UPM Vuosikertomus 2021

LIIKETOIMINNOT

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UUSIA MARKKINOITA UPM BIOMEDICALS UPM Biomedicals on yksilöllisen terveydenhoidon innovaatioiden ja kaupallistamisen edelläkävijä.

KASVUN VUOSI UPM BIOCOMPOSITES UPM Biocomposites hillitsee ilmastonmuutosta ja luo kiertotalousratkaisuja innovatiivisilla komposiittimateriaaleilla ja terassituotteilla.

UPM ProFi hyödyntää kotitalous- ja teol lisuusperäistä muovijätettä laadukkaiden komposiittiterassilautojen valmistuksessa. UPMRaflatacin ja sen asiakkaiden tarra tuotannon sivuvirrat kerätään ja toimite taan Saksaan terassituotteiden valmistusta varten. Tuotantoprosessissa käytetään myös eurooppalaisesta kuluttajajätteestä peräisin olevaa kierrätysmuovia. Uusimmat UPM ProFi Piazza -valikoiman tuotteet on valmistettu jopa 75-prosenttisesti kierrätysmateriaaleista. Kuulumme EU:n Circular Plastics Alliance -foorumiin. Sen tavoitteena on kasvattaa EU:n kierrätys muovimarkkinoita 10 miljoonaan tonniin vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 UPM ProFin myynti kasvoi merkittävästi monilla Euroopan markkinoilla uudistetun tuotevalikoiman ansiosta. Hyödyimme myös COVID-19 pandemian sulkutoimien aikana lisäänty neestä kotien remontoinnista paikallisten eurooppalaisten toimintojen, tuotanto tehokkuuden ja markkinointiosaamisen ansiosta.

UPMFormi kehittää ja valmistaa puupohjaisia biokomposiitteja, joiden avulla lopputuotteen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää jopa 80 % verrattuna vastaaviin fossiilipohjaisiin tuotteisiin. Komposiit timateriaalit soveltuvat monenlaisiin käyttötarkoituksiin, kuten keittiövälineisiin, hygieniatuotteisiin ja akustisiin laitteisiin. Materiaalit täyttävät tiukimmatkin laatuvaa timukset, ja niistä valmistetut tuotteet ovat elintarviketurvallisuusstandardien ja mui den vastaavien laatuvaatimustenmukaisia. Vuonna 2021 meidän ja keskeisten liike toiminnan kehityskumppaniemme toimitus määrät uusille ja olemassa oleville asiak kaille kasvoivat uusien loppukäyttöalueiden ansiosta. UPMFormi EcoAcen vahva kysyntä jatkui. Asiakkaillemmemyönnettiin kestävän kehityksenmukaistenmateriaalien käyttä misestä arvostettuja palkintoja kuten Red Dot Design Award -muotoilupalkinto ja iF Gold Award -palkinto.

UPMBiomedicals kehittää ja tarjoaa innovatiivisia ja vastuullisia puupohjaisia biolääketieteen tuotteita lääketieteen ja biotieteiden sovelluksiin. Laadukkaiden tuotteidemme pääraaka-aine on koivusta saatava nanoselluloosa. Teemme aktiivista yhteistyötä yliopis tojen, tutkimuskeskusten ja keskeisten teollisuuskumppaneiden kanssa lääke aineiden tehoseulonnan, yksilöllisen tervey denhoidon, edistyneiden soluterapioiden, 3D-biotulostuksen, kudosteknologian ja edistyneen haavanhoidon kehittämisessä. Yli 520 patenttia ja patenttihakemusta suo jaavat nykyisiä ja tulevia tuotteitamme. Biotieteissä päätuotteemme ovat 3D-solukasvatukseen soveltuva Grow Dex®-hydrogeeli ja GrowDase™-entsyymi, jolla voidaan vapauttaa soluja geelistä. Nanoselluloosa sopii vaativimpienkin solu jen kasvatukseen, esimerkiksi kantasoluille ja potilaan kudoksesta eristetyille soluille tai potilasperäisille soluille. Geelimme eivät ole eläinperäisiä, joten testituloksiin ei siirry eläinten DNA:ta. Vuonna 2021

solmimme PerkinElmer Health Sciences, Inc:n kanssa sopimuksen UPM:n Grow Dex®- ja GrowDase™-tuotteiden globaalis ta jakelusta (vasemmalla). GrowInk™-biomusteita käytetään 3D-biotulostukseen esimerkiksi syöpätut kimuksessa, jossa tulostetaan kasvaimista malleja eri hoitomuotojen testaamisek si. Vuonna 2021 käynnistetty yhteistyö CELLINKin kanssa antaa mahdollisuuden kehittää teknologiaa, jolla voitaisiin tule vaisuudessa tulostaa kudos- tai elinsiirteitä ihmispotilaille. Kliinisessä lääketieteessä markki noimme ja myimme FibDex®-haavasidok sia terveydenhoidon ammattilaisille ja sairaaloille Suomessa. Pyrimme jatkossa laajentamaan toimintaa muille Euroopan markkinoille.

CASE TUTKIMUS NOPEUTUU

CASE KESTÄVÄN DESIGNIN RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET Reform Design Lab esitteli Tukholman Creative Edition -designviikolla 3D-tuloste tun Reform-tuolin. Selluloosalla vahvistetun UPM Formi 3D -biokomposiittimateriaalin ansiosta tuotteen hiilijalanjälki voi pienentyä jopa 80 % verrattuna vastaaviin fossiilipoh jaisiin tuotteisiin. Hiilijalanjälkeä pienentävät entisestään ilman jätettä toimiva tuotantoprosessi ja kuljetuskustannusten minimointi, kun tuote tulostetaan lähellä loppukäyttäjiä.

Yhteistyö PerkinElmerin kanssa tarjoaa tutkijoille 3D-solukasvatusta hyödyntävän tehoseulontaratkaisun (HTS) lääketutkimuk sen alkuvaiheeseen. Ratkaisussa yhdistyvät PerkinElmerin kokemus biotieteissä ja solunkuvantamisratkaisuissa sekä UPM:n ei-eläinperäiset 3D-reagenssituotteet. Yhdessä laitteistot, ohjelmistot ja soluviljely matriisit edistävät tutkimusta ja nopeuttavat lääkekehitysprosessia. Lääkekehitysproses sin aikana seulotaan tuhansia molekyylejä, joiden pohjalta markkinoille voidaan lopulta tuoda uusi lääke. PerkinElmerin automaattista tehoseulonta järjestelmää ja GrowDex-hydrogeelejä on käytetty menestyksekkäästi useissa tutkimus hankkeissa, kuten räätälöityjen syöpähoitojen kehittämiseen tähtäävässä, potilaan kudok sesta valmistettujen solujen automatisoidussa lääkeherkkyys- ja resistenssitestauksessa.

www.reformlab.se/black

www.upmbiomedicals.com (eng)

www.upmprofi.fi www.upmformi.com (eng)

58

59

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online