UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

2.2 Liikevaihto UPM:n liikevaihto kertyy pääasiassa tavaroiden myynnistä, eli erityyppisten tuotteiden myynnistä. Suurin osa UPM:n liikevaihdosta muodostuu graafisten ja eri koispapereiden myynnistä kustantajille, vähittäismyyjille, painotaloille, jakelijoille ja tukkureille, jalostajille ja tarravalmistajille; tarralaminaattien myynnistä tarrapainoille ja merkkituotteiden valmistajille sekä sellun myynnistä pehmopapereiden, kartongin, erikoispapereiden ja graafisten papereiden tuottajille. Lisäksi liikevaihtoon sisältyy energian, biopolttoaineiden, sahatavaran ja vanerituotteiden myyntiä sekä pieni määrä sellaisten palveluiden myyntiä, jotka eivät liity tavaroiden myyntiin. UPM myy osan tuotteistaan useille pääasiakkaille. Suurimman asiakkaan osuus UPM:n liikevaihdosta oli noin 2 (2 ) % ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus noin 15 (14) %. Konserni erittelee ulkoisen liikevaihdon liiketoiminta-alueittain, sillä se kuvastaa kuinka taloudelliset tekijät vaikuttavat liikevaihdon ja rahavirran luonteeseen, määrään, ajoitukseen ja epävarmuuteen. UPM:n liiketoiminta-alueita koskeva raportointi on yhdenmukaista sen sisäisen raportoinnin kanssa, jota toimitetaan UPM:n toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja vastaa resurssien kohdistamisesta ja liiketoiminta alueiden tuloksellisuuden arvioimisesta. Jokaisen liiketoiminta-alueen myyntiin sisältyvät tavarat ja palvelut esitetään alla olevissa taulukoissa.

10 %:n hinnan muutoksen vaikutus tilikauden liikevoittoon

asiakasta ostamaan tietyn määrän tuotteita tiettynä ajanjaksona. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen oikeuden maksetun vastikkeen palautukseen, mikäli tuote ei vastaa sille sopimuksessa määriteltyjä laatuvaatimuksia. Muuttuva vastike kirjataan takaisinmaksuvelaksi silloin, kun osa saadusta rahamäärästä odotetaan palautettavan asiakkaalle. Asiakasalennukset, jotka odotetaan annettavan asiakkaille ennen raportointikauden loppua toteutuneesta myynnistä, ja odotettavissa olevat laatuvaatimukset kirjataan käyttäen odotusarvoon perustuvaa menetelmää ja tuottoja kirjataan vain siihen määrään asti kuin on erittäin todennäköistä, ettei merkittävää peruutusta tapahdu. Takaisinmaksuvelka sisältyy ostovelkoihin ja muihin velkoihin. Saamiset kirjataan, kun tavara on toimitettu, ja vastikkeeseen ei enää liity muita ehtoja kuin ajan kuluminen. Useimmissa UPM:n asiakassopimuksissa tavaroiden tai palvelujen luovuttamisen ja asiakkaan suorittaman maksun välinen aika on alle 12 kuukautta. Näiden sopimuksien osalta konserni on päättänyt soveltaa käytännön apukeinoa, jonka mukaan myyntituottoja ei oikaista rahoituskomponenttien vaikutuksilla. Saadut ennakkomaksut asiakkailta kirjataan sopimukseen perustuvana velkana. UPM:llä ei ole asiakassopimuksiin perustuvia omaisuuseriä. Tietoja UPM:n sopimuksiin perustuvista veloista ja takaisinmaksuveloista löytyy » liitetiedosta 4.6 Käyttöpääoma. 2.3 Liiketoiminnan kulut ja liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut Seuraavassa esitetään kuvaus liiketoiminnan kuluista lukuun ottamatta metsävarojen käyvän arvon muutoksia ja hakkuita sekä osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista.

Myynti liiketoiminta-alueittain

MILJ. EUROA

2021 2020

Paperit, UPM Communication Papers

336 126 167

318 114 156

Hieno- ja erikoispaperit, UPM Specialty Papers

MILJ. EUROA UPM Biorefining

2021 2 945

2020 MUUTOS-%

Tarramateriaalit, UPM Raflatac

2 183

35 % 39 %

Vaneri

46 49 65

37 31 56

UPM Energy UPM Raflatac

526

379

Sahatavara

1 671 1 482 3 577

1 560 1 324 3 333

7 %

Sellu (nettovaikutus)

UPM Specialty Papers

12 %

UPM Communication Papers

7 %

UPM Plywood Muu toiminta

492 280

405 225 -828

21 % 25 %

Suurin UPM:n tulokseen vaikuttava tekijä on paperin myyntihinta. Toimitusmäärän yhtä suuren suhteellisen muutoksen vaikutus tulokseen on alle puolet myyntihinnan muutoksen vaikutuksesta.

