UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Osakkeita koskevat tiedot Osakkeet Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen UPM:n yhtiökokouksissa. Kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2021 oli 533 735 699. Antivaltuutuksen johdosta osakkeiden lukumäärä voi nousta enimmillään 558 735 699 osakkeeseen. 31.12.2021 yhtiön hallussa oli 411 653 omaa osaketta, mikä oli noin 0,08 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä. Yhtiön osakkeisiin ei liity erityisehtoja. Vuonna 2021 UPM:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingin pörssissä oli yhteensä 8 435 (9 921) miljoonaa euroa. Tämä on arviolta yli 70 % kaikista UPM:n osakkeilla tehdyistä kaupoista. Osakkeen ylin noteeraus oli 35,37 euroa syyskuussa ja alin 29,11 euroa tammikuussa.

T&K:n rooli eri liiketoiminnoissa

LIIKETOIMINTA-ALUE TOIMINTATAPA UPM Biorefining UPM Pulp

Hallitukselle myönnetyt valtuudet 30.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 30.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siinä suhteessa kuin osakkeenomistajat ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita yhteensä enintään 25 000 000 kappaletta sisältäen ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellä mainittujen lisäksi hallituksella ei ole muita voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä vaihtovelkakirjalainan tai optio-oikeuksien liikkeeseenlaskuvaltuuksia.

