UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

Rahoituslaskelma

MILJ. EUROA

2021

2020

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Vuokrasopimukset Vuokrasopimusten vuokrat kirjataan vuokra-aikana tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin. Sopimusten mukaiset tulevina vuosina erääntyvät vuokramaksut esitetään taseen ulkopuolisina erinä liitetiedoissa. Pakolliset varaukset Pakollisina varauksina esitetään taseessa vastaisia menoja ja menetyksiä, joihin on sitouduttu, joiden toteutuminen on todennäköistä ja määrä on luotettavasti arvioitavissa, mm. eläke- ja ympäristövastuut sekä lopettamis- ja uudelleenjärjestelykulut. Pakollisten varausten muutokset sisältyvät tuloslaskelmassa ao. kulujen ryhmään. Liikevaihto Liikevaihtoa laskettaessa myyntituotoista vähennetään välilliset verot, myönnetyt alennukset, reklamaatiohyvitykset sekä kurssierot nettokassavirran suojauksesta sekä myyntisaamisten arvostamisesta. Tutkimus ja tuotekehitys Tutkimus- ja tuotekehitysmenot kirjataan kuluksi niiden syntymisvuonna. Eläkekulut Suomessa työnantajat ovat velvollisia huolehtimaan työntekijöidensä lakisääteisistä etuuksista, jotka on määritelty työntekijöiden eläkelaissa (TyEL). Etuudet on järjestetty pääasiassa vakuutusyhtiöiden kautta. Suoritukset vakuutusyhtiöille kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi sille tilikaudelle, jota veloitus koskee. Omien eläkesäätiöiden vastuut on katettu täysimääräisesti. Osakeperusteiset maksut Pitkäaikaiseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvät kulut jaksotetaan ansaintajakson aikana tuloslaskelmaan ja velaksi taseeseen. Tilinpäätössiirrot Tilinpäätössiirtojen kertymä emoyhtiössä muodostuu poistoeron muutoksesta ja konserniyritysten välisistä konserniavustuksista. Kertynyttä poistoeroa ei emoyhtiössä ole jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Laskennalliset verot Emoyhtiön veroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat suoriteperusteiset verot sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut. Laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata taseeseen ja niihin liittyvät tiedot esitetään liitetiedoissa. Johdannaissopimukset Konsernin nettokassavirtaan liittyvien johdannaissopimusten tuotto- ja kuluerät kirjataan liikevaihtoon. Hyödykejohdannaisten tuotto- ja kuluerät kirjataan ostoihin. Tasesuojauksen tuotto- ja kuluerät kirjataan rahoituseriin. Nettokassavirtaa suojaavat ja hyödykejohdannaiset kirjataan tulosvaikutteisesti kassavirran toteutuessa. Suojauslaskentaa ei sovelleta. Tilinpäätöshetkellä avoinna olevien johdannaisten negatiiviset käyvät arvot kirjataan tilikauden tulokseen ja pakollisiin varauksiin. Kaikki konsernin johdannaissopimukset ovat emoyhtiön nimissä. Johdannaissopimukset on tehty ulkopuolisten vastapuolien kanssa lukuun ottamatta sisäisiä johdannaissopimuksia, joilla hallinnoidaan valuuttakurssi- ja korkoriskiä. Sisäiset johdannaissopimukset ovat yksi

581 -281

275 -302 175 -131

Rahoitustuotot ja -kulut Oikaisut liikevoittoon 1) Käyttöpääoman muutos 2)

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitosäännöstöä noudattaen. Merkittävimmät erot konsernin ja emoyhtiön laatimis- periaatteissa liittyvät rahoitusjohdannaisten ja metsävarojen arvos- tamiseen sekä etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden, osakepalkkioiden, vuokrasopimusten ja laskennallisten verojen merkitsemiseen taseeseen. Tilinpäätös on esitetty miljooniksi euroiksi pyöristettynä, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa kokonaissummasta. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat sekä muut vastuusitoumukset muunnetaan euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Myyntisaamisten arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan liikevaihtoon ja ostovelkojen kurssierot ostoihin. Muiden saamisten ja velkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot kirjataan rahoituseriin. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Päästöoikeudet kirjataan ns. nettomenettelyn mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeen odotettavissa olevan taloudellisen pitoajan perusteella seuraavasti:

64

-639

Saadut korot Maksetut korot Saadut osingot Muut rahoituserät Maksetut tuloverot 3)

31 -22

49 -29

288

348

18

-22 -11

-109

Liiketoiminnan rahavirta

-68

352

Investoinneista kertynyt rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-46

-84

Investoinnit osakkeisiin ja osuuksiin

-829

-719

Luovutustulot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

11

15

Luovutustulot osakkeista ja osuuksista

4

6

Muiden sijoitusten muutokset Investointien rahavirta

-72

150 -632

-932

Rahoituksesta kertynyt rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhytaikaisten velkojen muutos

620

904

-35

0

Maa- ja vesialueet, ei tehdä poistoja Aineettomat hyödykkeet

943 -693

269 -693

5 - 10 vuotta 20 - 50 vuotta 5 - 10 vuotta 15 - 20 vuotta 20 - 30 vuotta 5 - 20 vuotta

Maksetut osingot

Rakennukset ja rakennelmat Kevyet koneet ja kalusto

Maksetut konserniavustukset, netto

-19

0 0

Muut erät

-101 715

Raskaat koneet

Rahoituksen rahavirta

480

Voimalaitoskoneet

Muut aineelliset hyödykkeet

Rahavarat kauden alussa

1 582

1 382

Rahavarojen muutos

-286

200

Metsävarat kirjataan aineellisiksi hyödykkeiksi maa- ja vesialueisiin alkuperäiseen hankintamenoon lisättynä tehdyillä arvonkorotuksilla. Suunnitelman mukaisia poistoja ja hakkuista johtuvia arvonmuutoksia ei kirjata. Sijoitukset Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettyinä arvonalentumisilla. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon sisällytetään muuttuvien valmistusmenojen lisäksi osuus hankinnan ja valmistuksen kiinteistä menoista. Arvonkorotukset Maa-alueiden tasearvoon sisältyy arvonkorotuksia. Uusia arvonkorotuksia ei tehdä ja kohteiden tasearvon katsotaan alittavan niiden käyvän arvon.

Rahavarat kauden lopussa

1 296

1582

Rahoituslaskelman liitetiedot 1) Oikaisut liikevoittoon

MILJ. EUROA

2021

2020

Poistot ja arvonalentumiset pysyvistä vastaavista Pysyvien vastaavien myyntivoitot tai tappiot

124

116

-4

-12 71

Pakollisten varausten muutos

-56 64

Yhteensä

175

2) Käyttöpääoman muutos

MILJ. EUROA Vaihto-omaisuus

2021

2020

-23

13

Lyhytaikaiset saamiset

-857 241 -639

-121

Lyhytaikaiset korottomat velat

-23

Yhteensä

-131

3) Pysyvien vastaavien luovutuksista johtuvat verot esitetään investointien rahavirrassa

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 212

212

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

213

213

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online