UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

1.5 Muutokset laskentaperiaatteissa Konserni on tarkistanut IFRS standardien tulkinnat ja niiden muutokset, jotka ovat voimassa 1.1.2021 alkaville tilikausille. 1.1.2021 voimaan tulleilla tulkinnoilla ja muutoksilla olemassa oleviin standardeihin ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

määritetyistä lainoista ja muista valuuttainstrumenteista syntyvät kurssierot kirjataan muihin laajan tuloksen eriin konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan osaksi tai kun se myydään tai lakkautetaan, omaan pääomaan kertyneet muuntoerot merkitään tuloslaskelmaan osana myyntivoittoa tai -tappiota.

vallitsee vain silloin, kun merkityksellisiä toimintoja koskevat päätökset edellyttävät määräysvallan jakavien osapuolten yksimielistä hyväksymistä. UPM:n osuus yhteisistä toiminnoista merkitään konsernitaseeseen kirjaamalla järjestelyyn sisältyvät konsernin omat varat, velat, tuotot ja kulut sekä UPM:n suhteellinen osuus yhteisistä varoista, veloista, tuotoista ja kuluista. UPM:n ja sen yhteisten toimintojen välisistä realisoituneista ja realisoitumattomista voitoista ja tappioista Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta joissa sillä ei ole määräysvaltaa. Huomattava vaikutusvalta tarkoittaa valtaa osallistua yhtiön taloudelliseen ja operatiiviseen päätöksentekoon ilman määräysvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa kyseiseen päätöksentekoon. Yhteisyritykset ovat yhteisjärjestelyjä, joissa konsernilla on yhdessä toisten osapuolten kanssa yhteinen määräysvalta ja osapuolilla on oikeuksia järjestelyn nettovarallisuuteen. Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä käsitellään pääomaosuus menetelmällä, ja alun perin ne kirjataan hankintamenon määräisinä. Konsernitilinpäätökseen sisällytettävät osakkuus- ja yhteisyritysten tilinpäätökset ovat konsernin noudattamien laatimisperiaatteiden mukaisia. Määräysvallattomien omistajien osuudet Tilikauden voiton jakautuminen emoyhtiön omistajille ja määräysvallattomille omistajille esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman pääoman osana. Määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneita liiketoimia käsitellään samalla tavalla kuin konsernin omistajien kanssa toteutuneita. Kun määräysvallattomilta omistajilta ostetaan osakkeita, maksetun vastikkeen ja tytäryrityksen nettovarallisuudesta hankitun osuuden kirjanpitoarvon välinen erotus kirjataan omaan pääomaan. Myös voitot tai tappiot osakkeiden myynnistä määräysvallattomille omistajille kirjataan omaan pääomaan transaktiomenoilla vähennettynä. 1.4 Ulkomaanrahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat muunnetaan toiminta- valuutaksi käyttäen tapahtumapäivinä vallinneita valuuttakursseja. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat muunnetaan toimintavaluutaksi käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ulkomaan rahan määräisistä liiketapahtumista ja monetaaristen saamisten ja velkojen muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan, paitsi silloin kun realisoitumaton erä täyttää rahavirran tai nettosijoituksen suojauslaskennan kriteerit, se kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. UPM kirjaa tavanomaisesta liiketoiminnasta aiheutuvat valuutta- kurssierot tuloslaskelman vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle, ja rahoituseristä johtuvat erot esitetään nettomääräisinä rahoituskuluissa omana eränään. Tytäryritysten, joiden toimintavaluutta poikkeaa konsernin esittämisvaluutasta, tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi vuosineljännesten keskikursseja käyttäen ja taseet tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Kauden tuloksen muuntaminen eri kursseilla tuloslaskelmassa ja taseessa aiheuttaa muuntoeron, joka kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Ulkomaisiin yksikköihin tehtyjen nettosijoitusten muuntamisesta ja tällaisten nettosijoitusten suojaukseksi eliminoidaan suhteellinen osuus. Osakkuus- ja yhteisyritykset

Rahoitusriskit UPM altistuu liiketoimintansa seurauksena erilaisille rahoitusriskeille, kuten valuuttariski, korkoriski, hyödykkeiden hintariski, luottoriski, pääomariski ja maksuvalmiusriski. Rahoitustoimintaan liittyvien riskien hallintaa hoidetaan keskitetysti UPM:n rahoitus- ja riskienhallintaosastolla hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Rahoitusriskejä kuvataan jäljempänä asiaankuuluvissa liitetiedoissa.

