UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

6. Riskien hallinta 6.1 Rahoitusriskien hallinta

liittyvältä valuuttariskiltä ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauslaskentaa soveltaen. Merkittävimmät suojauskohteet ovat Kiina ja Uruguay, joiden painotettu keskimääräinen suojauskurssi euroa vastaan on 8,28 CNY Kiinalle ja 1,23 USD Uruguaylle. Translaatioriskiltä suojautumiseen käytettävät johdannaisinstrumentit ovat ulkoisia valuuttatermiinejä, valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttaoptioita. Herkkyys valuuttariskille Alla oleva taulukko kuvaa valuuttamääräisten tase-erien vaikutuksia tulokseen ennen veroja, sekä vaikutusta omaan pääomaan, joka muodostuu pääosin valuuttavirtaa suojaavista valuuttatermiineistä.

sijoitusrahastot, korolliset velat ja saamiset sekä johdannaiset, joilla näitä eriä suojataan. Plusmerkkinen/miinusmerkkinen luku kuvaa nettovelkaa ja -saamista valuutassa, jonka korkoriskille konserni on altistunut joko koron uudelleenhinnoittelun ja/tai käyvän arvon muutoksen kautta. Taulukko ei sisällä leasingsopimuksia. Konsernin nettovelkojen nimellisarvot valuutoittain johdannaiset mukaan lukien

12 kuukauden nettoriskivaluuttavirta ja suojat 2021

Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on suojata konsernia rahoitus- markkinoilla tapahtuvilta epäsuotuisilta muutoksilta ja siten auttaa kannattavuuden turvaamisessa. Rahoitustoiminnon tavoitteet ja sitä koskevat rajoitukset on määritelty yhtiön hallituksen hyväksymässä rahoituspolitiikassa. Rahoitusriskien hallinnassa käytetään erilaisia rahoitusinstrumentteja konsernin rahoituspolitiikan asettamissa rajoissa. Tähän tarkoitukseen käytetään vain instrumentteja, joiden markkina arvoa ja riskiprofiilia pystytään seuraamaan jatkuvasti ja luotettavasti. Rahoituspalvelut ja rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernin rahoitus- ja riskienhallintaosastolle. Valuuttariski Liiketoiminnan globaalin luonteen vuoksi UPM on altis riskeille, jotka liittyvät muutoksiin valuuttakursseissa, erityisesti Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Japanin jenin kurssissa. Valuuttariskiä aiheutuu sopimuksiin perustuvista ja odotettavissa olevista kaupalliseen toimintaan liittyvistä maksuista (transaktioriski), taseeseen merkittyjen ulkomaanrahan määräisten varojen ja velkojen arvojen muutoksesta sekä ulkomaisten tytäryritysten varojen ja velkojen arvojen muutoksesta (translaatioriski). Valuuttariskien hallinnan tavoitteena on rajoittaa rahavirtojen tulevaan arvoon, tulokseen ja konsernin taseeseen liittyvää valuuttakurssimuutoksista johtuvaa epävarmuutta suojautumalla ennakoituihin rahavirtoihin ja taseeseen liittyvältä valuuttariskiltä. Valuuttakurssimuutoksilla voi olla myös epäsuoria vaikutuksia, kuten kilpailukykyyn eri valuutta-alueiden välillä. Transaktioriski Konserni suojaa erittäin todennäköiset ulkomaanvaluutan määräiset valuuttavirrat rullaavasti seuraavan 12 kuukauden ajalta liiketoiminta alueiden ennusteiden perusteella. Transaktioriski aiheutuu sellaisten todennäköisten kaupallisten rahavirtojen valuuttakurssien muutoksista, joiden odotetaan tapahtuvan muussa kuin yhtiön toiminnallisessa valuutassa. Nettoriskivaluuttavirrasta suojataan rahoituspolitiikan mukaisesti keskimäärin 50 %. Yksittäisiä erittäin todennäköisiä ulkomaanvaluuttamääräisiä valuuttavirtoja on suojattu myös yli 12 kuukauden pituisilla sopimuksilla poiketen samalla riskineutraalista suojaustasosta. Ennakoidusta 12 kuukauden valuuttavirrasta oli 31.12.2021 suojattu 49 % (49 %). Konserni sopii ulkoisia termiinisopimuksia, jotka kohdistetaan tulevaisuudessa toteutuvan valuuttamääräisen virran suojaukseen konsernitasolla. Rahavirran suojauslaskentaa sovelletaan kun se on mahdollista. Jos suojauslaskennan soveltaminen ei ole mahdollista, suojausinstrumentin käyvän arvon muutokset kirjataan heti tulosvaikutteisesti. Vuoden 2021 lopussa UPM:n arvioitu nettoriskivaluuttavirta seuraaville 12 kuukaudelle oli 1 886 (1 327) miljoonaa euroa. Painotettu keskimääräinen suojauskurssi euroa vastaan oli 1,18 USD, 130,29 JPY sekä 0,86 GBP. Kaupallisen valuuttavirran lisäksi UPM on suojannut investointeihin liittyvää valuuttavirtaa. Suojauksiin sovelletaan rahavirran tai käyvän

