UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

RISKIT JA MAHDOLLISUUDET Toimintaympäristö luo UPM:lle erilaisia riskejä ja mahdollisuuksia. Monet niistä syntyvät yleisen ta louskehityksen ja globaalien megatrendien vaikutuksesta.

STRATEGISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN

TÄRKEIMPIEN RAAKA AINEIDEN JA PALVELUIDEN HINTAVAIHTELUT

UPM:n tuotteiden valmistuksessa tärkeimmät tuotantopanokset ovat puu, kuitu, kemikaalit, energia ja vesi. Näiden tuotantopanosten hinnat ovat vaihdelleet suuresti viime vuosina, ja niiden odotetaan vaihtelevan myös tulevaisuudessa. Protektionismi ja kaupankäynnin rajoitukset, ilmastonmuutos, paikallinen ja globaali ympäristösääntely, joita mahdollisesti vahvistavat COVID‑19-pandemiaan liittyvät valtiolliset toimet tai rajoitukset, voivat myös lisätä epävarmuutta raaka-aineiden sekä logististen palvelujen hinnassa ja saatavuudessa. Hallinta: Resurssitehokkuuden ja hankintaketjun optimoinnin jatkuva parantaminen. Uudet teknologiat. Pitkäaikaiset hankintasopimukset ja turvautuminen vaihtoehtoisiin toimittajiin. Metsäalueiden valikoitu omistus ja pitkäaikaiset metsänhoitosopimukset. Mahdollisuus: Resurssitehokkuuden jatkuva parantaminen ja kyky kestää hintojen muutoksia sekä kiertotalous luovat kilpailuetua.

Investoimme kohdennettuihin strategisiin hankkeisiin tavoitteena kannattava kasvu. Investointihankkeet ovat usein laajoja ja niiden valmistuminen voi kestää useita vuosia. Niihin voi liittyä strategisia, teknisiä ja liiketoimintaan kohdistuvia riskejä. Suuri sellutehdashankkeemme Uruguayssa sisältää useita alihankkeita. Saksan biokemikaalijalostamohankkeeseen sisältyy uutta teknologiaa, ja hanke avaa uusia markkinoita. OL3-voimalaitoshanke voi vaikuttaa energiakustannuksiin tai UPM:n energiaosakkeiden käypään arvoon. COVID-19-pandemia ja ylimääräiset terveys- ja työturvallisuustoimet sekä globaalien logistiikka- ja toimitusketjujen pullonkaulat ovat lisänneet suuriin investointihankkeisiin uusia haasteita. Hallinta: Tinkimätön ja jatkuva toiminnallinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta, laadunhallinta, materiaalihankinta, aikataulutus ja resurssien- ja kustannustenhallinta. Ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ja menettelytavat. Sidosryhmäyhteistyö. Mahdollisuus: Tarkoin valikoidut ja toteutetut kasvuhankkeet kasvattavat yhtiön tuloksentekokykyä, tuottoja ja parantavat yhtiön asemaa.

Riskit hallituksen toimintakertomuksessa sivu 131 Alttius hiilidioksidipäästöoikeuksien hintamuutoksille sivu 138 Keskeiset tuloksen herkkyystekijät sivu 165

UPM:n kustannusrakenne sivu 166 Suurimmat valuuttariskit sivu 196

SUHDANNEHERKKÄ JA KILPAILTU LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

ILMASTONMUUTOS

Siirtyminen vähähiiliseen talouteen voi muuttaa sääntelyä ja markkinakäyttäy tymistä, vaatimuksia ja teknologioita. Muutokset voivat vaikuttaa kustannus rakenteisiin tai biomassan talouskäytön mahdollisuuksiin ja muuttaa tuotteiden, raaka-aineiden, toimialojen ja maiden kilpailukykyä. Ilmastonmuutoksen fyysisiä vaikutuksia ovat mm. poikkeuksellisten sääilmiöiden lisääntyminen ja voimistuminen, jotka voivat lisätä kuivuutta ja metsäpaloja ja aiheuttaa liiketoiminnan epävarmuutta. Myös hyönteisten ja puutautien aiheuttamat vahingot voivat yleistyä. Hallinta: Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen pitkän aikavälin tavoitteilla ja tieteeseen pohjautuvilla menetelmillä, kuten kestävä metsätalous, päästövähennykset ja uusien tuotteiden innovointi. Biodiversiteetin lisääminen. Mahdollisuus : Esimerkiksi resurssitehokkuuden ja uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden tuomat siirtymämahdollisuudet voivat avata meille uusia markkinoita ja tuoda uusia asiakkaita, rahoituslähteitä ja kilpailuetuja. Metsän kasvukausi pitenee pohjoisella pallonpuoliskolla.

