UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

myös kunnallisen jätevedenpuhdistamon ja viemärijärjestelmien parannustöitä Paso de los Torosissa ja naapurikaupungeissa, joihin on rakennettu tilapäisiä ja pysyviä asuntoja.

UPM:n prosessijäteveden määrä

m 3 /t

VAIKUTUS • Minimoimme toimintamme vaikutukset paikallisiin vesistöihin ja varmistamme näin puhtaan veden saatavuuden paikallisesti • Suojelemalla ja kehittämällä vesiekosystee mejä parannamme vesistöjen laatua ja niis sä elävien lajien luontaista elinympäristöä TAVOITTEET • Vastuullinen vedenkäyttö • Toiminnastamme aiheutuvan jätevesikuor mituksen ja jäteveden määrän jatkuva pienentäminen • 100 % jätevedenpuhdistuksessa käytetyistä ravinteista kierrätettyjä TOIMINTATAPAMME • Vettä paljon vaativat toiminnot alueilla, joilla on riittävät vesivarat • Tehokas vedenkäyttö ja asianmukaiset kierrätystekniikat • Käytetyn veden puhdistaminen parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla • Veden palauttaminen alkuperäiselle vesi alueelle aina kun mahdollista • Yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa paikallisten vesistöjen laadun parantamiseksi • 2030-vastuullisuustavoitteet CASE VESIRISKEJÄ ARVIOIDAAN WWF:N WATER RISK FILTER -TYÖKALULLA Arvioimme sellu- ja paperitehtaiden vedenkäyt töä ensimmäisen kerran 10 vuotta sitten Water Stress Index -vesikuormituskarttojen avulla. Muutama vuosi sitten hyödynsimme WWF:n Water Risk Filter -verkkotyökalua vesiriskien ar viointiin. Työkalu auttoi mittaamaan vesiriskejä ja tulkitsemaan paremmin arvioinnin ja toteutettujen toimenpiteiden tuloksia. Vuonna 2021 päivitimme veden riskianalyyse jä ja laajensimme ne kattamaan kaikkien sellu- ja paperitehtaiden lisäksi myös vaneritehtaat, tarralaminaattitehtaat ja terminaalit sekä uudet hankkeet Uruguayssa ja Saksassa. Riskiarviointi vahvisti, että tehtaamme ovat

50

40

Vesivoimalaitosten vaikutusten minimointi

30

vähäisen tai keskisuuren vesiriskin alueilla. Työ kalu tarjoaa myös ennusteet vesiriskeistä vuosille 2030 ja 2050. Ennusteissa otetaan huomioon ilmastossa ja sosioekonomisissa olosuhteissa tapahtuvat muutokset, ja ne auttavat ymmärtä mään paremmin tulevia vesiriskejä ja mahdolli suuksia sekä valmistautumaan niihin. Näiden ilmastoskenaarioiden perusteella suurin vesiriskin kasvu vuoteen 2050 mennessä olisi odotettavissa Kiinassa, UPM Changshun paperitehtaalla Shanghain lähellä. Viime vuosina tehtaan vedenkäyttöä on kuitenkin tehostettu merkittävästi. Vedenkäytön tehostamisen lisäksi tehtaan jätevesikuormitusta on onnistuttu pienen tämään 40 % vuodesta 2008. UPMon tuottanut vesivoimaa yli sadan vuo den ajan, ja UPMEnergy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Vaikka vesivoima on kustannustehokas, uusiutuva ja päästötön tapa tuottaa sähköä, se voi myös vaikuttaa haitallisesti vesistöihin ja niitä ympäröi viin alueisiin. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten jamuiden sidosryhmien kanssa näiden vaikutustenminimoimiseksi. Lakisääteisen kompensaation lisäksi tuemme ja toteutamme vaelluskalaohjelmallamme myös vapaaehtoisia toimia, joilla suojellaan ja elvytetään vaelluskalakantoja. UPM:n vaelluskalaohjelma jatkui Suomessa. Haimme lupaa Jämsän Arvajan koskessa sijaitsevan, käytöstä poistetun ve denottamon patorakenteiden purkamiselle ja kosken kalataloudelliselle kunnostami selle. Tavoitteena on aloittaa kalatalouden kunnostaminen yhteistyössä paikallisten si dosryhmien kanssa. Vaellusreiteillä olevien esteiden poistamisen ja kunnostushank keiden lisäksi olemme mukana paikallisissa käytännön hankkeissa ja tutkimuksissa vaelluskalakantojen edistämiseksi.

TOIMINTAA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

20

VASTUULLISTA VEDENKÄYTTÖÄ Vedellä on oleellinen rooli liiketoiminnassamme vastuullisesta metsänhoidosta tuotantoon. Se on myös tärkeä uusiutuvan energian lähde.

