UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

HUOMISEN KUIDUN VALMISTUSTA UPM FIBRES — SELLU JA SAHATAVARA Sellu ja sahatavara ovat monikäyttöisiä, uusiutuvia ja kierrätettäviä modernin biotalouden kulmakiviä.

STRATEGIAMME • Sellu: Kasvu asiakkaidemme kanssa. Monipuolisin selluvalikoima, vaativan tason tekniset palvelut ja luotettavat pitkäaikaiset toimitukset sekä vahva sitoutuminen kestävään kehitykseen. Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen toimintaa jatkuvasti parantamalla. • Sahaliiketoiminta: Kannattavuuden parantaminen tehokkaan puun käy tön, integroidun täyden käynnin tuotannon ja kohdennetun kaupallisen strategian avulla. Aseman vahvistaminen valituilla tärkeimmillä markki noilla ja loppukäyttösegmenteissä virtaviivaistetulla liiketoimintamallilla. VAHVUUTEMME • Monipuolinen ja kestävästi tuotettu selluvalikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin • Nykyaikaiset ja tehokkaat sellutehtaat ja asiantuntijatiimit, jotka ovat sitoutuneet kasvamaan asiakkaiden kanssa • Teollisuudenalan johtava metsänhoito ja kestävän kehityksen mukaiset eukalyptusviljelmät • Hiilidioksidivapaa sahatavaran tuotanto ja sitoutunut globaali myynti- ja logistiikkaverkosto

AVAINLUVUT

2021 2020

Liikevaihto, milj. euroa

2 945

2 183

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa

817

166

4 437

3 620

Vertailukelpoinen ROCE, %

18,4

4,6

Henkilöstö 31.12.

2 692

2 695

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi merkittävästi korkeampien sellun ja sahata varan myyntihintojen ansiosta. Kiinassa sellun kysynnän kasvu hidastui vuonna 2021, vaikka merkkejä tilanteen parantumisesta näkyi vuoden lopussa. Euroo passa kysyntä oli hyvä. Kehittyneen uusiutuvan dieselin ja naftan kysyntä oli vahva. Myös sahatavaran kysyntä oli vahva. Luvut sisältävät UPM:n biopolttoai neliiketoiminnan vuoden 2021 loppuun.

CASE

Sellumateriaalina vastaa täydellisesti vastuullisten ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaanmaailmanlaajuiseen kysyntään. Toimitamme asiakkaillemme kestävästi tuo tettua eukalyptus-, koivu- ja havupuusellua käytettäväksi monissa loppukäytöissä kuten pehmopapereissa, erikoispapereissa, graafi sissa papereissa, kartongeissa ja pakkauksis sa. Korkealaatuisen sellun lisäksi nykyaikai set sellutehtaamme tuottavat uusiutuvaa energiaa sekä innovatiivisissa biotuotteissa hyödynnettäviä sivutuotteita ja tähteitä. Sahaliiketoimintamme palvelee huone kalu-, puusepän-, höyläämö- ja pakkauste ollisuuden sekä rakennusalan asiakkaita. Hyötyjä tehokkaasta toiminnasta Pehmopaperien ja hygieniatuotteiden sekä pakkaus- ja erikoispaperituotteiden

vahva kysyntä tuki maailmanlaajuista sellun kysyntää vuonna 2021. Sellun käyttö graafisten papereiden loppukäytöissä elpyi vuodesta 2020. Kiinassa sellun kysynnän kasvu hidastui taloudellisen toiminnan hiipumisen, asiakkaiden tilapäisten kapasi teettirajoitusten sekä asiakkaiden arvoket juissa toteutettujen varastojen supistami sen seurauksena. Euroopassa markkinat pysyivät yleisesti ottaen vahvoina, kysyntä oli korkealla tasolla ja kysynnän ja tarjon nan välillä vallitsi tiukka tasapaino. Sellun myyntihinnat nousivat ennätystasoille vuo den alkupuoliskolla kesään asti molemmilla päämarkkinoilla, minkä jälkeen myynti hinnat laskivat Kiinassa mutta pysyivät korkealla tasolla Euroopassa. UPMTimber hyötyi taloudellisen toi minnan lisääntymisestä sekä puupohjaisten

rakennusmateriaalien suuresta kysynnästä. Sahatavaran vahva kysyntä nosti markkina hinnat korkealle tasolle. Sitoutunut ja kokenut tiimimme onnistui varmistamaan toimitukset asiakkaille vahvassa kysyntätilanteessa. Vahvojen markkinoiden ja erinomaisen toiminnan tehokkuuden ansiosta liiketoi minta-alueen taloudellinen tulos oli vahva vuonna 2021. Suunnitellut kunnossapitosei sokit sellutehtailla Uruguayssa ja Suomessa toteutettiin onnistuneesti tiukoin koronavi ruspandemiaan liittyvin varotoimin. Ennal taehkäisevien COVID-19-toimenpiteiden lisäksi työturvallisuustoimia parannettiin kaikissa toiminnoissa edelleen. Vahva perusta kasvulle Sellun pitkän aikavälin kysyntä jatkuu voi makkaana, ja sitä tukevat globaalit mega-

KIINA KIRITTÄÄ KOVAA KASVUA

Kiina on globaalisti voimakkaimmin kasvava sellumarkkina, ja yksi UPM Pulpin päämarkki noista. Kiinan keskiluokan kasvu ja pakkausma teriaalien, pehmopaperien ja erikoispaperien lisääntyvä käyttö kasvattavat sellun kysyntää tuntuvasti. Olemme saaneet vankan jalansijan Kiinan ja Euroopan sellumarkkinoilla, ja meillä on hyvä maine erityisesti kestävässä kehityksessä. Kiinan markkinoiden merkitys kasvaa edelleen tulevina vuosina, kun Paso de los Torosin sel lutehdas valmistuu vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. UPM Pulpin Aasian ja Tyynenmeren alueen (APAC) myyntitiimi on toiminut Kiinassa 10 vuotta ja rikkonut monta myyntiennätystä.

Tiimissä työskentelee 15 ammattilaista. UPM:n sellun tuotantokapasiteetti kasvaa yli 50 %, mikä tarkoittaa merkittävää toimitusmäärän kasvua ja Aasian myyntitiimin vahvistamista. Kasvun myötä otamme entistä johtavamman roolin selluntoimittajana. Menestykseen tarvitaan oikea myyntistrategia ja vankat asiakassuhteet. Se tarkoittaa luottamusta tuotteisiin, toimitusvar muuteen, vastuullisuuslupauksiin ja sekä orga nisaatioon ja sen ihmisiin. Yhteistyö asiakkaiden kanssa erityisesti teknisissä ja vastuullisuuteen liittyvissä projekteissa on tuonut myös mah dollisuuden edistää Kiinan paperiteollisuuden kestävää kehitystä.

38

39

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online