UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Konsernin rahavirtalaskelma

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO

MÄÄRÄYS VALLAT TOMIEN OMISTAJIEN OSUUS

MILJ. EUROA

2021

2020

KERTY

EMO YHTIÖN OMISTAJIEN OSUUS

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Kauden voitto

OMAT OSAK KEET

MUUNTO ERO RAHASTO

MUUT

NEET VOITTO VARAT

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 307

568 721

OSAKE PÄÄOMA

RAHAS

MILJ. EUROA

TOT

Oikaisut 1)

356

Oma pääoma 1.1.2021

890

-2

25 1 430

1 273

5 735 1 286

9 351 1 286

162

9 513 1 307

Saadut korot Maksetut korot Saadut osingot

1

3

— —

— —

— —

— —

22 13

Kauden voitto

-26

-37

325

325

337

Muuntoerot

2

3

Rahavirran suojaukset - siirretty tulokseen, veroilla vähennettynä Rahavirran suojaukset - siirretty käyttöomaisuuteen, veroilla vähennettynä Rahavirran suojaukset - käyvän arvon muutos, veroilla vähennettynä

Muut rahoituserät, netto Maksetut tuloverot 3) Käyttöpääoman muutos 2) Liiketoiminnan rahavirta

-2

-14

63

63

63

-275 -115

-145

-14

-14

-1

-16

-93

1 250

1 005

-172

-172

-2

-174

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä

Investoinneista kertynyt rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit

-21

-21

-21

-1 432

-818

Energiaosakkeet - käyvän arvon muutos, veroilla vähennettynä Etuuspohjaisten velvoitteiden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, veroilla vähennettynä

Metsävarojen lisäykset

-89

-57 -47 23

632

1

632

632

Sijoitukset energiaosakkeisiin

0

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit, veroilla vähennettynä 3)

17

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

96

96

96

Metsävarojen myynnit, veroilla vähennettynä 3) Liiketoimintojen ja tytäryritysten luovutukset

6

3 0 2

Kauden laaja tulos, yhteensä

304

508

1 382

2 194

31

2 225

157

Osakeperusteiset maksut, veroilla vähennettynä

Energiaosakkeiden luovutukset Yhteisten toimintojen luovutukset

1 0 9 6

— — — —

-1

-6

-6

-6

17

— — —

-693

-693

-13

-706

Osingonjako

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksen nettorahavirrat

-4

— —

— —

-1

Muut

Muiden pitkäaikaisten varojen muutos

3

82

82

Määräysvallattomien omistajien sijoitukset

Investointien rahavirta

-1 323

-879

Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä Oma pääoma 31.12.2021

-1

-698

-699

68

-632

Rahoituksesta kertynyt rahavirta Pitkäaikaisten velkojen nostot Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitusjohdannaisten nettorahavirrat Maksetut osingot emoyhtiön omistajille

890

-2

329 1 938

1 273

6 419

10 846

261

11 106

600

861

Oma pääoma 1.1.2020

890

-2

278 1 711

1 273

5 912

10 062

113

10 175

-16 -84

-31 -86

— —

— —

— —

— —

560

560 -258

8

568 -262

Kauden voitto

-258

-4

0

-2

Muuntoerot

Rahavirran suojaukset - siirretty tulokseen, veroilla vähennettynä Rahavirran suojaukset - siirretty käyttöomaisuuteen, veroilla vähennettynä Rahavirran suojaukset - käyvän arvon muutos, veroilla vähennettynä

34

-17

-34

-34

-34

-693

-693

Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille Määräysvallattomien omistajien sijoitukset

-12 82

-23 67

-5

-5

-5

11

11

3

14

Rahasto-osuuksien muutokset Muut rahoituksen rahavirrat Rahoituksen rahavirta

-100

0

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus, veroilla vähennettynä

-5

-4

-194

71

5

5

5

Energiaosakkeet - käyvän arvon muutos, veroilla vähennettynä Etuuspohjaisten velvoitteiden vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot, veroilla vähennettynä

-252

1

-251

-251

Rahavarojen muutos

-268

197

Rahavarat kauden alussa Rahavarojen muuntoerot

1 720

1 536

— — — — — —

— — — — — —

— — — — — —

-36

-36

-36

8

-13

Kauden laaja tulos, yhteensä

-253

-279

525

-7

6

Rahavarojen muutos

-268

197

Osakeperusteiset maksut, veroilla vähennettynä

— — — —

-2

-9

-11

-11

Rahavarat kauden lopussa

1 460

1 720

— — —

-693

-693

-21

-714

Osingonjako

— —

— —

-1

Muut

64

64

Määräysvallattomien omistajien sijoitukset

Liiketoimet omistajien kanssa, yhteensä Oma pääoma 31.12.2020

-2

-702

-704

43

-662

890

-2

25 1 430

1 273

5 735

9 351

162

9 513

Lisätietoja löytyy » liitetiedosta 5.5 Osakepääoma ja oman pääoman rahastot

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 154

154

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

155

155

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online