UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

trendit. Kysynnän kasvu on suurinta Kiinassa jamuualla Aasian ja Tyynenmeren alueella. Aasian kasvava keskiluokka ja paperipohjais ten pakkausmateriaalien, pehmopaperien, hygieniapaperien ja erikoispaperien käytön lisääntyminen vahvistavat sellun kysyntää. Vuonna 2021 jatkoimme sellun kasvu strategian toteuttamista. Uruguayn uuden sellutehtaan rakennustyöt etenivät intensii visesti kaikilla keskeisillä alueilla (sivu 42). Kaupallinen strategiamme keskittyi kaupalli sen osaamisen vahvistamiseen ja liiketoimin taprosessien skaalaamiseen, jotta voimme toimittaa nykyisille ja tulevillemarkkinoille kannattavasti kuusi miljoonaa tonnia sellua vuonna 2023. Samanaikaisesti jatkuva parantaminen ja Suomen sellutoimintojen tehostaminen kohensivat tuottavuutta. Sahatavarassa vastuullisesti tuotettu jen rakennusmateriaalien kysyntä tukee kasvua. Pyrimme jatkuvasti parantamaan asiakkaidemme arvonluontia. Lisäksi tuem me asiakkaiden liiketoimintaa pitkäaikai silla yhteistyöhankkeilla ja parannamme ympäristöjalanjälkeämme koko arvoket jussa. Toimintamalliamme on uudistettu vuodesta 2020 sisäisten toimintojen paran tamiseksi ja tehostamiseksi. Liiketoimintamme kasvun ja kilpailu kyvyn tukena on vahva metsätalous Suo messa ja Uruguayssa (sivu 84). Toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantami seen tähtääviä toimia jatkettiin vuonna 2021. Erityisinä painopistealueina olivat puuviljelmien laajentaminen Uruguayssa sekä kustannustehokkuutta ja kestävää kehitystä edistävät toimet Suomessa. Korvaamme fossiilipohjaisia tuotteita Sellu on kestävän kehityksen mukainen, uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava raa ka-aine, joka vastaa fossiilipohjaisia mate riaaleja korvaavien vastuullisten tuotteiden kasvavaan kysyntään. Sellua käytetään jo nykyisin vaihtoehtona muovipakkauksille, ja sen käyttöä myös tekstiilikuituna, kom posiittimateriaalina ja kemianteollisuuden raaka-aineena tutkitaan parhaillaan. Sellua tuotetaan energiatehokkaissa tehtaissa. Kestävä kehitys ja kiertotalous on integroitu kaikkiin toimintoihimme kestävästi hoidetuista talousmetsistä ja eukalyptusviljelmistä tähteiden ja sivuvir tojen käyttöön sekä useimpien paperi- ja kartonkituotteiden kierrätettävyyteen.

CASE

URUGUAYN TYÖMAILLA TARKAT COVID-TERVEYSTOIMET

Työmaat on pidetty käynnissä hygienia sääntöjen turvin kaikilla alueilla. Työ maaliikennettä on jaettu ja porrastettu, ja liikkumisessa on otettu huomioon linja-auto jen kapasiteetit, ilmastointi sekä istumajär jestys. Majoituksia siivotaan tehostetusti ja majoituskapasiteettia on rajattu. Positiivisen testituloksen saaneet majoitetaan erillisiin rakennuksiin. Urakoitsijoilla on omat erilliset tiedonkul kua varten nimetyt COVID-koordinaattorit. Ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat järjes telyjen toimivuutta sekä ajantasaisuutta. Tiivis yhteistyö, testaukset ja oikea-aikainen tiedonkulku ovat vähentäneet tartuntojen määrää. Seulontakapasiteettia on kehitetty niin, että aluksi kaikille työntekijöille tarjottiin ulkopuolisia testauspalveluita. Niiden tueksi saatiin oma testauslaitteisto ja pikatestipak kaukset sekä oma PCR-laboratorio. Testausstrategia kattaa kaikki työntekijät, tavarantoimittajat, kuljettajat sekä muut alueella liikkuvat. Työmaa-alueelle pääsyyn on selkeät kriteerit. Pandemiahuippuna koko työmaa testattiin kahden viikon välein, ja sitä varten perustettiin ympärivuorokauti nen terveyspalvelu. Lomilta paluu edellyttää näytteenottoa ennen töihin ryhtymistä. Vuoden 2021 aikana Paso de los Torosissa tehtiin noin 40 000 testiä. Olemme myös osallistuneet rokotuskam panjointiin kansallisten terveysviranomaisten kanssa rokotettujen työntekijöiden määrän lisäämiseksi.

CASE

Rakennusalan arvioidaan tuottavan maailmanlaajuisesti lähes 40 % energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Päästöjä voidaan vähentää tehokkaasti korvaamalla rakennusteollisuuden uusiutumattomia materiaaleja vastuullisesti tuotetulla sahatavaralla. Kaikki sahamme käyttävät sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa, ja sahatavaratuotteemme sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan. Voimme tarjota asiakkaillemme puutuotteita, joiden hiili jalanjälki on mahdollisimman pieni. Meillä on myös pitkä kokemus vastuullisesta liiketoiminnasta.

SOPIMISTA UUDISTETAAN HYVÄSSÄ YHTEISTYÖSSÄ

muksen yhteydessä uudistettiin myös palkkaraken teet, joilla kannustetaan työntekijöitä ja tiimejä. Neuvotteluissa olivat osallisena UPM Timberin liiketoimintajohto, sahanjohtajat, kunkin sahan pääluottamushenkilö sekä Teollisuusliiton edus tajat. Näin keskusteluihin saatiin monipuolista näkemystä ja pystyttiin ottamaan huomioon henkilöstön toiveet ja liiketoiminnan erityispiirteet. Kaikki osapuolet näkevät hyötyjä uudessa sopimuksessa. Ratkaisu turvaa työntekijöiden ostovoiman vahvistumisen, ja työehtosopimus määrittää jatkossakin työntekijöiden vähimmäis työehdot. Työnantaja voi puolestaan kehittää liiketoimintaa pitkälle tulevaan.

UPM Timber ja Teollisuusliitto solmivat kolmivuo tisen liiketoimintakohtaisen työehtosopimuksen joulukuussa 2021. Uusi sopimus mahdollistaa sahojen tehokkaan tuotannon ja työntekijöiden tarpeisiin paremmin sovitetun, joustavamman työajan. Samalla sahaliiketoiminnalle syntyy edellytykset tuotannon kasvattamiseen ja uuden työvoiman palkkaamiseen aiempaa joustavam min ehdoin. Sopimus mahdollistaa myös entistä nopeamman ja kustannustehokkaan reagoinnin markkinoiden vaihteluihin ottamalla käyttöön työajan vaihtelu välin entisten kiinteiden tuntimäärien sijaan. Sopi

www.upmpasodelostoros.com

www.upmpulp.fi

www.upmtimber.fi

40

41

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online