UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

MAAILMANLUOKAN SELLUTEHDAS UPM Paso de los Torosin sellutehdashanke edistyi Uruguayssa täyttä vauhtia kaikilla keskeisillä alueilla.

puuviljelmillä 1990-luvun alusta lähtien. Määrittelimme vuonna 2020 monimuo toisuusindikaattorit yhtiön omistamille maa-alueille osana maailmanlaajuista monimuotoisuusohjelmaamme. Otimme vuonna 2021 käyttöön päivitetyn monimuo toisuusstrategian luonnon monimuotoisuu den lisäämiseksi. Tällä hetkellä virallisten suojelualueiden verkosto kattaa noin 16 000 hehtaaria. Tavoitteena on lisätä eri tavoin suojeltuja alueita ja jatkaa pitkän aikavälin monimuotoisuusohjelmaa (oikealla). Toimintamme puuviljelmillä vahvistaa maaseutua ja paikallisyhteisöjä. Tarjoam me lisämahdollisuuksia koulutukseen ja työllistymiseen sekä kehitämme palveluita ja infrastruktuuria. Uruguayn kaikki luonnonmetsät on suojeltu. Uruguay sijaitsee lauhkealla ilmastovyöhykkeellä eikä siellä ole sademet siä. Puuviljelmät on perustettu talousmet siksi luokitelluille entisille laidunmaille. Metsälaki asettaa tiukat rajat puuviljelmien suunnittelulle ja rakenteelle. Laki sääntelee viljelmien sijaintia, puulajeja ja sopivan maaperän tunnistamista sekä turvavyöhyk keitä, jotka on jätettävä teiden, luonnon metsien ja vesistöjen ympärille.

rakennustyö Sarandí del Yíssä eteni. Taimitarha on suunniteltu otettavan käyttöön maaliskuussa 2022. • Kaupalliset valmistelut jatkuivat. • Puunhankintaan liittyvien toimintojen valmistaminen tuotannon kasvuun, tarvittaviin metsänhoito- ja tehdaspal veluihin liittyvät sopimukset sekä uusien työntekijöiden rekrytointi ja koulutus etenivät. • Pandemiaan ja tiukkaan globaaliin hankin taketjuun liittyviä toimenpiteitä toteutet tiin hankkeen aikataulun turvaamiseksi. • Hankkeen valmistumissuunnitelma täsmennettiin tammikuussa 2022. Puuviljelmien tärkeä rooli Eukalyptuksen saatavuus tehtaalle on varmistettu yhtiön omilta ja vuokratuilta puuviljelmiltä sekä yhteistyösopimuksin yksityisten maanomistajien kanssa. UPM omistaa ja vuokraa Uruguayssa yhteensä 466 000 hehtaaria maata. Vastuullisesti hoidetut puuviljelmät ovat erittäin tuottavia, ja ne toimivat hiilinieluina sekä tukevat luonnonmonimuotoisuutta. Eukalyptus on suosituin viljelypuulaji no pean kasvunsa ja 10 vuoden kasvukiertonsa ansiosta. Puuviljelmät muodostavat pysyvän hiilivaraston, joka vastaa 55miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia 30 vuodessa. Yhti önmonimuotoisuusohjelmaa on toteutettu

Rakennamme parhaillaan uutta maailman luokan sellutehdasta Uruguayhin Paso de los Torosin lähelle sekä tehokasta selluter minaalia Montevideon satamaan. Uudella sellutehtaalla on suuri vaikutus UPM:n tuloksentekokykyyn ja omistaja-arvoon tulevaisuudessa. Valmistuttuaan UPM Paso de los Torosin sellutehdas luo yhdessä metsätalouden, puu- ja sellulogistiikan sekä muiden tehtaaseen liittyvien toimintojen kanssa noin 10 000 uutta pysyvää työpaik kaa, joista 4 000 on suoraan UPM:n ja sen alihankkijoiden palveluksessa. Hankkeen kohokohdat vuonna 2021 • Yli 6 000 henkilöä työskenteli intensiivi simmässä vaiheessa eri rakennustyömail la, joilla oli käytössä tiukat koronavirus varotoimenpiteet. • Kokoonpanovaihe ja mekaaniset

