UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Velvoitteiden nykyarvo ja järjestelyihin kuuluvien varojen käypä arvo

muun muassa muuttuvista markkinaolosuhteista ja taloudellisista olosuhteista tai järjestelyyn osallistuvien henkilöiden työsuhteen kestoajan muutoksista johtuen. Merkittävät erot tosiasiallisessa toteumassa tai merkittävät muutokset oletuksissa voivat vaikuttaa etuuspohjaisen velvoitteen määrään ja kuluihin tulevaisuudessa.

Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

Eläke-etuudet ja muut työsuhteen jälkeiset etuudet 2021

Eläke-etuudet ja muut työsuhteen jälkeiset etuudet 2020

E tuuspohjaisiin järjestelyihin liittyvää kulua ja velkaa laskettaessa käytetään useita vakuutusmatemaattisia oletuksia. Käytettävä tilastotieteellinen tieto saattaa poiketa toteutuvista tuloksista olennaisesti

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPÄ ARVO

ETUUS- POHJAISET

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPÄ ARVO

ETUUS- POHJAISET

VELVOITTEIDEN NYKYARVO

NETTOVELAT/ (NETTOVARAT)

VELVOITTEIDEN NYKYARVO

NETTOVELAT/ (NETTOVARAT)

Vakuutusmatemaattiset oletukset Seuraavassa taulukossa esitetään keskeisimmät painotettuina keskiarvoina lasketut oletukset, joita käytetään etuuspohjaisten velvoitteiden määrittämisessä:

MILJ. EUROA

Kirjanpitoarvo 1.1.

1 859

-1 140

719

1 784

-1 092

691

Kauden työsuoritukseen perustuva meno Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno Velvoitteen täyttämisestä johtuvat voitot ja tappiot Yhteensä sisältyy henkilöstökuluihin (liite 3.1) Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot johtuen väestötilastollisten oletusten muutoksesta Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot johtuen taloudellisten oletusten muutoksesta Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot johtuen kokemusperusteisista eristä Järjestelyyn kuuluvien varojen tuotto lukuun ottamatta korkokuluihin (+) korkotuottoihin (–) sisältyviä eriä Uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot (–) ja tappiot (+), jotka sisältyvät muihin laajan tuloksen eriin Korkokulut (+) korkotuotot (–)

15

— —

15

14

— —

14

-2

-2

-2

-2

SUOMI

ISO-BRITANNIA

SAKSA

MUUT MAAT

2021 0,80 2,03 2,01 1,02 15,3

2020 0,33 1,33 1,33 0,62 14,1

2021 1,90 3,40

2020 1,35 2,95

2021 0,82 1,70 2,50 1,70

2020 0,37 1,70 2,50 1,70

2021 1,11 2,00 2,58 1,13

2020 0,67 1,83 2,54 0,87

-6

-6

Diskonttauskorko %

12 25

-9 -9

3

20 27

-14 -14

7

Inflaatioaste %

16

13

Tuleva palkankorotus % Tuleva eläkkeiden korotus %

3,25 10,1

2,90 11,6

-12

-12

-3

-3

Arvioitu jäljellä oleva työssäoloaika vuosina

8,2

8,1

8,9

8,6

-58

-58

163

163

4

4

-21

-21

Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyysanalyysi Herkkyysanalyysi osoittaa keskeisimpien oletusten muutosten vaikutuksen. Analyysin oletuksena on, että kaikki muut oletukset pysyvät muuttumattomina. Samaa ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa arvostusmenetelmää (projected unit method) on sovellettu sekä velvoitteiden että herkkyysanalyysien laskennassa.

MILJ. EUROA

0,5 % LISÄYS 0,5 % VÄHENNYS 2021 2020 2021 2020

-62

-62

-90

-90

Diskonttauskorko %

-145

-156

162

173

Tuleva palkankorotus % Tuleva eläkkeiden korotus % Odotettavissa oleva elinikä +1 vuosi

13 81

15 92

-12 -80

-13 -88

-66 -64

-62 64

-128

140

-90 63

50

Maksetut etuudet

-63

— —

78

86

Velvoitteiden täyttämiset

-4

3

-1

— —

Varojen luokittelu 2021

Negatiivinen muutos tarkoittaa etuuspohjaisen velvoitteen vähentymistä. Positiivinen muutos tarkoittaa etuuspohjaisen velvoitteen lisäystä.

