UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

liittyvien päästöjen vähentämiseen. Teemme yhteistyötä kemianteolli suuden Together for Sustainability (TfS) -aloitteen kanssa tuotteiden, raaka-ainei den ja kuljetusten päästöjen raportoinnin yhdenmukaistamiseksi. Vuonna 2021 jatkoimme tiivistä yhteistyötä useiden toimittajien kanssa hiilidioksidipäästöjen raportoinnin kehittämiseksi. Pyrimme saamaan toimittajiltamme enemmän ajantasaista dataa arviotiedon sijaan. Esimerkiksi vuonna 2021 jo 64 % pigment titoimittajistamme pystyi raportoimaan meille omat hiilidioksidipäästönsä, ja noin 60 % raportoimistamme meriliikenteen päästöistä perustuvat toimittajien anta maan dataan. Vähennyspäästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää läheistä yhteis työtä toimittajiemme kanssa. Vuonna 2022 käynnistämme konsernin laajuisen hankintaketjun päästöjä ohjaavan ohjelman. Toinen hyvä esimerkki positiivisesta päästövähennyskehityksestä on investoin timme nykyaikaiseen laivastoon merilii kenteessä (vasemmalla).

UPMTimberistä tuli ensimmäinen, tuo tannossaan vain uusiutuvaa energiaa käyttävä liiketoiminta vuonna 2020. Vuonna 2021UPM Plywood päätti siirtyä asteittain käyttämään hiilidioksidivapaata sähköä. Tällä hetkellä kuusi UPMRaflatacin kymmenestä tehtaasta käyttää pelkästään uusiutuvaa sähköä. Vuonna 2021 asetimme uuden tavoitteen lopettaa hiilen ja turpeen käyttö omassa energiantuotannossa vuoteen 2030 men nessä. UPMChangshun tehdas Kiinassa käyttää enimmäkseen hiiltä polttoainee na, koska muita vaihtoehtoja ei ole ollut saatavilla. Turvetta käytetään Suomessa. Kokonaisuutena hiilen ja turpeen käyttö väheni 9 % edellisvuoteen verrattuna. UPMChangshun tehtaan maakaasu kattilan muutostyöt valmistuivat vuonna 2020, minkä ansiosta typpioksidipäästöt vähenivät edelleen ja erittäin matala 50 mg/ Nm3:n päästötaso saavutettiin. Joillakin sellu- ja paperitehtaillamme on raportoitu hajuongelmista erityisesti kesäl lä. Haju syntyy pääasiassa kiintoaineiden kertymisestä prosessiin ja tähän liittyvistä rikkiyhdisteistä, joita pääsee ilmaan tavalli sesti jäähdytystornien ja ilmastimien kautta. Ongelma ratkaistaan normaalisti huolehti malla, että prosessin viiveet pysyvät toimin tarajojen sisällä, välttämällä kiintoaineiden kertymistä ja rajoittamalla rikin käyttöä. Joissakin tapauksissa tilanteen paranta miseksi saatetaan tarvita hapetusta. Clean Run -ohjelmamme mukaisesti tutkimme tapaukset huolellisesti ja jaamme parhaat käytännöt muiden tehtaiden kanssa. Oman energiantuotantomme (Scope 1) ja ostosähkön (Scope 2) hiilidioksidipäästöjen lisäksi arvioimme myös epäsuorat (Scope 3) fossiiliset hiilidioksidipäästöt. Niihin sisäl tyvät mm. ostetut materiaalit, logistiikka ja myytyjen tuotteiden jatkojalostus. Arvi omme perusteella 44 % päästöistä aiheutuu omasta energiankulutuksestamme ja 56 % epäsuorista lähteistä. Vuoden 2020 alussa asetimme tavoit teeksi vähentää hankintaketjumme fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoden 2018 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Keskitymme logistiikan ja merkittävimpien raaka-aineiden kuten sellun, pigmenttien, kemikaalien ja paperin hankintaketjuun Yhteistyötä hankintaketjun hiilidioksidi päästöjen vähentämiseksi

UPM:n fossiilisten hiilidioksidipäästöjen lähteet

SÄHKÖNKULUTUS TWh

2021 2020 11,7 11,9

Suorat päästöt polttoaineiden kulutuksesta 24 %, 2,7 milj. t Ostosähkö 20 %, 2,3 milj. t

Yhteensä

Muut epäsuorat lähteet* 56 %

SÄHKÖNTUOTANTO OMISTA VOIMALAITOKSISTA JA OSAKKUUDET TWh

2021 2020

Tehdas CHP Vesivoima Ydinvoima Lämpövoima Yhteensä

5,5 3,5 4,7 0,3

5,2 3,5 4,9 0,1

*Muut epäsuorat lähteet, kuten ostetut materiaalit, logistiikka tai myytyjen tuotteiden jatkojalostus 56 %, 6,3 milj. t

