UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TYTÄRYRITYS

YHTIÖN KOTIMAA

OMISTUSOSUUS %

UPM India Private Limited

IN

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27,80 99,62

UPM Kft.

HU

UPM Manufatura e Comércio de Produtos Florestais Ltda.

BR BE EE

Tilintarkastuskertomus UPM-Kymmene Oyj:n yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Lausuntonamme esitämme, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausuntomme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäraportin kanssa. Tilintarkastuksen kohde Olemme tilintarkastaneet UPM-Kymmene Oyj:n (y-tunnus 1041090-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Tilinpäätös sisältää: • konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista • emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riippumattomuus Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5. artiklan 1-kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.3.

UPM NV UPM OÜ

UPM Plywood Oy

FI FI FI

UPM Pulp Oy

UPM Pulp Sales Oy

UPM Raflatac Canada Holdings Inc.

CA NZ

UPM Raflatac NZ Limited

UPM Raflatac Oy UPM Raflatac S.r.l. UPM Romania S.R.L UPM Silvesta Oy

FI

AR RO

FI FI

UPM Specialty Papers Oy UPM Wood Materials (UK) Ltd UPM-Kymmene (HK) Ltd. UPM-Kymmene (Korea) Ltd

UK

CN/HK

KR UK DK SE NL DE FR DE GR IN US PT SI

UPM-Kymmene (UK) Holdings Limited

UPM-Kymmene A/S UPM-Kymmene AB UPM-Kymmene B.V.

UPM-Kymmene Beteiligungs GmbH

UPM-Kymmene Comercializacao de Papel Lda

UPM-Kymmene d.o.o.

UPM-Kymmene Groupe S.A.

UPM-Kymmene Grundstücksverwaltung GmbH

UPM-Kymmene Hellas Ltd

UPM-Kymmene India Private Limited UPM-Kymmene Investment Inc.

UPM-Kymmene Japan K.K. UPM-Kymmene Pty Limited

JP

AU

UPM-Kymmene RUS Holdings Oy

FI

Tarkastuksen yleinen lähestymistapa

UPM-Kymmene S.A. UPM-Kymmene S.r.l. UPM-Kymmene s.r.o.

ES

IT

Yhteenveto

CZ

UPM-Kymmene Seven Seas Oy UPM-Kymmene Slovakia s.r.o. Werla Insurance Company Ltd

FI

• Konsernitilinpäätökselle määritetty olennaisuus: 77 miljoonaa euroa, joka on noin 5 % tuloksesta ennen veroja.

SK MT

• Konsernitarkastukseen sisältyi kaikki merkittävät konserniyhtiöt, sekä lisäksi osa pienemmistä konserniyhtiöistä Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa kattaen valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista. • Metsävarojen arvostus • Energiaosakkeiden arvostus

OMISTUSYHTEYSYRITYS Kiinteistö Oy Joutsan Rantatie 3

YHTIÖN KOTIMAA

OMISTUSOSUUS %

FI FI FI FI FI FI FI FI

25,43 23,95 36,60 38,65 33,33 28,41 33,33 34,32

Metsäteho Oy Oy Citotest Ab

Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab

Perkaus Oy

Rönnäsin Kiinteistöhuolto Oy Selluloosan ruokalaosuuskunta

Steveco Oy

Osana tilintarkastuksen suunnittelua olemme määrittäneet olennaisuuden ja arvioineet riskiä siitä, että tilinpäätöksessä on olennainen virheellisyys. Erityisesti olemme arvioineet alueita, joiden osalta johto on tehnyt subjektiivisia arvioita. Tällaisia ovat esimerkiksi merkittävät kirjanpidolliset arviot, joihin liittyy oletuksia ja tulevien tapahtumien arviointia.

Konsernin omistusosuudet on esitetty konsernin » liitetiedossa 8.2.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 220

220

221

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

221

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online