UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

8.4 Myytävänä olevat omaisuuserät Vuoden 2021 tai 2020 lopussa yhtiöllä ei ollut myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) luokitellaan myytävänä oleviksi ja arvostetaan kirjanpitoarvoon tai sitä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään erittäin todennäköisesti omaisuuserän myynnistä. Poistot myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä tai luovutettavien erien ryhmästä lopetetaan luokitteluhetkellä. 9. Taseen ulkopuoliset erät 9.1 Vastuusitoumukset UPM tekee tavanomaiseen liiketoimintaansa liittyen erilaisia sopi muksia, joiden perusteella tarjotaan taloudellisia tai suoritustakeita kolmansille osapuolille. Niiden maksujen enimmäismäärät, joista UPM on vastuussa, on sisällytetty alla olevaan taulukkoon kohtaan Muut vastuusitoumukset. Omien sitoumusten vakuudeksi annettuun kiinnitettyyn omaisuuteen kuuluu aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä, teollisuuskiinteistöjä ja metsämaata.

9.2 Riita-asiat Vastuusitoumukset

OMISTUSOSUUS % 2021

OMISTUSOSUUS % 2020

YHTEISET TOIMINNOT

REKISTERÖINTIMAA

Oy Alholmens Kraft Ab (Pohjolan Voima Oyj, G-sarja sekä suora omistus) 1)

FI

50,00 50,00 50,00 54,00 76,00 50,00 71,95

29,77 50,00 50,00 54,00 76,00 50,00 71,95

Konserni on vastaajana tai kantajana useissa sen toimintaan liittyvissä oikeusmenettelyissä, joissa on esitetty enimmäkseen kaupallisista asioista johtuvia korvausvaateita. Konserniyhtiöt Yhtiön johdolla ei ole tiedossa olennaisia riita-asioita vuoden 2021 lopussa. Lokakuussa Euroopan komissio teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen UPM:n toimitiloihin. Komission 12.10. julkaiseman tiedotteen mukaan komissio on huolissaan siitä, että tarkastusten kohteena olevat sellumarkkinoilla toimivat yhtiöt ovat saattaneet rikkoa EU:n kilpailuoikeussääntöjä, jotka kieltävät kartellit ja kilpailua rajoittavat käytännöt. Komissio toteaa, että ennalta ilmoittamattomat tarkastukset ovat alustava vaihe epäiltyjen kilpailunvastaisten käytäntöjen tutkinnalle ja että tarkastusten tekeminen ei tarkoita, että yritykset olisivat syyllistyneet kilpailunvastaiseen toimintaan eikä tarkastusten tekemisestä voida ennakoida tutkinnan lopputulosta. UPM suhtautuu erittäin vakavasti kaikkiin kilpailuoikeussääntöjen epäiltyihin rikkomisiin ja yhtiöllä on compliance-ohjelma kilpailuoikeusrikkomusriskien vähentämiseksi. Kaikkien työntekijöiden ja johdon tulee esimerkiksi tehdä UPM:n toimintaohjetta koskeva koulutus, jossa on kilpailuoikeuden noudattamisesta oma osio. Lisäksi UPM:llä on käytössä erityinen kilpailuoikeussääntöjen koulutusohjelma, joka kattaa noin 3 000 työntekijää ja johtajaa. 9.3 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 1.1. UPM ilmoitti, että Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro ovat aloittaneet lakot UPM:n tehtailla Jämsänkoskella, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa, Raumalla, Tampereella ja Valkeakoskella. Liittojen ilmoitusten mukaan UPM:n liiketoiminnoista lakon piirissä Suomessa ovat UPM Pulp, UPM Biofuels, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers ja UPM Raflatac. Liittojen ilmoitusten mukaan lakot jatkuvat 22.1.2022 asti, mikäli uusista työehtosopimuksista ei päästä sopimukseen ennen sitä. Paperiliitto on ilmoittanut kahdesti (5. ja 20.1.) jatkavansa lakkoa. Tilinpäätöksen allekirjoitushetkellä 27.1. lakko jatkuisi 19.2. saakka, ellei sopimuksia sitä ennen saada sovittua.

EEVG Entsorgungs- und Energieverwertungsgesellschaft m.b.H.

AT

Järvi-Suomen Voima Oy

FI FI FI

Kaukaan Voima Oy (Pohjolan Voima Oyj, G9-sarja) Kymin Voima Oy (Pohjolan Voima Oyj, G2-sarja)

Madison Paper Industries

US

Rauman Biovoima Oy (Pohjolan Voima Oyj, G4-sarja)

FI

1) Vuonna 2021 UPM hankki 20,23 % lisäosuuden yhteisestä toiminnosta Alholmens Kraftista. Lisätietoja » liitetiedossa 8.1 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset.

