UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Hallituksen toimintakertomus UPM ja yhtiön liiketoimintamalli

Kehittyneiden uusiutuvien dieselpolttoaineiden ja naftan kysyntä jatkui vahvana ja kasvusuuntaisena vuonna 2021 ilmastotavoitteiden saavuttamispyrkimysten johdosta. Markkinahinnat olivat korkealla tasolla. Suomen sähkönkulutus oli hyvällä tasolla vuonna 2021. Sähkön myyntihinnat Suomessa olivat ennätyksellisen korkealla erityisesti loppuvuonna. Tähän olivat syynä hyödykkeiden ja päästöoikeuksien hinnat sekä Pohjoismaiden markkinoiden matalat vesivarannot. Tarramateriaalien maailmanlaajuisen kysynnän kasvu oli suotuisaa erityisesti kuluttajatuotteiden ja verkkokauppatuotteiden osalta. Markkinahinnat nousivat kaikilla päämarkkina-alueilla. Tarra-, tausta- ja pakkauspaperien kysynnän kasvu oli hyvällä tasolla ja markkinahinnat kasvoivat. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla toimistopaperin kysyntä Aasian ja Tyynenmeren alueella oli hyvällä tasolla, mutta heikkeni jälkimmäisellä puoliskolla. Toimistopaperin markkinahinnat Kiinassa nousivat voimakkaasti ensimmäisellä puoliskolla, mutta laskivat pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle jälkimmäisellä puoliskolla. Vanerin kysyntä Euroopan markkinoilla oli voimakasta. Kuusivanerin kysyntään vaikutti rakennusteollisuuden voimakas tuotanto. Koivuvanerin kysyntä oli hyvällä tasolla puulevyjen valmistuksessa, ajoneuvojen lattioiden valmistuksessa ja rakennusteollisuuden sovelluksissa. Markkinahinnat nousivat monissa loppukäyttökohteissa. COVID-19-pandemian vaikutukset COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet ympäri maailmaa sekä maailmantalouden nopeat muutokset aiheuttavat edelleen merkittävää epävarmuutta. Maailmantalous COVID-19-pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimenpiteet johtivat maailmanlaajuiseen taantumaan vuonna 2020. Taantuman ensimmäisessä vaiheessa pandemian rajoittamiseen tähtäävät toimet ja sulkutoimenpiteet ympäri maailmaa rajoittivat raskaasti tai pysäyttivät väliaikaisesti merkittäviä osia taloudesta. Vuonna 2021 talous on alkanut elpyä mutta on epävarmaa, kuinka pitkäkestoista talouden elpyminen on. Epidemian seuraavat aallot eri puolilla maailmaa ovat mahdollisia rokotusten edistymisestä huolimatta. Maailmantalouden elpyminen vuoden 2020 syvästä taantumasta yhdessä jatkuvan pandemian kanssa ovat luoneet tiukkuutta ja häiriöitä maailmalla monissa toimitusketjuissa, mukaan lukien logistiikassa ja energiassa. Häiriöt aiheuttavat kustannusten nousua ja epävarmuutta monien raaka-aineiden ja energian hinnoissa ja saatavuudessa. Turvallisuus ja liiketoiminnan jatkuvuus UPM on toteuttanut mittavia varotoimenpiteitä tavoitteenaan huolehtia työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaa liiketoimintojensa jatkuvuus ja strategisten kasvuhankkeidensa edistyminen pandemian aikana. Varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pandemian, siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden tai talouden elpymisen aikana yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjussa esiintyisi väliaikaisia häiriöitä. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotantonsa. Toistaiseksi UPM on pystynyt suojelemaan henkilöstöään ja liiketoimintojen jatkuvuutta hyvin. UPM:n tuotteiden kysyntä Monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita ja niiden kysyntä voi olla suhteellisen joustavaa kriisin aikana. Tällaisia tuotteita

