UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

2 ) Siirtosaamiset MILJ. EUROA

9. Sijoitukset

2021 2020

Energiaverot Korkotuotot

7 6

OSUUDET SAMAN KONSER NIN YRITYK SISSÄ

SAAMISET SAMAN KONSER NIN YRITYK SILTÄ

OSUUDET OMISTUS-

SAAMISET OMISTUS- YHTEYS- YRITYK SILTÄ

11 10

MUUT OSAKKEET JA OSUUDET

Kurssierot Tuloverot Muut erät

14 11

YHTEYS YRITYK

7 2

MUUT SAAMISET YHTEENSÄ

MILJ. EUROA 2021 Hankintameno

SISSÄ

4

Kirjanpitoarvo 31.12.

30

42

6 024 -1 414 4 610 3 788

5

3

786

3

— — — — — — — — — — —

6 822 -1 414 5 408 4 516

Kertyneet arvonalentumiset Kirjanpitoarvo 31.12.

11. Oma pääoma

5 5

3 3

786 716 104

3 4 2

Kirjanpitoarvo 1.1.

SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTO

Lisäykset

829

— — —

— — —

935

Vähennykset

-8

-34

-2

-44

ARVON KOROTUS RAHASTO

KERTYNEET VOITTO VARAT

TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

OSAKE PÄÄOMA

Arvonalentumiset 1) Kirjanpitoarvo 31.12.

1

1

MILJ. EUROA

4 610

5

3

786

3

5 408

2021 Kirjanpitoarvo 1.1.

2020 Hankintameno

890

142

1 273

2 002

249 -249 469

4 555

5 204 -1 415 3 788 3 077

5

3

716

4

5 931 -1 415 4 516 3 960

Edellisen tilikauden voiton siirto

— — —

— — —

249

Kertyneet arvonalentumiset Kirjanpitoarvo 31.12.

Tilikauden voitto

— —

469 -693

5 5

3 3

716 864

4 4

Osingonjako

-693

Kirjanpitoarvo 1.1.

7

Kirjanpitoarvo 31.12. 2020 Kirjanpitoarvo 1.1.

890

142

1 273

1 557

469

4 330

Lisäykset

719

— —

— —

37

— —

756 -200

Vähennykset

-7

-186 716

-7

890

142

1 273

1 940

756 -756 249

5 000

Kirjanpitoarvo 31.12.

3 788

5

3

4

4 516

Edellisen tilikauden voiton siirto

— — —

— — —

— — —

756

Tilikauden voitto

249 -693

1) Arvonalentumiset on merkitty rahoituseriin

Osingonjako

-693

10. Lyhytaikaiset saamiset

Kirjanpitoarvo 31.12.

890

142

1 273

2 002

249

4 555

SAAMISET SAMAN KONSERNIN YRITYKSILTÄ

SAAMISET OMISTUSYHTEYS

MILJ. EUROA

2021

2020

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat edellisiltä tilikausilta

MILJ. EUROA 2021 Myyntisaamiset Lainasaamiset 1) Siirtosaamiset 2) Muut saamiset 2020 Myyntisaamiset Lainasaamiset 1) Siirtosaamiset 2) Muut saamiset

YRITYKSILTÄ SAAMISET MUILTA

YHTEENSÄ

1 273 1 557

1 273 2 002

559

9

32

601

1 114

— — —

1 114

Tilikauden voitto

469

249

4

26

30

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.

3 299

3 524

271 330

271

Kirjanpitoarvo 31.12.

1 678

10

2 017

280 675

8

31

319 675

— — —

1

41

42

125 198

125

Kirjanpitoarvo 31.12.

956

8

1 162

1) Yhtiön toimitusjohtajalla ja hallituksen jäsenillä ei ollut 31.12.2021 eikä 31.12.2020 lainaa yhtiöltä tai konsernin tytäryrityksiltä.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 216

216

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

217

217

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online