UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Vapaa rahavirta Vapaa rahavirta on ensisijaisesti maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku. Se on UPM:n liiketoiminnan kokonaistuloksellisuuden tärkeä mittari, sillä se kuvaa liiketoiminnasta kertyneitä rahavirtoja investointien jälkeen.

Vapaa rahavirta

Nettovelan muutos 2020

Raportoitu rahoituksen rahavirrassa

1500

PITKÄAIKAISET VELAT SISÄLTÄEN LYHYTAIKAISEN OSUUDEN

VUOKRA SOPIMUS VELAT

LYHYT AIKAISET VELAT

JOHDAN NAISET, NETTO

MUUT RAHOITUS VARAT

1200

RAHA VARAT

NETTO

MILJ. EUROA

2021 2020

MILJ. EUROA

VELKA

900

Kirjanpitoarvo 1.1.

Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta

1 250 -1 323

1 005

708

586

2

-159

-54

-1 536

-453

-879 126 -693

Nettovelan muutokset erissä, joihin liittyy maksutapahtuma Pitkäaikaisten velkojen nostot

600

Vapaa rahavirta

-74

861

— —

— — — — — — — — — — — — — -2 -2

— — — — — — — —

— — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — 13 13

861

milj. euroa

Maksetut osingot emoyhtiön omistajille

-693

Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoitusjohdannaisten nettorahavirrat

-31

-31 -86

300

Maksetut osingot määräysvallattomille omistajille Määräysvallattomien omistajien sijoitukset

-12 82

-23 67

— — — — — —

-86

0

— — — — — —

-2

Muut rahoituksen rahavirrat

-5

-4

-17

-17 -10 -47

17 18 19 20 21

Transaktiokulut ja alikurssit liiketoiminnan rahavirrassa Muiden varojen muutos liiketoiminnan rahavirrassa

Transaktiokulut ja alikurssit liiketoiminnan rahavirrassa Muiden varojen muutos liiketoiminnan rahavirrassa Muiden varojen muutos investointien rahavirrassa

-10

7

10

-47

3

3

224

47

Rahavarojen muutos

-197 -197

-197 473

Muiden varojen muutos investointien rahavirrassa

-5

-3

Nettovelan rahamääräinen muutos Nettovelan ei-rahamääräinen muutos

820

-86

-17

-44

476 114 590

473

Nettovelan muutokset erissä, joihin ei liity maksutapahtumaa Uudet sopimukset ja lisäykset aiempiin vuokrasopimuksiin

36

Nettovelan muutos

1

64

— —

— — — — — — — —

65

509 -453

Vuokrasopimusvelkojen uudelleenarvioinnit

5

5

Nettovelan kirjanpitoarvo kauden alussa Nettovelan kirjanpitoarvo kauden lopussa

56

Käyvän arvon muutokset

4

15

20 -46

647

56

Muuntoerot

-35

-25

— — — —

Efektiivisen korkokannan oikaisut

1

— — —

1

Pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen väliset siirrot Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat

-3 -8

3

Joukkovelkakirjalainat

-8

KIRJANPITOARVO 2021 MILJ. EUROA

KIRJANPITOARVO 2020 MILJ. EUROA

-39

44

3 2

15

36 56

NIMELLISARVO, MILJ.

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 489

544

-161

-97

-1 720

KIINTEÄKORKOISET

KORKO - % VALUUTTA

1997-2027 2020-2028 2021-2031

7,450 0,125 0,500

USD EUR EUR

375 750 500

413 718 494

411 741

Yhteensä 31.12. Lyhytaikainen osuus Pitkäaikainen osuus

1 624

1 153

1 624

1 153

Vuokrasopimukset Käyttöomaisuushyödykkeiden vuokrasopimukset, missä UPM vuokranottajana saa omaisuuserän käytöstä koituvan taloudellisen hyödyn kaikilta olennaisilta osin ja missä UPM:llä on oikeus ohjata omaisuuserän käyttötapaa, määritellään vuokrasopimuksiksi. Noin 36 % (33 %) vuokratuista käyttöomaisuushyödykkeistä, jotka ovat kirjattuna taseeseen, koostuvat maa-alueista Uruguayssa, joita konserni käyttää eukalyptusviljelyyn. Noin 30 % (34 %) vuokratuista käyttöomaisuushyödykkeistä taseella koostuu viidestä voimalaitoksesta. UPM käyttää voimalaitosten tuottamaa energiaa omassa tuotannossa. Lisäksi konserni on vuokrannut jäteveden käsittelylaitoksen sekä useita varastotiloja, terminaaleja, toimistoja, junavaunuja sekä aluksia. UPM myös vuokraa tuotantolaitteita ja tarvikkeita kuten trukkeja ja kulkuvälineitä, jotka eivät ole merkittäviä UPM:n vuokrattuihin käyttöomaisuushyödykkeisiin nähden kokonaisuudessaan.

Vuokratuista käyttöomaisuushyödykkeistä aiheutuva lähtevä rahavirta vuonna 2020 oli yhteensä 84 (86) miljoonaa euroa. Lyhytaikaisiin vuokrasopimuksiin liittyvät kulut tuloslaskelmalla vuonna 2021 olivat yhteensä 3 (7) miljoonaa euroa. Konsernilla ei ollut merkittäviä muuttuviin vuokriin liittyviä kuluja. Leasingvastuut vuokrasopimuksista, joiden alkamisajankohta on tilinpäätöspäivän jälkeen olivat 31.12.2021 noin 409 (412) miljoonaa euroa ja ne liittyvät pitkäaikaisiin rahtaussopimuksiin, rautatiepalvelusopimukseen Uruguayssa sekä tuotantohyödykkeiden, puun ja jätevesien käsittelyä koskeviin vuokrasopimuksiin Leunassa, Saksassa.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 188

188

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

189

189

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online