Eliminoinnit Yhteensä

-1 157 9 814

8 580

14 %

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tavaroiden myynti UPM:n asiakassopimusten suoritevelvoite on sopimuksilla määriteltyjen tuotteiden toimittaminen asiakkaille. UPM:n tuotteiden myynnistä syntyvät tuotot kirjataan yhtenä ajankohtana, kun suoritevelvoite on täytetty, eli silloin kun määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle. UPM:n asiakassopimuksissa määräysvallan siirtyminen eli tuloutuksen ajankohta on pitkälti riippuvainen tavaran toimituksessa käytetyistä toimitusehdoista. Konsernin käytössä olevat toimitusehdot perustuvat Incoterms 2020 -toimituslausekkeeseen, joka on Kansainvälisen kauppakamarin julkaisema, virallinen toimituslausekokoelma kauppaehtojen tulkitsemiseen. Suurin osa myyntisopimuksista on D - toimituslausekkeiden mukaisia, jolloin kuljetuspalvelu ei ole erillinen suoritevelvoite, koska määräysvalta tuotteeseen ei siirry asiakkaalle ennen kuin kuljetus on suoritettu. Myyntituotto ja vastaava saaminen kirjataan yhtenä ajankohtana, kun tavara on toimitettu sovittuun määränpaikkaan Toimitettuna tullattuna ("DDP") tai Toimitettuna määränpaikalle ("DAP") -lausekkeiden mukaisesti. Vapaasti rahdinkuljettajalla ("FCA") -lausekkeen mukaisissa myynneissä tavaroiden myynti tuloutetaan, kun tavarat on toimitettu ulkopuoliselle kuljettajalle. Kuljetus maksettuna ("CPT") tai Kuljetus ja vakuutus maksettuina ("CIP") -lausekkeiden mukaisissa myynneissä tuotteille allokoitu myyntihinta tuloutetaan lastauksen yhteydessä ja kuljetuspalvelu ajan kuluessa, kun palvelu on suoritettu. UPM myy energiaa NordPool -sähkömarkkinoille. Myyntituotot kirjataan, kun sähköä toimitetaan ajan kuluessa. Palveluiden myynti UPM tarjoaa metsätalouden osaamiseen liittyviä palveluja metsänomistajille sekä myy rahtipalveluita, mikäli konsernin vuokraamissa rahtialuksissa on vapaata tilaa. Myyntituotot palveluista kirjataan ajan kuluessa, kun palvelu on suoritettu. Koska palveluiden myynti on hyvin rajallista, palveluiden myyntiä ei esitetä erikseen. Myynnin tuloutus Konserni kirjaa myyntituotot asiakassopimuksessa määriteltyyn hintaan oikaistuna veroilla, valuuttamääräisen myynnin suojaustuloksilla, energian myynnin suojaustuloksilla sekä muuttuvalla vastikkeella siltä osin, kun on soveltuva. Muuttuva vastike on kyseessä, jos sopimuksen lopullinen hinta, johon yhtiö odottaa olevansa oikeutettu, voi vaihdella minkä tahansa muuttuvan tekijän kautta. Muuttuva vastike sisältää pääasiassa käteisalennuksia ja määräalennuksia, jotka kannustavat

Lisätietoja UPM:n tuotteista löytyy » liitetiedosta 2.1 Liiketoiminta-alueet.

Päätuotteiden myynti konsernin ulkopuolelle

LIIKETOIMINTA-ALUE

LIIKETOIMINTA

2021

2020

Milj. euroa UPM Biorefining

UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Timber

2 289

1 720

UPM Energy UPM Raflatac

UPM Energy UPM Raflatac

290

252

MILJ. EUROA

2021 2020

1 671 1 275 3 536

1 560 1 148 3 296

Liiketoiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

UPM Specialty Papers

UPM Specialty Papers

UPM Communication Papers

UPM Communication Papers

5 446 1 094

4 551 1 188

Henkilöstökulut 1)

UPM Plywood Muu toiminta

UPM Plywood

471 277

385 221

Liiketoiminnan muut kulut 2)

UPM Metsä, UPM Biochemicals, UPM Biomedicals, UPM Biocomposites

670 894

852 781

Eliminoinnit ja täsmäytykset

5

-1

Jakelukustannukset ja muut ulkopuoliset veloitukset

Yhteensä

Yhteensä

9 814

8 580

8 104

7 371

1) Lisätietoja löytyy » liitetiedosta 3 . Henkilöstön palkitseminen. 2) Liiketoiminnan muut kulut

LIIKETOIMINTA

TUOTEVALIKOIMA

UPM Pulp

Havu-, koivu- ja eukalyptussellu

UPM Biofuels UPM Timber UPM Energy UPM Raflatac

Puupohjainen uusiutuva dieselpolttoaine ja uusiutuva nafta liikennekäyttöön ja petrokemikaaleihin

MILJ. EUROA

2021 2020

Vakio- ja erikoissahatavara Sähkö ja siihen liittyvät palvelut

Vuokrakulut

25

15 10

Päästöoikeuskulut 1)

-106

Paperi- ja filmipohjaiset tarralaminaatit

Pitkäaikaisten varojen luovutustappiot

0

0 9

UPM Specialty Papers

Tarramateriaalit, irrokepaperit, joustopakkausmateriaalit, toimisto- ja graafiset paperit

Luottotappiot

-5

UPM Communication Papers

Graafiset paperit lukuisiin loppukäyttökohteisiin

Kunnossapito ja liiketoiminnan muut kulut 2)

756 670

818 852

UPM Plywood

Vaneri- ja viilutuotteet

Yhteensä

UPM Metsä

Puu ja puupohjainen biomassa (tukit, kuitupuu hake, hakkuutähteet jne.), kattavat metsäpalvelut

UPM Biochemicals UPM Biomedicals UPM Biocomposites

Ligniinituotteet teollisuuskäyttöön

1) Päästöoikeuskulut sisältävät 144 (13) miljoonaa euroa päästöoikeuksien myyntivoittoja. 2) Liiketoiminnan muut kulut sisältävät mm. energiakuluja, palveluja sekä konsernin hallintoon liittyviä kuluja.

Puupohjaiset tuotteet biolääketieteellisiin sovelluksiin UPM ProFi -terassituotteet ja UPM Formi -granulaatit

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 164

164

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

165

165

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online