UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

TULOSTEN VARMISTAMINEN Tavoitteemme on taloudellisten tulosten jatkuva parantaminen ketterän liiketoimintamallin, suorituskulttuurin, jatkuvan parantamisen ohjelmien ja tehokkaan pääoman kohdentamisen avulla. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 55 % vuonna 2021.

vertailukelpoistamarginaalia suurempia. Transformaatiomme on nyt intensiivisessä kasvuvaiheessa. 3,6miljardin euron kasvuin vestoinnit ovat valmistumassa vuoden 2023 loppuunmennessä. ROCE-tavoitteemme näille investoinneille on 14%. Tavoitteena on saavuttaamyös korkeampi kannattavuus kuin kasvuliiketoiminnoissamme keskimäärin. Vahva tase ja oman pääoman tuotto Investment grade -luottoluokitus on olennai nen osa yhtiön rahoitusstrategiaa. Velkaantu neisuuspolitiikkammemukainen nettovelan ja EBITDAn suhde on korkeintaan kaksi. Vuoden 2021 lopussa nettovelan suhde EBITDAan oli 0,35. Oman pääoman tuottota voite on 10%. Oman pääoman tuotto sisältää myös konsernin rahoituksen, verotuksen ja pääomarakenteen. Vuonna 2021 oman pää oman vertailukelpoinen tuotto oli 11,7%. VAIKUTUS • Huipputulokset mahdollistavat investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen • Tehokas pääoman kohdentaminen edistää yhtiön uudistumista ja pitkän aikavälin arvonluontia TAVOITTEET • Jatkuva parantaminen • Huipputulokset jokaisessa liiketoiminnossa • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvu • Houkutteleva tuotto • Vahva tase TOIMINTATAPAMME • Ketterä liiketoimintamalli • Huipputuloksiin yltävä henkilöstö • Kaupalliset strategiat • Kustannustehokkuus • Tehtaiden ja pääoman tehokas käyttö • Konsernietujen ja synergioiden hyödyntäminen Luomme omistaja-arvoa sivu 18 2030-vastuullisuustavoitteet sivu 32 Kasvun keihäänkärjet sivu 24 Tilinpäätös 2021 sivu 151

• Teknologiakehitys ja immateriaalioikeudet • Globaali liiketoimintamalli • Hallittu ja tehokas pääoman allokointi • Vaatimustenmukaisuus, UPM:n Toimin taohje ja vahva UPM-brändi Vaikuttava pääoman kohdentaminen Pääoman kohdentaminen on keskeistä houkuttelevan pitkän aikavälin tuoton luomisessa. Pääoman käyttö on avainase massa, kun kehitämme liiketoimintaport foliotamme niillä alueilla, joilla on parhaat mahdollisuudet pitkän aikavälin arvonluon tiin. UPM:n pääoman allokointipäätökset tehdään konsernitasolla. Investoimme kestävään liiketoimintaan, jossa on vahvat pitkän aikavälin kysynnän kasvunäkymät ja selkeä kilpailuetu tai kor kea kynnys tulla markkinoille. Huolellisen taustatyön avulla pyrimme varmistamaan houkuttelevan tuoton, joka täyttää lyhyen ja pitkän aikavälin tuottotavoitteemme. Viiden viime vuoden aikana UPM:n investoinneista on saatu hyviä tuottoja. Myös yhtiön kasvavien liiketoimintojen vertailu kelpoiset liikevoittomarginaalit ovat olleet samaan aikaan keskimäärin yli kolme kertaa kypsän graafisten papereiden liiketoiminnan

