UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Liiketoiminta-alueiden tiedot 31.12.2021 päättyneelle vuodelle

Jokaisen liiketoiminta-alueen myyntiin sisältyvät tavarat ja palvelut esitetään alla olevissa taulukoissa:

UPM SPECIALTY PAPERS

UPM COM PAPERS

ELIMINOINNIT JA TÄSMÄY

LIIKETOIMINTA-ALUE

KUVAUS JA TUOTTEET

MILJ. EUROA TAI KUTEN MERKITTY Myynti konsernin ulkopuolelle Konsernin sisäinen myynti

UPM BIOREFINING

UPM ENERGY

UPM RAFLATAC

UPM PLYWOOD

MUU TOIMINTA

UPM Biorefining

UPM Biorefining muodostuu UPM Pulp-, UPM Timber- ja UPM Biofuels- liiketoiminnoista.

TYKSET 2) KONSERNI

2 289

290 236 526

1 671

1 275

3 536

471

277

5

9 814

UPM Pulp tarjoaa monipuolisen selluvalikoiman erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pehmo- ja erikoispapereihin, graafisiin papereihin ja pakkauskartonkiin.

655

207

41

21

3

-1 163 -1 157

Myynti yhteensä

2 945

1 671

1 482

3 577

492

280

9 814

UPM Timber tarjoaa sertifioitua sahatavaraa mm. rakentamiseen, huonekaluihin sekä pakkaus- ja puusepänteollisuuteen.

Vertailukelpoinen EBIT

817

270

223

135

-79

72

76

-42

1 471

UPM Biofuels tuottaa kaikkiin dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä sekä naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokomponenttina tai korvaamaan fossiilisia raaka-aineita petrokemianteollisuudessa. UPM Energy tuottaa kustannuskilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata sähköä. Tarjontaan kuuluu myös fyysisen sähkön kauppa, toiminta sähkön johdannaismarkkinoilla sekä teollisten sähkön kuluttajien ja tuottajien palvelut. UPM Raflatac tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia tarramateriaaleja brändäämiseen ja myynninedistämiseen, tuote- ja informaatioetiketöintiin mm. elintarvike-, juoma-, hygienia- ja lääketeollisuudessa sekä logistiikassa. UPM Specialty Papers tarjoaa tarra- ja pakkausmateriaaleja sekä toimistopapereita ja graafisia papereita etiketöintiin, kaupalliseen silikonointiin, pakkauksiin, toimistokäyttöön ja painatukseen. UPM Communication Papers tarjoaa laajan valikoiman graafisia papereita mainontaan, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä koti- ja toimistokäyttöön. UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA ®- vaneri- ja viilutuotteita rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG laivanrakentamiseen, parketinvalmistukseen sekä muihin teollisuussovelluksiin. Muu toiminta sisältää UPM Metsä-, UPM Biochemicals-, UPM Biomedicals- ja UPM Biocomposites--liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. UPM Metsä turvaa kilpailukykyisen puun ja metsäbiomassan saannin yhtiön liiketoiminnoille ja hoitaa yhtiön ja yksityisomistuksessa olevia metsiä Pohjois-Euroopassa. Lisäksi UPM Metsä tarjoaa puukauppa- ja metsäpalveluja metsänomistajille ja metsäsijoittajille. UPM Biochemicals tarjoaa innovatiivisia puupohjaisia biokemikaaleja fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaamiseen erilaisissa sovelluksissa, kuten tekstiileissä, PET-pulloissa, pakkauksissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, pesuaineissa, kumeissa ja hartseissa. UPM Biomedicals kehittää ja tarjoaa innovatiivisia ja vastuullisia puupohjaisia biolääketieteen tuotteita useisiin sovelluksiin. Laadukkaiden tuotteiden pääraaka-aine on koivusta saatava nanoselluloosa. UPM Biocomposites on kiertotalouden edelläkävijä, joka tarjoaa kierrätetyistä kuluttajien ja teollisuuden sivuvirroista valmistettuja komposiittiterassimateriaaleja. Tuotevalikoima sisältää myös uusiutuvista kuiduista ja polymeereistä valmistettuja komposiittimateriaaleja, joilla voidaan korvata fossiilipohjaisia muoveja.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

-1

93 14

8

-1

-9

91

UPM Energy

Liikevoitto

817

270

222

135

80

75

-50

1 562

-15

Rahoituskulut, netto

-240

Tuloverot

UPM Raflatac

Kauden voitto

1 307

5 567

2 932

768

1 169

1 903

333

2 481

-516

14 635

Liiketoiminnan varat 1)

UPM Specialty Papers

466

Laskennalliset verosaamiset

Muut varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat varat

139

UPM Communication Papers

2 436

Muut rahoitusvarat Varat yhteensä Liiketoiminnan velat 1) Laskennalliset verovelat

17 676

UPM Plywood

419

140

193

265

737

43

380

-468

1 710

596 863

Muu toiminta

Muut velat

3 400 6 570

Muut rahoitusvelat Velat yhteensä

Muut erät Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

-9

120

111

2

— — —

2

-190

-7

-36

-75

-103

-27

-25

-463

Poistot

-2

-52

1

-52

Arvonalentumiset

5 148 4 437 1 191

2 792 2 375

575 553

903 864

1 165 1 275

290 286

2 101 1 992

785 874

13 759 12 657

Sijoitettu pääoma, 31.12. Sijoitettu pääoma, keskimäärin

12

25

12

56

14

174

-1

1 483

Investoinnit

Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja Vertailukelpoinen ROCE, % Henkilöstö vuoden lopussa

Keskeiset tunnusluvut ja taloudelliset tavoitteet UPM on asettanut konsernitason tavoitteekseen kasvattaa vertailukelpoista liikevoittoaan pitkällä aikavälillä. UPM:n liiketoimintaportfolioon kuuluu viisi, kasvavilla markkinoilla toimivaa liiketoiminta-aluetta ja yksi, jossa kysyntä laskee. Kaikki liiketoiminta alueet ovat kilpailukykyisiä, ja niillä on vahva markkina-asema. Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta sekä resurssien kohdistaminen perustuvat konsernin tuloksellisuuden hallinnan prosessissa pääasiassa liiketoiminta-alueiden vertailukelpoiseen

1 191

7

25

12

56

14

172

-1

1 477

18,4

11,4

40,2

15,6

-6,2

25,1

3,8

— —

11,7

2 692

72

3 016

1 918

6 422

2 196

650

16 966

liikevoittoon (EBIT) ja vertailukelpoiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE). UPM esittää vertailukelpoisia tunnuslukuja liiketoiminnan tuloksellisuuden esiin tuomiseksi ja tilikausien välisen vertailukelpoisuuden parantamiseksi. Johdon käyttämiä vertailukelpoisia tunnuslukuja ei kuitenkaan pidä tarkastella sellaisenaan IFRS:n mukaisia tunnuslukuja korvaavina lukuina. Jäljempänä esitetään liiketoiminta alueita ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä koskevaa tietoa.

1) Liiketoiminta-alueiden operatiiviset varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, metsävarat, energiaosakkeet, sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin, vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamiset. Liiketoiminnan velat sisältävät ostovelat ja saadut ennakot. 2) Eliminoinnit ja täsmäytykset sisältävät sisäisen liikevaihdon ja sisäisen varastokatteen eliminoinnin sekä realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset, joita ei allokoida liiketoiminta-alueille. Lisätietoja tunnuslukujen laskentakaavoista sekä täsmäytyslaskelmat IFRS:n mukaisesti laadittuun konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen nähden löytyvät kohdasta » Muu taloudellinen tieto Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 160

160

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

161

161

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online