Nykyinen tuotevalikoimamme kilpailee markkinoilla, jotka tarjoavat asiakkaille kilpailevia vaihtoehtoja ja joilla tuotannon ja kysynnän liikkeet vaikuttavat hintoihin jatkuvasti. Tuotantokapasiteetin muutokset, tuotekehitys ja muutokset kilpailijoiden ja asiakkaiden käyttäytymisessä voivat vaikuttaa tuotteiden hintatasoon ja aiheuttaa kysyntävaihtelua. Digitalisaation ja verkkokaupan nopea kiihtyminen voivat nopeuttaa graafisten paperien kysynnän laskua ja samalla lisätä kestävien pakkausten kysyntää. Hallinta: Toimialan johtava tase. Kilpailukyvyn, resurssitehokkuuden ja asiakastarjonnan jatkuva parantaminen. Vastuullinen toiminta. Liiketoimintaportfolion kehitys. Mahdollisuus: Uusiutuvien ja kierrätettävien ratkaisujen kasvava tarve sekä kuluttajien mieltymykset niihin luovat liiketoimintamahdollisuuksia ja lisää kysyntää.

OPERATIIVISET RISKIT, TERVEYS JA TYÖTURVALLISUUS JA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN

TIETOTEKNOLOGIAN SAATAVUUS JA LISÄÄNTYVÄ VERKKORIKOLLISUUS

Toimintomme altistuvat ympäristöön, tulipaloihin, luonnonmullistuksiin, yritysturval lisuuteen sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyville riskeille. Vakava tuotannon tai toimitusketjun häiriö voi johtaa tuotannon keskeytymiseen. Työturvallisuustason pettäminen voisi johtaa vammoihin, sairastumisiin tai UPM:n korvausvastuuseen työntekijöiden, urakoitsijoiden tai kolmansien osapuolten vahingoista. Hallinta: Johtamisen, terveyden, turvallisuuden ja vahinkojen ennaltaehkäisyn ohjelmien sekä vakuutusten ja jatkuvuussuunnittelun ylläpito ja kehitys. Mahdollisuus: Johtava ympäristösuorituskyky luo kilpailuetua. Hyvä työsuojelun taso ja hyvät työturvallisuustulokset vahvistavat sitoutumista, tehokkuutta ja tuottavuutta.

UPM:n liiketoiminta on riippuvainen liiketoimintaprosesseja tukevista tietojärjestelmistä ja verkkopalveluista. Suunnittelemattomat palvelukatkot kriittisissä tietojärjestelmissä voivat häiritä toiminnan jatkuvuutta. Tietojärjestelmiin kohdistuva kyberhyökkäys voisi johtaa arkaluontoisten tietojen vuotamiseen, tietosuojasäännösrikkomuksiin, immateriaalioikeusvarkauksiin, tuotantokatkoksiin ja yhtiön maineen vahingoittumiseen. Hallinta: Kyberturvallisuuden järjestelmällinen ylläpitäminen ja kehittäminen. Mahdollisuus: Kehittyneet IT-järjestelmät mahdollistavat tehokkaan toiminnan, optimaalisen suorituskyvyn, tietoturvan ja uudet palvelut asiakkaille.

