UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Arvonalentumistestaus Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä tehtiin arvonalentumistestaukset liikearvolle ja vedenkäyttöoikeuksille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton. Aineettomiin oikeuksiin sisältyy vuosien 2021 ja 2020 lopussa UPM Energy -liiketoiminta-alueeseen kuuluvien vesivoimalaitosten vedenkäyttöoikeuksia 189 miljoonaa euroa. Vedenkäyttöoikeuksien arvot testattiin kunkin erillisen vesivoimalaitoksen odotettavissa olevien rahavirtojen perusteella.

Arvonalentumistestaus Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet, joiden vaikutusajan katsotaan olevan rajoittamaton, testataan arvonalentumisen varalta vähintään vuosittain. Liikearvon arvonalentumistestausta varten konserni määrittelee rahavirtaa tuottavat yksiköt, joilla tarkoitetaan pienintä yksilöitävissä olevaa omaisuuseräryhmää, joka kerryttää rahavirtoja pitkälti muista omaisuuseristä tai omaisuuseräryhmistä riippumatta. Mikään rahavirtaa tuottava yksikkö ei ole suurempi kuin liiketoiminta alue. Rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo sisältää liikearvon, pitkäaikaiset omaisuuserät ja käyttöpääoman. Jos rahavirtaa tuottavan yksikön kirjanpitoarvo taseessa ylittää sen kerrytettävissä olevan

rahamäärän, kirjataan arvonalentumistappio. Arvonalentumistappio kohdistetaan ensiksi kyseiselle yksikölle kohdistettuun liikearvoon ja sen jälkeen yksikön muihin varoihin. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruuteta myöhemmällä tilikaudella. Muut taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomat aineettomat hyödykkeet ovat arvoltaan alentuneita, jos omaisuuserän kerrytettävissä oleva rahamäärä on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Omaisuuserän kirjanpitoarvo pienennetään vastaamaan siitä kerrytettävissä olevaa rahamäärää, joka on omaisuuserän nettomyyntihinta tai sitä suurempi käyttöarvo.

Liikearvon arvonalentumistestaukset kohdistuivat Suomessa ja Uruguayssa sijaitseviin sellutoimintoihin, jotka kuuluvat UPM Biorefining -liiketoiminta-alueeseen, UPM Raflatac -liiketoiminta-alueeseen ja UPM Plywood -liiketoiminta-alueeseen. Arvonalentumistestaukset eivät johtaneet vuonna 2021 arvonalentumisten kirjaamiseen.

Seuraavassa taulukossa esitetään liikearvon arvonalentumistestauksessa käytetty arvostusperusta ja keskeiset oletukset:

RAHAVIRTAA TUOTTAVA YKSIKKÖ Suomen sellutoiminnot Uruguayn sellutoiminnot

ARVIOINTI PERIAATE

DISKONTTAUSKORKO ENNEN VEROJA 9,41 % (2020: 7,84 %) 7,50 % (2020: 7,84 %) 8,22 % (2020: 7,60 %) 13,01 % (2020: 13,04 %)

4.5 Varaukset

ENNUSTEJAKSO

KESKEISET OLETUKSET

Käyttöarvo 10 vuotta + loppuarvo Käyttöarvo 10 vuotta + loppuarvo Käyttöarvo 10 vuotta + loppuarvo Käyttöarvo 10 vuotta + loppuarvo

Sellun myyntihinta, puuraaka-ainekustannukset Sellun myyntihinta, puuraaka-ainekustannukset Tuotteiden myyntihinnat, kustannusten kehitys Tuotteiden myyntihinnat, kustannusten kehitys

RAKENNE- JÄRJESTELY VARAUKSET

HENKILÖSTÖ- KULU- VARAUKSET

YMPÄRISTÖ KULU- VARAUKSET

PÄÄSTÖ- OIKEUS- VARAUKSET

MUUT VARAUKSET

MILJ. EUROA 2021 Varaukset 1.1.

