UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin (Vuosineljännesten tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia)

Taloudellista tietoa 2012–2021 MILJ. EUROA TAI KUTEN MERKITTY

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Q1– Q4/21

Q1– Q4/20

Tuloslaskelma Liikevaihto

MILJ. EUROA TAI KUTEN MERKITTY Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Arvonalentumiset

Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

9 814 8 580 10 238 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492 1 821 1 442 1 851 1 868 1 677 1 560 1 350 1 306 1 161 1 325

Vertailukelpoinen EBITDA

-52

1 5

0 2

-1

2 3

-53 -57

-19 -34

0

-52 11

-70

% liikevaihdosta

18,6

16,8

18,1

17,8

16,8

15,9

13,3

13,2 674

11,5 548

12,6

Rakennejärjestelyt

0

4

-48

-137

Liikevoitto

1 562

761 1 344 1 895 1 259 1 135 1 142

–1,318

Realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja tappiot Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verot Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veroissa Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä Verokannan muutos Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa Vertailukelpoinen EBITDA Liikevoitto

% liikevaihdosta

0 7

0

-5

-3

-3

-2

-9

12

-8

-3

15,9

8,9

13,1

18,1

12,6

11,6

11,3 916

6,8

5,5

–12.6

Vertailukelpoinen EBIT

1 471

948 1 404 1 513 1 292 1 143

866

683

556

134 140

0

0 0 0 0 0 0

0 2 0

14 -98

8

0

140

23

% liikevaihdosta

15,0

11,1

13,7

14,4

12,9

11,6

9,0

8,8

6,8

5,3

-46

-3

-55

-36

91

-187

Voitto ennen veroja

1 548

737 1 307 1 839 1 186 1 080 1 075

667

475

–1,271

0

0

0 1 1

0

-4

0

0

-3

% liikevaihdosta

15,8

8,6

12,8

17,5

11,9

11,0

10,6 849

6,8

4,7

–12.1

13 13 -33

-1 -1

-3 -2 -1

22 22 -75

4 1

-2 -2

12 12

21 18

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja

1 457

924 1 367 1 457 1 218 1 089

793

610

471

% liikevaihdosta

14,8

10,8

13,4

13,9

12,2 974

11,1 880

8,4

8,0

6,1

4,5

139

-3

-54

-39

103

-169

Kauden voitto

1 307

568 1 073 1 496

916

512

335

–1,122

% liikevaihdosta

13,3

6,6

10,5

14,3

9,7

9,0

9,0

5,2

3,3

–10.7

415

564

304

279

253

117

148

243 1 562

761

Vertailukelpoinen kauden voitto

1 204

737 1 119 1 194 1 004

879

734

638

479

390

471

113

116

118

116

116

117

119

120

463

% liikevaihdosta Tase Pitkäaikaiset varat Vaihto-omaisuus

12,3

8,6

10,9

11,4

10,0

9,0

7,2

6,5

4,8

3,7

25

-103

-5 -1

2

-5

24

1

-1 -1

1

-111

12 420 10 149 10 140 9 501 9 144 9 715 10 259 10 269 10 487 11 066 1 594 1 285 1 367 1 642 1 311 1 346 1 376 1 356 1 327 1 388 3 662 3 424 3 215 2 853 2 612 2 850 2 558 2 570 2 785 2 489 17 676 14 858 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 14 943 11 106 9 513 10 175 9 797 8 663 8 237 7 944 7 480 7 455 7 461 4 102 3 606 2 730 2 194 2 254 3 364 4 328 4 717 5 019 5 430 2 468 1 740 1 818 2 005 2 150 2 309 1 921 1 998 2 125 2 052 17 676 14 858 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 14 943 13 759 11 555 11 474 10 575 9 777 10 657 11 010 10 944 11 583 11 603

-1

-1

0

0

-1

-1

-2

-3

46

-140 535 21,2 564 -140 424 16,8 558 -140 418

3

-2

98

55

36

-91

187

Muut lyhytaikaiset varat

Vertailukelpoinen EBITDA

470 17,6

426 17,9

389 17,4

392 17,9

331 16,3

320 15,4

398 1 821 1 442

Varat yhteensä

% liikevaihdosta

17,4

18,6

16,8

Oma pääoma yhteensä

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) Liikevoitto

Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat

415

304

279

253

117

148

243 1 562

761 187 948 11,1 737 187 924

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

46

3

-2

98

55

36

-91

Oma pääoma ja velat yhteensä Sijoitettu pääoma vuoden lopussa

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)

