UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM BIOFUELS

VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ

Vahva markkinakysyntä ja houkuttelevat tuotot jatkuivat ja biopolttoaineiden kasvusuunnitelmat edistyivät.

ne tarjoavat innovatiivisen ja kestävän vaihtoehdon fossiilipohjaisille tuotteille. Vuosituotantokapasiteetiltaan 130 000 tonnin UPM Lappeenrannan Biojalosta mo on malliesimerkki onnistuneen uuden liiketoiminnan luomisesta. UPM ryhtyi tammikuussa toteuttamaan biopolttoaineiden kasvusuunnitelmia ja käynnisti seuraavan sukupolven biojalosta mon perussuunnitteluvaiheen. Mahdollisen biojalostamon vuosittainen kapasiteetti olisi 500 000 tonnia korkealuokkaisia uusiutuvia polttoaineita, mukaan lukien lentopolttoaine. Tuotteet pienentäisi vät merkittävästi maantiekuljetusten ja lentoliikenteen hiilijalanjälkeä, ja niiden avulla kemikaalien ja muovien fossiilisia raaka-aineita voitaisiin korvata uusiutuvilla vaihtoehdoilla. Suunniteltu biojalostamo parantaisi liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailuky kyä ja vastuullisuutta, sillä tuotannossa olisi tarkoitus käyttää useita kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita. Biojalostamo paran taisi myös materiaalitehokkuutta jätteiden ja tähteiden käyttöön perustuvilla ratkai suilla maailmanlaajuista ruoantuotantoa tai luonnonmonimuotoisuutta vaarantamatta. Vihreän vedyn käyttöä tutkitaan osana tek nologiakonseptia. Biopolttoainejalostamon perussuunnit telu on edennyt vaiheeseen, jossa arviomme vaihtoehtoisista sijoituspaikoista, eli Kotkas ta ja Rotterdamista, on valmistunut. Suunnit telu jatkuu Rotterdamissa, Hollannissa. Tukea vihreälle kasvulle Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen on olennaista EU:n vihreän kasvun edis tämisessä. Matkalla kohti hiilineutraalia taloutta vuonna 2050 EU tavoittelee 55 %:n CO 2 -päästövähenemää vuoteen 2030men nessä. UPMBiofuels tukee EU:n tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästö

STRATEGIAMME • Ainutlaatuiset, kestävät ja kehittyneet biopolttoaineet ja biomateriaalit eri markkinoilla ja segmenteissä • Biopolttoaineliiketoiminnan kasvattaminen VAHVUUTEMME • Vähäpäästöisen uusiutuvan dieselin ja naftan vakiintunut tuottaja • Kestävä biopohjainen vaihtoehto fossiilisille raaka-aineille petrokemianteollisuudessa • Vaativimman kestävyysluokan kehittyneet biopolttoaineet

Autamme asiakkaitamme korvaamaan fossiiliset raaka-aineet ja pienentämään hiilijalanjälkeään puupohjaisilla kehitty neillä biopolttoaineilla. Vähäpäästöinen UPMBioVerno -diesel vähentää kuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. UPM BioVerno -naftalla on samat ominaisuudet kuin fossiilipohjaisella naftalla, ja sitä voi daan käyttää sekä muoveissa että bensiinin vähäpäästöisenä biokomponenttina. Toimintamme perustuu kiertotalouteen, ja raaka-aineena käytettävä raakamäntyöljy syntyy selluntuotannon tähteenä. Tuo tantoprosessimme ja tuotekehityksemme painopisteinä ovat päästöjen vähentäminen edelleen sekä materiaalitehokkuus. Biopolttoainemarkkinat pysyivät vahvoina vuonna 2021, ja ilmastotavoitteet tukivat jatkuvaa kysynnän kasvua. Markkinahin nat olivat korkealla tasolla. UPMBiofuels -liiketoiminnan kannattavuus oli vahva ja ylitti selvästi UPM:n keskimääräiset tuotto tavoitteet. UPM Lappeenrannan Biojalostamon tuotantomäärät olivat erittäin korkealla tasolla kunnossapitoseisokit ja tulipalon Vahvan kysynnän vuosi – tuotannossa häiriöitä

