UPM Vuosikertomus 2021

HALLINNOINTI

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

Yhtiön johdon palkitsemisprosessin ta voitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkit seminen koostuu kiinteistä ja muuttuvista osatekijöistä, jotka on esitetty oikealla olevassa taulukossa. Muuttuvat osatekijät perustuvat ennalta määrättyihin ja mitattaviin suorituskri teereihin, ja maksettaville summille on asetettu kynnysrajat. Maksettavien kannus tepalkkioiden suuruus perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien tunnus lukujen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Yhtiöllä on oikeus periä takaisin mak setut tai erääntyneet muuttuvat kannuste palkkiot tietyissä tilanteissa, kuten lain tai muun oikeudellisen velvoitteen tai UPM:n Toimintaohjeen tai yhtiön muun politiikan rikkomisen vuoksi. Ennen tämän oikeu den käyttämistä harkitaan asiaan liittyviä olosuhteita kokonaisuudessaan.

Yhtiöllä on myös oikeus peruuttaa, periä takaisin tai oikaista maksettu tai erääntyvä muuttuva kannustepalkkio, jos taloudel liset tai muut laskelmat osoittautuvat virheellisiksi. Toimitusjohtajan ja konsernin johtajiston ansaitsemat palkat, etuudet ja kannustepalk kiot on esitetty oikealla olevissa taulukoissa. Vuonna 2021 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjoh tajan osalta oli 329 000 euroa (349 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen eläkejär jestelyyn olivat 1 200 000 euroa (1 421 000 euroa). Toimitusjohtajan vapaaehtoinen lisäeläke oli järjestetty maksuperusteisena vuonna 2021. Vuonna 2021 Suomen ja Saksan lakisää teisten eläkejärjestelmien kustannukset johtajiston jäsenten (pois lukien toimi tusjohtaja) osalta olivat 860 000 euroa (785 000 euroa). Maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn olivat 1 035 000 euroa (964 000 euroa). Katso myös palkitsemisra portti 2021 (esitetty yhtiökokouksen 2022 vahvistettavaksi) ja konsernitilinpäätöksen liitetieto 3.2. Tilintarkastaja ja tilintarkastuspalkkio Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Pricewaterhou seCoopers Oy:n uudelleen yhtiön tilintar kastajaksi vuoden toimikaudeksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana on 4.4.2019 alkaen toiminut KHTMikko Nie minen. Mikko Nieminen on PwC Suomen toimitusjohtaja. Yhtiö on aloittanut tilintarkastuspalve lujen kilpailutuksen, sillä edellisen kerran ne kilpailutettiin vuonna 2013. Tilintar kastusasetuksen säännöksistä johtuen viimeinen tilivuosi, jolloin Pricewaterhou seCoopers Oy voi toimia yhtiön tilintarkas tajana, on 2023. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi myös tilintarkastajan palkkion maksamisen hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväk symien laskujen perusteella. Tilintarkas tajalle maksetut ja tarkastusvaliokunnan hyväksymät summat on esitetty viereisessä taulukossa.

HALLITUKSEN PALKKIOT JA MAKSUTAPA

JOHDON PALKITSEMISEN OSATEKIJÄT

PERUSVUOSI PALKKIO (EUR)

OSATEKIJÄ Peruspalkka

MAKSUTAPA

MAKSUPERUSTE

MAKSUAJANKOHTA

2021 2020

MAKSUTAPA

Raha

Toimi-/Johtajasopimus Kuukausittain

Puheenjohtaja

195 000 190 000 •Noin 40 % yhtiön osakkeina, loput rahana verojen kattamiseksi. Yhtiö vastasi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Varapuheenjohtaja 140 000 135 000

Luontaisetuudet

Esim. auto- ja puhelinetu Toimi-/Johtajasopimus Kuukausittain

•Osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai henkilön jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot

