UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Myyntisaamisten ikäjakauma

Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, kun maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on luotettavasti arvioitavissa. Oikeudenkäyntien vaikeasti ennakoitavasta luonteesta johtuen oikeudenkäynnin todellinen kustannus voi poiketa merkittävästi alkuperäisestä arviosta.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

2021

2020

MYYNTISAAMISET LUOTTOTAPPIO VARAUKSELLA VÄHENNETTYNÄ

MYYNTISAAMISET LUOTTOTAPPIO VARAUKSELLA VÄHENNETTYNÄ

Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena olemassaoleva oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää varojen siirtymistä pois konsernista ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varauksena kirjattavat määrät jaetaan kahteen ryhmään sen mukaan, odotetaanko maksusuoritusten toteutuvan 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöspäivästä (lyhytaikaiset) vai myöhemmin (pitkäaikaiset). Rakennejärjestely- ja henkilöstökuluvaraukset Rakennejärjestelyvaraus kirjataan, kun toimenpiteiden toteuttamista koskeva suunnitelma on valmis ja suunnitelmasta on ilmoitettu niille, joita se koskee. Työsuhteen päättämiseen liittyvät henkilöstökuluvaraukset kirjataan, kun konsernin suunnitelmasta on tiedotettu työntekijöille. Ympäristökuluvaraukset Ympäristömenot, jotka syntyvät aikaisemmista toiminnoista johtuvista olosuhteista ja jotka eivät kerrytä tuloja tulevaisuudessa, kirjataan kuluiksi. Ympäristövaraukset kirjataan perustuen ympäristösäännösten ja -määräysten nykyisiin tulkintoihin. Varaus kirjataan, kun konserni on velvollinen purkamaan ja poistamaan tuotantoyksikön tai laitteiston ja palauttaman sen sijaintipaikan alkuperäiseen tilaan. Kirjattava määrä on nykyarvo arvioiduista tulevaisuudessa syntyvistä menoista, jotka määritetään paikallisten olosuhteiden ja vaatimusten mukaisesti. Samalla kirjataan varausta vastaava määrä aineelliseen käyttöomaisuuteen ja siitä tehdään poistot osana kyseistä hyödykettä. Varauksiin ei sisälly kolmansien osapuolten korvauksia. Päästöoikeusvaraukset Päästöihin liittyvät velvoitteet kirjataan varaukseksi toteutuneiden päästöjen perusteella. Varauksen määrä on aineettomiin hyödykkeisiin merkittyjen vastaavien päästöoikeuksien kirjanpitoarvo. Jos toteutuvat päästöt ylittävät päästöoikeudet, ylimenevä osuus arvostetaan tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Ympäristökuluvaraukset Varausten määrittämiseen käytettävät arviot perustuvat tilikaudella samankaltaisista toiminnosta aiheutuneisiin kuluihin ottaen huomioon inflaation vaikutuksen, kustannuspohjan kehityksen ja diskonttauksen. Koska toteutuvat menot saattavat poiketa arvioiduista menoista säädösten, määräysten, yleisön odotusten, teknologian, hintojen ja olosuhteiden muutoksista johtuen ja voivat toteutua useita vuosia myöhemmin, varausten kirjanpitoarvoja tarkastellaan säännöllisesti ja oikaistaan tällaisten muutosten huomioonottamiseksi. Käytettävä diskonttauskorko tarkistetaan vuosittain. Konserni pyrkii toimimaan jätevesien, päästöjen ja kaatopaikkajätteiden käsittelyssä määräysten mukaisesti. Odottamattomat tapahtumat tuotantoprosesseissa ja jätteiden käsittelyssä voivat kuitenkin aiheuttaa konsernin liiketoiminnassa merkittäviä tappioita ja lisäkustannuksia. Oikeudelliset vastuut Johdon arviointia edellytetään parhaillaan käynnissä oleviin oikeudenkäynteihin liittyvien varausten arvostamisessa ja kirjaamisessa. Keskeiset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut

MYYNTI SAAMISET

LUOTTOTAPPIO VARAUS

MYYNTI SAAMISET

LUOTTOTAPPIO VARAUS

MILJ. EUROA Erääntymättömät

1 005

-5 -1 -1

1 000

1 030

-4 -1 -3

1 025

Oikeudelliset vastuut on esitetty » liitetiedossa 9.2 Riita-asiat.

