UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Omistus omistajaryhmittäin 31.12., %

Osakekohtaiset osakeantioikaistut tunnusluvut

2021

2020

2019

2018

2017

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Yritykset

2,9 3,7 5,8 4,6

2,7 3,8 6,0 4,7

2,3 3,0 5,7 4,6

2,1 2,9 6,8 4,4

2,1 2,4 5,1 4,8

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa Vertailukelpoinen EPS, euroa Osakekohtainen oma pääoma, euroa Osakekohtainen osinko, euroa 1)

2,41 2,22

1,05 1,37

1,99 2,07

2,80 2,24

1,82 1,88

1,65 1,65

1,72 1,38

0,96 1,20

0,63 0,91

–2.14

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

0,74

Julkisyhteisöt

20,34

17,53

18,87

18,36

16,24

15,43

14,89

14,02

14,08

14,18

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

1,30 53,9

1,30

1,30 65,4

1,30 46,4

1,15 63,0

0,95 57,6

0,75 43,6

0,70 72,9

0,60 95,2

0,60 neg.

Kotitaloudet

15,8 67,2

15,6 67,1

15,2 69,1

15,0 68,7

15,1 70,5

Osinko tuloksesta, %

123,7

Ulkomaiset omistajat

Yhteensä

Osinko liiketoiminnan rahavirrasta, %

55

69

38

52

42

30

34

30

43

30

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Efektiivinen osinkotuotto, %

3,9

4,3

4,2

5,9 7,9

4,4

4,1

4,4

5,1

4,9

6,8

P/E-luku

13,9

29,0

15,5

14,2

14,1

10,0

14,2

19,5

neg.

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa Osingonjako, milj. euroa 1) Kurssi kauden lopussa, euroa

Osakeomistuksen jakauma 31.12.2021

2,34 693

1,89 693

3,46 693

2,49 693

2,74 613

3,16 507

2,22 400

2,33 373

1,39 317

1,98 317 8,81 7,82

%-OSUUS OMISTAJISTA

OSAKEMÄÄRÄ MILJ. KPL

%-OSUUS OSAKKEISTA

33,46 29,11 35,37 32,15

30,47 20,31 31,50 26,09

30,91 21,10 31,49 25,73

22,15 21,69 34,70 28,86

25,91 20,82 26,69 23,89

23,34 13,71 23,41 17,51

17,23 13,19 19,26 16,37

13,62 10,07 13,99 12,26

12,28

OSAKKEITA KPL

OMISTAJIA

Kurssi alin, euroa Kurssi ylin, euroa

7,30

1 – 100

49 631 56 070 16 284

40,24 45,46 13,20

2,2

0,4 4,1 8,2 5,5

101 – 1 000

21,7 43,6 29,6 80,9

13,02

10,98

1 001 – 10 000 10 001 – 100 000

Kauden keskikurssi, euroa Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa Osakkeiden vaihto, milj. euroa 2) Osakkeiden vaihto (1 000) Osakkeiden suhteellinen vaihto, % osakemäärästä Keskimääräinen osakemäärä (1 000) Kauden lopun osakemäärä (1 000)

9,42

9,21

1 227

0,99 0,11

100 001 – Yhteensä

134

15,2 33,3 66,7

17 845 16 250 16 485 11 813 13 818 12 452

9 192 7 469

7 266 6 233

6 497 5 308

4 633 5 534

123 346

100,00

177,9 355,8

8 435

9 921

9 695

9 980

8 460

6 749

Hallintarekisteröity

262 377 380 237 376 801 345 822 354 053 385 355 456 168 508 318 563 382 600 968

Arvo-osuuksiksi rekisteröimättä

0,0

Yhteensä

533,7

100,0

49,2

71,3

70,7

64,8

66,4

72,2

85,5

95,6

106,7

114,4

533 324 533 324 533 324 533 324 533 415 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 533 736 529 302 526 124

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista, jos omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (2/3) prosentin yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä. Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset löytyvät UPM:n internetsivuilta upm.fi/sijoittajat .

joista omia osakkeita (1 000)

412

412

412

412

412

231

231

231

231

231

1) Ehdotus, vuosi 2021 2) Kaupankäynti Nasdaq Helsingin pörssissä. Omien osakkeiden ostot sisältyvät osakevaihtoihin.

Osakeantioikaistujen tunnuslukujen laskentakaavat

OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT KUVAUS Osakekohtainen tulos (EPS), euroa

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto jaettuna tilikauden keskimääräisellä osakeantioikaistulla osakemäärällä ilman omia osakkeita. IFRS:n mukaisesti laskettu osakekohtainen tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ja niiden verovaikutuksella. Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma suhteessa tilinpäätöspäivän osakeantioikaistuun osakemäärään.

Vertailukelpoinen EPS, euroa

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

Osakekohtainen osinko, euroa

Tilikauden osingonjako jaettuna tilinpäätöspäivän osakeantioikaistulla osakemäärällä.

Osinko tuloksesta, %

Osakekohtainen osinko jaettuna osakekohtaisella tuloksella.

Osinko liiketoiminnan rahavirrasta, %

Osakekohtainen osinko prosentteina osakekohtaisesta liiketoiminnan rahavirrasta. Oikaistu osakekohtainen osinko jaettuna oikaistulla tilinpäätöspäivän kurssilla.

Efektiivinen osinkotuotto, %

P/E-luku Oikaistu tilinpäätöspäivän kurssi jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa Liiketoiminnan rahavirta suhteessa kauden oikaistuun keskimääräiseen osakemäärään poislukien omat osakkeet. Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa Osakkeiden lukumäärä (poislukien omat osakkeet) kertaa tilinpäätöspäivän kaupantekokurssi. Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa Tilinpäätöspäivän kaupantekokurssi jaettuna osakeantikertoimella. Osakeantioikaistu keskikurssi Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto jaettuna tilikauden vaihdettujen osakkeiden osakeantioikaistulla lukumäärällä.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 148

148

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

149

149

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online