YHTEENSÄ

UPM Raflatac UPM Plywood

52

91

29

21 41 -21

28 11 -10

222

Uudet varaukset ja varausten lisäykset

5

6

2

64

Herkkyysanalyysi Liikearvon arvonalentumistestaukseen liittyvät herkkyysanalyysit osoittavat, ettei mikään keskeisissä oletuksissa tapahtuva kohtuulliseksi katsottava muutos johtaisi arvonalentumiskirjauksen tekemiseen liikearvosta. Tärkeimmät sellutoimintojen kerrytettävissä olevaan rahamäärään vaikuttavat herkkyystekijät ovat sellun myyntihinta ja puuraaka-aineen hinta. Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut Konsernin liikearvon ja vaikutusajaltaan rajoittamattomien omaisuuserien kirjanpitoarvoa koskevien arvioiden tekeminen edellyttää merkittävää harkintaa. Vaikka johto uskoo vastaisia rahavirtoja koskevien arvioiden olevan kohtuullisia, erilaiset oletukset voivat muuttua taloudellisten ja liiketoiminnallisten olosuhteiden muuttuessa. Toteutuvat rahavirrat saattavat sen vuoksi poiketa arvioiduista diskontatuista vastaisista rahavirroista, ja tämä voi aiheuttaa muutoksia arvonalentumisten kirjaamiseen tulevilla kausilla. Vastaiset rahavirrat Liikearvon ja vaikutusajaltaan rajoittamattomien omaisuuserien kerrytettävissä olevien rahamäärien tarkastelu perustuu käyttöarvolaskelmaan, jossa käytetään johdon ennakoimia vastaisia rahavirtoja. Tärkeimmät laskelmissa tarvittavat oletukset ja arviot koskevat asianomaisen liiketoiminnan tulevaa kasvuvauhtia, tuotteiden hintoja, kustannuskehitystä ja käytettäviä diskonttauskorkoja. Konsernin laskelmissa käytetään kymmenelle vuodelle tehtyjä ennusteita, sillä sen liiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista pääomavaltaisuudesta johtuen sekä altistaa suhdannevaihteluille. Tuotteiden hintoja ja kustannuskehitystä koskevissa arvioissa otetaan huomioon johdon seuraaville kolmelle vuodelle tekemät ennusteet ja seuraaville seitsemälle vuodelle tehdyt arviot. Lisäksi otetaan huomioon konsernissa tehdyt investointipäätökset ja käyttöönotetut kannattavuusohjelmat sekä kyseistä alaa tuntevien asiantuntijoiden näkemykset pitkän ajan kysyntä- ja hintakehityksestä. Kerrytettävissä rahamäärän arvioinnissa UPM käyttää EBITDA -lukuja oikaistuna kassaperusteisilla erillä kuten käyttöpääoman muutoksella ja investoinneilla.

Diskonttauskorko Diskonttauskorko arvioidaan perustuen laskentapäivän painotettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen (WACC) oikaistuna kyseiseen liiketoimintaan liittyvillä erityisriskeillä. Oikaistu verojen jälkeen määritetty diskonttauskorko muutetaan ennen veroja määritetyksi koroksi kutakin rahavirtaa tuottavaa yksikköä varten asianomaisen rahavirtaa tuottavan yksikön toiminta-alueella sovellettavan verokannan perusteella.

