UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Rahoitusvarat ja -velat ryhmittäin 31.12.2020

Rahoitusvarojen ja -velkojen käypien arvojen määrittämisen hierarkia MILJ. EUROA 2021

2020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä

KÄYPÄÄN ARVOON TULOS VAIKUTTEISESTI KIRJATTAVAT

OMAN PÄÄOMAN EHTOISET KÄYPÄÄN ARVOON MUUN LAAJAN TULOKSEN KAUTTA KIRJATTAVAT

SUOJAUS- LASKENNASSA OLEVAT JOHDAN NAISET

JAKSOTETTUUN HANKINTAMENOON ARVOSTETTAVAT RAHOITUSVARAT JA - VELAT

Rahoitusvarat Sijoitusrahastot

— —

100

— — —

100

— —

— — —

MILJ. EUROA Energiaosakkeet

YHTEENSÄ

Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset

13

13

32

32

1 936

1 936

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset

1

148

149

2

252

254

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset

Energiaosakkeet

2 579 2 579

2 579 2 841

1 936 1 936

1 936 2 222

— — — —

— — — — — — — —

8

8

Yhteensä

1

261

2

284

Johdannaiset

157 157

157 166

Rahoitusvelat Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset

8

20

— — —

20

27 27 54

— — —

27 29 56

Myyntisaamiset ja muut saamiset Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat Lainat ja muut saamiset

1 534

1 534

Suojauslaskennassa olevat johdannaiset

6 6

102 122

108 128

2 2

Yhteensä

8

8

Johdannaiset

32 32

96 96

129 136

Tasojen välillä ei ollut siirtoja vuonna 2021 ja 2020.

8

Käypien arvojen arvioimisessa käytetyt hierarkiatasot määritellään seuraavasti: Tasolle 1 kuuluvat käyvät arvot Toimivilla markkinoilla täysin samanlaisille varoille tai veloille noteeratut hinnat (oikaisemattomat). Pörssinoteeratut johdannaiset luokitellaan tason 1 instrumenteiksi. Näitä ovat esim. futuurit ja vakioidut hyödyketermiinit. Tasolle 2 kuuluvat käyvät arvot Käypää arvoa koskevien laskelmien perustana käytetään havainnoitavissa olevia tietoja joko suoraan (hinnat) tai epäsuorasti (hinnoista johdettuna). Jos kaikki merkittävät tiedot, joita tarvitaan instrumentin arvostamiseen, ovat havainnoitavissa olevia, raportoidaan instrumentti tasolla 2. Sijoitusrahastojen arvostus perustuu noteerattuihin hintoihin (oikaisemattomat) täysin samanlaisille varoille sellaisilla markkinoilla, jotka eivät ole aktiivisia. Johdannaisten osalta tason 2 instrumenteiksi luokitellaan OTC-johdannaiset kuten valuuttatermiini- ja valuuttaoptiosopimukset, valuutan- ja koronvaihtosopimukset sekä hyödykejohdannaiset. Johdannaisten arvostamisessa käytetään seuraavia arvostusmenetelmiä: Korkotermiinisopimusten käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän noteerattuihin markkinakorkoihin. Valuuttatermiinien käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivänä voimassa olevien sopimusten mukaisiin termiinikursseihin. Valuuttaoptioiden käypä arvo lasketaan Black&Scholes-menetelmällä, jossa käytetään tilinpäätöspäivänä noteerattuja valuuttakursseja ja valuuttaparien volatiliteetteja. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten käypä arvo on tulevien rahavirtojen nykyarvo, joka on laskettu käyttäen havainnoitavissa olevia markkinakorkoja. Hyödykejohdannaisten käypä arvo perustuu tilinpäätöspäivän noteerattuihin markkinahintoihin. Kytketty johdannainen, joka on luonteeltaan valuuttatermiinisopimus, sisältyy tasolle 2 ja se arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivänä voimassa olevaa sopimuksen mukaista termiinikurssia. Konserni seuraa tunnistettuja kytkettyjä johdannaisia, ja niiden käyvän arvon muutokset esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. Tasolle 3 kuuluvat käyvät arvot havainnoitavissa olevat syöttötiedot), luokitellaan tasolle 3. Tässä ryhmässä ovat UPM:n energiaosakkeet ja metsävarat. Konsernin talousjohto arvioi määriteltyjä käypiä arvoja neljännesvuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Lisätietoja on » liitetiedossa 4.3 Energiaosakkeet ja » liitetiedossa 4.2 Metsävarat. Rahoitusvarat tai -velat, joiden käyvät arvot eivät perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon (ts. muut kuin

