UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on ryhmitelty osioihin niiden luonteen mukaan. Jokaisen osa-alueen liitetiedot sisältävät olennaisen taloudellisen informaation, laatimisperiaatteet sekä keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut. Kaikki luvut ovat miljoonia euroja, ellei muutoin ilmoitettu.

1) Oikaisut

MILJ. EUROA

2021

2020

Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

-111

25

-2

-3

Poistot ja arvonalentumiset

515 -146

541

Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot

-25 24

Rahoitustuotot ja -kulut

15

Tällä symbolilla on merkitty ra hoitusriskeihin, vakuutusmatemaat tisiin riskeihin, luottoriskiin ja vastapuoliriskiin liittyvät liitetiedot.

Tällä symbolilla on merkitty UPM:n tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, jotka liittyvät kyseiseen liitetietoon.

Tällä symbolilla on merkitty keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut, jotka liittyvät tilinpäätöksen osa-alueeseen.

Tuloverot

240

169

Käytetyt varaukset

-85

-55

Varausten muutokset, joihin ei liity maksutapahtumaa

1

130

Muut oikaisut

-70

-86

Yhteensä

356

721

1. Esittämisperusta 1.1 Tietoja yhtiöstä

2) Käyttöpääoman muutos

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tässä osiossa kuvataan konsernitilinpäätöstä kokonaisuutena koskevat laatimisperiaatteet. Muut laatimisperiaatteet esitetään osana liitetietoja, joihin ne liittyvät, koska UPM pyrkii parantamaan tilinpäätöksen eri osa alueiden ymmärrettävyyttä. Myös IFRS-standardien sallimien vaihtoehtojen välillä tehdyt valinnat esitetään kunkin laatimisperiaatteen yhteydessä niiden ymmärtämisen helpottamiseksi. Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut Johto on tehnyt konsernin noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa useita harkintaan perustuvia ratkaisuja tilinpäätöspäivän ehdollisina varoina ja velkoina esitettäviin eriin sekä eri tilikausilta esitettävien tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka nämä arviot perustuvat johdon parhaaseen tietämykseen, toteutuvat tulokset ja tapahtumien ajoittuminen voivat poiketa aiemmin tehdyistä arvioista. Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut, jotka ovat olennaisia tilinpäätöksen osoittaman tuloksen ja taloudellisen aseman kannalta, esitetään seuraavissa liitetiedoissa. ja tulevia tapahtumia koskevia arvioita, jotka vaikuttavat tilinpäätöksessä esitettävien varojen ja velkojen määriin,

MILJ. EUROA Vaihto-omaisuus

2021

2020

UPM-Kymmene Oyj (emoyhtiö tai yhtiö) yhdessä sen tytäryritysten kanssa (UPM tai konserni) on maailmanlaajuisesti toimiva bio metsäteollisuuskonserni. UPM:n laajaan tuotevalikoimaan kuuluvat sellu, graafiset paperit ja erikoispaperit, tarralaminaatit, uusiutuva puupohjainen diesel, sähkö sekä vaneri- ja sahatavaratuotteet. UPM-Kymmene Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rekisteröity osoite on Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki, mistä jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa. Emoyhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 27. tammikuuta 2022 tämän konsernitilinpäätöksen julkistettavaksi. Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta. 1.2 Laatimisperusta UPM:n konsernitilinpäätös on laadittu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja IFRIC tulkintojen mukaisesti. Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisiin hankintamenoihin perustuen lukuun ottamatta metsävaroja, energiaosakkeita ja tiettyjä muita rahoitusvaroja ja rahoitusvelkoja, etuuspohjaisiin järjestelyihin kuuluvia varoja ja velvoitteita ja osakeperusteisia maksuja, jotka on arvostettu käypään arvoon. Konsernitilinpäätös esitetään miljoonina euroina. Euro on emo yrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta. Kunkin konserniin kuuluvan yrityksen tilinpäätökseen sisältyvät erät arvostetaan kyseisen tytäryrityksen pääasiallisen taloudellisen toimintaympäristön valuutassa (toimintavaluutta). Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon. Tilinpäätöksessä esitettävät luvut on pyöristetty, ja siksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu määrä voi poiketa kokonaislukuna esitettävästä määrästä. UPM julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL merkintöjä ei ole tilintarkastettu.

-271 -445 601 -115

45

Käyttöpääomaan sisältyvät saamiset Käyttöpääomaan sisältyvät velat

-6

-133

Yhteensä

-93

3) Maksetut tuloverot yhteensä vuonna 2021 olivat 276 (146) miljoonaa euroa. Investointeihin liittyvät maksetut tuloverot esitetään investointien rahavirrassa.

KESKEISET ARVIOT JA HARKINTAAN PERUSTUVAT RATKAISUT Metsävarojen arvonmääritys Energiaosakkeiden käyvän arvon määrittäminen

LIITE

4.2 Metsävarat

4.3 Energiaosakkeet

Käyttöomaisuuden arvonalentuminen 4.1 Aineelliset

käyttöomaisuushyödykkeet

Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Eläkkeet ja muut työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet

4.4 Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 3.4 Työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskevat velvoitteet

Tuloverot

7. Tuloverot 4.5 Varaukset 9.2 Riita-asiat

Ympäristökuluvaraukset Oikeudelliset vastuut

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 156

156

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

157

157

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online