Erääntyneet, alle 31 päivää Erääntyneet 31-90 päivää Erääntyneet yli 90 päivää

314

313

59 14 26

58 11

6

5 2

20

-19 -25

-22 -31

4

4.6 Käyttöpääoma Konsernin määrittelemä käyttöpääoma sisältää vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset, ostovelat ja saadut ennakot, jotka esitetään erikseen jäljempänä. Saatuihin ennakoihin liittyvät suoritevelvoitteet täytetään tyypillisesti 12 kuukauden kuluessa ennakon saamisesta. UPM painottaa käyttöpääoman tehokkuutta ja tavoitteena on käyttöpääoman kestävä ja pysyvä vähentäminen. Käyttöpääoma

Yhteensä

1 345

1 320

1 129

1 098

Ostovelat ja muut velat

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

MILJ. EUROA Siirtovelat Henkilöstökulut

2021 2020

Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään joko FIFO menetelmää (first-in, first-out) tai painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen vaihto-omaisuuden luonteesta riippuen. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon sisällytetään raaka-aineiden ostomenot, välittömät valmistuspalkat, muut välittömät valmistusmenot sekä osuus valmistuksen yleiskustannuksista (normaalitoiminta-asteeseen perustuen) mutta ei vieraan pääoman menoja. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta vähennettynä arvioiduilla tuotteen valmiiksi saattamisen kustannuksilla ja myyntikustannuksilla. Mikäli vaihto-omaisuuden tasearvo ylittää sen nettorealisointiarvon, kirjataan vaihto-omaisuuden arvonalentuminen. Myyntisaamiset Myyntisaamiset, jotka syntyvät tavaroiden ja palvelujen myynnistä tavan omaisessa liiketoiminnassa, kirjataan alun perin hankintahintaan ja sen jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon vähennettynä luotto tappiovarauksella. Myyntisaamisiin ei sisälly rahoituskomponenttia, sillä myyntiin liittyvä maksuaika on noin 14-60 päivää markkinakäytäntöjen mukaisesti. Konserni soveltaa odotettavissa olevien luottotappioiden kirjaa miseen IFRS 9:n yksinkertaistettua menettelyä, jonka mukaan kaikista myyntisaamista kirjataan koko voimassaoloajalta odotettavissa olevat luottotappiot. Konsernissa on kirjattu kahta erityyppistä varausta myyntisaamisiin liittyen – yleisvarausta koko voimassaoloajalta odotetuille luottotappioille, sekä varausta yksittäisistä myyntisaamisista odotetuille luottotappioille. Varaukset kirjataan tulosvaikutteisesti. Konserni arvioi koko voimassaoloajalta odotettujen tappioiden määrää varausmatriisin perusteella, missä myyntisaamiset on eritelty liike toiminnoittain. Varausmatriisi perustuu historiallisten tappioiden määriin, ja huomioi myös tulevaisuuteen suuntautuvaa informaatiota. Matriisissa huomioidaan luottotappiovakuutukset, asiakkaiden maksuprofiili, sekä tieto siitä, että saamisen vanhentuessa todennäköisyys siitä, ettei erää pystytä perimään, kasvaa. Lisäksi konserni kirjaa varausta yksittäisistä myyntisaamisista silloin kun tietoa maksuvelvollisista on saatavilla. Tällöin on oltava objektiivista näyttöä siitä, ettei konserni tule saamaan kaikkia saamisiaan täysimääräisinä alkuperäisin ehdoin. Myyntisaamisista tehdään pysyvä arvonalennus tuloslaskelmaan silloin, kun ei maksua voida kohtuudella odottaa saatavan. Velallisen hakeutuminen konkurssiin tai selvitysmenettelyyn, konkurssin tai purkautumisen loppuunsaattaminen, tai hakeutuminen velkasaneerauk seen ovat viitteitä siitä, ettei maksuja enää odoteta saatavan. Aiemmin kirjatuista arvonalennustappioista myöhemmin takaisinsaadut määrät kirjataan tulosvaikutteisesti tuloslaskelmaan. Myyntisaamisten kirjan pitoarvon on lähellä käypää arvoa niiden lyhyen maturiteetin johdosta.

