UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

3. Henkilöstön palkitseminen 3.1 Henkilöstökulut

Toimitusjohtajan ja muiden johtajiston jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja muut etuudet

Muut johtajiston jäsenet 1)

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen

1 000 EUROA

2021 1 093

2020 1 093

2021 3 958 2 054 5 979

2020 4 132 1 530 8 231

Palkat

Lyhyen aikavälin kannustepalkkiot

708

888

MILJ. EUROA Palkat ja palkkiot

2021 2020

Osakepalkkiot

1 902

2 734

877

979

Etuudet

31

31

142

134

Osakeperusteiset maksut

13

12

Yhteensä

Eläke- ja muut työsuhteen jälkeiset etuudet, etuuspohjaiset järjestelyt Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

3 734

4 747

12 132

14 026

16 95 93

13 89 94

1) 11 jäsentä vuonna 2021 ja 2020.

Muut henkilösivukulut 1)

Yhteensä

1 094

1 188

Vuonna 2021 Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän kustannus toimitusjohtajan osalta oli 329 000 (349 000) euroa ja maksut vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn 1 200 000 (1 421 000) euroa. Vuonna 2021 Suomen ja Saksan lakisääteisten eläkejärjestelmien kustannukset johtajiston jäsenten (pois lukien toimitusjohtaja) osalta olivat 860 000 (785 000) euroa ja maksut vapaaehtoiseen kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkan ja etuuksien lisäksi lyhyen aikavälin kannustepalkkioista ja pitkän aikavälin osakepohjaisista kannustepalkkioista. Vuonna 2021 ja 2020, lyhyen aikavälin kannustepalkkiot perustuvat yhtiön lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, ja ne maksetaan vuosittain rahana. Palkkion määrä perustuu johtajan asemaan ja vuosittain asetettavien tavoitteiden saavuttamiseen. Vuotuisen kannustepalkkion enimmäismäärä on 100 % liiketoiminta-alueen johtajan perusvuosipalkasta ja 70 % muun johtajiston jäsenen perusvuosipalkasta. Toimitusjohtajan vuotuisen kannustepalkkion enimmäismäärä on 150 % perusvuosipalkasta. Konsernin johtajiston osakeperusteisten maksujen tuloslaskelmaan kirjatut kulut olivat 3,8 (3,4) miljoonaa euroa. Toimitusjohtajasopimuksensa mukaan toimitusjohtaja olisi ollut oikeutettu jäämään eläkkeelle marraskuussa 2020 täyttäessään 60 vuotta, mutta yhtiön hallituksen pyynnöstä hän jatkaa tehtävässään. Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen lisäeläke lakisääteisen työeläkkeen lisäksi. Toimitusjohtajan vapaaehtoinen lisäeläke oli järjestetty etuusperusteisena lisäeläkkeenä marraskuun 2020 loppuun 3.3 Osakeperusteiset maksut UPM:n palkitsemis- ja kannustejärjestelmissä korostetaan suoriutumisen merkitystä. Koko UPM:n henkilöstö kuuluu yhtenäisen, vuosittain arvioitavan lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin. Tämän lisäksi UPM:llä on kaksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmää: tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ylimmälle johdolle (Performance Share Plan, PSP) ja viivästetty osakepohjainen kannustepalkkiojärjestelmä muille avainasemassa oleville työntekijöille (Deferred Bonus Plan, DBP). eläkejärjestelyyn 1 035 000 (964 000) euroa. Toimitusjohtajan ja johtajiston muiden jäsenten

