UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM:n vuosi 2021 oli vahva. Onnistuimme luovimaan poikkeuksellisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja ylitimme konsernin taloudelliset tavoitteet. KOHTI KESTÄVÄÄ TULEVAISUUTTA

UPM:n toiminnan tarkoitus on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Me tarjoamme asiakkaillem me ja kuluttajille vastuullisia vaihtoehtoja: uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja sekä vähäpäästöistä energiaa. Strategiamme on ennallaan. Tavoitte lemme merkittävää kasvua liiketoiminnois sa, joiden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat hyvät. Olemme määritelleet selkeästi kasvumme keihäänkärjet: kuitutuotteet, erikoispakkausmateriaalit ja biojalosteet. Toimintamme kulmakivet ovat edelleen tulokset, innovaatiot ja vastuullisuus. Vastuullisuus on keskeinen osa Biofore- strategiaamme. Hankimme raaka-aineem me kestävästi hoidetuista metsistä, ja edistämme luonnon monimuotoisuutta. Kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia. Meillä on myös kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Vahva taloudellinen asema Omistaja-arvon kasvattaminen on pitkäai kainen tavoitteemme. Uskomme, että siitä hyötyvät kaikki sidosryhmämme ja koko ympäröivä yhteiskunta. UPM:n hallitus ehdottaa, että vuoden 2021 osinko on jälleen 1,30 euroa osakkeelta. Esitys kuvastaa UPM:n vahvaa taloudellista asemaa ja luottamusta yhtiön pitkän aikavälinmenestykseen. Uskon, että myös vuodesta 2022 tulee meille hyvä. Useimpien UPM:n tuotteiden kysynnän arvioidaan säilyvän hyvänä ja monien tuotteidemme myyntihintojen odotetaan kehittyvän suotuisasti. Toimin taympäristöön liittyy epävarmuuksia myös vuonna 2022. Olemme kuitenkin osoitta neet tuloksentekokykymme myös epäva kaassa ympäristössä, ja pitkän aikavälin strategiamme on vankalla pohjalla. Kiitän lämpimästi UPM:n henkilöstöä, sidosryhmiä ja osakkeenomistajia vuodesta 2021! Katson luottavaisin mielin tulevai suuteen. Maailma tarvitsee vastuullisia ratkaisuja. Yhdessä luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Vuonna 2021 maailmantalous toipui no peasti edellisvuoden syvästä taantumasta. Tuotteidemme kysyntä oli vahvaa kaikissa liiketoiminnoissa. Tuloksemme palasi pandemiaa edeltäneelle hyvälle tasolle, ja viisi liiketoiminta-aluetta kuudesta ylitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Paransimme kannattavuuttamme, vaikka raaka-aine- ja energiakustannukset nou sivat merkittävästi. Vuosi päättyi vahvaan viimeiseen neljännekseen. Kokonaisuutena vuosi oli erinomainen. Liikevaihtomme nousi 14 % ja vertailukel poinen liikevoittomme 55 % edellisvuodes ta. Toimitusmäärät kasvoivat kaikilla liike toiminta-alueillamme. Myös myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueillamme graafisia papereita lukuun ottamatta. Liike toiminnan rahavirta vahvistui entisestään. Helmikuussa 2021 allekirjoitimme Clima te Pledge -aloitteen, joka tähtää ilmastoneut raaliin toimintaan vuoteen 2040mennessä eli 10 vuotta Pariisin ilmastosopimuksen aikataulua aikaisemmin. Vuonna 2021 energiaan liittyvät hiilidioksidipäästömme laskivat 8%. Osanamatkaamme kohti hiili neutraaliutta tavoitteemme on luopua hiilen energiakäytöstä vuoteen 2030 mennessä. Saimme vuoden 2021 aikana jälleen usei ta tunnustuksia vastuullisuustyöstämme. Kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteem me kirittävät meitä jatkossakin. Strategiset kasvuhankkeet etenivät Vuosi 2021 oli strategisissa kasvuhankkeis samme merkittävä, mikä näkyi lähes 1,5 miljardin euron investoinneissa. Investoin tihankkeitamme on toteutettu poikkeuk sellisena ajanjaksona, ja pandemia sekä globaalien toimitusketjujen häiriöt ovat aiheuttaneet vaikeasti ennakoitavia haas

teita. Olosuhteisiin nähden hankkeet ovat edenneet hyvin. Paso de los Torosin sellutehtaan ra kentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa keskeiset epävarmuustekijät on ratkaistu ja valmistumissuunnitelma täsmennetty. Tehdas käynnistyy vuoden 2023 ensimmäi sen neljänneksen loppuun mennessä, ja investoinnin kustannusarviota on nostettu 10 prosentilla. Olennaisinta on, että inves tointi on edelleen erittäin kannattava, sillä kassakustannustaso on noin 280 dollaria toimitettua sellutonnia kohden. UPMBiochemicals -liiketoiminnan valmistelu etenee hyvin, ja hankkeen pitkän aikavälin liiketoimintanäkymät ovat erin omaiset. Kiinnostus puupohjaisia biokemi kaalejamme kohtaan on ollut voimakasta. Pandemia ja globaalien toimitusketjujen häiriöt ovat kuitenkin vaikuttaneet hankkeen etenemiseen. Arvioimme jalostamon käyn nistyvän vuoden 2023 loppuunmennessä. Aloitimme vuoden 2021 alussa myös seuraavan sukupolven biopolttoainejalos tamon perussuunnittelun. Mahdollinen investointi tehtäisiin Rotterdamiin. Nykyi nen investointiympäristö on hyvin haastava merkittäville uusille hankkeille, joten emme suunnittele tekevämme investointi päätöstä ennen vuoden 2022 loppua. Strategiset investoinnit ovat tärkeä painopistealue myös kuluvana vuonna. Teemme parhaamme, jotta ne etenevät onnistuneesti ja turvallisesti. Biofore-strategia ennallaan Globaalit megatrendit lisäävät monien tuot teidemme kysyntää. Pyrkimys kestäväm pään kulutukseen vaikuttaa asiakkaiden ja kuluttajien käyttäytymiseen. Yhä useampi haluaa tehdä vastuullisia ostopäätöksiä.

Jussi Pesonen Toimitusjohtaja

6

7

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online