vaurioiden korjausaika pois lukien. En simmäisen vuosineljänneksen suunniteltu kunnossapitoseisokki saatiin päätökseen turvallisesti etuajassa haastavasta korona virustilanteesta huolimatta. Biojalostamolla oli toukokuussa vaara tilanne, kun prosessikaasuputken rikkou tuminen ja vuoto aiheuttivat räjähdyksen ja tulipalon. Palo levisi myös rakennuksen kaapeleihin ja kattorakenteisiin. Kukaan ei loukkaantunut, ja palo saatiin nopeasti sam mutettua. Tuotanto jatkui elokuussa. Saimme erinomaista palautetta asiakas kyselyssä, erityisesti korkeasta ammattitai dostamme asiakassuhteissa. Asiakkaiden arvonluonnin vahvistami nen on keskeinen toimintaamme ohjaava tekijä. Aloimme kehittää toimintatapojamme lean-mallin pohjalta vuonna 2021. Henkilöstö on osallistunut arvovirtakuvaukseen ja val mennukseen, joiden tarkoituksena on paran taa liiketoiminnan ketteryyttä ja kilpailukykyä sekä optimoida asiakkaille syntyvää arvoa. Seuraavan sukupolven biojalostamo Biopolttoaineiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan merkittäväs ti vuoteen 2030 mennessä. Kehittyneillä biopolttoaineilla on keskeinen asema UPM:n Biofore-strategiassa (sivu 22), sillä

CASE

KIERTOTALOUTTA EDISTETÄÄN KOSMETIIKKATEOLLISUUDESSA Pohjoismaiseen hiusmuotoiluun keskittynyt CUTRIN hyödyntää tuotteissaan kestävästi hankittuja raaka-aineita. Yritys haluaa tuoda vastuullisuusviestinsä näkyväksi myös tuote pakkauksissa. AINOA-hiustenhoitosarjan tuotteet on pakat tu kierrätettäviin ja pääosin kierrätysmuovista valmistettuihin pakkauksiin. Cutrin-hiusnaamion etiketti on 100 % puupohjainen ja peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Raflatac Forest Film™ PP -tarramateriaalissa käytetään fossiilivapaata raakamäntyöljystä valmistettua UPM BioVerno -naftaa. Biopohjainen tarrama teriaali on uusiutuva vaihtoehto muoville. CUTRIN on osa rakastettua suomalaista kosmetiikkabrändiä Lumenea. Yhtiön tuotekehi tyksessä on pitkään ollut tavoitteena hyödyn tää elintarvike- ja puuteollisuuden sivuvirroista ja tähteistä kehitettyjä ainesosia. Uusia tuottei ta suunniteltaessa kiinnitetään paljon huomiota myös pakkausten kierrätettävyyteen.

jä yli 80 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. Se on kaikkiin dieselmoottoreihin sellaise naan soveltuva korvaava ratkaisu. Ennakoiva sääntely on yksi keskeisistä elementeistä, jotka mahdollistavat vihreään kasvuun tehtävät investoinnit ja fossiilisista polttoaineista luopumisen (sivu 67). Tuem me kuljetusten päästövähennystavoitteiden kasvattamista ja kehittyneiden biopolt toaineiden käytön lisäämistä RED III -direktiiviehdotuksen mukaisesti. Samalla peräänkuulutamme vielä merkittävämpää roolia kestäville biopolttoaineille. Erillisellä jakeluvelvoitteella säänneltyjen sähköpolt toaineiden edistäminen avaa uusia mahdol lisuuksia tehokkaaseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tuotteemme täyttävät kattavimmat kestävyyskriteerit ja sertifiointivaati mukset, kuten kansainväliset RSB- ja ISCC-kestävyysstandardit.

Lumene pyrkii käyttämään PCR-kierrä tysmuoveja ja biopohjaisia materiaaleja. Kun kierrätysmuovi on peräisin nimenomaan kuluttajatuotteista eikä teollisuudesta, se on todellakin tehnyt täyden kierron. Yhteensopiva tarramateriaali parantaa pakkausten kierrätet tävyyttä, ja pakkaus päätyy suoraan oikeaan kierrätysvirtaan.

www.upmbiopolttoaineet.fi

www.upmraflatac.com (eng)

54

55

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online