• Kustannuskilpailukyky: ketteryys, tehok kuus ja hankintojen optimointi • Kasvu ja tuotevalikoima: laajemmat liike toimintamahdollisuudet Tavoittelemme huipputuloksia kunkin liiketoiminta-alueen markkinoilla. Olemme asettaneet kuudelle liiketoiminta-alueelle pitkän aikavälin tuottotavoitteet (sijoitetun pääoman tuottoprosentti, vasemmalla). Tuottotavoitteet ovat voimassa liiketoimin ta- ja investointisyklien yli. Vuonna 2021 viisi kuudesta liiketoiminta-alueesta ylitti tuottotavoitteensa. Konsernietujen hyödyntäminen Hyödynnämme konsernietuja ja synergioita sekä luomme lisäarvoa liiketoiminnalle ja sidosryhmille: • Kilpailukykyinen ja kestävä puunhankinta, metsänhoito ja puuviljelmät • Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot • Konsernin jatkuvan parantamisen ohjel mat kaupallisille strategioille, muuttuville kustannuksille, käyttöpääomalle, tehdas- ja kunnossapitokustannuksille, turvalli suudelle ja ympäristösuorituskyvylle

Vuonna 2021 maailmantalous elpyi selvästi edellisvuoden COVID-19-pandemian aihe uttamasta syvästä laskukaudesta. Useim pien UPM:n tuotteiden kysyntä oli vahvaa ja myyntihinnat nousivat laajasti. Myös muuttuvat kustannukset nousivat nopeasti, ja globaaleissa logistiikka- ja toimitusket juissa esiintyi pullonkauloja. Jatkoimme toimenpiteitä, joilla pyrim me varmistamaan tulokset epävarmassa liiketoimintaympäristössä. Saavutimme 160 miljoonan euron vuotuisten kiinteiden kustannusten vähennysvaikutuksen vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2021 vertailukelpoinen

liikevoittomme kasvoi 55 % 1 471 (948) miljoonaan euroon. Onnistuimme myös edistämään merkittäviä kasvuhankkeitam me Uruguayssa ja Saksassa. Ketterä liiketoimintamalli Bio- ja metsäteollisuuden arvoketjun eri osiin sijoittuvat liiketoimintomme toimivat kuten erilliset markkinalähtöiset yritykset suhteessa asiakkaisiin ja toimittajiin. Toi mintamallissa on monia etuja: • Läpinäkyvyys ja vastuun kantaminen: tavoitteiden asettaminen, kannustepalk kiot, kaupalliset strategiat ja benchmark vertailu

11,7 % Vertailukelpoinen ROE 15,0 % Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN PITKÄN AIKAVÄLIN TUOTTOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

milj. euroa Vertailukelpoinen liikevoitto

milj. euroa Nettovelka ja velkaantuminen

ROCE %* ) UPM Biorefining

FCF/CE %** ) UPM Communication Papers

20 ROCE %* ) UPM Specialty Papers

EBITDA (x)

22

39

10 15 20 25 30

40

4

4 000

1 200 1 500

27

17

16

Tavoite

13

15

30

3

3 000

18

18

24

16

300 600 900

10

Tavoite

19

10

20

2

2 000

15

Tavoite

10

5

10

1

1 000

5

0 5

0

0

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 0

0

0

17

19

20

21

18

17

19

20

21

17

18

19

20

21

18

12 13 14 15 16 17

20 21

18 19

Nettovelka Nettovelka/EBITDA

ROCE %* ) UPM Raflatac

25 ROCE %* ) UPM Plywood 23

ROCE %* ) UPM Energy*** )

Vertailukelpoinen ROE %

40

40

25

11

12

40

12

Tavoite

20

Tavoite

18

9

30

27

8

9

24

7

22

15

Tavoite

Tavoite

5

6

20

11

11

6

4

10

3

10

3

5

0

0

0

0

17

19

21

20

18

17

19

20

21

18

17

19

20

21

18

12 13 14 15 16 17 18 19

20 21

*) Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Sijoitetun pääoman tuotto (%) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. **) Vapaa rahavirta investointien ja uudelleenjärjestelykulujen vähentämisen jälkeen. ***) UPM Energyn osakeomistukset on arvostettu käypään arvoon.

26

27

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online