Käytetyt varaukset

-22 -11 24

-53

-1 -1

-107

Käyttämättömien varausten peruutukset

-8

-2

-2

-25

Varaukset 31.12. Pitkäaikaiset varaukset Lyhytaikaiset varaukset

36

30

39

26

155

68 88

Yhteensä

155

2020 Varaukset 1.1.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

30 43 -11

36 96 -33

20

18 23 -19

41

144 173

Uudet varaukset ja varausten lisäykset

7

3

Käytetyt varaukset

-1

-9 -7

-73 -21

Liikearvo Liikearvoa syntyy liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä, kun luovutettu vastike ylittää hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvo kirjataan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä arvonalentumisilla ja esitetään taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomana aineettomana hyödykkeenä. Liikearvo kohdistetaan niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvistä synergioista. Aineettomat oikeudet Aineettomiin oikeuksiin sisältyy vesivoimaloiden vedenkäyttöoikeuksia, patentteja, lisenssejä, immateriaalioikeuksia ja muita vastaavia oikeuksia. Vedenkäyttöoikeuksilla katsotaan olevan rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, koska yhtiöllä on sopimusperusteinen oikeus hyödyntää vesivaroja voimalaitosten energiatuotannossa. Vedenkäyttöoikeuksien arvot testataan vuosittain arvonalentumisen varalta kunkin vesivoimalaitoksen odotettavissa olevien rahavirtojen perusteella. Muut aineettomat oikeudet kirjataan hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Poistot tehdään tasapoistoina 5-10 vuoden pituisen arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Tietokoneohjelmat ja muut aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Tulevilla tilikausilla taloudellista hyötyä tuottavien ohjelmistojen hankkimisesta aiheutuvat menot aktivoidaan ohjelmistoihin ja järjestelmiin. Muut aineettomat hyödykkeet merkitään taseeseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla. Poistot tehdään tasapoistoina 3-5 vuoden pituisen arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Käyttämättömien varausten peruutukset

-6 -4

-7

-1

Siirrot erien välillä Varaukset 31.12. Pitkäaikaiset varaukset Lyhytaikaiset varaukset

4

52

91

29

21

28

222 100 122 222

Yhteensä

UPM on viime vuosina toteuttanut useita rakennejärjestelyjä, joihin on liittynyt tehtaiden sulkemisia ja kannattavuusohjelmia. Rakenne järjestelyvaraukset koskevat erilaisia rakennejärjestelytoimia, kuten suljettujen tehtaiden purkamisesta johtuvia menoja. Henkilöstökuluvaraukset sisältävät yhtiöstä lähteville työntekijöille maksettavia erorahoja, työttömyyskorvauksia tai muita heitä koskevia järjestelyitä. Suomessa varauksiin sisältyy myös työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkejärjestelyjä, joita koskevat varaukset kirjataan 2-3 vuotta ennen eläkkeen myöntämistä ja maksamista. Rakennejärjestely- ja henkilöstökuluvaraukset vuoden 2021 ja 2020 lopussa liittyvät UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen kapasiteetin vähennyksiin ja toimintojen optimointiin. Vuonna 2021 ei tehty merkittäviä lisäyksiä rakennejärjestely- ja henkilöstökuluvarauksiin. Vuonna 2020 lisäykset rakennejärjestely- ja henkilöstökuluvarauksiin sisältävät 106 miljoonaa euroa UPM Chapellen paperitehtaan ja UPM Kaipola paperitehtaan sulkemiseen liittyviä kuluja. Lisäksi vuoden 2020 aikana tehdyt rakennejärjestelyvaraukset ja henkilöstökuluvaraukset liittyvät UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen ja UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen tukitoimintojen rakennejärjestelyihin. Näihin toimenpiteisiin liittyvien varausten yhteismäärä on 14 miljoonaa euroa. UPM Plywood -liiketoiminta-alueella suljettiin Jyväskylän

vaneritehdas ja tähän liittyviä rakennejärjestelyvarauksia ja henkilöstökuluvarauksia kirjattiin 12 miljoonaa euroa. Konsernissa kirjataan varauksia tavanomaisista ympäristön ennalleen palauttamisista, jotka liittyvät pitkäaikaisten omaisuuserien poistamiseen käytöstä ja kaatopaikkojen maisemointiin ja joihin konsernille on syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite. Muut varaukset aiheutuvat lähinnä tappiollisista sopimuksista, joihin liittyvät menot toteutuvat yhtä vuotta pidemmän ajan kuluessa. Päästöoikeusvaraukset sisältävät päästöoikeuksien palautusvelvoitetta koskevan velan. Konsernilla on aineettomiin hyödykkeisiin kirjattuja päästöoikeuksia 104 (95) miljoonan euron arvosta.

Lisätietoja päästöoikeuksista on » liitetiedossa 2.3 Liiketoiminnan kulut ja liiketoiminnan muut tuotot.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 180

180

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

181

181

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online