Vuonna 2021 tuettiin erityisesti UPM:n kasvustrategiaa sekä oikeiden ratkaisujen käyttöönottoa Uruguayn sellutehtaalla, jonka on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Käyttöön otetuilla uusilla toimintamalleilla voimme taata saumattoman viestinnän, yhteistyön ja nopean kehityksen myös poikkeusaikoina, kuten COVID-19-pandemiasta johtuvien rajoitusten ollessa voimassa. Voimme hyödyntää rakenteellisia prosesseja sekä teknisen asiakaspalvelun ja tutkimus- ja kehitysasiantuntijoiden tukea kaikissa kohdemaanosissamme, minkä ansiosta olemme onnistuneet toteuttamaan parempia sisäisiä ratkaisuja ja vastaamaan sekä omiin tarpeisiimme että asiakkaidemme tarpeisiin. Useissa loppukäyttökohteissa ja maantieteellisillä alueilla saavutettiin hyviä tuloksia, mikä tehosti meidän ja asiakkaidemme tuotantoa. Digitaalisilla ratkaisuilla arvoketjun kaikissa osissa voimme hyödyntää tehostettua automaattista jäljittämistä sekä uusia kustannustehokkaita tapoja toimittaa eri tuotteisiin parhaiten sopivaa sellua. UPM BioVerno -naftaan pohjautuvien uusiutuvien muovien uusien loppukäyttökohteiden kehittämistä jatkettiin. Pilotointi, tutkimus ja prosessikehitys jatkuivat UPM:n biojalostamokehityskeskuksessa (BrDC). UPM tutki ja testasi myös useiden kestävän kehityksen kriteerit täyttävien uusien raaka-aineiden käyttöä, kuten puuperäisiä tähteitä ja hiiliviljelystä peräisin olevia raaka-aineita mahdollisten kasvusuunnitelmien tueksi. Painopiste oli vesivoimalaitosten kustannuskilpailukyvyn ja ympäristösuorituskyvyn parantamisessa sekä energiankulutuksen optimointiin ja kysyntäjoustoon liittyvän osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisessä. Monien tutkimusohjelmien ja omien kehityshankkeidensa kautta UPM Energy pyrki edistämään UPM:n energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyvää toimintaa muuttuvilla energiamarkkinoilla. Samalla kehitettiin uusia ratkaisuja, joilla voitaisiin lieventää vesivoimalaitosten vaikutuksia jokiin ja vaelluskalakantoihin. Tutkimuskeskukset neljässä maassa (Suomi, Puola, Kiina, Yhdysvallat) tukevat globaalien tarralaminaattiliiketoimintojen paperi-, filmi- ja erikoistuotteiden tuotevalikoiman laajentamista. Asiakas- ja markkinalähtöisessä kehitystyössä otettiin huomioon kustannustehokkuuden ja tuoteräätälöinnin vaatimukset eri loppukäyttöalueille. Maailmanlaajuinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyy edelleen pinnoitteiden ja polymeerien kehittämiseen tarvittavien teknologia-alustojen edistämiseen. Tuoteturvallisuuteen ja kestävän kehityksen mukaisiin tarramateriaalivaihtoehtoihin panostettiin aiempaa vahvemmin, ja muovin kierrätystä tukeville ratkaisuille asetettiin uusia vaatimuksia. Jatkuva laadun kehittäminen pysyi oleellisena osana tuotteiden ja tuotantoprosessien kehittämistä. Hankinta on edelleen välttämätön painopiste, ja siihen panostamalla pyrimme löytämään uusia raaka-aineratkaisuja ja tukea. Tutkimuksen ja kehityksen sekä tuotekehityshankkeiden tavoitteena on arvoketjun korkea suorituskyky ja tehokkuus sekä kuitupohjaisten vaihtoehtojen kehittäminen uusiutumattomille materiaaleille. Nämä hankkeet myös tukevat kasvutavoitteita edistämällä uusiin käyttökohteisiin tarkoitettujen tuotteiden innovointia. Vuonna 2021 lisäsimme valikoimaamme uusia suojapaperi- ja voimapaperilajeja. Jatkossa keskitymme edelleen luomaan kestävän kehityksen mukaisia pakkauspapereita yhä vaativampiin loppukäyttöihin yhteistyössä pakkausten arvoketjun kanssa. Tällä hetkellä käynnissä on useita yhteistyöhön liittyviä aloitteita. UPM Specialty Papers jatkaa taustapaperien kehittämistä tavoitteenaan parantaa tehokkuutta ja minimoida arvoketjun ympäristövaikutukset muun muassa keventämällä pakkauksia ja kehittämällä kierrätysmateriaalista valmistettujen paperilajien tuotevalikoimaa. Vuonna 2021 uudistettu aasialainen tutkimus- ja kehityskeskus UPM Biofore Base otettiin käyttöön Changshussa, Kiinassa. Tämä ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen UPM Biofore Base tarjoaa saumattomia tutkimus-, testaus- ja laboratorioanalyysipalveluita. Uusi keskus tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja toimittajien kanssa. Pohjois-Euroopan tutkimuskeskus Lappeenrannassa parantaa edelleen tutkimus- ja kehitysosaamistaan erikoispaperien, kuten pakkauspaperin ja taustapaperin, kehityksessä. Tutkimus- ja kehityskeskukset Lappeenrannassa ja Saksan Augsburgissa keskittyivät edelleen tutkimaan kuitukonsepteja erilaisia paperilajeja varten. Kierrätyskuidun (RCF) laatua seurattiin myös. Tuotevalikoiman kehittämisessä keskityttiin avainasiakasryhmien tarpeisiin sekä uusien, kannattavien loppukäyttökohteiden löytämiseen. UPM Communication Papers on jatkanut arvoketjukumppaneidensa kanssa kehityshankkeita, joissa pyritään löytämään uusia keinoja pakkauksissa käytettävän muovin korvaamiseen tai vähentämiseen. Energiatoiminnoissa keskityttiin teknologisiin innovaatioihin, jotka minimoivat tuotantolaitosten energiantarpeet. Paperitehtailla kehitettiin myös älykkäitä toimintoja, joiden avulla sähkömarkkinoiden ja -verkkojen kysyntää voidaan paremmin hallita ja sitä kautta tukea järjestelmän vakautta ja vähentää päästöjä ruuhka-aikoina. Keskityimme toiminnan tehokkuuden parantamiseen tähtäävässä tutkimus- ja kehitystyössämme useisiin tehtaisiin ja kohdennettuihin ratkaisuihin sekä työturvallisuuden parantamiseen. Optimoimme kierrätyskuidun toimitusvirtoja ja koneiden suorituskyvyn mittaamista kehittämällä, rakentamalla ja testaamalla digitaalisia ratkaisuja, mikä parantaa myös koneellista tilaustietojen lukemista. Tutkimus- ja kehitystiimien panos auttoi merkittävästi vuoden 2030 tavoitteiden saavuttamisessa energiatoiminnoissa, vedenkulutuksessa, jätevesien puhdistamisessa ja resurssitehokkuudessa. UPM Plywoodin tuotehallinta ja kehitys tarjoavat kilpailukykyisiä tuotteita valituilla loppukäyttöalueilla yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, korkealaatuista teknistä asiantuntemusta ja tukipalveluita asiakkaille sekä tukea kehitettyjen uusien tuotteiden kaupallistamiseen. Hyvä esimerkki on ligniiniin perustuvan WISA BioBond -liimausteknologian käytön laajentaminen uusille tuotelinjoille.

UPM Biofuels

UPM Energy

UPM Raflatac

Osakkeiden määrän muutokset

UPM Specialty Papers

2021

2020

2019

2018

2017

Osakkeiden määrä 1.1. Osakkeiden määrä 31.12.

533 735 699 533 735 699 533 735 699 533 735 699 533 735 699 533 735 699

533 735 699 533 735 699

533 735 699 533 735 699

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021

UPM Communication Papers

OSAKEMÄÄRÄ OMISTUSOSUUS %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö ELO Svenska Litteratursällskapet i Finland

11 601 000 8 169 340 5 224 719 2 877 070 2 550 000 2 350 000 2 252 652 1 857 589 1 760 000 1 696 360 355 786 834 137 610 135 533 735 699

2,17 1,53 0,98 0,54 0,48 0,44 0,42 0,35 0,33 0,32

Holding Manutas Oy Valtion Eläkerahasto OP-Suomi Sijoitusrahasto

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Security Trading Oy

UPM Plywood

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Hallintarekisteröidyt ja rekisteröidyt ulkomaiset omistajat

66,66 25,78

Muut

Yhteensä

100,00

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 146

146

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

147

147

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online