UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Liiketoiminta-alueiden tiedot 31.12.2020 päättyneelle vuodelle

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Varat ja investoinnit maittain

UPM SPECIALTY PAPERS

UPM COM PAPERS

ELIMINOINNIT JA TÄSMÄ

MILJ. EUROA Liikevoitossa Arvonalentumiset Rakennejärjestelyt

2021 2020

Varat

Investoinnit

MILJ. EUROA TAI KUTEN MERKITTY Myynti konsernin ulkopuolelle Konsernin sisäinen myynti

UPM BIOREFINING

UPM ENERGY

UPM RAFLATAC

UPM PLYWOOD

MUU TOIMINTA

MILJ. EUROA

2021 2020 2021 2020

YTYKSET 2) KONSERNI

-52 11

-70

Suomi Saksa

9 889 1 521 4 046

9 050 1 218 2 575

83

131 136 604

1 720

252 127 379 171

1 560

1 148

3 296

385

221

-1

8 580

-137

204

463

176

37

21

4

-827 -828

Realisoitumattomat rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot ja -tappiot

Uruguay

1 159

Myynti yhteensä

2 183

1 560

1 324

3 333

405

225

8 580

-8

-3

Kiina

711 412 148 101 137 155

683 328 151 103 123 125

7 5 1 2 2

5 6 2 5 5 4 3 1

Vertailukelpoinen EBIT

166

214

199

180

33

-12

-2

948

140

23

Yhdysvallat Iso-Britannia

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa

Yhteensä

91 91

-187 -187

14

-9

6

-170

-23 10

-3

-3 -4

-187 761

Vaikutus voittoon ennen veroja Tuloveroissa Vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutus

Liikevoitto

166

184

205

206

9

-15

Itävalta Venäjä

-24

Rahoituskulut, netto

-169 568

12

21

Tuloverot

Puola

16

Kauden voitto

Viro

51 33 53 27

53 43 48 29

1 1

Verokannan muutos

-3

4 004

2 251

656

1 069

1 757

314

2 083

-235

11 898

Liiketoiminnan varat 1)

Ranska

Yhteensä

12

18

421

Laskennalliset verosaamiset

Muut EU-maat Muu Eurooppa Muu maailma

Vaikutus tilikauden voittoon

103

-169

Muut varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat varat

1 1

1 1

82

392

330

2 457

Muut rahoitusvarat Varat yhteensä Liiketoiminnan velat 1) Laskennalliset verovelat

Tietyt varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, esitetään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä, mikä auttaa kuvaamaan liiketoimintojen taloudellista kehitystä ja parantaa vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vuonna 2021 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyvät pääasiassa UPM Communication Papers liiketoiminta-alueella kirjattuun 133 miljoonan euron myyntivoittoon Shotton Mill Ltd:n osakkeiden myynnistä sekä 50 miljoonan euron alaskirjauksen sanomalehtipaperien valmistukseen liittyvästä käyttöomaisuudesta. Vuonna 2020 vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät UPM Communication Papers liiketoiminta-alueella sisältävät 117 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 58 miljoonaa euroa arvonalentumiskuluja johtuen UPM Chapellen paperitehtaan sekä UPM Kaipolan paperitehtaan sulkemisesta. UPM Plywood-liiketoiminta-alueella vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sisältävät 15 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 8 miljoonaa euroa arvonalentumiskuluja johtuen Jyväskylän vaneritehtaan sulkemisesta. Lisäksi rakennejärjestelykulut sisältävät edellisvuosien UPM Communication Papers- liiketoiminta-alueen toimintojen tehostamiseen liittyviä kuluja ja UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen sekä UPM Raflatac- liiketoiminta-alueen tukitoimintojen rakennejärjestelykuluja. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat pitkäaikaisten varojen myyntivoitot sisältävät 12 miljoonan euron myyntivoiton Kainuun Voima Oy:n omistusosuuden myynnistä sekä 11 miljoonaa euroa pitkäaikaisten varojen myyntivoittoja.

Yhteensä

17 676

14 858

1 483

903

14 858

325

23

142

197

436

34

198

-220

1 135

564

Myynti kohdemaittain

1 023 2 623 5 345

Muut velat

Muut rahoitusvelat Velat yhteensä

MILJ. EUROA

2021 2020

Suomi Saksa

1 046 1 395 1 089

865

Muut erät Metsävarojen käyvän arvon muutos ja hakkuut Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista

1 304

-8

-17

-25

Yhdysvallat Iso-Britannia

963 520 953 326 277 122 159 25

617

2

1

— — —

3

Kiina

1 058

-176

-7 -3

-39

-74

-121

-27

-29

-472

Poistot

Ranska Uruguay

378

0

-58

-8

-1

-70

Arvonalentumiset

63

3 679 3 620

2 228 2 313

514 542

871 897

1 321 1 446

280 292

1 885 1 901

777 504

11 555 11 514

Sijoitettu pääoma, 31.12. Sijoitettu pääoma, keskimäärin

Puola

336 151 194

Itävalta Venäjä

659

6

13

27

70

17

110

2

903

Investoinnit

Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja Vertailukelpoinen ROCE, % Henkilöstö vuoden lopussa

Muut EU maat Muu Eurooppa Muu maailma

1 651

1 495

659

5

13

27

70

17

110 -0,6 649

1

902

352

298

4,6

7,4

39,5

22,2

12,4

11,2

— —

8,3

1 482 9 814

1 272 8 580

2 695 18 014 1) Liiketoiminta-alueiden operatiiviset varat sisältävät liikearvon, muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, metsävarat, energiaosakkeet, sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin, vaihto-omaisuuden sekä myyntisaamiset. Liiketoiminnan velat sisältävät ostovelat ja saadut ennakot. 2) Eliminoinnit ja täsmäytykset sisältävät sisäisen liikevaihdon ja sisäisen varastokatteen eliminoinnin sekä realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutokset, joita ei allokoida liiketoiminta-alueille. Lisätietoja tunnuslukujen laskentakaavoista sekä täsmäytyslaskelmat IFRS:n mukaisesti laadittuun konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen nähden löytyvät kohdasta » Muu taloudellinen tieto Vaihtoehtoiset tunnusluvut. 70 3 087 1 932 7 281 2 301

Yhteensä

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 162

162

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

163

163

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online