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Rahavarat

1 720 3 270

1 720 5 492

Rahoitusvarat yhteensä Pitkäaikaiset korolliset velat Korolliset velat

32

1 936

254

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat Tämä ryhmä sisältää johdannaiset, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä sekä sijoitusrahastot. Ne arvostetaan käypään arvoon, ja alkuperäisen kirjaamisen jälkeisistä käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Oman pääoman ehtoiset käypään arvoon muun laajan tuloksen erien kautta kirjattavat instrumentit Ryhmä koostuu lähinnä UPM:n energiaosakkeista. Nämä varat arvostetaan käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat Tähän ryhmään kuuluu lainasaamisia, joihin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla, myyntisaamisia ja muita saamisia, sekä rahavaroja. Ne sisältyvät pitkäaikaisiin varoihin, paitsi jos ne erääntyvät 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä. Rahavarat ovat aina lyhytaikaisia. Lainasaamiset, joilla on kiinteä eräpäivä, arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Lainasaamiset, joilla ei ole kiinteää eräpäivää, arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Kun lainasaamisia tai rahavaroja on hankittu, 12 kuukaudelta odotettavissa olevia luottotappioita koskeva vähennyserä kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan. Mikäli luottoriski kasvaa merkittävästi, koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Vertailukaudella lainasaamisten arvon oletettiin alentuneen, jos niiden kirjanpitoarvo oli suurempi kuin arvioitu kerrytettävissä oleva rahamäärä. Myyntisaamisiin sovellettava arvonalentumismalli on kuvattu » liitetiedossa 4.6 Käyttöpääoma. Suojauslaskennassa olevat johdannaiset Kaikki johdannaiset merkitään taseeseen käypään arvoon sekä alun perin että jatkuvasti. Suojaustarkoitukseen käytettävien johdannaisten käyvän arvon muutoksesta johtuvat voitot ja tappiot kirjataan » liitetiedossa 6.2 Johdannaiset ja suojauslaskenta kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat Tämä ryhmä sisältää lainat, ostovelat ja muut rahoitusvelat. Lisätietoja on » liitetiedossa 5.2 Nettovelka .

— —

— —

— —

1 952 1 952

1 952 1 952

Muut pitkäaikaiset rahoitusvelat Muut velat 1)

— — —

— — — — — — — — — —

— — — — — — —

97

97

Johdannaiset

97

97

Lyhytaikaiset korolliset velat Korolliset velat

82

82

Johdannaiset

8 8

8

82

90

Ostovelat ja muut velat

1 571

1 571

Muut lyhytaikaiset rahoitusvelat Johdannaiset

19 19 27

29 29 29

— —

48 48

Rahoitusvelat yhteensä

3 703

3 759

1) Muodostuu pääasiassa saaduista ennakkomaksuista ja lunastusvelvoitteisesta velasta, jonka ei arvioida erääntyvän 12 kuukauden kuluessa. Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen kirjanpitoarvot ovat lähellä niiden käypiä arvoja pitkäaikaisia lainoja lukuun ottamatta. Pitkäaikaisten lainojen käypä arvo oli vuoden 2021 lopussa 2 573 (1 978) miljoonaa euroa. Pörssinoteerattujen joukkovelkakirjojen käypä arvo perustuu noteerattuun markkina-arvoon 31.12.2021. Kaikki vuoden 2021 lopussa omistetut joukkovelkakirjat olivat pörssinoteerattuja. Muiden pitkäaikaisten lainojen käyvät arvot perustuvat arvioitujen tulevien maksujen markkinakorolla diskontattuun nykyarvoon ja ne kuuluvat käypien arvojen määrittämisen hierarkiassa tasolle 2.

Lisätietoja nettovelasta ja joukkovelkakirjalainoista löytyy » liitetiedosta 5.2 Nettovelka.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 192

192

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

193

193

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online