461 17,2

307 12,9

279 12,5

252 11,5

215 10,6

203

279 1 471

% liikevaihdosta

9,8

12,2

15,0

Investoinnit

1 483

903 10,5 902 10,5

378

303

329

325

520

411

362

357

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja Voitto ennen veroja

% liikevaihdosta

15,1

3,7

2,9

3,3

3,3

5,1

4,2

3,6

3,4

420

298

272

250

109

138

240 1 548

Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja

1 477

378

303

303

325

486

375

329

347

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

46

3

-2

98

55

36

-91

% liikevaihdosta

15,1

3,7

2,9

3,0

3,3

4,8

3,8

3,3

3,3

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja Vertailukelpoinen ROCE, % Vertailukelpoinen voitto ennen veroja

466

301

272

248

207

193

276 1 457

Rahavirta ja nettovelka Liiketoiminnan rahavirta

1 250 1 005 1 847 1 330 1 460 1 686 1 185 1 241

735 1 040

466

418

301

272

248

207

193

276 1 457

924

Vapaa rahavirta

-74

126 1 432 1 131 1 336 1 424

750

994

438

968

Korko- ja muut rahoituskulut

6

6

7

7

4

7

10

11

26

33

Nettovelka

647

56

-453

-311

174 1 131 2 100 2 401 3 040 3 210

957

471

424

308

280

253

213

203

288 1 483

Tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % Vertailukelpoinen ROCE, % Oman pääoman tuotto (ROE), %

Sijoitettu pääoma, keskiarvo Vertailukelpoinen ROCE, % Vertailukelpoinen kauden voitto Kauden voitto Vertailukelpoinen kauden voitto Vertailukelpoinen EPS, euroa Vertailukelpoinen kauden voitto

13 399 12 633 12 080 11 744 11 138 10 744 10 888 11 241 12 657 11 514

12,4 11,7 12,7 11,7

6,7 8,3 5,8 7,5

12,3 12,8 10,7 11,2

18,4 14,6 16,2 12,9

12,5 12,8 11,5 11,9

10,5 10,6 10,9 10,9

10,3

6,5 7,6 6,9 8,5

4,8 6,0 4,5 6,4

neg.

14,1

13,4

10,2

9,5

9,1

7,9

7,5

10,2

11,7

8,3

8,3

4,2

11,9

neg.

340

497 -139 359

243

227

190

83 75

103

192 1 307

568 169 737

Vertailukelpoinen ROE, % Velkaantumisaste, % Nettovelka/EBITDA Omavaraisuusaste, % Henkilöstö Henkilöstö kauden lopussa

9,5

4,2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä

33

3

1

54

39

-103

6

1

-4

-3

2

14

26

32

41

43

373

246

228

191

158

157

231 1 204

0,35 62,9

0,04 64,1

-0,24 69,2

-0,17 70,1

0,10 66,6

0,73 59,4

1,56 56,1

1,84 52,7

2,62 51,1

2,42 50,0

373

359

246

228

191

158

157

231 1 204

737

Määräysvallattomille omistajille kuuluva tilikauden voitto

-5

-9

-4

-3

-3

-1

-2

-2

-22

-8

16 966 18 014 18 742 18 978 19 111 19 310 19 578 20 414 20 950 22 180

729

367

350

242

224

188

157

155

229 1 183

Toimitukset Sellu (1 000 t) Sähkö (GWh)

Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton (1 000)

533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324 533 324

3 724 3 664 3 715 3 468 3 595 3 419 3 224 3 287 3 163 3 128 9 300 9 168 8 619 8 608 8 127 8 782 8 966 8 721 8 925 9 486 7 486 7 062 8 326 8 996 9 430 9 613 9 771 10 028 10 288 10 871

Vertailukelpoinen EPS, euroa Vertailukelpoinen ROE, % Vertailukelpoinen kauden voitto Oma pääoma, keskiarvo Vertailukelpoinen ROE, %

0,69

0,66

0,45

0,42

0,35

0,29

0,29

0,43

2,22

1,37

Paperi yhteensä (1 000 t)

373

359

246

228

191

158

157

231 1 204

737

Vaneri (1 000 m3)

738

683

739

791

811

764

740

731

737

679

10 760 10 011 9 454 9 407 9 496 9 468 9 564 9 923 10 310 9 844

Sahatavara (1 000 m3)

1 610 1 604 1 741 1 719 1 728 1 751 1 731 1 609 1 661 1 696

13,8

14,3

10,4

9,7

8,0

6,7

6,6

9,3

11,7

7,5

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 226

226

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

227

227

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online