunnittelu-, hankinta- ja lupaprosessit etenivät vuonna 2021 hyvin, ja laitoksen rakennustyöt saatiin käyntiin. Pandemia kuitenkin olennaisesti hidasti yksityiskohtaista teknistä suunnittelua. Globaalien hankintaketjujen häiriöt ovat vaikuttaneet keskeisten rakennusmateriaalien saatavuuteen ja hintaan. Arvioimme jalostamon käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä. Investointikustannus tullaan päivittämään sen mukaisesti. Samaan aikaan vahvistimme liiketoimintamalliamme entisestään. Olemme jatkaneet organisaation kokoamista kansainvälisillä asiantuntijoilla, joilla on vahva tausta kemianteollisuudessa. Heidän avullaan pyrimme vahvistamaan tutkimus- ja kehitystoimintaamme, toimitusinfrastruktuurin. Aloitimme myös biojalostamon toiminnasta vastaavan henkilöstön palkkaamisen ja kouluttamisen. Biojalostamomme innovatiivinen, digitaaliseen ympäristöön rakennettu biojalostamon digitaalinen kaksonen toimii tukena vakaiden tuotantoprosessien luomisessa ja osaavan, hyvin koulutetun tiimin muodostamisessa. UPM:n uusiutuvista raaka-aineista valmistetut biokemikaalit mahdollistavat aidosti kestävään kiertotalouteen johtavan puuttuvan linkin eli uusiutuviin kemikaaleihin pohjautuvat kumi- ja muovituotteet. Glykolimme ja uusiutuvat toiminnalliset täyteaineemme toimivat hyvin olemassa olevissa tuotanto- ja kierrätysprosesseissa ja tukevat siirtymistä pois öljy-, kaasu- ja hiilipohjaisten materiaalien käyttämisestä. Olemme edistyneet vahvasti myyntikanavien avaamisessa erilaisille glykolien loppukäytöille pääasiassa pakkaus-, auto- ja tekstiiliteollisuuden sovelluksissa. Olemme aloittaneet potentiaalisten asiakkaiden kanssa erilaisten kumisovellusten yhteistä tuotekehitystä. Pyrimme näin varmentamaan uusiutuvien toiminnallisten täyteaineidemme tekniset ominaisuudet ja tuomaan hiilidioksidi-intensiivisten kumituotteiden tilalle vastuullisia vaihtoehtoja. Lisäksi toimme markkinoille uusiutuvat toiminnalliset UPM BioMotion™ -täyteaineet, jotka pienentävät hiilijalanjälkeä huomattavasti ja keventävät kumista ja muovista valmistettujen tuotteiden painoa. Uusien biokemikaalituotteidemme mahdollisuudet ovat loputtomat. Tästä osoituksena on yhteistyö The Coca-Cola Companyn kanssa uuden, puupohjaisten kierrätettävien pullojen kehittämiseksi. Biojalostamohankkeemme on saanut positiivista tunnustusta. Olimme Saksan Sustainability Awards -kilpailun seitsemän parhaan joukossa, ja panoksemme kestävän kehityksen siirtymään toi tunnustuksen kilpailun raadilta. Nousimme European Rubber Journalin kymmenen vastuullisimman elastomeerin listalla kolmannelle sijalle. Uusia markkinoita avautui UPM Biomedicals -liiketoiminnoss a UPM Biomedicals on yksilöllisen terveydenhoidon innovaatioiden ja kaupallistamisen edelläkävijä. Se kehittää ja tarjoaa innovatiivisia ja vastuullisia puupohjaisia biolääketieteen tuotteita lääketieteen ja biotieteiden sovelluksiin. Laadukkaiden tuotteidemme pääraaka-aine on koivusta saatava nanoselluloosa. Teemme aktiivista yhteistyötä yliopistojen, tutkimuskeskusten ja keskeisten teollisuuskumppaneiden kanssa lääkeaineiden rakentamaan vahvat kaupalliset toiminnot sekä luomaan asiakkaidemme erityistarpeisiin vastaavan palvelu- ja

