UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

TAVOITTAA LUKIJANSA UPM COMMUNICATION PAPERS Pyrimme turvaamaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn kohdennetulla tuotekehityksellä, tinkimättömällä suorituskyvyllä ja vahvalla sitoutumisella luotettavuuteen, laatuun ja vastuullisuuteen.

STRATEGIAMME • Säilyttää johtava ja kannattava markkina-asema ja hallita kapasiteettia • Parantaa toimintamme tehokkuutta ja varmistaa tuotteidemme laatu • Toiminnan ja toimitusketjun optimointi ja asiakasrajapinnan digitaalisten ratkaisujen kehittäminen • Turvata paperiliiketoiminnan tulevaisuus keskittymällä vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. VAHVUUTEMME • Pitkäjänteinen sitoutuminen paperiin ja toimitusten luotettavuuteen • Laadukkaat tuotteet ja palvelut • Kattava ja optimoitu tuotanto • Vastuullinen toiminta, eettisyys ja toimitusketjun täysi jäljitettävyys

AVAINLUVUT

2021 2020

Liikevaihto, milj. euroa

3 577

3 333

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa Sijoitettu pääoma (keskimäärin), milj. euroa

-79

180

1 275

1 446

Vertailukelpoinen ROCE, %

-6,2 10,1

12,4 19,1

FCF/CE, %

Henkilöstö 31.12.

6 422

7 281

Vertailukelpoinen liikevoitto laski korkeampien muuttuvien kustannusten, erityi sesti kuitu- ja energiakustannusten, ja alempien myyntihintojen seurauksena. Toimitusmäärät olivat korkeammat. Kiinteät kustannukset laskivat. Graafisten pa perien kysyntä oli Euroopassa 4 % korkeampi vuonna 2021 kuin vuonna 2020.

CASE

PAPERIVALIKOIMAA KEHITETÄÄN KAIKKIEN HYÖDYKSI Olemme sitoutuneet pitämään toimintomme kilpailukykyisinä. Graafisten papereiden pitkän aikavälin menestys on paljon muutakin kuin tuotantokapasiteetin sopeuttamista asiakaskysyntään. Vaikka markkina pitkällä tähtäimellä supistuu, kustannuksiltaan kilpai lukykyiset tuotteet tarjoavat hyvät edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Tarjoamme laajan tuotevalikoiman kaikille tärkeimmille painomenetelmille. Vuonna 2021 uudistimme päällystettyjen mekaanisten silkki- ja mattapintaisten papereiden tarjontamme, ja samalla kyseisten paperilajien määrä väheni viiteen. Pyrimme näin vastaamaan asiakkai demme tarpeisiin ja varmistamaan hyvän palvelutason ja toimitusvarmuuden. Päällystet tyjä mekaanisia papereita käytetään pääosin aikakauslehdissä, luetteloissa ja mainonnassa. Valikoiman uudistamisen suuri etu asiakkail le on, että voimme toimittaa näitä paperilajeja useilta tehtailta. Kaikki paperit ovat myös vo lyymituotteita, mikä tuo asiakkaille kustannus

Olemme maailman johtavana graafisten paperien valmistajana sitoutuneet paperilii ketoimintaan ja asiakkaidemme palvelemi seen. Tarjoamme laajan valikoiman graafisia papereita mainontaan, sanoma- ja aikakaus lehtiin sekä koti- ja toimistokäyttöön. Vuonna 2021 kuluttajat viettivät enemmän aikaa sanoma- ja aikakauslehtien ja kirjojen parissa sekä tilasivat edellisvuoteen nähden suurempia määriä painettuja julkaisuja. Sen johdosta paperin kysyntä palautui hyvin edellisvuodesta, jolloin koronapandemia ja siihen liittyvät sulkutoimet aiheuttivat odottamattoman ja voimakkaan väliaikai sen häiriön kysyntään. Vaikka kysyntä oli hyvällä tasolla ja onnistuimme hinnankorotuksissa, kannat tavuus oli heikko johtuen merkittävästä sellun, kierrätyskuidun ja logistiikan kus tannusten noususta. Lisäksi Euroopan ener giakriisi johti ennakoimattomaan kustan Hyvää markkinakysyntää ja merkittävää kustannusten kasvua