MUUTOKSET SÄÄNTELYSSÄ, LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSISSA

GEOPOLIITTINEN JA TALOUDELLINEN EPÄVARMUUS

RAHOITUSRISKIT

Hiilidioksidin poistamiseen tähtäävä politiikka saattaa edellyttää teknologisten ratkaisujen nopeaa käyttöönottoa, mutta se voi myös vauhdittaa lyhytaikaisten optimointiratkaisujen käyttöönottoa ja johtaa puun käytön rajoituksiin. Hallinta ja mahdollisuudet: Kestävä metsänhoito ja metsäalueiden laajentaminen. Kasvava digitaalinen kuilu ja epätasainen talouskehitys voivat pahentaa yhteiskunnan eriarvoistumista ja toipumista pandemiasta. Hallinta ja mahdollisuudet: Taloudellinen toiminta ja arvonlisän tuottaminen syrjäisillä alueilla liittyen erityisesti metsien hyödyntämiseen. Rahoitusriskit liittyvät valuuttakurssien ja korkotason muutoksiin, jälleenrahoitukseen, vastapuoli- tai luottoriskeihin tai muutoksiin verotuksessa. Suurten keskuspankkien rahapolitiikan muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi korkotasoon ja sen myötä eri valuuttoihin, jotka vaikuttavat UPM:ään suoraan tai välillisesti. Valuuttariskimme liittyvät pääasiassa Yhdysvaltain dollariin, Englannin puntaan ja Japanin jeniin. Hallinta: Nettovaluuttavirran jatkuva suojaaminen. Taseen suojaaminen. Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen investointien suunnittelu ja valinta. Liiketoimintaportfolion kehitys. Mahdollisuus: Monipuolinen liiketoimintaportfolio ja maantieteellinen kattavuus, keskittyminen kilpailukykyyn ja vahva tase voivat luoda strategisia mahdollisuuksia muuttuvassa valuuttaympäristössä.

Protektionismin lisääntyminen Euroopassa, suurten talousalueiden, kuten Yhdysvaltojen ja Kiinan, väliset globaalit kauppajännitteet ja useissa maissa vallitseva poliittinen epävakaus aiheuttavat edelleen epävarmuutta kauppapolitiikassa, oikeusvaltioperiaatteiden noudattamisessa ja talouskehityksessä. Ne myös haastavat niiden yritysten kilpailukykyä ja ennakoitavuutta, joilla on kansainvälisiä arvoketjuja ja toimintaa useissa valtioissa. Yritysten, valtioiden ja yhteiskunnan haastavat välit ja muuttuvat pandemian torjuntatoimet voivat jatkossakin kuormittaa taloudellista ja poliittista ilmapiiriä ja aiheuttaa paikallisia haasteita liiketoiminnallemme tai vaikuttaa tuotteidemme kysyntään. Hallinta: Seuranta kansainvälisten kauppajärjestöjen kautta. Vaatimustenmukaisuus. Kilpailukyvyn jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen investointien suunnittelu ja valinta. Liiketoimintaportfolion kehittäminen. Mahdollisuus: Monipuolinen liiketoimintaportfolio, maantieteellinen kattavuus ja vastuulliset liiketoimintakäytännöt voivat tarjota mahdollisuuksia hankintaketjun optimoinnille tai strategisia tilaisuuksia (kuten yritysjärjestelyt) taantuman aikana.

Lisääntyvän yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja luonnon ekosysteemiin kohdistuvan rasituksen myötä yritysten odotetaan tuottavan entistä enemmän hyötyjä taloudelle, ihmisille ja ympäristölle ja täydentävän valtioiden toimia. Sääntelyn, verotuksen tai tukien muutokset voivat vaikuttaa UPM:n tulokseen, kilpailukykyyn ja raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen. Ympäristömääräykset voivat tiukentua entisestään. Kun sidosryhmien odotukset, sääntely, lainsäädäntö tai tai niiden soveltaminen muuttuvat, uusien ja tiukempien säädösten noudattamisesta voi aiheutua lisäkustannuksia. Hallinta: Vastuullinen toiminta arvoketjussa, esimerkiksi ympäristöjohtamisjärjestelmät, kestävä metsätalous ja vaatimustenmukaisuus, mahdollistavat liiketoiminnan pitkän aikavälin menestyksen. Mahdollisuus: Arvon luominen yhteiskunnalle – sekä yrityksenä että uusiutuvilla ja vastuullisilla ratkaisuilla – on UPM:n strategian perusta. Biotalous tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia arvonluontiin ja kasvuun.

KEHITTYMÄSSÄ OLEVIA RISKEJÄ

34

35

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online