UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

TOIMINTAMME VAIKUTUKSET YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN

Tuotteillamme ja palveluillamme on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näiden vaikutusten ymmärtäminen on edellytys toimintamme kehittämiselle. Suorat ja epäsuorat panokset ja tuotokset antavat kattavan kuvan arvoketjusta ja muodostavat pohjan vaikutusten arvioinnille. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöulottuvuus on otettu huomioon. Vuonna 2021 kehitimme edelleen vaikutustemme rahallista arviointia. Tarkastelimme mitä eri vaiheita menetelmä sisältää, minkälaisia valintoja tulee tehdä tavoitteiden näkökulmasta ja mitä haasteita laskennassa on. Samalla tutkimme menetelmän hyödyllisyyttä ja miten sitä voisi soveltaa päätöksenteossa.

Yksityiskohtainen materiaalitase www.upm.com/responsibility (eng)

EPÄSUORA SISÄÄNTULEVA

SUORA SISÄÄNTULEVA Raaka-aineet

SUORA POISLÄHTEVÄ Tuotteet

EPÄSUORA POISLÄHTEVÄ

VAIKUTUKSET

SUORA POISLÄHTEVÄ

Päästöt ilmaan

Tiedon lisääntyminen ja elämänlaadun paraneminen tuotteidemme avulla

20 000

Toimittajien määrä, b-to-b

7 700 t

Typen oksidit

7,4 milj. t

Paperi

11 400 120 maassa

26 milj. m 3

Puu

Asiakkaiden lukumäärä

820 t

Rikkidioksidi

3,8 milj. t

Sellu

Vaurauden lisääntyminen vaikutusalueella

UPM:lle puuta toimittavien metsänomistajien määrä

23 000

1,7 milj. t

Markkinamassa

1 100 t

Hiukkaspäästöt

0,6 milj. t

Jalostusmateriaalit

Työntekijöiden sosiaalisen pääoman ja osaamisen lisääntyminen

yli 200 milj.

UPM:n tuotteiden loppukäyttäjien määrä

390 t

VOC

0,7 milj. m 3

Vaneri ja viilu

1,7 milj. t

Keräyspaperi

50 milj.

Istutettujen taimien lukumäärä

Hiilidioksidi (fossiilinen) (Scope 1)

2,7 milj. t

Työntekijöiden ja urakoitsijoiden hyvinvointi ja turvallisuus

1,7 milj. m 3

Sahatavara

Hankintojen arvosta UPM:n Toimintaohjeen hyväksyneiltä toimittajilta

2,0 milj. t

Mineraalit

9,8 milj. t

Biogeeninen hiilidioksidi (Scope 1)

12 000 GWh

Sähkö ja lämpö

86 %

1,3 milj. euroa noin 171 kohderyhmälle

Biofore Share and Care -lahjoitukset ja sponsoroinnit

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen hoidetuissa metsissä sekä suojelun keinoin 2)

Päästöt veteen

9 814 milj. euroa 1 471 milj. euroa

Liikevaihto

0,5 milj. t

Paperi jatkojalostettavaksi

190 milj. m 3

Jäteveden määrä

84 %

Sertifioitu puu

Ekosysteemipalveluiden turvaaminen kestävällä metsänhoidolla

190 milj. m 3

Vertailukelpoinen liikevoitto

Jäähdytysvesi

0,2 milj. t

Muovit, sideaineet, hartsit, filmit

Neitseellisen materiaalin korvaaminen

2,5 milj. t

Biologinen hapenkulutus (7 päivää)

7 300 t

Ilmastonmuutoksen hillintä ilmastotoimien avulla 3)

100 %

Puun alkuperä tiedossa

329

Myönnetyt patentit

5,4 mrd.