14,0 13,7

Fossiiliset hiilidioksidipäästöt

milj. t

POLTTOAINEIDEN JA LÄMMÖN KÄYTTÖ TWh 2021 2020 Mustalipeä 20,1 19,4 Kuori ja muu biomassa 5,9 6,5 Hiertämöiden lämmön talteenotto 0,8 1,1 Uusiutuvat polttoaineet yhteensä 26,8 27,0 Turve 0,5 0,6 Ostolämpö 0,4 0,3 Maakaasu 7,2 6,4 Öljy 0,5 0,6 Hiili 2,5 2,7 Fossiilinen kierrätyspolttoaine 0,3 0,2 Yhteensä 38,2 37,8

CASE

SÄHKÖNTUOTANTOKAPASITEETTI OMISTA VOIMALAITOKSISTA JA OSAKKUUDET Nimelliskapasiteetti MW Vesivoima 726 Ydinvoima 588 Lämpövoima 154 UPM Energy yhteensä 1 468 Tehtaiden lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) 1 164 Tehtaiden vesivoima 7 Tehtaiden sähköntuotanto yhteensä 1 171 UPM yhteensä 2 639

8

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISTA MERILIIKENNETTÄ MODERNILLA KALUSTOLLA Meriteitse kuljetetaan vuosittain lähes 11 mil jardia tonnia lastia. UPM tarvitsee meriliiken nettä toimittaakseen tuotteitaan asiakkailleen ympäri maailmaa. Ala pyrkii rajoittamaan päästöjään teknologian, energiatehokkaiden alusten ja puhtaiden polttoaineiden avulla. UPM investoi seitsemään uuteen aluk seen, joiden rakentamisesta ja omistuk sesta vastaavat yhteistyössä Bore Oy Ab ja Wijnne Barends, mutta joita UPM itse operoi. Polttoaineena käytettävän nestey tetyn maakaasun ansiosta happamoittavat savukaasupäästöt, nokihiukkaset ja myös CO 2 -päästöt vähenevät. Uudet alukset ovat polttoainetehokkaampia, ja ne voi daan muuntaa tulevaisuudessa käyttämään biopolttoaineita. Alukset liikennöivät Suomesta Puolaan, Ruotsiin, Saksaan, Alankomaihin, Isoon-Bri tanniaan, Ranskaan ja Espanjaan. Etelään kuljetetaan UPM:n tuotteita, kuten paperia, sellua, puutavaraa ja vaneria, ja pohjoi seen taas tuotannossa tarvittavia raaka-ai neita kuten kaoliinia, haketta ja kuitupuuta. Uuden laivaston myötä UPM:stä tulee ensimmäinen metsäteollisuustoimija, jonka kuljetukset hoituvat pääasiallisesti kestävän kehityksen mukaisilla aluksilla. Ensimmäi nen aluksista on suunniteltu toimitettavaksi alkuvuodesta 2022, ja loput myöhemmin samana vuonna.

6

4

2

Ilmastonmuutos sivu 31 Vastuullinen hankinta sivu 82 Clean Run -ohjelma sivu 138

0

Tavoite

15 17 18

19 20 21

Ostosähkön CO 2 -päästöt Energiantuotannon suorat CO 2 -päästöt

Hiilidioksidipäästöjä vähennetään 65 % vuodesta 2015 (Scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä.

TAVOITTEET 2030

CASE

vähennys saavutettu keski määräistä UPM:n tuotetta kohti (Scope 1 ja 2)

27 %

UUSI RAPORTOINTITYÖKALU AUTTAA SAAVUTTAMAAN 65 %:N PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEEN Vuonna 2021 käyttöön otetussa työkalussa kaikki tehtaat raportoivat energiankäyttönsä (poltto aineet, lämmitys ja sähkö) ja CO 2 -päästönsä tonneina kuukausittain samassa järjestelmässä. Tavoitteemme on vähentää polttoaineiden ja ostosähkön CO 2 -päästöjä 65 % vuoteen 2030 mennessä. Kehitystä verrataan vuoteen 2015, ja vastaava data on viety työkaluun takautuvasti. Päästövähennystavoitteen edistymistä voidaan näin seurata kattavasti ja läpinäkyvästi. Työkalu auttaa strategisessa suunnittelussa,

päätöksenteossa sekä tehtaiden toimenpiteiden analysoimisessa. Jos luvut osoittavat, että vuo sittaisesta tavoitetasosta ollaan jäljessä, asiaan voidaan reagoida välittömästi. Eri liiketoiminnoilla oli aikaisemmin käytössään eri järjestelmiä. Uusi työkalu keskittää kaiken tiedon yhteen järjestelmään, mikä helpottaa tiedon analysointia ja vertailtavuutta. Työkalu auttaa myös liiketoimintoja ja yksittäisiä tehtaita reaaliaikaisen päästödatan hallinnassa sekä li sää asiakkaille ja muille sidosryhmille raportoita van tiedon luotettavuutta. Samaa dataa voidaan hyödyntää myös tuotekehityksessä.

TAVOITTEET 2030

Ei hiilen ja turpeen käyttöä omassa energiatuotannossa 2030 mennessä

9 %

vähennys saavutettu vuonna 2021

TAVOITTEET 2030 Happamoittavia savukaasupäästöjä vähennetään 20 % vuodesta 2015 vuoteen 2030 mennessä 27 % Vähennys saavutettu keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti

www.upm.fi/vastuullisuus

94

95

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online