UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

FSC™N003385) ja PEFC:n metsänhoidon standardien kehittämiseen. Toteutimme yhteistyöhankkeita Sääksisäätiön ja Vida Silvestren kanssa Suomessa ja Uruguayssa sekä selvitimme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa talousmetsissä tehtävien monimuotoisuut ta lisäävien toimenpiteiden merkittävyyttä. Vastuullisuuskysymykset olivat esillä myös asiakaskyselyissä, joissa keskeisiksi tee moiksi nousivat tuoteturvallisuus, kestävä metsänhoito ja ilmastonmuutos. Yhteistyö paikallisten lupaviranomaisten kanssa jatkui aktiivisena eri puolilla maailmaa. Vuonna 2021 jatkoimme yhteistyötä eri tahojen kanssa myös vastuullisuustavoit teiden liittämiseksi yhtiön pitkän aikavälin rahoitukseen. UPM:n tehtaat Euroopassa, Kiinassa ja Uruguayssa voivat olla paikkakuntiensa suurimpia työllistäjiä ja verotulojen tuojia. Uruguayssa olemme rakentaneet toista sellutehdasta vuodesta 2019. Hankkee seen liittyvä sidosryhmäyhteistyö on ollut aktiivista. Yleisesti ottaen pyrimme yhteistyöhön ja avoimeen vuoropuheluun paikallis yhteisöjen kanssa. Esimerkiksi Kymin, Kaukaan ja Steyrermühlin tehtailla on omat fooruminsa paikallista vuoropuhelua varten. Teemme yhteistyötä paikallisten koulujen ja opetusverkostojen kanssa esimerkiksi järjestämällä virtuaalisia tilaisuuksia. Lisäksi meille on tärkeää käydä aktiivista vuoropuhelua paikallis ten metsänomistajien, hakkuualueiden naapureiden ja muiden metsänhoitoon liittyvien tahojen kanssa. Tarjoamme entistä tarkempaa tietoa tehtaidemme paikallisista vaikutuksista EMAS-raporteissa (Eco-Management and Audit Scheme), joka kattaa ympäris töasioiden lisäksi myös yhteiskunnalliset vaikutukset. EMAS-raportointiin sisältyy myös yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa, kuten yhdistysten sponsorointi tai yhteistyö oppilaitosten kanssa. Paikkakun takohtainen raportointi täydentää UPM:n konsernitason EMAS-raportointia. Tehdas kohtaiset EMAS-raportit laaditaan vuosit tain, ja ne julkaistaan UPM:n verkkosivuilla www.upm.fi/vastuullisuus. Painotus paikallisissa yhteisöissä ja vaikutuksissa

joukkoon. Osallistuimme aktiivisesti YK:n Global Compact -aloitteeseen ja toimim me Global Compact Finland -verkoston puheenjohtajana. Jatkoimme yhteistyötä vastuullisuus asioissa myös muissa vapaaehtoisissa hankkeissa eri sidosryhmien kanssa. Tee moja olivat muun muassa ympäristömerkit, vaelluskalat ja luonnonsuojelukysymykset.

UPM osallistui aktiivisesti yleiseuroop palaisen metsäsertifiointijärjestelmän (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC/02-44-41) kehittä miseen kansainvälisenä sidosryhmänä ja osana yhtiön pyrkimystä edistää kestävää metsänhoitoa maailmanlaajuisesti. Osal listuimme Suomessa Hyvän metsänhoidon neuvoston (Forest Stewardship Council™,

Maailmanluokan yritysvastuu Marraskuussa 2021 UPM listattiin metsä- ja paperiteollisuuden johtavaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalis sa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2021–2022. Syyskuussa YK nimesi UPM:n ainoaksi metsäteollisuuden edus tajaksi ja samalla ainoaksi suomalaiseksi yritykseksi, joka kuuluu 37 LEAD-yrityksen

Biofore Share and Care -ohjelma jatkuu UPM:n Biofore Share and Care -ohjelma kertoo sitoutumisestamme vastuullisuu teen ja paikalliseen yhteistyöhön spon soroinnin, lahjoitusten ja henkilöstön vapaaehtoistyön kautta. Keskitämme voi mavarojamme toimintaan, joka kunnioittaa kestävän kehityksen periaatteita ja tukee yhtiön toiminnan tarkoitusta ja arvoja. Uudet 2030 sosiaalisen vastuun tavoit teemme korostavat sitoutumistamme ja myönteistä vaikutustamme meitä ympä röiviin paikallisyhteisöihin. Tavoitteemme on arvioida tehdaspaikkakuntien sidosryh mäsuhteita ja määrittää liiketoimintakoh taiset pitkän aikavälin hankkeet Share and Care -ohjelmamme mukaisesti. Vuonna 2021 tuimme hankkeita, jotka keskittyivät lukemiseen ja oppimiseen, Beyond Fossils -hankkeisiin ja paikallisyhteistyöhön. Teimme yhteistyötä esimerkiksi Suomen Partiolaisten kanssa vahvistaaksemme vuoropuhelua ja ymmärrystä nuorten, yritysten ja viranomaisten välillä ilmaston muutokseen ja yritysvastuuseen liittyvissä teemoissa. UPM ei tue poliittisia puolueita tai ehdokkaita. Henkilöstön vapaaehtoistyössä keski tymme paikalliseen sitoutumiseen ja vai kuttamiseen. Pandemiatilanteen johdosta vapaaehtoistyöhön käytettiin vain vähän tunteja vuonna 2021. Käytimme noin 0,8 (1,3) miljoonaa euroa paikallisiin sponsorointihankkeisiin ja muuhun Biofore Share and Care -ohjelman tukeen. Lukuun sisältyy uruguaylaisel le UPM Foundation -säätiölle maksettu 400 000 (465 000) US-dollarin tuki. Säätiö tukee koulutusta, yrittäjyyttä ja työllistä mistä sekä terveitä elintapoja ja virkistys toimintaa paikallisyhteisöissä Uruguayn maaseudulla. Lahjoitimme 498 700 (499 500) euroa hyväntekeväisyyteen ja muihin voittoa tavoittelemattomiin tarkoi tuksiin. Tukea saivat mm. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Talous ja nuoret TAT, Lasten ja nuorten säätiö, Unicef, Associa tion of Forest Kindergartens in Bayern ja China Green Foundation.

