UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Hallituksen voitonjakoehdotus

Tilinpäätös 2021

Konsernin tuloslaskelma ja konsernin laaja tuloslaskelma

152 153 154 155 157 184 184 186 191 194

Konsernin tase

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2022.

Osinkoehdotuksen julkistamispäivänä 27.1.2022 yhtiöllä on 533 735 699 osaketta. Yhtiön hallussa olevat 411 653 osaketta sisältyvät edellä mainittuun osakemäärään. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Tämän perusteella ehdotetun osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 693,3 miljoonaa euroa. 469 282 175,70 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 3 299 180 167,25 euroa, josta tilikauden voitto oli

Konsernin rahavirtalaskelma Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

1. Esittämisperusta 1.1 Tietoja yhtiöstä 1.2 Laatimisperusta

5. Pääomarakenne 5.1 Pääoman hallinta

157 157 157 158 158

5.2 Nettovelka

1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

5.3 Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin

1.4 Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen 1.5 Muutokset laskentaperiaatteissa

5.4 Rahoitustuotot ja -kulut

5.5 Osakepääoma ja oman pääoman rahastot

159

194

2. Liiketoiminnan tuloksellisuus

6. Riskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta

159 159 164 165

196 196 198

2.1 Liiketoiminta-alueet

2.2 Liikevaihto

6.2 Johdannaiset ja suojauslaskenta

2.3 Liiketoiminnan kulut ja liiketoiminnan muut tuotot 2.4 Osakekohtainen tulos ja osinko

Vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

7. Tuloverot

202 202 202 204 204 204 206 207 207 207 207 207

167

7.1 Tilikauden voittoon perustuva vero

3. Henkilöstön palkitseminen

168 168 168 169 171 174 175 177 177 179 181 182

7.2 Laskennallinen vero

Helsinki, tammikuun 27. päivänä 2022

3.1 Henkilöstökulut

3.2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt

8. Konsernin rakenne

3.3 Osakeperusteiset maksut

8.1 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset 8.2 Tärkeimmät tytäryritykset ja yhteiset toiminnot

Berndt Brunow

Henrik Ehrnrooth

Björn Wahlroos Puheenjohtaja

3.4 Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat velvoitteet

8.3 Lähipiiriliiketoimet

4. Sijoitettu pääoma

8.4 Myytävänä olevat omaisuuserät

4.1 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Emma FitzGerald

Jari Gustafsson

Piia-Noora Kauppi

4.2 Metsävarat

9. Taseen ulkopuoliset erät

4.3 Energiaosakkeet

9.1 Vastuusitoumukset

4.4 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

9.2 Riita-asiat

4.5 Varaukset

9.3 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Marjan Oudeman

Martin à Porta

Kim Wahl

4.6 Käyttöpääoma

10. Muut liitetiedot

208 208

10.1 Uudet standardit ja tulkinnat, joita ei vielä ole otettu käyttöön

Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

209

Emoyhtiön tilinpäätös

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 150

150

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

151

151

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online