UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Ostovelat ja muut velat Ostovelat syntyvät hankittaessa tavanomaisessa liiketoiminnassa vaihto omaisuutta, käyttöomaisuutta sekä tavaroita ja palveluja UPM:n tavaran toimittajilta ja palveluntuottajilta. Ostovelat luokitellaan lyhytaikaisiksi veloiksi, jos ne erääntyvät maksettavaksi liiketoiminnan tavanomaisen toimintasyklin aikana tai 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Ostovelat kirjataan alun perin käypään arvoon ja arvostetaan myöhemmin efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Ostovelkojen kirjanpitoarvon katsotaan olevan lähellä käypää arvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta. Konserni kirjaa takaisinmaksuvelkaa odotetuista määrä- ja muista alennuksista, jotka syntyvät myyntisopimuksista asiakkaiden kanssa.

Asiakashyvitykset sisältävät pääasiallisesti määräalennuksia ja ne kirjataan sen määräisenä, kuin ne odotetaan maksettavan asiakkaille. Odotettavissa olevien asiakashyvitysten kirjanpitoarvoa päivitetään jokaisena raportointipäivänä, hyödyntäen viimeisintä saatavilla olevaa ennustetta. Asiakkaiden laatuvalitukset käsitellään myyntiin liittyvänä takaisinmaksuvelkana. Odotettujen laatuvalitusten määrää arvioidaan historiatiedon perusteella ja kirjanpitoarvoa päivitetään jokaisena raportointipäivänä. Asiakashyvitysten ja laatuvalitusten odotetaan tyypillisesti realisoituvan seuraavan 12 kuukauden sisällä. Saadut ennakot kirjataan sopimuksiin perustuviksi veloiksi siihen asti, kunnes konserni on täyttänyt suoritevelvoitteensa.

Korollisten velkojen lyhennykset ja käyttämättömien vahvistettujen luottolimiittien maturiteettijakaumat 31.12.2021

2000

1600

Vuokrasopimukset Lainat Vahvistetut luottolimiitit

1200

800

milj. euroa

400

0

2022 2023 2024 2025 2026

27+

5. Pääomarakenne

Korollisten velkojen maturiteettijakauma 31.12.2021 MILJ. EUROA

UPM:llä on vahva rahavirta ja toimialalla erinomainen tase, mikä pienentää riskejä ja mahdollistaa yrityksen arvoa kasvattavat strategiset toimenpiteet. Nettovelka Vapaa rahavirta 647 milj. euroa -74 milj. euroa (56 milj. euroa) (126 milj. euroa)

2022

2023

2024

2025

2026 2027+ YHTEENSÄ

Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta

1 581

1 581

6

8

19 62

34 67

31 31

122 275 163

219 574 164

Vuokrasopimusvelat

70

69

Muut lainat

1 2

— —

— —

— —

— —

Lyhytaikaiset lainat

2

Lyhennykset

79 45

76 45

81 44

101

62 43

2 141

2 540

5.1 Pääoman hallinta Nettovelasta ja omasta pääomasta koostuvan pääoman hallinnassa UPM:n tavoitteena on varmistaa joustavan pääomarakenteen ylläpito, mikä mahdollistaa toimimisen pääomamarkkinoilla ja optimaalisen tuoton osakkeenomistajille. Konsernilla on rahoitustoimintojen, velkasalkun ja rahoitusvarojen hallintaa varten erilaisia periaatteita, joiden tarkoituksena on varmistaa parhaat mahdolliset rahoitusjärjestelyt ja minimoida rahoituskulut ja jälleenrahoitusriskit sekä optimoida maksuvalmius. Luotonotto on mahdollisimman pitkälti keskitetty emoyritykseen, ja konsernin rahoitusosasto vastaa rahavarojen jakelusta konsernin sisällä. UPM:n tavoite on, että nettovelan ja EBITDA:n suhde on noin kaksinkertainen tai pienempi. UPM:n pääoma MILJ. EUROA 2021 2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 10 846 9 351 Määräysvallattomien omistajien osuus 261 162 Oma pääoma yhteensä 11 106 9 513 Pitkäaikaiset korolliset velat 2 566 1 952 Lyhytaikaiset korolliset velat 86 90 Korolliset velat yhteensä 2 652 2 042 Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä 13 759 11 555 Korolliset velat yhteensä 2 652 2 042 - Korolliset rahoitusvarat ja sijoitusrahastot yhteensä 2 006 1 986 Nettovelka 647 56 Velkaantumisaste, % 1) 6 1 Nettovelka/EBITDA 1) 0,35 0,04 1) Lisätietoja kohdassa » Muu taloudellinen tieto Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Korot