191

180

Korkokulut

9

6

Välilliset verot

13

11 92

Asiakashyvitykset Laatuvalitukset Muut siirtovelat

119

MILJ. EUROA Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset

2021 2020

6

5

1 594 1 320 -1 697

1 285 1 098 -1 128

111 449

59

Siirtovelat yhteensä

354

Ostovelat

Saadut ennakot

14

8

Saadut ennakot

-14

-8

Yhteensä

Ostovelat

1 697

1 128

1 204

1 247

Muut lyhytaikaiset velat

94

82

Yhteensä

2 254

1 571

Vaihto-omaisuus

MILJ. EUROA

2021 2020

Operatiivinen luottoriski Operatiivinen luottoriski määritellään riskiksi siitä, ettei UPM saa maksua saamisistaan. Operatiiviseen toimintaan liittyvän luottoriskin hallinnan periaatteet on määritelty konsernin luottoriskin hallintapolitiikassa ja luottoriskiä valvotaan systemaattisesti. Avoinna olevia myyntisaamisia, myyntisaamisten keskimääräistä maksuaikaa ja erääntyneitä myyntisaamisia seurataan kuukausittain. Konsernin myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyviä luottoriskikeskittymiä pienentää laaja ja maantieteellisesti jakautunut asiakaskunta. Asiakkaiden luottolimiittejä ja heidän taloudellista tilaansa seurataan jatkuvasti. Konserni käyttää luottovakuutuksia, jotka turvaavat myyntisaamisia merkittäviltä luottotappioilta. Tietyillä markkinoilla, kuten Aasiassa ja Pohjois Afrikassa, luottoriskiä pienennetään käyttämällä rembursseja, ennakkomaksuja ja pankkitakuita. Myyntisaamisiin ja muihin saamisiin liittyvä maksimiluottoriski, ottamatta huomioon luottotappioriskiä pienentäviä eriä, on niiden kirjanpitoarvo. UPM:llä ei ole merkittävää asiakkaisiin liittyvää luottoriskikeskittymää. Kymmenen suurinta asiakasta kattoivat 31.12.2021 noin 15 (15) % konsernin myyntisaamisista eli noin 200 (170) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana myyntisaamisista tehtiin pysyvä 5 (10) miljoonan euron alaskirjaus muiden kulujen ryhmään. Konsernin laskentaperiaatteiden mukaisesti myyntisaamisista tehdään pysyvä alaskirjaus silloin, kun niistä ei voida kohtuudella odottaa saatavan maksua.

Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet ja tavarat

794

647

6

6

769

616

Ennakkomaksut

25

16

Yhteensä

1 594

1 285

Myyntisaamiset ja muut saamiset

MILJ. EUROA Myyntisaamiset Myyntisaamiset Luottotappiovaraus

2021 2020

1 345

1 129

-25

-31

Myyntisaamiset yhteensä

1 320

1 098

Siirtosaamiset Henkilöstökulut

5

9

Energia- ja muut valmisteverot

20

48

Muut erät

175 200

130 186

Siirtosaamiset yhteensä

Muut saamiset ALV- ja muut välilliset verosaamiset

166 339 504

135 115 250

Muut saamiset

Muut saamiset yhteensä

Yhteensä

2 024

1 534

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 182

182

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

183

183

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online