valtaosa on saanut myös asiakaspalvelukou lutusta muissa oppilaitoksissa. Koulutus sisälsi mm. myynnin ja asiakaspalvelun harjoituksia esimerkiksi, mitä sanoa päivittäisissä tilanteissa ruokakaupassa tai ravintolassa. Lisäksi olemme tarjonneet IT-palvelu- ja yrittäjyyskoulutusta sekä jakaneet 20 stipendiä opiskelijoille, jotka suorittavat mekaniikan, sähkötieteen ja kemian alan kolmannen asteen opintoja. Olemme myös järjestäneet liikennetur vallisuuskoulutusta Automovil Club de Uruguayn kanssa ja kouluissa kiinnittäen erityistä huomiota nuoriin motoristeihin. Haluamme tunnistaa myös erilaisia paikallisia huolenaiheita, tarpeita ja mahdollisuuksia. Kun kehityskohteita ilmenee, hankkeita voidaan käyn nistää yhdessä kumppaneiden kanssa. pystytystyöt edistyivät kaikilla keskei sillä prosessialueilla Paso de los Torosin sellutehtaan työmaalla. Suurin osa maa- ja vesirakennustöistä saatiin päätökseen. Käyttöönottotyöt on aloitettu. • Rakennustyöntekijöille lähikyliin val mistuneet pysyvät ja väliaikaiset asunnot ovat käytössä. • Selluvaraston rakenne ja katto valmistui vat. Myös rautatien purkuraide valmistui Montevideon sataman selluterminaalis sa. Putkien, putkisillan ja apulaitteiden rakennus- ja asennustyöt sekä säiliöiden eristystyöt jatkuvat satama-altaassa. • Uruguayn hallituksen vastuulla olevat rautatien rakennustyöt etenivät, mutta raidehanke on viivästynyt. • Tiestön parantamiseen liittyvät työt Kes ki- ja Länsi-Uruguayssa jatkuivat. • Nykyaikaisen eukalyptustaimitarhan

Fabián Muñoz

• Vuosituotantokapasiteetti 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua • Kokonaisinvestoinnin arvo 3,47 miljardia US-dollaria • Investoinnit Montevideon satamatoimintoi hin ja Paso de los Torosin tehtaan ulkopuo lisiin paikallishankkeisiin • Arvioitu kassakustannustaso 280 US-dolla ria toimitettua sellutonnia kohden • Kilpailukykyinen puunhankinta, parhaat käytettävissä olevat tekniikat ja tehokas logistiikka • Korkeimmat turvallisuus- ja kestävyys standardit • Suunniteltu käynnistyminen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä

CASE

TURVAAMME LUONNON MONIMUOTOISUUTTA URUGUAYSSA

UPM:n maa-alueilla Uruguayssa on tutkittu lajien ja kotoperäisten ekosysteemien tun nistamista, luokittelua ja suojelua 1990-lu vun alusta lähtien. Määrittelimme vuonna 2020 kolme mo nimuotoisuusindikaattoria yhtiön omistamille maa-alueille Uruguayssa osana globaalia monimuotoisuusohjelmaamme. Vuonna 2021 päivitimme monimuotoisuusstrategian, jolla pyrimme lisäämään luonnon monimuo toisuutta pitkällä aikavälillä. Strategiassa on neljä osa-aluetta: monimuotoinen maisemanhoito, arvokkaiden ekosystee mien suojelu, uhanalaisten lajien suojelu ja vieraslajien hallitseminen. Tavoitteena on perustaa uusia suo jelualueita ja jatkaa pitkän aikavälin seurantaohjelmia. Pyrimme määrittämään vähintään 20 % yhtiön omistamasta maa-alueesta luonnonhoidolliseksi. Teemme jatkuvasti yhteistyötä ulkopuolisten asiantun tijoiden kanssa, jotta käytettävissämme on ajantasainen luettelo kaikista kasvi- ja eläinlajeista sekä uhanalaisista lajeista. Esimerkiksi Uruguayssa vuoden 2021 lop puun mennessä havaituista kasvilajista 70 % esiintyi myös UPM:n omistamilla mailla. Suojelualueelta löytyi myös uusi, ensim mäistä kertaa Uruguayssa havaittu koto peräinen kukkalaji. Valkoinen Antiphytum charruasorum -kukka on merkki eukalyp tusviljelmien lähellä olevien suojelualueiden tärkeydestä.

www.upm.uy/kasvu www.upmpulp.fi

CASE

MAHDOLLISUUKSIA MONEEN

UPM:n sellutehdashanke tuo uusia mahdolli suuksia Paso de los Torosin ja sen lähiseudun asukkaille. Haluamme parantaa koulutuksen saatavuutta sekä vahvistaa nuorten ja naisten yrittäjähenkeä ja paikallisia liiketoimintaver kostoja. Vuonna 2021 järjestimme asiantuntijaorgani saatioiden kanssa erilaisia kursseja, jotta tehdas paikkakunnan asukkailla olisi aito mahdollisuus hyötyä tehtaan tuomasta talouskasvusta. Kaupan alan ammattilaiset ovat yksi tärkeä kohderyhmä, koska palveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Englannin kielen kurssit ovat suosittuja, koska kielitaito antaa etulyöntiaseman työmarkkinoilla. Kieliopetusta saaneista lähes sadasta asukkaasta

www.upm.fi/vastuullisuus

42

43

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online