ovat sellu, erikoispaperit ja tarramateriaalit. Talouden tilanne vaikuttaa kuitenkin myös näiden tuotteiden kysyntään. Rajoitustoimet ja talouden syklit ovat vaikuttaneet enemmän graafisten paperien kysyntään. Sulkutoimenpiteet rajoittavat laajasti kuluttajapalveluita ja vähittäiskauppaa sekä toimistotyötä. Tällä on ollut negatiivinen vaikutus painettuun mainontaan ja graafisten paperien kysyntään pandemian aikana. Sulkutoimenpiteet ja taloudellisen toiminnan taso voivat toden näköisesti vaikuttaa myös sähkön, vanerin ja sahatavaran kysyntään. Graafisten paperien kysyntä Euroopassa laski 32 % vuoden 2020 toisella neljänneksellä edellisvuodesta, kun sulkutoimenpiteet Euroopassa vaikuttivat erityisesti mainontalähtöisen paperin kulutukseen ja toimistopapereiden kysyntään. Vaikutukset tasoittuivat jonkin verran vuoden edetessä ja vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä graafisten paperien kysyntä oli18 % edellisvuotta alempana ja vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä 14 % edellisvuotta alempana. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet vaikuttivat edelleen liiketoimintaympäristöön, ja graafisten paperien kysyntä laski 14 % viime vuodesta. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä, Euroopan talouksien vähitellen avautuessa graafisten paperien kysyntä kasvoi 28 % viime vuoden alhaisesta vertailutasosta. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kysyntä kasvoi 6 % ja neljännellä neljänneksellä 4 % edellisvuodesta. Sellun kysyntä on säilynyt melko hyvällä tasolla, ja sitä on tukenut pehmo- ja hygieniapaperien kuten myös joidenkin pakkaus- ja erikoispaperituotteiden hyvä kysyntä. Sellun kulutus graafisten paperien tuotannossa laski vuonna 2020, mutta parani vuonna 2021. Tarralaminaattien ja erikoispaperien kysyntä on kasvanut pandemian aikana, kun kulutus on siirtynyt osittain kodin ulkopuolisesta kulutuksesta pakattuihin päivittäiskulutustavaroihin. Verkkokaupan kasvu on jatkunut, mikä on tukenut joidenkin tarra- ja erikoispaperituotteiden kysynnän kasvua. Tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi 7 % vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja 9 % toisella neljänneksellä edellis vuodesta. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä tarralaminaattien kysyntä Euroopassa laski 4 % asiakasvarastojen laskun seurauksena. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä tarralaminaattien kysynnän kasvu jatkui 6 % edellisvuotta korkeampana. Tarralaminaattien kysyntä Euroopassa kasvoi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 1 % ja toisella neljänneksellä 9 %. Kolmannella neljänneksellä kysyntä kasvoi 15 % viime vuodesta ja neljännellä neljänneksellä 3 %, mihin toimitusketjurajoitteet jonkin verran vaikuttivat. Sopeutuminen eri skenaarioihin Mahdolliset vaikutukset UPM:ään tulevat todennäköisesti vaihtelemaan liiketoiminnoittain pandemian eri vaiheissa ja aalloissa sekä riippuen sulkutoimenpiteistä, kuluttajakäyttäytymisen muutoksista, taantumasta ja elpymisestä. UPM on käyttänyt vuorojärjestelyjä, määräaikaisia lomautuksia tai työaikojen lyhentämistä sopeuttaakseen toimintojaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yhtiö ilmoitti myös suunnitelmista sulkea pysyvästi graafisten paperien tuotantokapasiteettia sekä muista suunnitelmista eri liiketoimintojen ja funktioiden kustannustehokkuuden parantamiseksi. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin tammikuussa 2021. Hankkeet ja kunnossapitoseisokit Pandemia ja sen edellyttämät terveys- ja turvallisuustoimenpiteet lisäävät haasteita toteuttaa suuria investointihankkeita ja kunnossapitoseisokkeja. UPM:n merkittävä selluhanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa etenevät tiukkoja terveys- ja turvallisuusvarotoimenpiteitä noudattaen. Varotoimenpiteistä huolimatta hankkeiden yksityiskohtaisiin aikatauluihin ja kustannuksiin saattaa tulla muutoksia pandemian ja siihen liittyvien rajoitustoimenpiteiden aikana