Raha

Lyhyen aikavälin kannustepalkkio järjestelmä

Vuosittain

Jäsen

115 000 110 000

Vuosittain kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen

Pitkän aikavälin kannustepalkkiot

Osake

Tulosperusteinen osake palkkiojärjestelmä (PSP)

VALIOKUNTAPALKKIOT JA MAKSUTAPA

TOIMITUSJOHTAJAN PALKITSEMINEN

VALIOKUNTIEN VUOSIPALKKIOT 2020–2021 (EUR) Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta

PUHEEN JOHTAJA JÄSENET

PALKAT JA ETUUDET (1 000 EUROA)

2021 1 093

2020 1 093 708 2)

MAKSUTAPA

Palkka, maksettu tilikaudella

35 000 20 000 20 000

15 000 10 000 10 000

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot, ansaittu tilikaudella

1 309 1) 2 997 3)

Rahana

Osakepalkkiot, ansaittu

1 902 4)

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta

Etuudet, maksettu tilikaudella

31

31

1) maksettu helmikuussa 2022 2) maksettu helmikuussa 2021

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN 2021

3) PSP 2019-2021 ohjelman alla (osakkeet toimitettu helmikuussa 2022) 4) PSP 2018-2020 ohjelman alla (osakkeet toimitettu helmikuussa 2021)

VUOTUINEN PERUSPALKKIO (EUR) JOSTA

VUOTUINEN VALIOKUNTA PALKKIO (EUR)

VUOTUISEN PERUSPALKKION OSANA OSTETTUJEN OSAKKEIDEN MÄÄRÄ 2)

HALLITUKSEN JÄSEN 1)

40 % OSAKKEINA (EUR)

60 % RAHANA (EUR)

KOKONAIS PALKKIO (EUR)

JOHTAJISTON PALKITSEMINEN (POIS LUKIEN TOIMITUSJOHTAJA)

195 000

Björn Wahlroos

20 000

215 000

2 383

78 000 117 000

2021 3 958

2020 4 132

PALKAT JA ETUUDET (1 000 EUROA)

140 000

Palkat, maksettu tilikaudella

Berndt Brunow

10 000

150 000

1 710

56 000 84 000

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot, ansaittu tilikaudella

2 054 2) 5 979 4)

2 739 1) 9 347 3)

115 000

Henrik Ehrnrooth

20 000

135 000

1 405

Osakepalkkiot, ansaittu

46 000 69 000

Etuudet, maksettu tilikaudella

142

142

115 000

Emma FitzGerald

25 000

140 000

1 405

46 000 69 000

1) maksettu helmikuussa 2022 2) maksettu helmikuussa 2021

115 000

Jari Gustafsson

15 000

130 000

1 405

3) PSP 2019-2021 ohjelman alla (osakkeet toimitettu helmikuussa 2022) 4) PSP 2018-2020 ohjelman alla (osakkeet toimitettu helmikuussa 2021)

46 000 69 000

115 000

Piia-Noora Kauppi

10 000

125 000

1 405

46 000 69 000

115 000

Marjan Oudeman

15 000

130 000

1 405

46 000 69 000

TILINTARKASTAJAN PALKKIOT

115 000

Martin à Porta

10 000

125 000

1 405

46 000 69 000

MILJ. EUROA

2021

2020

2019

115 000

3,4 0,2 0,4 0,2 4,2

3,8 0,1 0,4 0,2 4,5

3,1 0,2 0,5 0,2 4,0

Tilintarkastuspalkkio

Kim Wahl

35 000

150 000

1 405

46 000 69 000

Tilintarkastukseen liittyvät palvelut

1 140 000

Veropalvelut Muut palvelut

Yhteensä

160 000

1 300 000

13 928

456 000 684 000

Yhteensä

1) Ari Puheloisen ja Veli-Matti Reinikkalan jäsenyys hallituksessa päättyi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen heidän ilmoitettuaan, etteivät he ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan. Heille ei maksettu hallituksen palkkioita tilikaudella 2021. 2) Ostopäivä 28.4.2021.

110

111

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online