8.3 Lähipiiriliiketoimet Hallitus ja konsernin johtajisto

Tytäryritykset ja yhteiset toiminnot Tiedot tytäryrityksistä ja yhteisistä toiminnoista on esitetty » liitetiedossa 8.2 Tärkeimmät tytäryritykset ja yhteiset toiminnot.

UPM:llä ei ole ollut merkittäviä liiketapahtumia hallituksen ja konsernin johtajiston jäsenten (johtoon kuuluvat avainhenkilöt), heidän läheisten perheenjäsentensä tai organisaatioiden kanssa, joihin hallituksen ja konsernin johtajiston jäsenillä tai heidän läheisillä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Hallituksella ja konsernin johtajiston jäsenillä ei ollut lainaa konserniyhtiöiltä 31.12.2021 ja 31.12.2020. Hallituksen osakeomistukset sekä hallituksen ja johtajiston palkat ja palkkiot on esitetty » liitetiedossa 3.2 Konsernin johtoon kuuluvat avainhenkilöt. Osakkuus- ja yhteisyritykset Suomessa konserni hoitaa tuottajavastuunsa kierrätyspaperin keräämisessä Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kautta. Austria Papier Recycling GmbH ostaa kierrätyspaperia Itävallassa ja L.C.I s.r.l. ostaa Italiassa. ASD Altpapier Sortierung Dachau GmbH on saksalainen keräyspaperin lajitteluyhtiö. Ostot näiltä neljältä yhtiöltä vastaavat noin 91 (95) % kaikista keräyspaperiostoista osakkuus- ja yhteisyrityksiltä. Liiketoimet osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa on esitetty alla olevassa taulukossa. Konsernilla ei ole yksittäisiä olennaisia osakkuus- tai yhteisyrityksiä.

Eläkesäätiöt Konsernilla on Suomessa UPM Sellutehtaiden eläkesäätiö, joka on erillinen juridinen yksikkö. Säätiön eläkejärjestelyiden piiriin kuuluu noin 21 (19) % Suomen henkilöstöstä. UPM maksoi vuonna 2021 säätiölle kannatusmaksuina 18 (18) miljoonaa euroa. Säätiö hallinnoi ja sijoittaa kannatusmaksuina kerättyjä eläkevastuun katteena olevia varoja. Säätiön varojen käypä arvo 31.12.2021 oli 597 (563) miljoonaa euroa, josta 15 % oli sijoitettu oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja 85 % kiinteistöihin ja rahamarkkinasijoituksiin. Isossa-Britanniassa eläkejärjestelyt ovat konsernista erillisen ja riippumattoman säätiön (Trust) hallinnoimia. Säätiön etuusjärjestelyt koostuvat useista etuuspohjaisista järjestelyistä, jotka ovat suljettuja sekä maksupohjaisesta järjestelystä, joka on avoin koko henkilöstölle. Konserni maksoi vuonna 2021 etuuspohjaisiin järjestelyihin kannatusmaksuina 6 (6) miljoonaa euroa. Säätiön varojen käypä arvo 31.12.2021 oli 565 (515) miljoonaa euroa, josta 10 % oli sijoitettu oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin, 45 % vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin, 41 % kiinteistöihin ja rahamarkkinasijoituksiin ja 4 % muihin sijoituksiin.

MILJ. EUROA Muiden puolesta Takaukset

2021 2020

2

2

Muut vastuusitoumukset Leasingvastuut, erääntyminen seuraavien 12 kuukauden aikana IFRS 16 mukaisesti

4

6

Muut vastuusitoumukset

213 220

214 223

Yhteensä

MILJ. EUROA Saadut osingot

2021 2020

2

3

Leasingvastuut vuokrasopimuksista, joiden alkamisajankohta on tilinpäätöspäivän jälkeen, ovat noin 409 miljoonaa euroa ja ne liittyvät pääasiassa pitkäaikaisiin rahtaussopimuksiin, rautatiepalvelu sopimukseen Uruguayssa sekä tuotantohyödykkeiden, puun ja jätevesien käsittelyä koskeviin vuokrasopimuksiin Leunassa, Saksassa. Vastaavat leasingvastuut vuoden 2020 lopussa olivat 412 miljoonaa euroa.

Raaka-aineiden ja palvelujen ostot

69

60

Lainasaamiset

5 2 9

6 1 7

Myyntisaamiset ja muut saamiset

Ostovelat ja muut velat

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 206

206

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

207

207

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online