Selkeät roolit ja vastuualueet

Metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM tarjoaa kestäviä ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutuskysyntään. Tuotteet valmistetaan uusiutuvista materiaaleista ja ne ovat kierrätettäviä. UPM UPM investoi kestävään kasvuun ja innovoi fossiilisista raaka aineista riippumatonta tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Liiketoiminta-alueet ovat kilpailukykyisiä, ja niillä on vahva markkina-asema. UPM pyrkii konsernina luomaan lisäarvoa sidosryhmilleen erillisillä liiketoiminnoilla. Painopistealueet ovat: • Kilpailukykyinen ja kestävä puunhankinta, metsänhoito ja puuviljelmät • Lisäarvoa tuovat, tehokkaat ja vastuulliset globaalit funktiot • Jatkuvan parantamisen Smart-ohjelmat • Teknologia ja immateriaalioikeudet • Globaali toimintamalli, jolle on hyvä rakentaa • Hallittu ja vaikuttava pääoman allokointi • Soveltuvien lakien ja säännösten, UPM:n Toimintaohjeen (UPM Code of Conduct) sekä muiden yhtiön politiikkojen noudattaminen Markkinaympäristö vuonna 2021 Maailmantalous toipui vuoden 2020 syvästä maailmanlaajuisesta taantumasta. Vuosi 2021 alkoi kasvun kannalta toiveikkaasti, koska maailmanlaajuinen tuotanto ja kulutus kasvoivat ja rokotukset aloitetiin teollisuusmaissa. Maailmanlaajuinen elpyminen jatkui koko vuoden, vaikka maailmanlaajuisissa hankintaketjuissa esiintyi häiriöitä, inflaatio paine kasvoi ja loppuvuotta kohti heikkenevä pandemiakehitys aiheutti lisääntyvää epävarmuutta. Globaalin BKT:n kasvun arvioidaan olevan 5,6 prosenttia vuonna 2021. Euroopassa talous toipui pandemian aiheuttamasta taantumasta odotettua nopeammin. Kotimainen kysyntä oli voimakasta ja talouden avaaminen edistyi hyvin. Maailmanlaajuisen toimitusketjun pullonkaulat ja häiriöt vaikuttivat myös Euroopan toimintoihin erityisesti integroidun tuotannon sektorilla. Lisäksi energian hintojen jyrkkä nousu vaikutti kulutukseen ja investointeihin. Euroopassa talouskasvun arvioidaan olevan noin 5,6 prosenttia vuonna 2021. Yhdysvalloissa kertyneet säästöt, liittovaltion tuet ja palkkojen kasvu tukivat voimakkaasti talouden elpymistä. Talouskasvuun liittyi haasteita, kun työntekijäpula, raaka-aineiden toimitushäiriöt ja konttialusten ruuhkat uhkasivat hidastaa elpymistä. Yhdysvaltojen talouskasvun arvioidaan olevan noin 5,7 prosenttia vuonna 2021. Kiinan talous elpyi nopeasti vuonna 2021 ja kasvoi eniten sitten vuoden 2011. Teollisuustuotanto, rakentaminen ja ulkomaankauppa ylittivät pandemiaa edeltävät tasot huolimatta energiapulasta, joka koetteli maan tuotantoa ja teollisuutta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Vähittäiskaupan ja palvelualan kasvu oli hidasta. Pandemia vaikutti edelleen yksityiseen kulutukseen, koska kotitalouksien säästäminen lisääntyi ja sulkutoimet vähensivät kulutusmahdollisuuksia. Kiinassa talouskasvun arvioidaan olevan 8,1 prosenttia vuonna 2021. Kansainväliset ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tähtäävät toimet olivat edelleen maailmanlaajuisesti keskeinen prioriteetti. Yhdistyneiden kansakuntien COP26-ilmastokokous