Työnantajan suoritukset järjestelyyn

-33 -36

-33

-33 26

-33

Vakuutusyhtiöissä olevat varat 4 % Muut varat 2 %

Muuntoerot

39

3

-28

-2

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 790

-1 214

576

1 859

-1 140

719

Järjestelyihin kuuluvien varojen luokittelu 31.12.

Kiinteistöt 10 %

MILJ. EUROA

2021

2020

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 12 %

Noteeraa- mattomat Noteeratut

Noteeraa- mattomat

Vakuutusmatemaattiset riskit

Rahamarkkina sijoitukset 51 %

Noteeratut

Etuuspohjaiset järjestelyt altistavat konsernin tyypillisesti seuraaville vakuutusmatemaattisille riskeille: Investointiriski (varojen volatiliteetti) Konserni altistuu järjestelyjen varojen volatiliteetille erityisesti Suomessa ja Isossa-Britanniassa toimivien säätiöidensä kautta. Näiden varat muodostavat 99 % koko konsernin etuuspohjaisten järjestelyjen varoista. Korkoriski Laskelmissa käytettävät diskonttauskorot perustuvat yritysten liikkeeseen laskemien korkealaatuisten joukkovelkakirjalainojen tuottokäyriin siinä valuutassa, jossa etuudet maksetaan. Diskonttauskoron lasku kasvattaa järjestelyjen velkoja. Tuottokäyrän maturiteetit vastaavat velvoitteiden duraatioita. Konsernin etuuspohjaisten velvoitteiden duraatioiden painotettu keskiarvo vuoden 2021 lopussa on 18 (17) vuotta. Inflaatioriski Suomalaiseen järjestelyyn ei liity merkittävää inflaatioriskiä, koska TyELin mukainen tasausjärjestelmä pitkälti kattaa inflaatio-oletuksessa tapahtuvat muutokset. Isossa-Britanniassa maksussa olevat eläkkeet on sidottu vähittäismyynti-indeksiin (Retail Price Index) kun taas eläkekertymä on sidottu kuluttajahintaindeksiin (Consumer Price Index).

Kyseisten indeksien 0,5 % nousu lisää velvoitetta noin 39 miljoonalla eurolla. Saksassa eläke-etuudet on sidottu kuluttajahintaindeksiin. Palkkariski Etuuspohjaisten nettovarojen ja -velkojen nykyarvo lasketaan perustuen järjestelyyn osallistuvien henkilöiden odotettavissa oleviin palkkoihin. Järjestelyn velat nousevat, jos järjestelyyn kuuluvien henkilöiden palkka nousee. Suomessa palkkariski on vähäinen, kuten myös Isossa Britanniassa, jossa palkkatason muutoksilla ei ole vaikutusta rahoitusasemaan, sillä kaikki etuuspohjaiset järjestelyt on siellä suljettu eikä niistä kerry uutta etuutta. Saksassa 0,5 % nousu odotettavissa oleviin palkkoihin lisää velvoitetta noin 11 miljoonalla eurolla. Odotettavissa oleva elinikä Kuolevuusodotuksen muutoksella on vaikutus konsernin etuuspohjaisen velvoitteen määrään. Jos odotettavissa oleva elinikä nousee vuodella, velvoitteiden määrä lisääntyy Suomessa 25 miljoonalla eurolla, Isossa Britanniassa 26 miljoonalla eurolla ja Saksassa 26 miljoonalla eurolla.

Rahamarkkina sijoitukset

Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset 21 %

478

138

177

97

Vieraan pääoman ehtoiset instrumentit Oman pääoman ehtoiset instrumentit

253

225

107

92

56

295

39 94 62 24

Kiinteistöt

123

21

Varojen luokittelu 2020

Vakuutusyhtiöissä olevat varat

— —

52 23

— —

Vakuutusyhtiöissä olevat varat 5 % Muut varat 2 %

Muut varat Yhteensä

570

644

718

423

Kiinteistöt 10 %

Rahamarkkina sijoitukset 24 %

Vuonna 2021 järjestelyiden varat sisältävät yhtiön osakkeita käyvältä arvoltaan 0 (2) miljoonaa euroa. Vuonna 2022 maksusuoritukset konsernin etuuspohjaisiin järjestelyihin arvioidaan olevan 32 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 maksusuoritukset konsernin etuuspohjaisiin järjestelyihin olivat 33 miljoonaa euroa.

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 30 %

Vieraan pääoman ehtoiset sijoitukset 29 %

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 172

172

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

173

173

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online