UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

KASVUN KEIHÄÄNKÄRJET Uudistumisemme etenee vauhdilla. Yhteensä 3,6 miljardin euron kasvuinvestointien arvioidaan valmistuvan vuoden 2023 loppuun mennessä.

KUIDUT – URUGUAYN MERKITTÄVÄ KASVUHANKE

kilpailukyky ja vastuullisuus. Perinpohjaisella suunnittelulla myös riskit on minimoitu. Tehtaan intensiivisin rakennusvaihe ajoittuu vuosille 2021-2022. Sellutehtaan tuotantoka pasiteetti on noin 2,1 miljoonaa tonnia euka lyptusmarkkinasellua vuodessa. 3,47 miljardin dollarin investointi lisää selluntuotantokapasi teettiamme yli 50 %. Erittäin kilpailukykyisiksi arvioitujen kustannusten ja tehtaan suuren kokoluokan ansiosta investoinnin odotetaan kasvattavan olennaisesti tuloksentekokykyämme tulevaisuudessa.

Globaalit kuluttajamegatrendit ja tarve löytää kestävämpiä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille tukevat markkinasellun kysynnän kasvua. Vaatimukset kilpailukykyisille uusille sellutehtaille ovat mittavia, joten niiden täyttämi sellä saavutetaan kestävää kilpailuetua. Paso de los Torosin maailmanluokan sellu tehtaan tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä, jolloin alkavat myös toi mitukset erittäin tehokkaasta selluterminaalista Montevideon satamasta. Hanketta sekä siihen liittyviä puuviljelmiä ja logistiikkaratkaisuja on suunniteltu ja valmisteltu huolella kymmenen vuotta tavoitteena varmistaa sellutehtaan Globaalit kuluttajamegatrendit lisäävät houkut televien ja kestävän kehityksen mukaisten ja tur vallisten tarra- ja pakkausratkaisujen kysyntää. Kasvumme erikoispaperi- ja tarramateriaa lisegmenteissä jatkuu edelleen. Laajennam me nykyistä asiakaskuntaa sekä kehitämme jatkuvasti tuotevalikoimaa. Vahva asema ja innovaatiot näissä teknisesti vaativissa ja nopeasti kasvavissa pakkaamisen arvoketjun segmenteissä tarjoavat houkuttelevia kasvu mahdollisuuksia. Vuonna 2021 erikoispapereiden ja tarra UPM Biochemicals valmistautuu markkinoille tuloon kaupallisen mittakaavan tuotannolla. Seuraavan sukupolven biokemikaalijalostamon tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 loppuun mennessä Leunassa, Saksassa. Biojalostamon vuosituotantokapasiteetti on 220 000 tonnia puupohjaisia biokemikaaleja. 550 miljoonan euron investoinnin arvioidaan yltä vän 14 %:n sijoitetun pääoman tuottotavoittee seen, kun tuotanto on täydessä käynnissä. UPM Biochemicals on edistynyt myös tuotteidensa kaupallistamisessa. Kehitämme esimerkiksi puu Kestävien vaihtoehtojen tarjoaminen kuluttaja tuotteiden fossiilipohjaisille kemikaaleille ja pyrkimykset vähentää tie- ja lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä avaavat merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävää kilpailu etua odotetaan vastuullisista raaka-aineista, patentoiduista teknologiakonsepteista sekä korkealaatuisista arjen tuotteista.

UPM Pulp sivu 38 UPM Paso de los Toros sivu 42

Liiketoimintaportfoliomme on tasapai noinen. Valtaosa liiketoiminnoistamme on elinkaarensa kasvuvaiheessa ja tarjoaa hou kuttelevaa tuottoa. Olemme myös luoneet useita innovatiivisia uusia liiketoimintoja, joilla on suuret mahdollisuudet kasvuun ja arvonluontiin. Kypsillä markkinoilla toimi va graafisten papereiden liiketoimintomme tuottaa tasaista vapaata rahavirtaa. Olemme valinneet kolme keihäänkär keä, joilla haemme merkittävää kasvua tulevina vuosina. Ne perustuvat pitkän aikavälin tutkimus- ja kehitystyöhömme, laajaan asiantuntemukseemme ja korkeaan markkinoille tulon kynnykseen.

VAIKUTUS • Luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta • Mahdollistamme asiakkaillemme ja kuluttajille vastuullisemmat valinnat

TOIMINTATAPAMME • Vastuulliset ja turvalliset ratkaisut • Vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät • Korkea kynnys tulla markkinoille ja UPM:n kilpailuetu

BIOJALOSTUS – UUTTA LIIKETOIMINTAA JA VAIHTO EHTOJA FOSSIILITALOUDEN RATKAISUILLE

pohjaisia kierrätettäviä PET-pulloja yhdessä The Coca-Cola Companyn kanssa. Lisäksi olemme tuoneet markkinoille uusiutuvat toiminnalliset UPM BioMotion™ täyteaineet, jotka pienen tävät hiilijalanjälkeä ja keventävät kumista ja muovista valmistettujen tuotteiden painoa. UPM Biofuels toimittaa jo tällä hetkellä markkinoille kehittyneitä uusiutuvia UPM BioVerno -dieseliä ja -naftaa. Lappeenrannan biojalostamo on todistetusti täyttänyt patentoi tua teknologiaa, tuotteiden laatua ja kestävää kehitystä koskevat vaatimukset sekä menestynyt kaupallisesti. Tammikuussa 2021 aloitimme mahdollisen nykyistä suuremman biojalosta mon kaupallisen ja teknisen perussuunnittelun liiketoiminnan kasvattamiseksi.

TAVOITTEET • Tuloskasvu • Houkutteleva tuotto • Onnistunut kaupallistaminen

• Tiukat tuottovaatimukset • Vetovoimainen työnantaja

UPM Biochemicals sivu 56 UPM Biofuels sivu 54

KOHTI FOSSIILISISTA RAAKA-AINEISTA RIIPPUMATONTA TULEVAISUUTTA

ERIKOISPAKKAUSMATE RIAALIT – KASVUA JA TUOTEINNOVAATIOITA

UUDET RATKAISUT

NYKYISET JA KEHITTYVÄT RATKAISUT

MAHDOLLISTAJA

materiaalien kysyntä kasvoi edelleen nopeasti. Kysyntää vauhdittivat verkkokauppa sekä muutokset kuluttajakäyttäytymisessä pande mian aikana. UPM Raflatacin investointi uuteen innovatiiviseen taustapaperittomien etikettien tuotantolinjaan valmistui vuoden lopulla. UPM Specialty Papersin muunnetun paperikone 2:n tuotanto UPM Nordlandin tehtaalla Saksassa pääsi hyvään vauhtiin vuonna 2021.

Graafiset paperit

ERIKOISPAKKAUS MATERIAALIT

CO 2 -vapaa energia

Puu tuotteet

BIOJALOSTUS

KUIDUT

T&K

UPM Raflatac sivu 46 UPM Specialty Papers sivu 48

BIOKIERTOTALOUS – ILMASTOPOSITIIVINEN METSÄNHOITO – BIODIVERSITEETIN LISÄÄMINEN

24

25

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online