2. Liiketoiminnan tuloksellisuus

RAHOITUSRISKI

LIITE

Luottoriski

4.6 Käyttöpääoma 5.1 Pääoman hallinta

Likviditeetti ja jälleenrahoitusriski

Liikevaihto

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)

Vertailukelpoinen ROE

Korkoriski

6.1 Rahoitusriskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta

9 814 milj . euroa

1 471 (948 milj. euroa)

11,7 %

milj. euroa

Valuuttariski

Sähkön hintariski Vastapuoliriski

(8 580 milj. euroa)

(7,5%)

6.2 Johdannaiset ja suojauslaskenta

2.1 Liiketoiminta-alueet UPM:n liiketoiminnot muodostuvat kuudesta kilpailukykyisestä toiminta alueesta, joilla on vahva markkina-asema. UPM raportoi taloudelliset tiedot seuraaville liiketoiminta-alueille (segmenteille): UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood sekä Muu toiminta. UPM:llä on tuotantoa 12 maassa. Tärkeimmät markkina-alueet ovat Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasia. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet UPM:n liiketoiminta-alueita koskeva raportointi on yhdenmukaista sen sisäisen raportoinnin kanssa, jota toimitetaan UPM:n toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa resurssien kohdistamisesta ja liiketoiminta alueiden tuloksellisuuden arvioimisesta. Sisäisessä raportoinnissa noudatetaan samaa perustetta kuin konsernitilinpäätöksessä. Kulut, tuotot, varat ja velat kohdistetaan liiketoiminta-alueille yhdenmukaisella perusteella. Liiketoiminta-alueiden väliset myynnit perustuvat markkinahintoihin ja eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa.

COVID-19:n vaikutukset tilinpäätökseen COVID-19-pandemian vaikutus UPM:n tilinpäätökseen on toistaiseksi ollut suhteellisen rajallinen. Konserni hyödyntää estimaatteja ja tekee merkittäviä arvioita arvostaessaan tiettyjä varoja ja velkoja, kuten energiaosakkeita, metsävaroja, työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia ja varauksia. Konserni on arvioinut COVID-19-pandemian vaikutusta taseeseen tarkastelemalla, kohdistuuko liikearvoon ja muihin aineettomiin hyödykkeisiin viitteitä arvonalentumisesta, aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä kerrytettävissä olevaa rahamäärää, laskennallisten verosaamisten hyödynnettävyyttä, varastojen arvostusta sekä myyntisaamisten perintäkelpoisuutta. Odotukset tulevaisuuden rahavirroista, diskonttauskorot ja muut merkittävät arvostusparametrit päivitettiin heijastamaan muuttunutta taloudellista ympäristöä. Näiden arvioiden perusteella edellä kuvattujen varojen kirjanpitoarvoihin ei tehty merkittäviä muutoksia COVID-19:sta johtuen. Lisääntynyt epävarmuus taloudellisessa ympäristössä saattaa kuitenkin johtaa näiden varojen kirjanpitoarvojen merkittäviin muutoksiin. Konsernin odotus on, että sen toiminta jatkuu, ja että se pystyy suoriutumaan velvoitteistaan niiden erääntyessä. UPM:llä on vahva taloudellinen asema. Taseen nettovelka 31.12.2021 oli 647 miljoonaa euroa. Rahavarat, sijoitusrahastot ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 2,5 miljardia euroa. Luottolimiitteihin tai UPM:n olemassa olevaan velkaan ei liity rahoituskovenantteja. 1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tytäryritykset UPM:n konsernitilinpäätös sisältää emoyrityksen UPM-Kymmene Oyj:n ja sen määräysvallassa olevien yritysten tilinpäätökset. Kaikki konserniin kuuluvat yritykset noudattavat yhdenmukaisesti UPM:n soveltamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat, sisäisten toimitusten realisoitumattomat katteet sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöksessä. Realisoitumattomat tappiot eliminoidaan, ellei liiketapahtuma anna viitteitä luovutetun omaisuuserän arvonalentumisesta. Yhteiset toiminnot Yhteinen toiminto on yhteisjärjestely, jossa osapuolilla, joilla on yhteinen määräysvalta, on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Yhteinen määräysvalta on sopimukseen perustuva järjestely, koskien määräysvallan pitämistä yhteisenä, ja se

Vertailukelpoinen EBIT, miljoonaa euroa

0 200 400 600 800

UPM Energy

UPM Raflatac

UPM Plywood

UPM Biorefining

Other Operations

UPM Specialty Papers UPM Communication Papers

2020 2021

Sijoitettu pääoma 31.12.2021 13 759 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen ROCE, %

Muu toiminta 15 %

UPM Plywood 2 %

-10 0 10 20 30 40

UPM Communication Papers 8 %

UPM Biorefining 37 %

UPM Specialty Papers 7 %

UPM Raflatac 4 %

UPM Energy 20 %

UPM Energy

UPM Raflatac

UPM Plywood

UPM Biorefining

UPM Specialty Papers UPM Communication Papers

2020 2021

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 158

158

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

159

159

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online