UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

BIOFORE STRATEGIA

Uudistumisemme on jatkunut jo yli 10 vuotta, ja tahti vain kiihtyy. Meillä on ketterä liiketoimintamalli sekä suorituk siin pyrkivä ja oikein toimimiseen nojaava kulttuuri. Tehokkaan pääoman allokoinnin ansiosta taseemme on lähes velaton ja liike toimintaportfoliomme vahvistunut. Olemme johtava yhtiö vastuullisuudes sa. Tulevaisuuteen suuntaava toiminta-aja tuksemme ja arvomme ohjaavat ja innosta vat meitä luomaan positiivista vaikutusta yhteiskunnalle sekä arvoa osakkeenomista jillemme.

Uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteem me vastaavat kuluttajien jokapäiväisiin tarpeisiin ja samalla moniin globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen. Monet tuotteis tamme tarjoavat kestäviä vaihtoehtoja fos siilisille raaka-aineille ja energialle, kuten fossiiliselle muoville kuluttajatuotteissa, teräkselle ja sementille rakentamisessa tai fossiilisille polttoaineille liikenteessä, lentoliikenteessä tai sähkömarkkinoilla. Lisäksi luomme täysin uusia ratkaisuja asi akkaidemme tarpeisiin rakentaen samalla

uutta innovatiivista kasvuliiketoimintaa. Olemme intensiivisessä kasvuvaiheessa ja rakennamme maailmanluokan selluteh dasta Uruguayhin ja uuden sukupolven bio kemikaalijalostamoa Saksaan. Meneillään on myös mahdollisen uuden biopolttoaine jalostamon perussuunnittelu, joka tähtää menestyksekkään liiketoiminnan kasvat tamiseen. Näillä merkittävillä kasvuhank keilla on merkittävä vaikutus tulevaisuuden tuloskasvuumme. Ne myös vahvistavat liiketoimintaportfoliotamme korkeamman kannattavuuden ja arvon liiketoiminnoilla.

A FUTURE BEYOND FOSSILS

KASVU • Vastaamme megatrendeihin ja asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin • Luomme uusia markkinoita ja mahdollistamme kestävät valinnat

Biofore-strategia ohjaa uudistumistamme biotalouden edelläkävijänä. Tavoittelemme kestävää kasvua mahdollistamalla asiakkaillemme ja kuluttajille vastuullisemmat valinnat. Erinomaiset tulokset, innovaatiot ja huippuluokan vastuullisuus ovat strategiamme kulmakiviä. Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

UUDISTUMINEN PARANTAA KANNATTAVUUTTA JA VAHVISTAA LIIKETOIMINTAPORTFOLIOTA

11,0 mrd. euroa

TULOKSET • Jatkuva parantaminen • Ketterä liiketoimintamalli

INNOVAATIOT • Uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua • Biomateriaalit korvaamaan fossiilipohjaisia

VASTUULLISUUS • Uusiutuvat ja kestävät ratkaisut • Vastuulliset toiminnot ja arvoketju

9,6 mrd. euroa

Communication Papers

33 %

60 %

Toimintamalli

Tulokset

Kasvavat liiketoiminnat

PORTFOLIO • Tehokas pääoman allokointi • Liiketoiminnot, joissa on vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät ja korkea kynnys tulla markkinoille

Tase

Merkittävät kasvuhankkeet

Kohdennettu kasvu

Uusien liiketoimintojen kasvattaminen

Innovaatiot

40 %

67 %

ARVOT

Liikevaihto, konsolidoimaton 2009

Transformaatio 1. vaihe

Liikevaihto konsolidoimaton 2021

Transformaatio 2. vaihe

Tulevaisuuden liikevaihto*)

Luota ja ole luotettava

Tuloksia yhdessä

Uudistu rohkeasti

Suuntaa antava, ei ennuste

22

23

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online