UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Emoyhtiön tase

MILJ. EUROA VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma

LIITE

31.12.2021

31.12.2020

MILJ. EUROA

LIITE

31.12.2021

31.12.2020

890 141

890 142

VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet

Arvonkorotusrahasto

1 273 1 557

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

1 273 2 002

Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto (tappio)

5

5

469

249

46 11 62

Muut aineettomat hyödykkeet

59

Oma pääoma

4 330

11

4 555

Ennakkomaksut

3

7

67

Poistoero

417

439

Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet

Pakolliset varaukset Eläkevaraukset

718 196 514

719 212 579

3

5

Rakennukset ja rakennelmat

149 152

Muut pakolliset varaukset

183 187

Koneet ja kalusto

12

21 13

Muut aineelliset hyödykkeet

24

Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

7

1 462

8

1 541

1 581

1 056

Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä

200 153 161

Lainat rahoituslaitoksilta

100 168 166

4 610

3 788

Velat saman konsernin yrityksille

5 3

5 3

Muut velat

Muut osakkeet ja osuudet

2 095

13

1 490

786

Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

716

Lyhytaikainen Ostovelat

3

4

335

247

5 408 6 932

9

4 516 6 124

2 873

Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille

2 021

Pysyvät vastaavat yhteensä

1

1

Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet

259

Muut velat Siirtovelat

36 83

98

176

160

3 566 5 661

14

2 390 3 880 9 061

17 24

Valmiit tuotteet / Tavarat

19 15

Vieras pääoma

Ennakkomaksut

Vastattavaa yhteensä

10 561

217

193

Saamiset Lyhytaikaiset

32

Myyntisaamiset

31

1 678

Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

956

10

8

271

Muut saamiset Siirtosaamiset

125

26

41

2 017

10

1 162

100

Rahoitusarvopaperit

0

1 296 3 629

Rahat ja pankkisaamiset

1 582 2 937 9 061

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

10 561

Vastaavaa yhteensä

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 210

210

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

211

211

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online