UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

ARVOA VASTUULLISUUDESTA Arvon luominen yhteiskunnalle – sekä vastuullisena yrityksenä että uusiutuvilla ja kestävillä ratkaisuilla – on strategiamme perusta.

KOHTI NETTONOLLAPÄÄSTÖJÄ

VAIKUTUSKEINONA METSÄT

VAIKUTUSKEINONA PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN (SCOPE 1,2,3)

VAIKUTUSKEINONA TUOTTEET

UPM:n Biofore-strategia ohjaa 2030-vas tuullisuustavoitteidemme saavuttamista ja tukee niihin linkitettyjen YK:n kestävän ke hityksen tavoitteiden (SDG) toteuttamista. Kestävän kehityksen linkittäminen rahoitukseen kertoo vastuullisten liiketoi mintakäytäntöjen merkityksestä yhtiön pitkän aikavälin arvonluonnissa. Valmius luottomme on sidottu pitkän aikavälin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin, ja olemme laskeneet liikkeeseen kaksi vihreää joukkovelkakirjaa vuosina 2020 ja 2021. Tammikuusta 2022 lähtien vastuul lisuuteen liittyvät toimet on sisällytetty UPM:n pitkän aikavälin kannusteohjel maan. Sovitut toimet perustuvat yhtiön fossiilisten CO 2 -päästöjen vähentämiseen, positiiviseen biodiversiteettikehitykseen sekä oikeudenmukaisen palkitsemisen varmistamiseen. Sosiaalisen vastuun 2030-tavoitteita uudistettiin Vahvistimme sitoutumistamme henkilöstön oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja kilpai lukykyiseen palkitsemiseen sekä asetimme uusia tavoitteita elämiseen riittävän palkan saavuttamiseksi ja sukupuolten välisten palkkaerojen poistamiseksi. Uusi monimuo toisuustavoitteemme on osoitus sitoutumi sestamme monimuotoisen ja osallistavan yrityskulttuurin edistämiseen työpaikalla. Tavoitteemme on edelleen mahdollistaa henkilöstömme jatkuva ammatillinen ke hittyminen ja varmistaa, että he työllistyvät myös jatkossa. Pyrimme edelleen siihen, että kaikilla työntekijöillä on kehitys suunnitelma vuoteen 2030 mennessä, ja henkilöstö kokee yhtiön tarjoavan oppimis- ja kasvumahdollisuuksia. Haluamme saa vuttaa vuoteen 2030 mennessä tason, jossa

TOIMINTATAPAMME • Kunnioitamme kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n ihmisoikeuksien julistusta, ILO:n sopimusta työelämän perusoikeuksista sekä OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille • Biofore-strategiamme ohjaa yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteiden saavuttamista ja edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä 1,5 asteen ilmastotavoitteen toteutumista • Toimintamme tarkoitus, arvomme, UPM:n Toimintaohje sekä UPM:n Toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille muodostavat vankan perustan päätöksenteolle, johtamiselle ja toiminnalle • Vastuullisuudesta vastaavat hallitus, johtajisto, liiketoiminnot ja funktiot • Vastuulliset liiketoimintatavat kaikissa toiminnoissamme • 2030-vastuullisuustavoitteet Globaali metsän vastuullisuusohjelma Kehitämme jatkuvasti alan johtavia käytän töjä kestävässämetsätaloudessa. Vuonna 2021 loimme uuden, vuoteen 2030 ulottuvan globaalinmetsän vastuullisuusohjelman. Vuonna 2022 käynnistyvä ohjelma kattaa ilmastoon ja luonnonmonimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden ja sitoumusten lisäksi myös vesistöihin, maaperään sekä sosiaali seen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvät kes tävyyskriteerit. Kaikkia osa-alueita kehitetään omissametsissä ja puuviljelmillä, mutta niitä edistetäänmyös koko puunhankintaketjussa. Paikalliset olosuhteet otetaan huomioon posi tiivisten vaikutustenmaksimoimiseksi.

VAIKUTUS • Uusiutuvat raaka-aineet ja kierrätettävät tuotteet vauhdittavat biokiertotalouteen siirtymistä • Ratkaisumme vastaavat globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen TAVOITTEET • Luomme lisäarvoa sidosryhmillemme • Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä CO 2 päästöjämme 65 %

0,9 MtCO 2 Hiilen korvaaminen Fossiilisen energian korvaaminen

5,0 MtCO 2 Scope 1 ja 2 päästöt Oman energiantuotannon ja ostoenergian päästöt

Hiilivarasto Puupohjaisiin tuotteisiin sitoutunut hiili koko elinkaaren ajalta

3,8 MtCO 2 e Hiilinielu Puihin ja maaperään sitoutunut hiili

BIO

6,3 MtCO 2

Hiilen korvaaminen Fossiilisia tuotteita korvaamalla saavutettu päästövähenemä

Scope 3 päästöt Arvoketjun (ostetut tavarat, palvelut, kuljetukset jne.) päästöt

Hiilivarasto Puiden ja maaperän pitkäaikainen hiilivarasto

henkilöstön sitoutuminen ylittää selvästi vertailuarvon. Edistämme myös vastuul lista, arvojemme mukaista ja innostavaa johtamista. Kaikki sosiaalisen vastuun tavoitteem me perustuvat ihmisoikeuksien kunnioitta miseen. Pyrimme jatkuvasti ymmärtämään paremmin toimintamme ja liikesuhtei demme vaikutuksia ja priorisoimme toimia sen mukaisesti. Seuraamme ja korvaamme tarvittaessa tiedossamme olevia ja toimin nastamme aiheutuvia negatiivisia ihmis oikeusvaikutuksia. Korvaus määritellään tapauskohtaisesti perustuen todennettui hin vaikutuksiin.

Olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja pyrimme osaltamme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen1,5 asteeseen tieteeseen pohjautu villa menetelmillä. Ilmastotoimemme perustuvat ilmastopositiiviseen metsänhoitoon, päästöjen vähentämiseen ja uusien, fossiilisia raaka-aineita korvaavien tuotteiden innovoimiseen. Vuonna 2021 kehitimme menetelmän maaperän hiilen mittaukseen Uruguayssa sekä uuden työkalun hiilidioksidipäästöjen kuu kausittaiseen seurantaan ja hallintaan. Tutkimus tuotteidemme substituutio- ja hiilivarastovaikutuksista jatkui kahden tutkimuslaitoksen, saksalaisen energia- ja ympäristötutkimusinstituutin IFEU:n ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), kanssa. Vuonna 2021 asetimme uuden tavoitteen lopettaa hiilen ja turpeen käyttö omassa energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä ei ole olemassa tieteeseen pohjautuvaa laskentatapaa, joka yhdistäisi kaikki yhtiön ilmastovaikutukset. Olemme mukana kehittämässä laskentaa ja teemme työtä kohti nettonollapäästöjä.

Vastuullisuustavoitteemme ja saavutuksemme vuonna 2021 sivut 32–33 Vastuulliset liiketoimintatapamme sivut 62–99 Kestävä metsänhoito sivu 84 Näin vähennämme Scope 1-3 päästöjä sivu 92

Esimerkkejä vastuullisuudesta vuosikertomuksen eri osioissa UPM Green Bond Report 2021 saatavilla englanniksi www.upm.com/fi/sijoittajat/upm-sijoituskohteena/velka/ www.upm.fi/vastuullisuus

30

31

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online