1000 1200

0 200 400 600 800

MRD. EUROA

2021 2020

USD EUR GBP Muut

0,4 0,2 -0,2 -0,3 0,1

0,2 -0,3 -0,1 -0,3 -0,5

milj. euroa

Tulos ennen veroja

Oma pääoma

MILJ. EUROA

2021 2020 2021 2020

Yhteensä

USD GBP

JPY

Muut

Euro vahvistuu 10 % USD

2

1

97 19 -12

91

Suojat

Valuuttavirta

GBP UYU

— — —

— —

8

Useimmat korkojohdannaiset jotka suojaavat pitkäaikaisen velan korkoa täyttävät käyvän arvon suojauslaskennan soveltamisen edellytykset. Herkkyys korkoriskille Alla oleva taulukko kuvaa pääosin vaihtuvakorkoisten velkojen korkokulujen muutoksesta tulevaa vaikutusta tulokseen ennen veroja.

-15

12 kuukauden nettoriskivaluuttavirta ja suojat 2020

JPY

-1

9

9

Euro heikkenee 10 % USD

-2

-1

-97 -19 12

-91

1000 1200

GBP UYU

— — —

— —

-8

15

0 200 400 600 800

Tulos ennen veroja 2021 2020

JPY

1

-9

-9

MILJ. EUROA

Nettovelan korko 1 prosenttiyksikön korkeampi Nettovelan korko 1 prosenttiyksikön matalampi

-11 11

-12 12

milj. euroa

Herkkyys valuuttariskille laskettiin seuraavien oletusten perusteella:

• Suurin osa niistä rahoitusinstrumenteista, jotka eivät ole johdannaisia, kuten rahavarat, myyntisaamiset, korolliset velat ja ostovelat ovat joko suoraan toimintavaluutassa tai ovat käännetty siihen johdannaissopimuksilla. Avoin tasepositio on hyvin pieni ja sen vuoksi kurssimuutoksilla on hyvin pieni vaikutus tai ei lainkaan vaikutusta tuloslaskelmaan. • Omaan pääomaan vaikuttavat ne kaupallisten tai investointien rahavirtojen suojaamiseksi solmitut johdannaiset, joiden suojaussuhde on tehokas. • Tulokseen vaikuttavat ne johdannaiset, joiden suojaussuhde ei ole tehokas tai joihin ei sovelleta suojauslaskentaa. • Laskennassa ei ole mukana ennustettuja valuuttamääräisiä tulevia rahavirtoja, eikä translaatioriskin tai siihen liittyvien suojausten vaikutusta. Korkoriski Konsernin korollinen velka ja korolliset saamiset altistavat konsernin korkoriskille eli korkoliikkeiden aiheuttamalle uudelleenhinnoittelu- ja käyvän arvon korkoriskille. Rahoituspolitiikan mukaan korkoriskiksi määritellään korkoherkkyys velka- ja saamiserien sekä 6 kuukauden duraation omaavan benchmark-salkun välillä. Kokonaiskorkoriski muodostuu nettovelasta, joka sisältää kaikki korolliset erät sekä johdannaiset, joilla näitä korollisia eriä suojataan. Rahoituspolitiikka määrittää tavoitevaihteluvälin nettovelan duraatiolle. Nettovelan keskimääräisen korkosidonnaisuusajan muuttamiseen konserni käyttää korkojohdannaisia, kuten koronvaihtosopimuksia, korkofutuureja sekä valuutanvaihtosopimuksia. Seuraava taulukko kuvaa korkoriskin valuuttakohtaista nimellis- arvojakaumaa päävaluutoittain. Luvut sisältävät kaikki rahavarat,

