UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

5.4 Rahoitustuotot ja -kulut

Omat osakkeet 31.12.2021 yhtiön hallussa oli 411 653 (411 653) omaa osaketta eli 0,08 (0,08) % osakemäärästä Rahastot MILJ. EUROA 2021 2020 Käyvän arvon rahasto 2 012 1 380 Suojausrahasto -96 28 Osakeperusteisten maksujen rahasto 21 22 Muut rahastot yhteensä 1 938 1 430 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 273 1 273 Muuntoerorahasto 329 25 Rahastot yhteensä 3 539 2 728 Käyvän arvon rahasto Rahastoon sisältyy osakesijoitusten käyvän arvon kertynyt netto- muutos, joka koostuu pääasiassa energiaosakkeiden käyvän arvon muutoksista. Rahastoon kirjatut määrät siirretään kertyneisiin voittovaroihin, jos omaisuuseristä luovutaan. Suojausrahasto Rahasto sisältää vielä toteutumattomiin suojattuihin liiketapahtumiin liittyvien rahavirran suojausinstrumenttien tehokkaan osuuden käyvän arvon kertyneen nettomuutoksen sekä suojauksen kustannuksen silloin kun se kirjataan laajaan tuloslaskelmaan. Rahastoon sisältyvät määrät kirjataan tulosvaikutteisesti, kun niihin liittyvät suojatut tapahtumat vaikuttavat tulokseen, tai ne sisällytetään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoon. Vuonna 2021 kirjattiin 9 miljoonan euron voitto suojausrahastosta muihin rahoitustuottoihin tehottomuudesta johtuen. Vuonna 2020 suojausrahastosta ei tehty tehottomuudesta johtuvia siirtoja tuloslaskelmaan.

Osakeperusteisten maksujen rahasto Osakeperusteisten maksujen rahastoon kirjataan tulospohjaiseen osakepalkkiojärjestelmään (Performance Share Plan) perustuvien oikeuksien ja viivästettyyn osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään (Deferred Bonus Plan) perustuvien oikeuksien myöntöpäivän käypä arvo oikeuden ansaitsemisajanjakson kuluessa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää osakeyhtiölain mukaisesti osakkeiden merkintähinnan, ellei yhtiö nimenomaisesti ole päättänyt toisin. Muuntoerorahasto Rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta aiheutuvat muuntoerot sekä valuuttakurssivoitot ja -tappiot tapahtumista, jotka suojaavat konsernin nettosijoitusta ulkomaisiin yksikköihin. Tilikauden aikana muuntoerorahastosta ei tehty ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojausten tehottomuudesta johtuvia siirtoja tuloslaskelmaan. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Uusien osakkeiden tai optioiden liikkeeseenlaskuun välittömästi liittyvät transaktiomenot kirjataan veroilla vähennettynä saatujen maksujen vähennykseksi omaan pääomaan. Kun joku konserniyhtiöistä hankkii emoyhtiön omia osakkeita, vähennetään emoyhtiön omistajille kuuluvaa omaa pääomaa määrällä, joka muodostuu maksetusta vastikkeesta mukaan lukien välittömät transaktiomenot verojen jälkeen kunnes omat osakkeet mitätöidään tai lasketaan uudelleen liikkeelle. Jos ostetut omat osakkeet lasketaan uudelleen liikkeelle, saatu vastike, vähennettynä transaktiomenoilla verojen jälkeen, merkitään emoyhtiön omistajille kuuluvaan omaan pääomaan.

MILJ. EUROA

2021

2020

Kurssivoitot ja -tappiot Johdannaiset

26 -21

-18 34 -16

Kurssierot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista Kurssierot jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista saamisista

-7

Muut kurssivoitot ja -tappiot

4 3

-1

Käyvän arvon muutokset Käyvän arvon suojauslaskennassa olevien johdannaisten käyvän arvon muutos

-55 53

3

Käyvän arvon suojauslaskennassa suojattujen lainojen korkoriskistä aiheutuva käyvän arvon muutos

-4 -2

-1 -3

Yhteensä

2

Korko- ja muut rahoitustuotot ja -kulut, netto Korkokulut vuokrasopimusveloista

-12 -35 31

-12 -35 23

Korkokulut muista jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista

Korkotuotot johdannaisista

Korkotuotot lainoista ja saamisista Muut rahoitustuotot ja -kulut, netto

1 2

3

-5

-12 -15

-26 -24

Yhteensä

Liikevoittoon sisältyvät johdannaissopimusten nettovoitot ja -tappiot

MILJ. EUROA

2021

2020

Suojausrahastosta siirretyt rahavirran suojauslaskennassa olevat johdannaiset

-79 -22

42 24 66

Suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset

Yhteensä

-102

Suojausrahasto

VALUUTTA MÄÄRÄISTEN RAHAVIRTOJEN SUOJAUKSET

Kurssivoitot ja -tappiot liikevoitossa poislukien suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset

SÄHKÖN OSTON JA MYYNNIN SUOJAUKSET

SUOJAUKSEN KUSTANNUS

MILJ. EUROA

VERO YHTEENSÄ

MILJ. EUROA

2021 2020

2021 Suojausrahasto 1.1.

Liikevaihto

6

-19 -30 -48

57

-26 85

-2 -1

-1

28 63 -14

Liiketoiminnan muut tuotot

-5

Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät

-5

-16

Yhteensä

1

Käyttöomaisuuden hankintamenoon siirretyt erät

-14

Suojaavien johdannaisten muun laajan tuloksen kautta kirjatut käyvän arvon muutokset

-70 -32

-143

2

38 22

-172

Suojausrahasto 31.12.

-84

-1

-96

5.5 Osakepääoma ja oman pääoman rahastot Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeisiin ei liity muita eritysehtoja. 31.12.2021 yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 533 735 699. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

VALUUTTA MÄÄRÄISTEN RAHAVIRTOJEN SUOJAUKSET

SÄHKÖN OSTON JA MYYNNIN SUOJAUKSET

Osakepääoma

SUOJAUKSEN KUSTANNUS

MILJ. EUROA

VERO YHTEENSÄ

2021 2020

2020 Suojausrahasto 1.1.

Osakkeiden määrä (1 000) Osakepääoma, milj. euroa

533 736 533 736

-4

78 -61

-6

-14

55 -34

890

890

Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät

10

9

8

Käyttöomaisuuden hankintamenoon siirretyt erät

-4

-5

Suojaavien johdannaisten muun laajan tuloksen kautta kirjatut käyvän arvon muutokset

55 57

-43 -26

-5 -2

5

11 28

Suojausrahasto 31.12.

-1

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 194

194

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

195

195

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online