UPM:n uuden energiankulutuksen ja CO 2 -päästöjen raportointityökalunmyötä käytössämme on yhdenmukainen, help pokäyttöinen ja entistä läpinäkyvämpi raportointijärjestelmä. Sen asiakaskohtaiset hiilijalanjälkitiedot luovat lisäarvoa asiak kaillemme (sivu 95). Tuotannon hiilidioksidipäästöt ovat tärkein keino kokonaishiilijalanjälkemme pienentämiseen. Päästöjen vähennyssuun nitelmaan sisältyvät nykyaikainen säh köntuotanto, ympäristön kannalta kestävä energianosto sekä innovatiiviset energian hallintaratkaisut. Pitkäaikaisen tuulivoiman ostosopimuk sen myötä tuulivoiman käyttö paperitehtail lamme vähentää 5 %UPM:n CO 2 -päästöjä (Scope 1 ja 2) vuodesta 2022 lähtien. Arvi oimme myös muita energianostosopimuksia Euroopassa. Rakennamme parhaillaan Sak sassa UPMNordlandin tehtaalle maakaasu käyttöisen lämmön ja sähkön yhteistuotan tolaitoksen ja UPMHürthin tehtaalle uuden biomassa käyttävän voimalaitoksen.

kilpailukykyisille ja tehokkaille tehtaille. Strateginen painopisteemme on pitkän aikavälin kilpailukyvyn turvaamisessa ja asiakaslähtöisyydessä. Pyrimme jatku vasti uudistamaan tuotevalikoimaamme ja tehostamaan suunnittelu-, toimitus- ja jakeluprosessejamme (oikealla). Kohti pienempää hiilijalanjälkeä Meillä on korkeat kestävän kehityksen standardit tuotteille, työturvallisuudelle ja ympäristösuorituskyvylle. Paperi on uusiu tuva, tehokkaasti kierrätettävä materiaali. Olemme sitoutuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme 65 % vuoteen 2030 mennessä ja pyrimme pienentä mään tuotteidemme ja toimitusketjumme hiilijalanjälkeä. Vuonna 2021 lisäsimme valikoimaamme hiilineutraalin paperin, jonka avulla asiakkaamme voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä toimitusketjuissaan. Loimme myös Gold Standard -sertifioidun palvelun, jolla voidaan kompensoida paperi tuotteiden jäljelle jäävää hiilijalanjälkeä.

nusten nousuun suojauksista huolimatta. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino Eu roopassa oli tiukka, ja asetimme asiakkai demme luotettavan palvelemisen etusijalle. Käyntiasteemme olivat korkeat, mutta globaalit toimitusketjun pullonkaulat ja haasteet raaka-aineiden saatavuudessa vaikuttivat jonkin verran tuotantoomme ja toimitusvarmuuteemme. Keskityimme edelleen aktiiviseen kapasiteetin ja kustannuskilpailukyvyn hallintaan. UPMKaipolan paperitehdas suljettiin tammikuussa, ja UPM Shottonin sanomalehtipaperitehdas myytiin syys kuussa. Jatkoimme myös toimenpiteitä organisaatiomme virtaviivaistamiseksi. Tulosten varmistaminen Graafisten paperien maailmanlaajuiset markkinat ovat yli 70 miljoonaa tonnia, josta noin 19 miljoonaa tonnia on Euroo passa. Vaikka markkinat laskevat, niillä on edelleen kannattavaa toimia, ja ne tuovat hyvän rahavirran kustannuksiltaan

etuja. Vastaavasti uusi valikoima lisää UPM:n tuotannon tehokkuutta, kun tuotteet soveltuvat useille koneille. Uudistushanke toteutettiin tiiviissä yhteis työssä asiakkaiden kanssa. Palaute on ollut niin hyvää, että samanlainen arviointi tehdään myös SC-papereille ja parannetuille sanoma lehtipapereille vuonna 2022. Tavoitteemme on turvata kustannustehokas ja kilpailukykyinen graafisten paperien tarjonta myös jatkossa.

www.upmpaper.com

50

51

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online