Kasvun vuosi UPM Biocomposites -liiketoiminnassa UPM Biocomposites hillitsee ilmastonmuutosta ja luo kiertotalousratkaisuja innovatiivisilla komposiittimateriaaleilla ja terassituotteilla. UPM ProFi hyödyntää kotitalous- ja teollisuusperäistä muovijätettä laadukkaiden komposiittiterassilautojen valmistuksessa. UPM Raflatacin ja sen asiakkaiden tarratuotannon sivuvirrat kerätään ja toimitetaan Saksaan terassituotteiden valmistusta varten. Tuotantoprosessissa käytetään myös eurooppalaisesta kuluttajajätteestä peräisin olevaa kierrätysmuovia. Uusimmat UPM ProFi Piazza -valikoiman tuotteet on valmistettu jopa 75-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista. UPM ProFi kuuluu EU:n Circular Plastics Alliance -foorumiin. Sen tavoitteena on kasvattaa EU:n kierrätysmuovimarkkinoita 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 UPM ProFin myynti kasvoi merkittävästi monilla Euroopan markkinoilla uudistetun tuotevalikoiman ansiosta. Se hyötyi myös COVID-19-pandemian sulkutoimien aikana lisääntyneestä kotien remontoinnista paikallisten eurooppalaisten toimintojensa, tuotantotehokkuutensa ja markkinointiosaamisensa ansiosta. UPM Formi kehittää ja valmistaa puupohjaisia biokomposiitteja, joiden avulla lopputuotteen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jopa 80 % verrattuna vastaaviin fossiilipohjaisiin tuotteisiin. Komposiittimateriaalit soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten keittiövälineisiin, hygieniatuotteisiin ja akustisiin laitteisiin. Materiaalit täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset, ja niistä valmistetut tuotteet ovat elintarviketurvallisuusstandardien ja muiden vastaavien laatuvaatimusten mukaisia. Vuonna 2021 UPM Formin ja sen keskeisten liiketoiminnan kehityskumppanien toimitusmäärät uusille ja olemassa oleville asiakkaille kasvoivat uusien loppukäyttöalueiden ansiosta. UPM Formi EcoAcen vahva kysyntä jatkui. UPM Formin asiakkaille myönnettiin kestävän kehityksen mukaisten materiaalien käyttämisestä arvostettuja palkintoja kuten Red Dot Design Award -muotoilupalkinto ja iF Gold Award -palkinto.

tehoseulonnan, yksilöllisen terveydenhoidon, edistyneiden soluterapioiden, 3D-biotulostuksen, kudosteknologian ja edistyneen haavanhoidon kehittämisessä. Yli 520 patenttia ja patenttihakemusta suojaavat nykyisiä ja tulevia tuotteitamme. Biotieteissä päätuotteemme ovat 3D-solukasvatukseen soveltuva GrowDex®-hydrogeeli ja GrowDase™-entsyymi, jolla voidaan vapauttaa soluja geelistä. Nanoselluloosa sopii vaativimpienkin solujen kasvatukseen, esimerkiksi kantasoluille ja potilaan kudoksesta eristetyille soluille tai potilasperäisille soluille. Geelimme eivät ole eläinperäisiä, joten testituloksiin ei siirry eläinten DNA:ta. Vuonna 2021 solmimme PerkinElmer Health Sciences, Inc:n kanssa sopimuksen UPM:n GrowDex®- ja GrowDase™-tuotteiden globaalista jakelusta. Yhteistyö tarjoaa tutkijoille 3D-solukasvatusta hyödyntävän tehoseulontaratkaisun (HTS) lääketutkimuksen alkuvaiheeseen. Ratkaisussa yhdistyvät PerkinElmerin kokemus biotieteissä ja solunkuvantamisratkaisuissa sekä UPM:n ei-eläinperäiset 3D reagenssituotteet. Yhdessä, laitteistot, ohjelmistot ja soluviljelymatriisit edistävät tutkimusta ja nopeuttavat lääkekehitysprosessia. Lääkekehitysprosessin aikana seulotaan tuhansia molekyylejä, joiden pohjalta markkinoille voidaan lopulta tuoda uusi lääke. PerkinElmerin automaattista tehoseulontajärjestelmää ja GrowDex hydrogeelejä on käytetty menestyksekkäästi useissa tutkimushankkeissa, kuten räätälöityjen syöpähoitojen kehittämiseen tähtäävässä, potilaan kudoksesta valmistettujen solujen automatisoidussa lääkeherkkyys- ja resistenssitestauksessa. GrowInk™-biomusteita käytetään 3D-biotulostukseen esimerkiksi syöpätutkimuksessa, jossa tulostetaan kasvaimista malleja eri hoitomuotojen testaamiseksi. Vuonna 2021 käynnistetty yhteistyö CELLINKin kanssa antaa mahdollisuuden kehittää teknologiaa, jolla voitaisiin tulevaisuudessa tulostaa kudos- tai elinsiirteitä ihmispotilaille. Kliinisessä lääketieteessä markkinoimme ja myimme FibDex®- haavasidoksia terveydenhoidon ammattilaisille ja sairaaloille Suomessa. Pyrimme jatkossa laajentamaan toimintaa muille Euroopan markkinoille.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 144

144

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

145

145

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online