10

0

Tavoite

17

18

19 20

21

08

Paperitonnia kohti Sellutonnia kohti

TAVOITTEET 2030 Jäteveden määrää vähennetään 30 % vuoden 2008 tasosta 2030 mennessä

18 % vähennys saavutettu keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti

Kemiallista hapenkulutusta (COD) vähennetään 40 % vuoden 2008 tasosta 2030 mennessä

TAVOITTEET 2030

YK:n Global Compact CEOWater Mandate -aloitteen allekirjoittajana noudatamme vastuullisen vedenkäytön periaatteita. Pyrimme käyttämään vettä ympäristön kannalta kestävällä, taloudellisella ja sosi aalisesti hyväksyttävällä tavalla. CDP listasi meidät A- -luokkaan tun nustuksena merkittävistä toimistamme vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi. Vedenkäytön jatkuvaa parantamista Sellun ja paperin tuotantoprosesseissa tarvittavaa vettä kierrätetään ja käyte tään uudelleen mahdollisimman paljon. Paperitehtaissa käytetystä vedestä 88–98 % kierrätetään uudelleen, ja vain pieni osa poistuu prosessista jätevetenä ja korvataan puhtaalla vedellä. Veden käytön vähentämi nen tarkoittaa myös sähkön, kemikaalien ja lämpöenergian käytön vähenemistä. Kaikkien UPM:n sellu- ja paperitehtai den jätevedet puhdistetaan sekä mekaani sesti että biologisesti. Globaali vesiasian tuntijoiden verkosto jakaa parhaita käytäntöjä ja varmistaa parhaan mahdolli sen käsittelytuloksen. Yksi yhtiön vuoden 2030 ympäristö vastuullisuustavoitteista on käyttää jätevedenpuhdistamoissa ainoastaan kier

rätysravinteita. Jatkoimme vuonna 2021 useiden omasta tai muiden toiminnoista saatavien sivuvirtojen testaamista mahdol lisina ravinnelähteinä. Kartoitimme myös kierrätysravinteisiin liittyviä mahdollisia yhteistyökumppaneita kaikkialla UPM:ssä. Esimerkiksi UPM Changshun paperitehdas Kiinassa on korvannut puolet ravinteena käytettävästä ureasta kattiloiden rikin poistoprosessin sivuvirtana syntyvällä ammoniumsulfaatilla. UPM Tervasaaren jätevedenpuhdistuksessa otettiin säännöl liseen käyttöön biokaasulaitoksen poisto vedet, joilla urea voidaan korvata. Testauk sia jatketaan useilla tehtailla vuonna 2022 (sivu 91). Kaikilla sellu- ja paperitehtailla on suunnitelma vedenkäytön ja jätevesikuor mituksen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Useat tehtaat alkoivat vuonna 2021 myös käyttää kehittynyttä prosessi seurantaa tai ennakoivia analytiikkamalleja jätevedenkäsittelyn optimoinnissa. Uusien toimintatapojen ja teknologioiden tutki mista jatkettiin, ja joitakin teknologioita pilotoitiin. Yhteistyö kemikaali- ja laitetoi mittajien kanssa jatkui. Joillakin tehtailla on esimerkiksi testattu onnistuneesti uutta suodatusyksikköä kirkassuodoksen jälkikä

sittelyssä. Tavoitteena on korvata paperiko neiden suihkuissa käytettävä lämmin vesi. Työtä jatketaan vuonna 2022. UPM Changshun paperitehdas on vähentänyt prosessijätevesiensä määrää ja kemiallista hapenkulutusta (COD) merkittävästi viime vuosina. Sen seurauk sena puhdistamolle tulevan prosessijäte veden vähäinen määrä on aiheuttanut joitakin teknisiä haasteita. Ne on ratkaistu uudella toimintamallilla, joka mahdollistaa prosessiolosuhteiden säätämisen tulevan COD-kuorman ja typen perusteella. Mallin ansiosta tehtaan COD-kuormitus vähenee edelleen ja lisäsäästöjä saadaan, kun ener giankulutus vähenee. Yhteistyötä sidosryhmien kanssa Vesivarat ja hyvä vesienhallinta kaikkialla missä toimimme ovat UPM:n vastuullisen vedenkäytön ytimessä. Liityimme vuonna 2021 mukaan kak sivuotiseen Circular Economy of Water in Industrial Processes -hankkeeseen yhdessä useiden teollisten ja akateemisten kumppa neiden kanssa. Hankkeen on käynnistänyt suomalainen CLIC-innovaatioklusteri. Uruguayssa tuemme Rio Negro -hanket ta joen tilan parantamiseksi. Rahoitamme

38 % vähennys saavutettu keskimääräistä UPM:n tuotetta kohti

96

97

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online