asti. Viimeinen maksu etuusperusteiseen eläkejärjestelmään tehtiin vuonna 2020. Etuusperusteisen lisäeläkkeen mukainen tavoite-eläke oli 60 % kymmenen viimeisen kalenterivuoden keskimääräisestä indeksoidusta ansiosta laskettuna Suomen lakisääteisen eläkejärjestelmän mukaan. Toimitusjohtajan etuuspohjaisen eläkejärjestelyn tuotot vuonna 2021 olivat 1,3 miljoonaa euroa (vastaavat tuotot vuonna 2020 olivat 1,6 miljoonaa euroa). Järjestelyn varat olivat 15,0 (17,3) miljoonaa euroa ja velvoitteet 12,8 (14,9) miljoonaa euroa. Joulukuusta 2020 alkaen vapaaehtoinen lisäeläke on järjestetty maksuperusteisena. Ensimmäinen maksu maksuperusteiseen järjestelmään tehtiin vuonna 2021. Muiden johtajiston jäsenten eläkeikä on 63 vuotta ja he ovat maksuperusteisen eläkejärjestelyn piirissä. Mikäli yhtiö tai toimitusjohtaja irtisanoo toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtajalle ei makseta muita korvauksia 12 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi. Johtajiston jäsenille maksettava irtisanomiskorvaus vastaa 12 kuukauden palkkaa, minkä lisäksi irtisanomisajalta maksetaan kuuden kuukauden palkka, jollei irtisanomisilmoitusta anneta yksinomaan johtajasta johtuvista syistä. Johtajiston jäsenen irtisanoutuessa hänelle ei makseta muita korvauksia irtisanomisajan palkan lisäksi. Jos yhtiön määräysvallassa tapahtuu muutos, toimitusjohtaja voi irtisanoa johtajasopimuksensa kolmen kuukauden kuluessa ja jokainen johtajiston jäsen yhden kuukauden kuluessa määräysvallan muutoksesta ja saada 24 kuukauden peruspalkkaansa vastaavan korvauksen.

1) Muihin henkilösivukuluihin sisältyy pääasiassa lakisääteisiä sosiaalikuluja lukuunottamatta eläkekuluja. 3.2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt Hallituksen jäsenten palkkioita päätettiin korottaa niin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 195 000 euron perusvuosipalkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle 140 000 euron perusvuosipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 115 000 euron perusvuosipalkkio. Perusvuosipalkkio maksettiin yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40%:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastasi osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoveroista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sai 35 000 euron vuosipalkkion ja palkitsemisvaliokunnan sekä nimitys- ja hallinnointivaliokunnan

puheenjohtajat 20 000 euron vuosipalkkion. Tarkastusvaliokunnan jäsenet saivat 15 000 euron vuosipalkkion ja muiden valiokuntien jäsenet 10 000 euron vuosipalkkion. Valiokuntien vuosipalkkiot maksettuun rahana. Vuonna 2021 hallituksen puheenjohtajalle ostettiin 2 383 (3 123) yhtiön osaketta, hallituksen varapuheenjohtajalle 1 710 (2 219) ja muille hallituksen jäsenille 1 405 (1 808) yhtiön osaketta.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (kpl) ja palkkiot

Vuosittainen valiokuntapalkkio (1 000 euroa)

Vuosittainen peruspalkkio (1 000 euroa)

Osakeomistus 31.12

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, puheenjohtaja Berndt Brunow, varapuheenjohtaja

270 700 316 462 12 719

268 317 314 752 11 314

195 140 115 115 115 115 115 115

190 135 110 110 110 110 110 110 110 110 —

20 10 20 25 10 15 15 10

20 10 10 15 35 15 10 10 20 15 —

Henrik Ehrnrooth Emma FitzGerald Piia-Noora Kauppi Marjan Oudeman Jari Gustafsson 2) Martin à Porta Ari Puheloinen 1) Veli-Matti Reinikkala 1)

8 213

6 808

22 604

21 199

8 163 1 405

5 363

Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä Tulosperusteinen osakepalkkiojärjestelmä on suunnattu toimitusjohtajalle ja muille johtajiston jäsenille sekä muille keskeisissä tehtävissä toimiville johtajille. Käynnissä olevien ohjelmien perusteella luovutettavien UPM:n osakkeiden määrä perustuu osakkeen kokonaistuoton kehitykseen kolmen vuoden ansaintajakson aikana. Ansaitut osakkeet luovutetaan kolmen vuoden ansaintajakson päättymisen jälkeen. Osakkeen kokonaistuotossa huomioidaan osakekurssin kehitys ja maksetut osingot.

20 413

6 008

— —

13 339 46 135 23 113 716 348

— —

— —

Kim Wahl Yhteensä

24 518 685 197

115

35

1 140

1 205

160

160

1) Vuonna 2021 Ari Puheloinen ja Veli-Matti Reinikkala jäivät pois hallituksesta 2) Vuonna 2021 hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jari Gustafsson

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 168

168

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

169

169

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online