UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

MILJ. EUROA

LIITE

2021

2020

VARAT Liikearvo

4.4 4.4 4.1 5.2 4.2 4.3 5.3 7.2 3.4

237 366

229 363

MILJ. EUROA

LIITE

2021 9 814

2020 8 580

Muut aineettomat hyödykkeet

Liikevaihto

2.1, 2.2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Vuokratut käyttömaisuushyödykkeet

5 569

4 316

Liiketoiminnan muut tuotot

2.3 2.3 4.2

254

116

608

561

Liiketoiminnan kulut

-8 104

-7 371

Metsävarat

2 328 2 579

2 077 1 936

Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

111

-25

Energiaosakkeet

2

3

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Etuuspohjaiset eläkevarat, netto Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksistä

133 466

166 421

Poistot ja arvonalentumiset

2.3, 4.1, 4.4

-515

-541 761

Liikevoitto

1 562

79 33 20

26 33 21

Kurssivoitot ja -tappiot ja käyvän arvon muutokset

5.4 5.4

-3

2

Muut pitkäaikaiset varat Pitkäaikaiset varat

Korko- ja muut rahoituskulut, netto

-12

-26

12 420

10 149

Voitto ennen veroja

1 548

737

Vaihto-omaisuus

4.6

1 594 2 024

1 285 1 534

Tuloverot

7.1

-240

-169 568

Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat

4.6, 5.3

Kauden voitto

1 307

5.3

139

136

Tuloverosaamiset

40

34

Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille

Rahavarat

5.1, 5.3

1 460 5 257

1 720 4 709

1 286

560

Lyhytaikaiset varat

Määräysvallattomille omistajille

8.1

22

8

Varat

17 676

14 858

1 307

568

MILJ. EUROA

LIITE

2021

2020

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa

OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma

2.4 2.4

2,41 2,41

1,05 1,05

5.5

890

890

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa

Omat osakkeet

-2

-2

Muuntoerorahasto

329

25

Muut rahastot

5.5 5.5

1 938 1 273 6 419

1 430 1 273 5 735 9 351

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Konsernin laaja tuloslaskelma

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Määräysvallattomien omistajien osuus

10 846

MILJ. EUROA Kauden voitto

LIITE

2021 1 307

2020

8.1

261

162

568

Oma pääoma

11 106

9 513

Kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisten velvoitteiden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoerot Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus Energiaosakkeiden käyvän arvon muutokset

Laskennalliset verovelat

7.2 3.4 4.5

596 676 155

564 771 222

96

-36

Etuuspohjaiset eläkevelat, netto

632

-251

Varaukset

Pitkäaikaiset korolliset velat Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat

5.2, 5.3

2 566

1 952

337

-262

5.3

109

97

-21

5

Pitkäaikaiset velat

4 102

3 606

Rahavirran suojaukset

-127 918

-24

Kauden muut laajan tuloksen erät, veroilla vähennettynä

7.2

-569

Lyhytaikaiset korolliset velat

5.2, 5.3 4.6, 5.3

86

90

Kauden laaja tulos

2 225

Ostovelat ja muut velat

2 254

1 571

Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat

5.3

95 32

48 30

Laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille

Tuloverovelat

2 194

-7

Lyhytaikaiset velat

2 468 6 570

1 740 5 345

31

6

Velat

2 225

Oma pääoma ja velat

17 676

14 858

Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

Liitetiedot ovat osa tätä tilinpäätöstä.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 152

152

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

153

153

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online