USD GBP

JPY

Muut

Herkkyys korkoriskille laskettiin seuraavien oletusten perusteella:

Suojat

Valuuttavirta

• Korkomuutoksen oletetaan olevan 1 prosenttiyksikön suuruinen yhdensuuntainen muutos kaikissa korkokäyrän pisteissä. • Käyvän arvon suojauksessa korkoriskistä aiheutuva suojauskohteiden käyvän arvon muutokset kumoavat melkein täydellisesti suojattavien instrumenttien käypien arvojen muutokset tuloslaskelmassa. Mahdollinen tehoton osuus vaikuttaa tilikauden tulokseen. • Pankkitilit ja muut rahoitusvarat eivät ole mukana laskelmassa. • Kiinteäkorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat lainat, jotka eivät ole mukana käyvän arvon suojauksessa eivät altistu tässä tarkoitetulle korkoherkkyydelle. • Korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset vaikuttavat omaan pääomaan siltä osin kuin niihin sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa. • Vaihtuvakorkoiset jaksotettuun hankintamenoon arvostetut lainat, joita ei ole määritelty suojattaviksi instrumenteiksi, ovat mukana herkkyysanalyysissä. • Markkinakorkojen muutoksista aiheutuvat korkojohdannaisten (korkofutuurit, koronvaihtosopimukset, valuutanvaihtosopimukset) käyvän arvon muutokset, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, vaikuttavat rahoitustuottoihin tai -kuluihin ja ovat sen vuoksi mukana herkkyysanalyysissä. • Sijoitusrahastot eivät ole mukana laskelmassa • Leasing sopimukset eivät ole mukana laskelmassa.

Translaatioriski Konsernin taseeseen sisältyy useita valuuttamääräisiä varoja ja velkoja kuten joukkovelkakirjalainoja, pankkilainoja ja talletuksia, konsernin sisäisiä lainoja ja rahavaroja, jotka ovat muun valuutan kuin yhtiöiden toimintavaluuttojen määräisiä. Tavoitteena on taseeseen liittyvän riskin suojaaminen kokonaisuudessaan. Konsernilla voi kuitenkin olla suojaamattomia taseriskejä konsernin rahoituspolitiikan määräämissä rajoissa. Korollisiin varoihin ja velkoihin liittyvälle taseriskille alttiina oleva suojaamaton määrä 31.12.2021 oli 9 (11) miljoonaa euroa. Suojauslaskentaa ei sovelleta, ja kaikki suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan heti tulosvaikutteisesti. Lisäksi konsernilla on valuuttamääräisiä myyntisaamisia ja ostovelkoja. Tavoitteena on kokonaisuudessaan suojautua tärkeimpiin valuuttoihin liittyvältä nettoriskiltä. Ostovelkojen ja myyntisaamisten suojaamiseen käytettyjen suojausinstrumenttien nimellisarvo oli 352 (540) miljoonaa euroa. Suojauslaskentaa ei sovelleta, ja kaikki suojausinstrumenttien käyvän arvon muutokset kirjataan heti tulosvaikutteisesti. Konsernilla on ulkomaisiin yksiköihin tehtyjä nettosijoituksia, jotka ovat alttiina valuuttamuutoksista syntyvälle muuntoerolle. Kurssierot, jotka johtuvat ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten muuntamisesta ja jotka kirjataan muihin laajan tuloksen muuntoerorahastoon liittyvät pääasiallisesti USD-, CNY- ja GBP määräisiin sijoituksiin. Näitä nettosijoituksia ei pääsääntöisesti suojata. Tilinpäätöshetkellä konserni on osittain suojautunut nettosijoituksiin

arvon suojauslaskentaa. Vuoden 2021 lopussa suojattu nettoriskivaluuttavirta oli 360 (470) miljoonaa euroa.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 196

196

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

197

197

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online