Raaka-ainekustannukset

59 000 t

Kemiallinen hapenkulutus

Fossiiliset CO 2 -päästöt toimitusketjussa (scope 2 sisääntuleva) Fossiiliset CO 2 -päästöt toimitusketjussa (scope 3 sisääntuleva)

Ihmiset ja yhteiskunta

Arvonlisä 2,7 mrd. euroa

Veden käyttö

2,3 milj. t

Halogenoidut orgaaniset yhdisteet

280 t

Ympäristömerkittävissä olevien tuotteiden arvo

17 000

Työntekijät

8,2 mrd. euroa

390 milj. m 3

Pintavesi

Prosessijätteet ja sivutuotteet

UPM:n omien ja vuokrattujen metsien hiilinielun yhteiskunnallinen arvo 380 milj. euroa 4)

123 300

Osakkeenomistajat

615 000 kuivatonnia 192 000 kuivatonnia 6 600 kuivatonnia 93 000 kuivatonnia 8 300 kuivatonnia 2 300 kuivatonnia

4,0 milj. t

Kierrätys

7

Koulutustunnit/työntekijä

20 milj. m 3

Pohjavesi

CO 2 -päästöt tuotannon jälkeen (Scope 3, poislähtevä)

Kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 1-3) yhteis kunnalliset kustannukset -1 130 milj. euroa 5)

Energiahyötykäyttö

2,3 milj. t

Vesi-intensiivisten tuotantolaitosten sijoittuminen alueille, joilla vettä on riittävästi

100 %

7,2

TRIF-luku ml. urakoitsijat

4 milj. m 3

Kunnallinen vesi

Kompostointi

Muiden ilmapäästöjen yhteiskunnalliset kustannukset -133 milj. euroa 6)

Energia

693 milj. euroa

2 200

Kaatopaikat

Uudet työsuhteet

Maksettu osinko

UPM:n tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrä

17 milj. t

UPM:n metsien virkistyskäytön arvo 80 milj. euroa 7)

26 000 GWh

Uusiutuvat polttoaineet

Välivarastointi

UPM:n seurannassa olevien rajoitettujen kemikaalien määrä

1 094 milj. euroa

Henkilöstön palkat ja edut

5 600

Tuhkan hyötykäytön arvo raaka-aineena 15 milj. euroa 7)

11 000 GWh

Jätteenpoltto ilman energian talteenottoa

Fossiiliset polttoaineet

3,8 milj. t

UPM:n omien ja vuokrattujen metsien hiilinielu

306 milj. euroa

Maksetut yhteisöverot ja kiinteistöverot

CO 2 -ekv.

1)

Metsää ja puuviljelmiä (UPM:n omat sekä vuokratut maat)

Maksettujen verojen vaikutus sosiaaliseen pääomaan 327 milj. euroa 8)

1 057 000 ha

Vaarallisen jätteen käsittelylaitos

13 600 GWh

Ostosähkö ja -lämpö

5 600 t

1) Perustuu Luken selvitykseen. Tulos on 5 vuoden keskiarvo hiilinieluista ja -lähteistä UPM:n omissa ja vuokratuissa metsissä Suomessa ja Uruguayssa. 2) Lue lisää sivuilta 84-85 3) Lue lisää sivuilta 30-31 4) Laskettu käyttäen kasvihuonekaasupäästöjen yhteiskunnallista kustannusta EUR 100/tCO 2 (haittakustannus per CO 2 -tonni). Lähde: EEA. EU:n päästö oikeuden hinnan käyttäminen johtaisi 300 milj. euroon.

5) Laskettu käyttäen kasvihuonekaasupäästöjen yhteiskunnallista kustannusta EUR 100/tCO 2 (haittakustannus per CO 2 tonni). Lähde: EEA. EU:n päästöoikeuden hinnan käyttäminen johtaisi -900 milj. euroon. 6) Laskettu käyttäen kunkin päästön yhteiskunnallista kustannusta. Lähde: EEA. 7) Perustuu Gaian selvitykseen. Lue lisää www.upm.fi/vastuullisuus. 8) Laskettu käyttäen yhteisö- ja kiinteistöveroja, sekä veron hyvinvointivaikutusta. Lähde: Vionnet et al. (2021) The Health Utility of Income and Taxes. Part B.

98

99

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online