44 328 Yllä esitettyjen lainojen nimellisarvojen ja niitä vastaavien käypien arvojen välinen ero muodostuu käyvän arvon oikaisuista, jotka lisäävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 104 miljoonalla eurolla ja muista ei-kassaperusteisista oikaisuista, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 22 miljoonalla eurolla. Korollisten velkojen maturiteettijakauma 31.12.2020 MILJ. EUROA 2021 2022 2023 2024 2025 2026+ YHTEENSÄ Joukkovelkakirjalainat — — — — — 1 056 1 056 Lainat rahoituslaitoksilta 4 4 17 8 16 77 126 Vuokrasopimusvelat 75 63 53 50 54 248 544 Muut lainat 1 — — — — 168 171 Lyhytaikaiset lainat 2 — — — — — 2 Lyhennykset 82 67 71 59 70 1 550 1 898 Korot 44 40 39 38 37 127 325 Yllä esitettyjen lainojen nimellisarvojen ja niitä vastaavien käypien arvojen välinen ero muodostuu käyvän arvon oikaisuista, jotka lisäävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 157 miljoonalla eurolla ja muista ei-kassaperusteisista oikaisuista, jotka pienentävät lainojen taseessa olevaa käypää arvoa 18 miljoonalla eurolla. Johdannaisten maturiteettijakauma nettovelassa ja takaukset 31.12.2021 MILJ. EUROA 2022 2023 2024 2025 2026 2027+ YHTEENSÄ Nettoselvitettävät koronvaihtosopimukset Nettotulovirta 20 16 14 14 14 14 92 Nettomenovirta — -1 -3 -4 -5 -11 -25 Bruttoselvitettävät johdannaiset Valuutanvaihtosopimukset Tulovirta 7 7 7 7 7 178 213 Menovirta -1 -1 -2 -2 -2 -171 -178 Valuuttatermiinisopimukset Tulovirta 574 — — — — — 574 Menovirta -574 — — — — — -574 Takaukset 2 — — — — — 2 107

Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski UPM:n tavoitteena on säilyttää kaikissa olosuhteissa hyvä maksu valmius. Maksuvalmiuteen vaikuttavat lukuisat eri tekijät, kuten liike toiminnan rahavirta ja lisärahoituksen saatavuus velka- ja pääoma markkinoilta. UPM pyrkii säilyttämään riittävän maksuvalmiuden tehok kaalla kassanhallinnalla, sijoittamalla vain helposti rahaksi realisoitaviin kohteisiin ja pitämällä varalla riittävän määrän käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä ja/tai rahavaroja. Jälleenrahoitusriskit pyritään mini moimaan huolehtimalla lainasalkun tasapainoisesta rahavirtapohjai sesta erääntymisaikataulusta sekä lainojen riittävän pitkästä maturi teetista. Tilinpäätöshetkellä lainojen keskimaturiteetti oli 7,3 (7,6 vuotta). Maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriski MILJ. EUROA 2021 2020 Pankkitilit 1 313 1 390 Muut rahavarat 146 330 Sijoitusrahastot 100 — Vahvistetut luottolimiitit 909 1 458 joista käytössä — — Lainalupaukset -123 -123 Muut käytössä olevat luottolimiitit -2 -2 Pitkäaikaisten lainojen lyhennysten rahavirta -77 -80 Likviditeetti 2 267 2 973 Pankkitilit ja muut rahavarat koostuvat käteisvaroista, lyhytaikaisista pankkitalletuksista sekä muista lyhytaikaisista erittäin likvideistä sijoituksista, joiden alkuperäinen maturiteetti on korkeintaan kolme kuukautta. Sijoitusrahastot koostuvat rahastosijoituksista, joissa takaisinostoaika on alle 12 kuukautta. Käytössä olevat pankkitililuotot luetaan muihin käytössä oleviin luottolimiitteihin, ja ne esitetään taseessa lyhytaikaisissa veloissa. Rahavaroista tai lainasaamisista ei vuoden 2021 aikana kirjattu arvonalentumisia eikä odotettavissa olevia luottotappioita.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 184

184

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

185

185

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online