Konserniohjaus Portfoliostrategia Pääoman allokointi Liiketoiminnan tavoitteet Toimintaohje Vastuullisuustavoitteet

Liiketoiminnat

Lopputulos

Huipputulokset Kilpailuetu Arvonluonti Arvoa sidosryhmille ja yhteiskunnalle Toiminnan hyväksyttävyys

Liiketoiminta-alueiden strategiat Kaupalliset strategiat Toiminnallinen huippuosaaminen Kannattavuusohjelmat Kohdennetut kasvuhankkeet Innovaatio

Jokainen liiketoiminta-alue vastaa oman strategiansa toteuttamisesta ja tavoitteidensa saavuttamisesta. Konserniohjaus ja globaalien funktioiden tuki mahdollistavat sen, että liiketoiminnot saavat täyden hyödyn UPM:n brändistä, mittakaavasta ja integraatiosta monimutkaisessa toimintaympäristössä. Pääoman allokointipäätökset tehdään konsernitasolla. Vastuullisuus on keskeinen osa UPM:n toimintaa ja kilpailuetu. UPM on sitoutunut taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristösuorituksensa jatkuvaan parantamiseen. UPM edistää vastuullisia toimintatapoja koko arvoketjussa ja pyrkii aktiivisesti löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa. viimeisteli Pariisin sopimuksen tavoitteen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 Celsius-asteeseen. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavuteta ilman ilmastotoimien lisäämistä ja nopeuttamista valtioiden, yhtiöiden ja kansalaisyhteiskuntien yhteistyönä. Yli 90 prosenttia koko maailman BKT:sta on nyt sitouduttu tuottamaan päästöttömänä. Maailmanlaajuisen biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen osalta muutosta eteenpäin vievät tekijät ovat samoja kuin ilmaston muutoksen hillitsemisessä. Vuonna 2021 nähtiin olennaisia kehitys askelia maailmanlaajuisessa vuoden 2020 jälkeistä biologista monimuotoisuutta koskevassa strategiassa ja sen käyttöönotossa. Suuret taloudet ovat osoittaneet niillä olevan vakaita aikeita elvyttää biologista monimuotoisuutta, ja yhtiöt alkavat yhä enemmän sisällyttää luonnonsuojelullisia tavoitteita strategioihinsa. Inflaatio kasvoi voimakkaasti monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Saksassa ja tietyillä kehittyvillä markkinoilla. UPM:n tuotantopanosten kustannukset olivat edellisvuoteen verrattuna huomattavasti suuremmat, erityisesti kuitu- ja energiakustannuksissa. Yhdysvaltain dollari vahvistui euroon ja muihin maailman keskeisiin valuuttoihin nähden vuoden 2021 aikana. Valuuttakurssien muutosten vaikutus UPM:n liiketoimintoihin oli maltillinen vuonna 2021. UPM:n tuotteiden kysyntä markkinoilla oli hyvällä tasolla erityisesti Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, ja myyntihinnat kohosivat useimmissa liiketoiminnoissa. Graafisten paperien kysyntä Euroopassa kasvoi 4 prosenttia viime vuoden matalaan vertailujaksoon nähden. Useimpien paperilajien markkinahinnat nousivat hieman. Sellun kysynnän kasvu Euroopassa jatkui hyvänä mutta hidastui Kiinassa. Sekä valkaistun havupuusellun (NBSK) että valkaistun lehtipuusellun (BHKP) markkinahinta nousi Euroopassa. Kiinassa markkinahinnat kohosivat ennätyslukemiin ensimmäisellä puoliskolla ja laskivat toisella puoliskolla, mutta pysyivät hyvällä tasolla.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 120

120

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

121

121

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online