UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

LUOMME ARVOA YHDESSÄ

KEHITÄMME OSALLISTAVAA JA MONIMUOTOISTA TYÖYMPÄRISTÖÄ Olemme sitoutuneet kehittämään organisaatiokulttuuria ja paikallisia olosuhteita, jotka varmistavat monimuotoisen ja osallistavan työympäristön.

Arvostamme monimuotoisuutta ja pyrim me osallistavaan kulttuuriin ja työympä ristöön. Kunnioitamme työntekijöidemme yksityisyyttä ja edistämme kaikille tasapuo lisia ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työtehtä vien ja uran kehittämiseen. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan yksilöi nä sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä tai kansallisuudesta riippumatta, ja globaa liin tiimiimme ovat tervetulleita erilaista osaamista tai taustaa edustavat henkilöt. Monimuotoisuus ja osallistaminen työpai kalla eivät ole vain oikea tapa toimia vaan liiketoiminnan menestymisen edellytys. Näkemysten rikkaus parantaa päätöksente koa ja liiketoiminnan tuloksia. Monimuotoisuus ja osallistavuus ovat osa Aiming Higher -ajatteluamme ja kult tuurimme kehittämistä. Haluamme myös kehittää tulevaisuuden työtapojamme. Kolme osa-aluetta Monimuotoisen ja osallistavan työym päristön kehittäminen koostuu kolmesta osa-alueesta: sitoutuminen monimuotoi suuteen ja osallistavuuteen, osallistavan kulttuurin ja johtamisen kehittäminen sekä datan ja prosessien säännöllinen tarkastelu. Allekirjoitimme EU:nmonimuotoisuussi toumuksen vuonna 2016. Olemme asettaneet sosiaalisen vastuun tavoitteet ja viestimme säännöllisesti niiden edistymisestä. Toteutimme vuonna 2021 palkkatasa-­ arvoselvityksen ja poistimme sukupuolten väliset palkkaerot, joiden ei voida katsoa johtuvan tekijöistä, jotka tyypillisesti mää rittävät henkilön palkkaa ja palkkakehitystä

(oikealla). Seuraamme kehitystä vuosittain ja teemme korjauksia tarvittaessa. Käynnistimme vuonna 2019 johtoryh missä vuoropuhelun osallistavan johta misen ja kulttuurin kehittämiseksi, ja tätä työtä jatkettiin vuonna 2020 ja koko organisaatiossa vuonna 2021. Yli 1 600 hen kilöä osallistui vuoropuheluun vuoden 2021 loppuun mennessä. Osallistaminen sisältyy johtamisen kehitysohjelmiin ja UPM:n Toi mintaohjeeseen liittyviin koulutuksiin. Olemme asettaneet uuden tavoitteen työyhteisöön kuulumiselle vuonna 2021. Vertaamme itseämme parhaan 10%:n joukossa oleviin yhtiöihin. Henkilöstöky selymme mittaa myös oikeudenmukaista kohtelua ja aitoutta eli tunnetta siitä, että työyhteisössä voi olla oma itsensä. Nämä ovat meille vahvuuksia. Seuraamme niitä jatkuvasti ja vuoden 2021 tuloksemme ovat linjassa globaalien vertailuarvojen kanssa. Säännöllinen seuranta Tarkastelemmemonimuotoisuuden tilaa ja sitä koskevaa dataa säännöllisesti. Monimuo toisuus ja osallistaminen sisältyvät yhtiön johtoryhmien itsearviointeihin. Esihenki löillä jaHR:llä on näkymämonimuotoisuutta koskevaan dataan. Palkitsemista, rekrytointia jamuita prosesseja seurataan säännöllisesti. Raportoimme säännöllisesti edistymi sestä useille ulkoisille indekseille. Olemme mukana BloomberginGEI-indeksissä (Gen der-Equality Index) neljättä vuotta peräkkäin. Indeksi palkitsee sellaiset pörssiyhtiöt, jotka ovat sitoutuneimpia kertomaan pyrkimyksis tään tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Naiset 22 % Työntekijät 58 %

Miehet 78 % Toimihenkilöt 42 %

maassa 46 79 kansallisuutta

Naiset esihenkilöinä 21 %

Monikansalliset tiimit 22 %

Iän suhteen monimuotoiset tiimit 54 %

CASE

POISTIMME SUKUPUOLTEN VÄLISET SELITTÄMÄTTÖMÄT PALKKAEROT

rohkaisevaa havaita, että vuosittaisen palkan tarkistuksen, ylennysten ja kannustepalkkioiden osalta kohtelu oli yhdenvertaista sukupuolten välillä. Noin 2,3 % henkilöstöstä, eli noin 400 hen kilöä, sai yhdenvertaisuuskorotuksen 10 maassa vuoden 2022 alusta. Työ kuitenkin jatkuu. Seu raamme tilannetta vuosittain, ja tarpeen vaatiessa teemme korjaavia toimenpiteitä. Varmistamme, että aloituspalkat ovat jatkossa yhdenvertaiset. Myös pitkään tehty tuloksellinen työ sukupuolija kauman tasapainottamiseksi ja tasapuolisten ura kehitysmahdollisuuksien tarjoamiseksi jatkuu. Tämä hanke on ainulaatuinen vastaavissa yrityksissä. Se osoittaa vahvan sitoutumisemme koko henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun.

Henkilöstökyselyn tulos

Aitous 78

Oikeudenmukainen kohtelu 75

Aiming Higher -ajattelutapamme yhtenä kulmaki venä on monimuotoinen ja osallistava työympä ristö. Henkilöstön palkitsemisen yhdenvertaisuus on sen keskeinen osa. Vuonna 2021 toteutetun hankkeen päämää ränä oli poistaa selittämättömät palkkaerot su kupuolten väliltä kaikissa yhtiön toimintamaissa. Hanke alkoi havainnosta, että naisten ja miesten välillä on olemassa pieni selittämätön palkkaero, vaikka esimerkiksi suoritus, kokemus, tehtävä ja työpaikan sijainti huomioitiin. Eron perimmäinen syy oli pitkälti aloituspalkoissa, eikä siinä, kuinka naisia ja miehiä kohdellaan työuran aikana. Oli

TAVOITTEET 2030 UPM on yritysten parhaimman 10 %:n vertailuryhmässä vuoteen 2030 mennessä henkilöstön yhteenkuuluvuudessa 67 Yhteenkuuluvuutta UPM:ssä koskevan kysymyksen keskiarvotulos, 13 pistettä alle vertailuryhmän

72

73

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online