OLENNAISUUSARVIOINTI 2021

CASE

Olennaisuusarviointi tehdään vuosittain. Tuloksissa korostuvat vastuullisuu den aiheet, joihin UPM:llä on merkittävä vaikutus tai jotka vaikuttavat mer kittävästi yhtiöön. Arviointi kattaa sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia talouteen, ympäristöön ja ihmisiin. Kestävyysvaikutukset on arvioitu eri sidosryhmien kuten paikallisyhtei söjen, henkilöstön, kansalaisjärjestöjen, asiakkaiden, toimittajien, viran omaisten ja päättäjien, sijoittajien, tutkijoiden ja median kiinnostuksen ja huolenaiheiden seurannan perusteella. Arviointia on täydennetty mahdollis

ten vaikutusten analysoinnilla perustuen sidosryhmiltä tuleviin signaaleihin ja tulevaisuuden skenaarioihin. Vuoden aikana asiakkailta ja sidosryhmiltä tulleet kyselyt ja huolenai heet on otettu huomioon. Teemme säännöllisesti myös sidosryhmäkyselyitä. Arvioinnissa tunnistetut olennaisimmat taloudelliset, ympäristö- ja sosiaalisen vastuun aiheet on esitetty alla. Yhtiön vastuullisuuden painopistealueet ja tavoitteet (sivut 32-33) heijastavat näitä olennaisia näkökohtia. Emme erottele osioiden aihealueita toisistaan vaan pidämme kaikkia yhtä olennaisina.

LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ SUURI MERKITYS BIOPOLTTO AINELIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Edunvalvontayhteistyö on tärkeä keino edistää kehittyneiden biopolttoaineiden regulaatioviitekehitystä EU:ssa. Vaikutta minen syntyy vuoropuhelusta päättäjien, viranomaisten, järjestöjen ja median kanssa sekä liiketoiminnan sääntelyyn vaikuttavien tekijöiden ymmärtämisestä. EU-komission vuonna 2021 esittelemä Fit for 55 -ilmastolainsäädäntöehdotusten paketti asettaa uusia tavoitteita kehittyneiden biopolttoaineiden käytölle. Haluamme edistää kehittyneiden bio polttoaineiden investointeja ja markkinoille tuloa. Keskusteluissa viestimme on, että biopolttoaineita tarvitaan ratkaisemaan liikenteen päästöjen vähentämistavoit teet. Käymme myös läpi, mitä tulisi tehdä, jotta investoinnit päästöjen vähentämiseen lisääntyisivät. EU:n energiaomavaraisuus kasvaa, kun kehittyneet biopolttoaineet valmistetaan teollisuuden ja maa- ja metsä talouden sivuvirroista, jätteistä ja tähteistä. UPM:n biopolttoaineliiketoiminta pohjautuu EU-tasolla määrättyyn biopolttoaineiden ja keluvelvoitteeseen. Aiemmin sääntely keskittyi uusiutuvan energian direktiiviin, mutta Fit for 55 -paketin ehdotusten myötä liiketoimintaan vaikuttavat useat eri direktiivit. Alan yhteinen Advanced Biofuels -koalitio ottaa kantaa EU-tasolla jakeluvelvoitteeseen liittyviin kysymyksiin ilmailussa, merenkulussa ja liiken teessä. UPM haluaa lisäksi riittävän selkeät kriteerit sille, miten kestävyyttä määritellään.

TALOUDELLINEN • Kilpailukyky • Vaatimustenmukaisuus, etiikka ja arvot • Vastuullinen hankinta • Lainsäädännöllinen toimintaympäristö • Ilmastonmuutos

KESKITASOINEN KORKEA Merkitys sidosryhmille KESKITASOINEN

TALOUDELLINEN • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta • Lahjonnanvastainen toiminta • Myynnin eettisyys • Verotus YMPÄRISTÖ • Kestävä maankäyttö

SOSIAALINEN • Ihmisarvoinen työ ja

YMPÄRISTÖ • Kiertotalous • Ilmastonmuutos • Tuotevastuu • Kestävä metsänhoito • Luonnon moni- muotoisuus

oikeudenmukainen pal kitseminen

• Monimuotoisuus ja osallistaminen • Vastuullinen toiminta uudelleenjärjestelyissä • Turvallisuus ja hyvinvointi

• Varmennetut hallintajärjestelmät

SOSIAALINEN • Paikallinen sitoutuminen • Henkilöstön kehittäminen ja työnantajakuva

• Henkilöstön sitoutuminen • Lapsi- ja pakkotyövoima

www.upm.fi/vastuullisuus

KORKEA

Merkitys UPM:lle

66

67

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online